5 kroków do zwiększenia subskrypcji. Nawet 200% w 90 dni. – Zapiszesz się?

Prawdziwa historia blogera, który zdobył 3000 subsktybentów w 90 dni.

  • Subskrypcje
Co znajdziesz w artykule

  Wszyscy wiemy, że pozo­sta­wa­nie w sta­łym kon­tak­cie z odwie­dza­ją­cymi nasze strony inter­ne­towe, prę­dzej czy póź­niej zamie­nia się w biz­nes. Jednak nie­wielu z nas wie, jak się do tego zabrać. W tym arty­kule pre­zen­tu­jemy 10 pro­stych i sku­tecz­nych spo­so­bów, które pomogą Ci zwięk­szyć ilość zapi­sów do Twojej sub­skryp­cji i uczyni tę czyn­ność prost­szą w obsłu­dze. Ps: Nie powta­rzaj tego nikomu, ale to także jeden z naj­więk­szych sekre­tów poma­ga­ją­cych zwięk­szyć ilo­ści użyt­kow­ni­ków, któ­rzy powra­cają na Twoje strony.

  Subskrypcje i spek­trum korzy­ści wyni­ka­jące z ich wdrażania.

  Większość stron zawiera dwa słowa, które prze­ko­nują użyt­kow­ni­ków do dzia­ła­nia. Używają go, bez celu, tylko dla­tego, że inne strony też go uży­wają. Wiesz co to za słowa? Zapisz się.

  A czy wiesz jaki poten­cjał pły­nie z ich wyko­rzy­sty­wa­nia? Subskrybowanie w świe­cie inter­netu to rodzaj mar­ke­tingu za przy­zwo­le­niem (z ang. per­mis­sion mar­ke­ting.) Jest to wyra­że­nie zgody się na otrzy­my­wa­nie wia­do­mo­ści eMail lub dosta­wa­nie komu­ni­ka­tów z kana­łów RSS, a także twit­ter lub blip. W odróż­nie­niu od spamu, użyt­kow­nik spo­dziewa się wia­do­mo­ści od nas. Sam mecha­nizm sub­skryp­cji można zde­fi­nio­wać jako ele­ment strony, który służy do popie­ra­nia adre­sów inter­ne­to­wych od użyt­kow­ni­ków. To tyle jeśli cho­dzi o nudną teo­rię. Teraz zaj­mijmy się przy­jemną praktyką.

  Czy wiesz, że…
  Najskuteczniejszą
  formą zbie­ra­nia
  maili, na stro­nach
  jest wyska­ku­jące
  okno POP-UP.
  To roz­wią­za­nie
  powo­duje jed­nak,
  że wielu klien­tów
  od razu zamyka
  taką stronę.

  Jak zwięk­szyć ilość sub­skryp­cji na new­slet­ter?
  5 pro­stych kro­ków do zwięk­sze­nia ilo­ści subskrybentów.

  Jeśli chcesz aby użyt­kow­nicy odwie­dza­jący Twoje strony inter­ne­towe, tłum­nie korzy­stali z tej usługi, musisz zre­ali­zo­wać w spo­sób abso­lut­nie oczy­wi­sty dwa cele. Przedstawić nie­zwy­kłe korzy­ści wyni­ka­jące z pod­ję­cia sub­skryp­cji oraz zapew­nić, że nie jest to bar­dzo bez­pieczne i nie zaj­mie wię­cej niż kilka sekund. Aby zro­bić to dobrze sko­rzy­staj z poniż­szej listy 5 pro­stych kro­ków do zwięk­sze­nia sub­skryp­cji na new­slet­ter bądź kanał RSS - Jeśli zasta­na­wiasz się czym jest RSS, prze­czy­taj ten artykuł.

  1. Oferuj łapówki i uży­waj "wiru­so­wych" prezentów.

   Spokojnie, to nic nie­le­gal­nego. To „etyczna łapówka” w postaci dar­mo­wych e-booków, ksią­żek, zni­żek czy zapro­szeń. Zazwyczaj działa to tylko z sub­skryp­cjami ema­ilo­wymi, połą­czo­nymi z autoresponderami.

  2. Stwórz dedy­ko­wane dla sub­skry­ben­tów strony.
   Stronę doce­lową, tzw.Landing Page.
   Zadbaj także o pod­stronę o sobie.

   Stwórz stronę, która będzie dedy­ko­wana wyłącz­nie nakła­nia­niu do sub­skryp­cji i kie­ruj ruch do niej z Twojego bloga, AdWordsów czy jakie­go­kol­wiek innego źró­dła. Możesz nawet utwo­rzyć dla tej strony uni­kalny adres URL i dodać do niej stra­te­gie etycz­nego prze­kup­stwa, aby zwięk­szyć ilość zapi­sów. Warto abyś w tym miej­scu zapo­znał się z arty­ku­łem wła­śnie na temat “Tworzenia sku­tecz­nych Landing Pages

   Gdy znaj­du­jemy blog, który wydaje się nas inte­re­so­wać, jedną z pierw­szych rze­czy, która pozwala nam zade­cy­do­wać czy chcemy go zasub­skry­bo­wać, jest poszu­ki­wa­nie infor­ma­cji ogól­nych o blogu i o tym, kto go pisze.

   Podstrony takie jak "O mnie/O blogu/O nas" są dosko­na­łym spo­so­bem na usa­tys­fak­cjo­no­wa­nie i zacie­ka­wie­nie poten­cjal­nych odwie­dza­ją­cych.

   Te pod­strony sta­no­wią także wspa­niałą oka­zję na do stwo­rze­nia pew­nego rodzaju łącz­nika z nowymi oso­bami na Twoim blogu, na "sprze­da­nie" sie­bie i poda­nie powo­dów, dla któ­rych ludzie powinni czy­tać Twoje teksty.

  3. Networking - Zostań użyt­kow­ni­kiem
   podob­nych stron i blo­gów w internecie.

   Jest to chyba naj­bar­dziej znana stra­te­gia uzy­ski­wa­nia abo­nen­tów i ruchu na stro­nie. Nie wierć dziur w brzu­chach innych blo­ge­rów w zamian za linki, ponie­waż to rzadko kiedy działa. Znajdź spo­sób aby pomoc im w czymś, a póź­niej ewen­tu­al­nie prze­rodź tę wstępną wdzięcz­ność w biz­ne­sową rela­cję, a nawet w przy­jaźń. Za wszyst­kimi blo­gami stoją ludzie i oni rów­nież odpo­wia­dają dobrą wolą, jak ludzie w świe­cie offline.

   Wkład w treść blogu Twojej kon­ku­ren­cji może oka­zać się sza­lony, ale jest to świetna stra­te­gia na ujaw­nie­nie swo­jego bloga i zbu­do­wa­nie swo­jej bazy abonenckiej.

  4. Pisz na forum, a potem
   wystar­tuj z wła­snym podcastem.

   Jest to wypró­bo­wana i sku­teczna tech­nika, sto­so­wana od zawsze. Aktywne uczest­nic­two na forach, które są ważne dla Twojej niszy, jest bar­dzo sku­teczne. Często służ pomocą. Ludzie zauważą, że jesteś bar­dzo pomocny i chęt­nie zapo­znają się z tym, co jesz­cze masz im do zaofe­ro­wa­nia na stro­nie lub blogu.

   Rozpocznij pod­cast powią­zany z twoją tema­tyką, umieść go w roż­nych pod­ca­sto­wych kata­lo­gach. Wspominaj w nim za każ­dym razem o Twoim blogu. Spróbuj prze­pro­wa­dzić też wywiady ze zna­nymi oso­bami, powią­za­nymi z Twoją dzie­dziną zain­te­re­so­wań. Nie tylko dzięki temu otwo­rzysz nowy kanał pro­mo­cyjny, ale udo­stęp­nisz rów­nież dodat­kową, bonu­sową zawar­tość, która może być użyta w kam­pa­nii etycz­nego prze­kup­stwa dla nowych subskrybentów.

  5. Korzystanie z Twojej sub­skryp­cji
   musi być pro­ste i oczywiste.

   Zrób opcję sub­skryp­cji, wyraź­nie rzu­ca­jącą się w oczy, zaofe­ruj sub­skryp­cję za pomocą e-maili, jako alter­na­tywa dla RSS, a dodat­kowo suge­ruj sub­skry­bo­wa­nie w każ­dym wpi­sie na blogu (na końcu tre­ści wpisu).

   Niektóre naprawdę cie­kawe witryny i blogi mają ukryte opcje sub­skryp­cji. Zdarza się, że umiesz­czają je nawet na dole strony. Przeglądarki pozwa­lają klik­nąć w ikonę RSS w pasku adresu, aby zasub­skry­bo­wać stronę. Niestety, duża część użyt­kow­ni­ków nie wie o tym, że mogą to zro­bić lub korzy­stają ze sta­rych prze­glą­da­rek.

   Rozumiemy, że nie­któ­rzy blog­ge­rzy pra­gną odro­binę wię­cej pry­wat­no­ści i chcą ogra­ni­czyć admi­ni­stra­cję ich blo­gami poprzez utrud­nie­nie kon­taktu z sobą. Ale w ten spo­sób nie tylko fil­trują nie­chciane kon­takty, ale także uza­sad­nione oferty poten­cjal­nego part­ner­stwa.

   Opcja kon­taktu nie musi zawie­rać Twojego adresu e-mail. Możesz stwo­rzyć for­mu­larz kon­tak­towy, podać namiary na swój twi­ster lub konto do por­talu spo­łecz­no­ścio­wego, który umoż­li­wia roz­mowę przez czat.

  Teoria w prak­tyce - poznaj, praw­dziwą histo­rię krok po kroku.
  Jedna blo­gerka i trzy tysiące sub­skry­ben­tów w nie­całe 90 dni.

  Celestine Chua pozwo­liła nam podzie­lić się histo­rią swo­jego suk­cesu, która opi­sała dokład­nie na blogu Daily Blog Tips. W kwiet­niu tego roku jej blog Personal Excellence miał 1790 sub­skry­ben­tów. W maju powstał dokładny plan pod­nie­sie­nia tej liczby dwukrotnie.

  Szczegółowe dane doty­czące przy­ro­stu ilo­ści sub­skry­ben­tów tydzień po tygodniu.

  6 naj­waż­niej­szych kro­ków, które przy­cią­gnęły dwa razy
  wię­cej sub­skry­ben­tów niż począt­kowo zawie­rała baza.

  Celestine podzie­liła na początku ilość sub­skryp­cji na mie­siące, a póź­niej zaczęła dzie­lić je na tygo­dniowe zada­nia. Przed roz­po­czę­ciem każ­dego tygo­dnia pro­jek­to­wała plan dzia­łań, zawie­ra­jący wyraźne kroki, co powinna zro­bić, aby osią­gnąć tygo­dniowe cele. Następnie, pod koniec tygo­dnia, prze­glą­dała swoje wyniki, aby zoba­czyć, co zadzia­łało, a co nie i jak prze­pro­jek­to­wać plan na przy­szły tydzień.

  Używaj liczby sub­skry­bu­ja­cych (za pomocą RSS lub poczty e-mail) jako klu­czo­wej war­to­ści do bada­nia wyni­ków (możesz użyć innych para­me­trów jeśli chcesz, ilość sub­skry­ben­tów jest jed­nak naj­czę­ściej sto­so­waną i solidną miarą dla blogów).

  Pisz dużo gościn­nych wpi­sów, na innych blogach.

  Gościnne wpisy miały naj­więk­szy wpływ na wzrost ruchu na stro­nie w ciągu ostat­nich 3 mie­sięcy. Nie były przy­pad­kowe, krót­kie posty - na każdy z nich poświę­ciła sporo czasu i zawie­rały one śred­nio 2000 słów (naj­dłuż­szy z nich to ponad 3000 słów). Jak zwięk­szyć ruch poprzez gościnne wpisy?

  ● Pisz gościnne posty na dużych, zna­nych blo­gach
  ● Wybieraj strony tema­tycz­nie podobne do Twoich
  ● Staraj się, aby Twoje gościnne wpisy były naj­lep­szej jako­ści
  ● Swoim tema­tem pokryj zagad­nie­nia pasu­jące do Twojego jak i gościn­nego blogu
  ● Umieść odno­śnik do sub­skryp­cji na stro­nie z infor­ma­cją o autorze

  Oferuj bodźce, które zachę­cają do subskrybowania

  Jeśli chcesz roz­wi­jać swoją sub­skryp­cję liczyć, musisz dać czy­tel­ni­kom moty­wa­cję do niej. Celestine poleca uży­wa­nie dar­mo­wych ebo­oków i pro­duk­tów infor­ma­cyj­nych jako zachęty. W kwiet­niu Celestine stwo­rzyła dar­mowe ebo­oki ze swoją naj­bar­dziej popu­lar­nymi wpi­sami. Zajęło jej tro­chę czasu to, aby je w cie­kawy spo­sób zapre­zen­to­wać, sfor­ma­to­wać w postać ebo­oka, ale bar­dzo się to opłaciło.

  Kiedy Celestine w trze­cim tygo­dniu kwiet­nia uru­cho­miła dar­mowy ebook, miała ponad 600 nowych sub­skry­ben­tów, przy czym wcze­śniej tygo­dniowo miała ich 200.

  Pamiętaj, aby Twoja zachęta do sub­skry­bo­wa­nia była powią­zana z tym, co Twój blog ma do zaofe­ro­wa­nia oraz z potrze­bami Twoich poten­cjal­nych subskrybentów.

  Umieść link do swo­jej sub­skryp­cji w widocz­nym miejscu

  Odnośnik do Twojej sub­skryp­cji powi­nien być dobrze widoczne i łatwo dostępny. Niektórzy blo­ge­rzy umiesz­czają link RSS w trud­nych do zna­le­zie­nia miej­scach. Bez sensu.

  W bar­dzo zaśmie­co­nym śro­do­wi­sku inter­ne­to­wym, gdzie ludzie mają niską kon­cen­tra­cję uwagi, powi­nie­neś chcieć, aby Twoja sub­skryp­cja była łatwa do odna­le­zie­nia.

  Najlepszym miej­scem na umiesz­cze­nie ikony sub­skryp­cji jest prawy, górny róg strony. Jeżeli umie­ścisz zachętę, ade­kwat­nie w środku tre­ści także zwięk­szysz jego skuteczność.

  Zaprenumeruj
  owoc­nych teraz!

  - Całkowicie za darmo!
  - Rezygnujesz kiedy chcesz!
  Zapisz się – klik­nij tu!

  Praktykuj nawyki naj­lep­szych blogerów.

  Przyglądając się solo­wym publi­cy­stom, za któ­rymi podą­żają legiony wiel­bi­cieli, można wyod­ręb­nić wspólne cechy ich pisa­nia, bez względu na to, jaki temat podejmują.

  ● Są żywym przy­kła­dem tego, co wyznają i o czym piszą
  ● Dostarczają jak naj­lep­szych war­to­ści w każ­dym arty­kule
  ● Zmieniają życia innych za pomocą tego, co piszą
  ● Pracują cię­żej, niż ich kon­ku­renci
  ● Nigdy nie osia­dają na lau­rach
  ● Nie boją się odsło­nić
  ● Piszą prawdę

  Zapisz się już teraz i roz­pocz­nij nowy etap swo­jego eBiznesu!

  a

  Oczywiście ist­nieje wiele innych, dosko­na­łych spo­so­bów na zwięk­sze­nie sub­skryp­cji.
  Techniki, które przy­to­czy­łam nie repre­zen­tują peł­nej gamy moż­li­wo­ści.
  Jeśli odkry­jemy spo­sób, który przy­słoni wszyst­kie inne, możesz być pewny, że poin­for­mu­jemy Cię o tym. Wystarczy, że zosta­wisz swo­jego maila w for­mu­la­rzu poni­żej. Jeżeli znasz inne dosko­nałe i spraw­dzone spo­soby, będzie mi miło, jeśli zechcesz podzie­lić się nimi w komen­ta­rzach na dole tej strony.

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Wesołe
  naśladownictwo
  Wzorowanie się na innych, to naj­ła­twiej­szy spo­sób kształ­to­wa­nia naszego zachowania.
  Jaki wzór do naśla­do­wa­nia poka­zu­jesz na swo­jej stro­nie, by poin­for­mo­wać ludzi jak wygląda pożą­dane zacho­wa­nie, które chcesz uzy­skać?

  Obserwowanie, jak powin­ni­śmy się zacho­wać może spro­wo­ko­wać do dzia­ła­nia lepiej, niż cokol­wiek innego. Znajdź i nagródź ludzi, któ­rzy wyka­zują mode­lowe „dobre” zacho­wa­nie w sytu­acjach, które two­rzysz, na stronie.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Richard Branson
  Właściciel ponad 400 różnych
  przedsiębiorstw o wspólnej
  marce. Virgin.
  Otrzymaj ofertę