Nowości na blogu

avatar

Eyetracking. Ciekawe wnioski z badań ruchu gałek ocznych.

Z pew­no­ścią nie raz widzia­łeś bada­nie w któ­rym śle­dzi się, ruch gałek ocznych, aby okre­ślić na co patrzy bada­na oso­ba. To jed­no z ulu­bio­nych badań każ­dej porząd­nej agen­cji rekla­mo­wej. Zastanawiasz się cze­go dokład­nie może­my dowie­dzieć się o ludz­kiej psy­chi­ce za pomo­cą takich badań? Zobacz zwięź­le opi­sa­ne wnio­ski, będą­ce rezul­ta­tem pra­cy z tysią­ca­mi uczest­ni­ków takich badań.
avatar

5 pytań, które powinieneś zadać projektantowi stron www.

Możesz zatrud­nić świet­ne­go pro­jek­tan­ta, ale dobry pro­jekt to poję­cie subiek­tyw­ne. Projekt, któ­ry przy­no­si praw­dzi­we rezul­ta­ty, moż­na opi­sać kon­kret­ny­mi licz­ba­mi, któ­re mają wpływ na zyski w Twojej fir­mie. Skąd możesz wie­dzieć, czy okre­ślo­ny pro­jek­tant ma wystar­cza­ją­ce kwa­li­fi­ka­cje, by pomóc Ci osią­gnąć świet­ne rezul­ta­ty? Oto 5 pytań, któ­re możesz zadać przed zatrud­nie­niem spe­cja­li­sty:
avatar

Wyszukiwanie i optymalizacja grafik dla Google.

Specjaliści zga­dza­ją się, że opty­ma­li­za­cja wyszu­ki­wa­nia sta­no­wi nie­zbęd­ny ele­ment pla­nu mar­ke­tin­go­we­go każ­de­go przed­się­bior­cy. „Kupujący to wzro­kow­cy. Muszą widzieć, co kupu­ją,” Statystyki z Hitwise poka­zu­ją, że wyni­ki wyszu­ki­wań gra­fik Google Grafika sta­no­wią oko­ło 72% wszyst­kich wyszu­ki­wań gra­fik. To dla­te­go tak waż­ne jest, aby­śmy jesz­cze raz przy­po­mnie­li sobie jak robić to dobrze.
avatar

10 przykazań budowania linków.

To nie jest kolej­ny wpis o nowych stra­te­giach budo­wa­nia lin­ków. Zamiast tego chcia­łem wócić do pod­staw i przyj­rzeć się ele­men­tar­nym zasa­dom, któ­rych powin­ni­śmy prze­strze­gać, bez wzglę­du na to, jakich metod uży­wa­my. Te 10 przy­ka­zań pomo­gą zacho­wać „natu­ral­ność” two­ich lin­ków, co jest nie­zwy­kle waż­ne przy opty­ma­li­za­cji wyszu­ki­wa­rek, chy­ba, że chcesz zdać się na gniew i bez­względ­ność Google.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Estetyka
Rzeczy ład­nie zapro­jek­to­wa­ne są postrze­ga­ne jako łatwiej­sze w uży­ciu.
Atrakcyjne przed­mio­ty lepiej dzia­ła­ją – a przy­naj­mniej my postrze­ga­my je jako łatwiej­sze w uży­ciu.

Czy oce­ni­łeś, jak atrak­cyj­na dla użyt­kow­ni­ków jest Twoja apli­ka­cja (lub stro­na)? Jesteśmy w sta­nie wię­cej wyba­czyć atrak­cyj­nym pro­jek­tom i zakła­da­my, że są (albo powin­ny być) łatwiej­sze w uży­ciu. Ciekawe jest to, że dobrze zapro­jek­to­wa­na stro­na czę­sto bar­dziej nada­je się do użyt­ku.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę