RSS, poznaj genialny wynalazek internetu i czerp wiedzę prosto od Owocnych.

Gdyby najnowsze informacje z uwielbianych stron były w jednym miejscu.

Co znajdziesz w artykule

  Nie muszę odwie­dzać moich dwu­dzie­stu ulu­bio­nych ser­wi­sów, bo teraz one przy­cho­dzą do mnie. I to w spo­sób znacz­nie wygod­niej­szy niż ema­il. Tak milio­ny ludzi opi­su­je radość z uży­wa­nia RSS. Chciałbyś móc powie­dzieć stro­nie inter­ne­to­wej, aby dawa­ła Ci znać o każ­dej swo­jej nowej infor­ma­cji czy aktu­ali­za­cji? Poznaj kanał RSS i, na począ­tek, poczę­stuj się wspa­nia­łym kana­łem od owoc­nych.

  Co to jest rss? Poznaj magiczny kanał, pełen informacji.

  Zastanawiasz się, czym jest RSS? To stru­mień, któ­ry na bie­żą­co zbie­ra infor­ma­cje, któ­re Cię inte­re­su­ją. W pro­stych sło­wach zamiast odwie­dzać dzie­siąt­ki Twoich ulu­bio­nych stron w poszu­ki­wa­niu nowych infor­ma­cji, stro­ny te wysy­ła­ją krót­ki komu­ni­kat o ich poja­wie­niu się na twój czyt­nik. Oczywiście możesz prze­czy­tać je w dowol­nym momen­cie. Dzięki cze­mu oszczę­dzasz swój cen­ny czas, a nowe infor­ma­cje same do Ciebie spły­wa­ją, zaraz po ich opu­bli­ko­wa­niu.

  Czy wiesz, że…
  Już ponad 100
  milio­nów ludzi na
  świe­cie uży­wa RSS.

  Jak wiele korzyści zyskujesz subskrybując owocny RSS?

  Dzięki funk­cji RSS zosta­niesz powia­do­mio­ny o nowych arty­ku­łach natych­miast po opu­bli­ko­wa­niu. Czego moż­na ocze­ki­wać w przy­pad­ku sub­skryp­cji:
  Nie wysy­ła­my śmie­ci. Nie pisze­my bez­sen­sow­nych krót­kich postów. Staramy się publi­ko­wać arty­ku­ły boga­te w treść, któ­re mają być cie­ka­we i pomoc­ne użyt­kow­ni­kom naszej stro­ny. Świadomie pró­bu­je­my uni­kać wpi­sów typu „super nowość”, ponie­waż zawie­ra­ją one echo tego, co wszy­scy inni mówią. Lubimy kopać głę­biej, badać i two­rzyć war­to­ścio­wą treść.

  Prenumeruj już teraz! - Całkowicie za dar­mo!
  - Rezygnujesz kie­dy chcesz!
  Zapisz się - klik­nij tu!

  Piszemy tyl­ko wte­dy, kie­dy chce­my się z Wami podzie­lić czymś cie­ka­wym i istot­nym.
  Nie mamy sta­łe­go pla­nu pisa­nia arty­ku­łów. Nie two­rzy­my wie­dzy na siłę. Czasami na nowy arty­kuł trze­ba cze­kać napraw­dę dłu­go. Dlatego też sko­rzy­sta­nie z opcji sub­skry­bo­wa­nia naszej stro­ny jest bar­dzo wygod­ne.

  Czytniki rss i praktyczny przewodnik korzystania z kanałów.

  Pierwszą rze­czą, któ­rą powi­nie­neś zro­bić, jeśli chcesz czy­tać stro­ny przy pomo­cy RSS-ów, jest zna­le­zie­nie sobie odpo­wied­nie­go czyt­ni­ka kana­łów RSS. Istnieje wie­le takich czyt­ni­ków, mają­cych róż­ne funk­cje. Dobrze jest roz­po­cząć swo­ją przy­go­dę z RSS-ami od tych dar­mo­wych i pro­stych w obsłu­dze, np. Google (Wbudowany tak­że w Google+).

  Połącz z Google reader Połącz z Google plus

  Subskrypcje na popu­lar­nych stro­nach inter­ne­to­wych.
  W cią­gu ostat­nich kil­ku lat moż­na zauwa­żyć wie­le małych przy­ci­sków i gadże­tów na licz­nych stro­nach i blo­gach. Są to małe poma­rań­czo­we przy­ci­ski, licz­ni­ki infor­mu­ją­ce o tym, jak duża ilość czy­ta­ją­cych ma kanał RSS, odno­śni­ki zwa­ne RSS, XML, ATOM i wie­le, wie­le innych. Występują w róż­nych kształ­tach i roz­mia­rach. Oto nie­któ­re z nich.

  Jeżeli widzisz na stro­nie jeden z podob­nych przy­ci­sków, ozna­cza to, że stro­na, któ­rą oglą­dasz zapew­ne ma swój kanał RSS, któ­ry możesz zasub­skry­bo­wać. W więk­szo­ści przy­pad­ków jest to bar­dzo pro­ste - wystar­czy klik­nąć na któ­ryś z tych przy­ci­sków.

  Większość prze­glą­da­rek w ostat­nim
  cza­sie pozwa­la tym, któ­rzy uży­wa­ją tej
  funk­cjo­nal­no­ści, na klik­nię­cie na iko­nę
  RSS na pasku adre­su, aby
  zasub­skry­bo­wać kanał.

  Przeglądarki inter­ne­to­we dają teraz moż­li­wość zapi­sa­nia się do kana­łów RSS z paska adre­su. Jeżeli dana stro­na zawie­ra swój kanał, iko­na RSS poja­wia się z pra­wej stro­ny na pasku adre­su.

  Wiele witryn umoż­li­wia rów­nież sub­skry­bo­wa­nie kana­łów RSS przez e-mail.

  Czym RSS’y różnią się od popularnych zakładek?

  Z RSS korzy­sta­ją dziś ponad sto milio­nów użyt­kow­ni­ków na całym świe­cie.
  Dawniej, aby śle­dzić aktu­ali­za­cje stron inter­ne­to­wych, trze­ba było zapi­sać ją w ulu­bio­nych zakład­kach i „ręcz­nie” powra­cać regu­lar­nie do niej, aby zoba­czyć coś zosta­ło zmie­nio­ne.

  Problem z zakład­ka­mi tkwił w tym, że:
  - inter­nau­ta musiał sam wyko­nać całą pra­cę,
  - Gdy śle­dzi­ło się wie­le witryn jed­no­cze­śnie, spra­wa się kom­pli­ko­wa­ła
  nie spo­sób było zapa­mię­tać wszyst­kich stron i zauwa­żyć poje­dyn­cze zmia­ny,
  - Pomijało się nie­któ­re infor­ma­cje, gdy zapo­mnia­ło się spraw­dzić danej zakład­ki,
  - koń­czy­ło się na tym, że widząc cią­gle te same infor­ma­cje na stro­nach.

  Mam nadzie­ję, że uda­ło mi się przy­bli­żyć i zain­te­re­so­wać Cię tema­tem RSS.
  Pozostaje więc przy­łą­czyć się do owoc­ne­go kana­łu, kli­ka­jąc tutaj. Jeśli posia­dasz Ciekawe infor­ma­cje, któ­re mogły­by wzbo­ga­cić ten mate­riał, będzie mi miło, jeśli zechcesz podzie­lić się nimi w komen­ta­rzach na samym dole tej stro­ny. Serdecznie dzię­ku­ję.

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Przemawianie
  do zmysłów
  Lepiej pamię­ta­my i jeste­śmy bar­dziej zaan­ga­żo­wa­ni w rze­czy, któ­re prze­ma­wia­ją do wie­lu zmy­słów.
  Czy możesz prze­mó­wić do więk­szej ilo­ści zmy­słów niż tyl­ko wzrok czy dotyk?

  Poszukaj moż­li­wo­ści doda­nia obra­zów, dźwię­ku – może nawet suge­stii zama­chów czy sma­ków w tek­ście lub obra­zach. Dźwięk jest oczy­wi­stym wybo­rem w przy­pad­ku fil­mów czy stron muzycz­nych, znajdź jed­nak sub­tel­ny spo­sób, by te same ele­men­ty wystę­po­wa­ły po naje­cha­niu na daną pozy­cję, klik­nię­ciu, wylo­go­wa­niu się i innych zwy­kłych czyn­no­ściach.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę