RSS, poznaj genialny wynalazek internetu i czerp wiedzę prosto od Owocnych.

Gdyby najnowsze informacje z uwielbianych stron były w jednym miejscu.

  • Magia-RSS
Co znajdziesz w artykule

  Nie muszę odwie­dzać moich dwu­dzie­stu ulu­bio­nych ser­wi­sów, bo teraz one przy­cho­dzą do mnie. I to w spo­sób znacz­nie wygod­niej­szy niż email. Tak miliony ludzi opi­suje radość z uży­wa­nia RSS. Chciałbyś móc powie­dzieć stro­nie inter­ne­to­wej, aby dawała Ci znać o każ­dej swo­jej nowej infor­ma­cji czy aktu­ali­za­cji? Poznaj kanał RSS i, na począ­tek, poczę­stuj się wspa­nia­łym kana­łem od owocnych.

  Co to jest rss? Poznaj magiczny kanał, pełen informacji.

  Zastanawiasz się, czym jest RSS? To stru­mień, który na bie­żąco zbiera infor­ma­cje, które Cię inte­re­sują. W pro­stych sło­wach zamiast odwie­dzać dzie­siątki Twoich ulu­bio­nych stron w poszu­ki­wa­niu nowych infor­ma­cji, strony te wysy­łają krótki komu­ni­kat o ich poja­wie­niu się na twój czyt­nik. Oczywiście możesz prze­czy­tać je w dowol­nym momen­cie. Dzięki czemu oszczę­dzasz swój cenny czas, a nowe infor­ma­cje same do Ciebie spły­wają, zaraz po ich opublikowaniu.

  Czy wiesz, że…
  Już ponad 100
  milio­nów ludzi na
  świe­cie używa RSS.

  Jak wiele korzy­ści zysku­jesz sub­skry­bu­jąc owocny RSS?

  Dzięki funk­cji RSS zosta­niesz powia­do­miony o nowych arty­ku­łach natych­miast po opu­bli­ko­wa­niu. Czego można ocze­ki­wać w przy­padku sub­skryp­cji:
  Nie wysy­łamy śmieci. Nie piszemy bez­sen­sow­nych krót­kich postów. Staramy się publi­ko­wać arty­kuły bogate w treść, które mają być cie­kawe i pomocne użyt­kow­ni­kom naszej strony. Świa­do­mie pró­bu­jemy uni­kać wpi­sów typu „super nowość”, ponie­waż zawie­rają one echo tego, co wszy­scy inni mówią. Lubimy kopać głę­biej, badać i two­rzyć war­to­ściową treść.

  Prenumeruj już teraz! - Całkowicie za darmo!
  - Rezygnujesz kiedy chcesz!
  Zapisz się - klik­nij tu!

  Piszemy tylko wtedy, kiedy chcemy się z Wami podzie­lić czymś cie­ka­wym i istot­nym.
  Nie mamy sta­łego planu pisa­nia arty­ku­łów. Nie two­rzymy wie­dzy na siłę. Czasami na nowy arty­kuł trzeba cze­kać naprawdę długo. Dlatego też sko­rzy­sta­nie z opcji sub­skry­bo­wa­nia naszej strony jest bar­dzo wygodne.

  Czytniki rss i prak­tyczny prze­wod­nik korzy­sta­nia z kanałów.

  Pierwszą rze­czą, którą powi­nie­neś zro­bić, jeśli chcesz czy­tać strony przy pomocy RSS-ów, jest zna­le­zie­nie sobie odpo­wied­niego czyt­nika kana­łów RSS. Istnieje wiele takich czyt­ni­ków, mają­cych różne funk­cje. Dobrze jest roz­po­cząć swoją przy­godę z RSS-ami od tych dar­mo­wych i pro­stych w obsłu­dze, np. Google (Wbudowany także w Google+).

  Połącz z Google reader Połącz z Google plus

  Subskrypcje na popu­lar­nych stro­nach inter­ne­to­wych.
  W ciągu ostat­nich kilku lat można zauwa­żyć wiele małych przy­ci­sków i gadże­tów na licz­nych stro­nach i blo­gach. Są to małe poma­rań­czowe przy­ci­ski, licz­niki infor­mu­jące o tym, jak duża ilość czy­ta­ją­cych ma kanał RSS, odno­śniki zwane RSS, XML, ATOM i wiele, wiele innych. Występują w róż­nych kształ­tach i roz­mia­rach. Oto nie­które z nich.

  Jeżeli widzisz na stro­nie jeden z podob­nych przy­ci­sków, ozna­cza to, że strona, którą oglą­dasz zapewne ma swój kanał RSS, który możesz zasub­skry­bo­wać. W więk­szo­ści przy­pad­ków jest to bar­dzo pro­ste - wystar­czy klik­nąć na któ­ryś z tych przycisków.

  Większość prze­glą­da­rek w ostat­nim
  cza­sie pozwala tym, któ­rzy uży­wają tej
  funk­cjo­nal­no­ści, na klik­nię­cie na ikonę
  RSS na pasku adresu, aby
  zasub­skry­bo­wać kanał.

  Przeglądarki inter­ne­towe dają teraz moż­li­wość zapi­sa­nia się do kana­łów RSS z paska adresu. Jeżeli dana strona zawiera swój kanał, ikona RSS poja­wia się z pra­wej strony na pasku adresu.

  Wiele witryn umoż­li­wia rów­nież sub­skry­bo­wa­nie kana­łów RSS przez e-mail.

  Czym RSS’y róż­nią się od popu­lar­nych zakładek?

  Z RSS korzy­stają dziś ponad sto milio­nów użyt­kow­ni­ków na całym świe­cie.
  Dawniej, aby śle­dzić aktu­ali­za­cje stron inter­ne­to­wych, trzeba było zapi­sać ją w ulu­bio­nych zakład­kach i „ręcz­nie” powra­cać regu­lar­nie do niej, aby zoba­czyć coś zostało zmie­nione.

  Problem z zakład­kami tkwił w tym, że:
  - inter­nauta musiał sam wyko­nać całą pracę,
  - Gdy śle­dziło się wiele witryn jed­no­cze­śnie, sprawa się kom­pli­ko­wała
  nie spo­sób było zapa­mię­tać wszyst­kich stron i zauwa­żyć poje­dyn­cze zmiany,
  - Pomijało się nie­które infor­ma­cje, gdy zapo­mniało się spraw­dzić danej zakładki,
  - koń­czyło się na tym, że widząc cią­gle te same infor­ma­cje na stro­nach.

  Mam nadzieję, że udało mi się przy­bli­żyć i zain­te­re­so­wać Cię tema­tem RSS.
  Pozostaje więc przy­łą­czyć się do owoc­nego kanału, kli­ka­jąc tutaj. Jeśli posia­dasz Ciekawe infor­ma­cje, które mogłyby wzbo­ga­cić ten mate­riał, będzie mi miło, jeśli zechcesz podzie­lić się nimi w komen­ta­rzach na samym dole tej strony. Serdecznie dziękuję.

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Niespodzianka
  W trak­cie codzien­nych czyn­no­ści nasz mózg pobu­dzany jest przez nowe i nie­ocze­ki­wane odkrycia.
  Czy w zapla­no­wa­nych przez Ciebie doświad­cze­niach są jakieś małe nie­spo­dzianki?

  „Niespodzianką” może być nowy doda­tek lub odmiana od codzien­no­ści, jak na przy­kład inne sfor­mu­ło­wa­nie w komu­ni­ka­cie z prośbą o potwier­dze­nie danych lub zmiana obrazka na zna­jo­mej stro­nie. Rozważ też, jak przy­cią­gnąć uwagę ludzi odcho­dząc od ocze­ki­wa­nych wzor­ców usta­lo­nych przez inne strony lub poprzez doświad­cze­nia nie­za­leżne od Twojej strony.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę