PPC Marketing. Skuteczne reklamy internetowe rozliczenia za kliknięcia.

Bądź widoczny dzięki serwisom Google AdWords, OnetBoksy, Adkontekst, czy Reks.

  • PPC-Marketing
Co znajdziesz w artykule

  Gdybyś wysta­wił reklamę w gaze­cie, pła­cił­byś za jej czas uka­zy­wa­nia się, bez moż­li­wo­ści moni­to­ro­wa­nia sku­tecz­no­ści. W przy­padku reklamy inter­ne­to­wej typu PPC pła­cisz dopiero wtedy, gdy ktoś klik­nie w Twoją reklamę, a nie jedy­nie go ją zoba­czy. Reklama inter­ne­towa może być sku­teczna i przy­no­sić duże zyski bez nad­wy­rę­ża­nia budżetu i cięż­kiej pracy. Omawiamy pod­sta­wowe zagad­nie­nia reklam PPC, oraz pod­po­wia­damy jak stwo­rzyć kam­pa­nię, która wygra z kon­ku­ren­cją.

  PPC mar­ke­ting w wer­sji dla począt­ku­ją­cych.
  Poznaj rodzaje reklam inter­ne­to­wych na wagę złota.

  „Pay per click” (płać za klik­nię­cie) jest jedną z form reklamy inter­ne­to­wej, która polega na płat­no­ści za klik­nię­cie, a nie za jej wyświe­tle­nie. Dlaczego jest lep­sza od reklamy tra­dy­cyj­nej? Na bie­żąco możesz więc, śle­dzić efekty kam­pa­nii rekla­mo­wej oraz mody­fi­ko­wać je, jeżeli coś nie idzie według planu.

  W tym arty­kule dowiesz się, po pierw­sze: jak usta­lić cele i prze­dział finan­sowy, za który opłaca Ci się kupo­wać reklamy. Po dru­gie pod­po­wiemy Ci jak napi­sać sku­teczny nagłó­wek, oraz dopi­sać efek­tywną treść rekla­mową. I po trze­cie pomo­żemy Ci tak testo­wać reklamy, aby z dnia na dzień były coraz bar­dziej efektywne.

  Czy wiesz, że…
  Aż 1/3
  Wszystkich pie­nię­dzy
  wyda­wa­nych na reklamę PPC, pocho­dzi z sek­tora finan­so­wego.
  Coś jest z tym kapi­ta­li­zmem nie tak...

  Jak zwięk­szyć sku­tecz­ność reklam inter­ne­to­wych? 
  Po pierw­sze: Ustal cele i oblicz koszt konwersji.

  Nie będziesz w sta­nie wyty­czyć opty­mal­nej trasy, jeśli nie usta­lisz dokąd się wybie­rasz. Zastanawiasz się, jak zwięk­szyć efek­tyw­ność kam­pa­nii rekla­mo­wych? Ustalenie celu to pierw­sze zada­nie, także pod­czas pracy z kam­pa­nią rekla­mową w inter­ne­cie, bez względu na rodzaj reklamy inter­ne­to­wej. Jednym z naj­waż­niej­szych ele­men­tów suk­cesu PPC jest bid mana­ge­ment – zarzą­dza­nie staw­kami, a jed­nym z klu­czo­wych ele­men­tów zarzą­dza­nia staw­kami jest zna­jo­mość dopusz­czal­nego limitu kosz­tów kon­wer­sji (ang. Allowable Cost Per Conversion – ACPCon), czyli tego, jak wiele możemy wydać, by zyskać nowego klienta.

  Z początku możesz nie znać dobrze kosztu kon­wer­sji,
  więc przyj­mij taką sumę, którą opła­cało by Ci się
  wydać, aby przy­cią­gnąć nowego klienta.

  Koszt kon­wer­sji (CPCon) to nie wyso­kość stawki dla danej reklamy.
  CPCon to war­tość wyko­rzy­sty­wana do obli­cza­nia tego, jak wysoką stawkę należy usta­lić dla kon­kret­nej reklamy. Aby obli­czyć mak­sy­malną dopusz­czalną stawkę, należy podzie­lić CPCon przez liczbę klik­nięć potrzebną do osią­gnię­cia kon­wer­sji. Koszt kon­wer­sji = Ogólny koszt reklamy / liczba konwersji.

  Obliczmy koszt kon­wer­sji
  dla “nama­cal­nych” produktów.

  Jeśli nasza strona jest stroną typu e-commerce, (czyli pełni funk­cję sklepu inter­ne­to­wego z fizycz­nymi pro­duk­tami) obli­cze­nie dopusz­czal­nego kosztu kon­wer­sji może być bar­dzo pro­ste:

  Znając tę war­tość musimy usta­lić, jaką część marży chcemy prze­zna­czyć na uzy­ska­nie zamó­wie­nia. To naj­bar­dziej pod­sta­wowy spo­sób usta­le­nia dopusz­czal­nego kosztu kon­wer­sji, który można wyko­rzy­stać do obli­cza­nia odpo­wied­niej stawki w kam­pa­niach pay-per-click. Jeśli chcesz zacho­wać się praw­dziwy pro­fe­sjo­na­li­sta, i zwięk­szyć zysk z inwe­sty­cji na tyle mocno na ile to moż­liwe, roz­waż poniż­sze czyn­niki, by dopa­so­wać kwotę.

  Wartość życiowa klienta – naj­praw­do­po­dob­niej okre­ślona ilość nowych klien­tów, któ­rych zyskamy dzięki pay-per-click zosta­nie klien­tami powra­ca­ją­cymi. Rzućmy okiem na histo­rię zamó­wień, by zoba­czyć, jaki odse­tek nowych klien­tów zostaje klien­tami powra­ca­ją­cymi. Ustalmy śred­nią war­tość życiową klienta, uśred­nia­jąc ilość pie­nię­dzy, jaką wydaje każdy klient w ciągu roku lub dwóch, zamiast tylko ana­li­zo­wać każde zamó­wie­nie. Zastanówmy się nad obli­cze­niem dopusz­czal­nego kosztu kon­wer­sji na pod­sta­wie war­to­ści życio­wej klienta, a nie war­to­ści zamó­wie­nia; śred­nią war­tość zamó­wie­nia należy zastą­pić śred­nią war­to­ścią życiową zamówień.


  Powracający odwie­dza­jący – pomimo, że klient może poja­wić się na stro­nie dzięki rekla­mie PPC, może nie doko­nać zakupu pod­czas pierw­szej wizyty – albo nawet przez kilka mie­sięcy po niej. Spójrzmy na sta­ty­styki, by usta­lić, jaki jest wskaź­nik powra­ca­ją­cych odwie­dza­ją­cych, i jak dużo czasu mija zanim prze­ciętny odwie­dza­jący powróci na naszą stronę. Wykorzystajmy te infor­ma­cje obli­cza­jąc dopusz­czalny koszt konwersji.


  Sprzedaże off-line – wielu deta­li­stów inter­ne­to­wych pro­wa­dzi rów­nież sprze­daże off-line. Określony odse­tek ludzi, któ­rzy odwie­dzają naszą stronę, doko­nuje zakupu off-line: przez tele­fon albo w muro­wa­nym skle­pie. Jeśli wydaje się nam, że takie zacho­wa­nie doty­czy naszych klien­tów, dosto­sujmy śred­nią war­tość zamó­wie­nia, by to uwzględnić.

  Obliczmy koszt kon­wer­sji
  dla “nama­cal­nych” produktów.

  Najpierw musimy wybrać cel lub war­tość, którą uznamy za wskaź­nik tego, że jeden odwie­dza­jący jest bar­dziej zain­te­re­so­wany naszą usługą niż inny. Tym wskaź­ni­kiem może być pobra­nie bia­łej księgi, wypeł­nie­nie for­mu­la­rza albo po pro­stu zagłę­bie­nie się w witrynę dalej niż strona główna. Następnie należy roz­wa­żyć nastę­pu­jące kwe­stie. Jak bar­dzo praw­do­po­dobne jest, że ktoś, kto osią­gnął dany cel, zosta­nie klien­tem? Jak wiele zyska nasza firma, jeśli ta osoba zosta­nie klien­tem? Jeśli uwa­żamy, że 1% wszyst­kich ludzi, któ­rzy osią­gają cel, zosta­nie klien­tami i jeśli osią­gniemy 100 zł zysku dzięki każ­dej sprze­daży usługi, to dopusz­czalny koszt kon­wer­sji wynie­sie 1 zł.

  Jeśli nasza firma ofe­ruje usługi, a nie gotowe
  pro­dukty, obli­cze­nie dopusz­czal­nego kosztu kon­wer­sji
  może być trud­niej­sze, jed­nak nie niemożliwe.

  Wykorzystajmy te dane, by obli­czyć, jaka powinna być stawka dla reklamy, która pro­wa­dzi do celu. Ustalenie dopusz­czal­nego kosztu kon­wer­sji i wyko­rzy­sta­nie tej liczby do usta­le­nia odpo­wied­niej stawki pomoże nam usta­lić, które z naszych reklam są naj­bar­dziej sku­teczne i gene­rują naj­wię­cej zysków. Pomoże to także utrzy­mać dodatni zwrot z inwe­sty­cji, a nawet zwięk­szyć ten wskaźnik.

  Po dru­gie: Słowa klu­czowe i ich klu­czowe znaczenie.

  Wyobraź sobie klienta, który szuka w Internecie tego, co możesz mu zaofe­ro­wać. Jakich słów by użył, gdyby mógł wpi­sać je w okienko wyszu­ki­warki? Wartości słów klu­czo­wych jest nie­oce­niona, a ich opra­co­wa­nie tylko pozor­nie wydaje się pro­stym zada­niem: muszą one traf­nie opi­sy­wać rekla­mo­wany pro­dukt, ale tak, żeby nie pokry­wały się ze sło­wami klu­czo­wymi, przy któ­rych nie chcemy się wyświe­tlać. Jeżeli sprze­da­jemy wózki widłowe, bez sensu jest wyświe­tlać się przy wóz­kach dziecięcych.

  • Słowa klu­czowe muszą bez­po­śred­nio odno­sić się do dzia­łal­no­ści, którą się rekla­muje. Duża kon­ku­ren­cja na rynku PPC wymaga dokład­nej ana­lizy, dla­tego coraz czę­ściej mar­ke­tin­gowcy wybie­rają słowa spe­cja­li­styczne, a nie jedno ogólne. Są one nie tylko tań­sze, ale też przy­no­szą więk­sze zyski.

  Jeżeli nie wiesz, jakich słów klu­czo­wych użyć, możesz prze­pro­wa­dzić bada­nie wśród rodziny i zna­jo­mych. Zapytaj się ludzi, z czym koja­rzy im się twoja dzia­łal­ność i jak, w kilku sło­wach, by ją opi­sali. Prościej będzie jed­nak spraw­dzić, na co zde­cy­do­wała się Twoja kon­ku­ren­cja. A naj­lep­szym spo­so­bem będzie sko­rzy­sta­nie z pomocy jed­nego z programów.

  Trzy pro­gramy, które pomogą
  Ci dobrać mistrzow­skie słowa kluczowe.

  google-words
  Narzędzie pro­po­zy­cji słów klu­czo­wych od Google:

  Korzyści: Pokazuje trendy w wyszu­ki­wa­niu z ostat­nich 12 mie­sięcy, Może prze­ana­li­zo­wać stronę lub witrynę dla auto­ma­tycz­nie pro­po­no­wa­nych słów klu­czo­wych, Przeszukuje naj­więk­szą bazę użyt­kow­ni­ków i dzięki temu może zapro­po­no­wać dogłęb­nie prze­ana­li­zo­wane słowa klu­czowe, Podaje sza­cun­kowe koszty, poziom kon­ku­ren­cyj­no­ści i suge­ruje poten­cjalne nega­tywne słowa klu­czowe, Łatwo wyeks­por­to­wać listę jako arkusz w for­ma­cie XLS.

  Minusy: To narzę­dzie jest dobrze zin­te­gro­wane z sys­te­mem AdWords, więc jeśli kon­ku­ren­cja ma choćby naj­mniej­sze poję­cie, powinna okre­ślać stawki dla tych haseł,
  Wyszukiwarki mogą poka­zy­wać słowa klu­czowe, które zapew­niają naj­wyż­sze ceny, a nie naj­więk­sze wyniki wyszu­ki­wa­nia, Obliczenia są bar­dzo pobieżne.

  seobook
  Narzędzie wyszu­ki­wa­nia słów klu­czo­wych SEO Book:

  Korzyści: Darmowe, Łatwo jest zmie­niać rynki. W wyni­kach bra­nych pod uwagę jest wiele narzę­dzi do ana­lizy słów klu­czo­wych (nie­mal każde narzę­dzie wymie­nione na tej stro­nie – i kilka nie­wy­mie­nio­nych), więc moż­liwe jest szyb­kie i łatwe łącze­nie ich moż­li­wo­ści, Linkuje także do róż­nych sys­te­mów infor­ma­cyj­nych (wyszu­ki­wa­rek wia­do­mo­ści, kata­lo­gów, wyszu­ki­wa­rek na blo­gach, tago­wa­nych stron itp.), by uła­twić zna­le­zie­nie uży­tecz­nych infor­ma­cji i tema­tów, o któ­rych ludzie dys­ku­tują na danym rynku.

  Minusy: Stworzony na pod­sta­wie Overture, więc wszyst­kie pro­blemy z danymi wystę­pu­jące w Overture wystę­pują także w przy­padku tego narzędzia.

  wordtracker
  WordTracker.

  Korzyści: Pomaga zna­leźć lub wymy­śleć powią­zane hasła dzięki wbu­do­wa­nemu tezau­ru­sowi i pobocz­nemu wyszu­ki­wa­niu. Poboczne wyszu­ki­wa­nie ana­li­zuje szcze­gó­łowe infor­ma­cje danej witryny, takie jak słowa klu­czowe stron, które są uwa­żane za kon­ku­ren­cyjne lub zwią­zane z naszym tema­tem, Dodatkowe opcje, takie jak poka­zy­wa­nie pobocz­nych haseł, oszczę­dzają olbrzy­mią ilość czasu, poka­zu­jąc wiele powią­za­nych haseł i uży­tecz­nych mody­fi­ka­to­rów, któ­rych można lub powinno się uży­wać, Ogólnie rzecz bio­rąc, koszty nie są tak duże. Ponieważ zbiera dane z Dogpile i MetaCrawler (meta-wyszukiwarki), jego dane są zwy­kle czyst­sze od danych sys­te­mów zbie­ra­ją­cych dane z sieci, które oce­niają spraw­dza­ją­cych i wyko­rzy­stują narzę­dzia do zarzą­dza­nia, WordTracker udo­stęp­nia dar­mową wer­sję próbną, z dar­mo­wym narzę­dziem zapy­tań Digital Point Keyword Suggestion.

  Minusy: Konkurencja może łatwo zaspa­mo­wać bazę danych WordTracker , Zbiera dane tylko z kilku meta-wyszukiwarek, Gdy ostat­nio spraw­dza­łem, mieli 305 005 525 zapy­tań w bazie danych z 95 dni, co jest praw­do­po­dob­nie mniej­szą liczbą niż Google obsłu­guje w ciągu jed­nego dnia, Nie wydaje mi się, żeby WordTracker sor­to­wał infor­ma­cje w regio­nalne bazy danych, Ponieważ gro­ma­dzą dane z tylko małego sek­tora sieci, błędy pró­bek danych są przez to poważ­niej­sze. Niekiedy hasła wywo­łu­jące nie­wiel­kie wyniki wydają się waż­niej­sze niż tak naprawdę są, a innym razem nie­które hasła w ogóle się nie pojawiają.

  Po trze­cie: Treści i nagłówki.

  Od nagłówka zależy „być albo nie być” reklamy PPC. Dobrze prze­my­ślany tytuł zwięk­sza sku­tecz­ność kam­pa­nii o wiele bar­dziej, niż jej pozo­stałe czę­ści.
  Musi jed­nak być tak skon­stru­owany, by klienci zaczęli się z nim identyfikować.

  • Dobre roz­wią­za­nie: wstaw do nagłówka słowa klu­czowe, dzięki temu reklama przy­cią­gnie jesz­cze więk­szą uwagę internautów.

  Masz jakie­goś asa w ręka­wie? Napisz o nim! Takich firm jak Twoja, w Internecie mogą być tysiące, więc skup się na tym, co cię wyróż­nia. Napisz o tym! I to w taki spo­sób, żeby inter­nauta poczuł, że tylko ty możesz im to zaofe­ro­wać. Jeżeli wyróż­niają cię niskie ceny, to koniecz­nie o tym napisz! Promocje i rabaty dzia­łają na poten­cjal­nych klien­tów, jak przy­nęta, któ­rej mało kto jest się w sta­nie oprzeć. Takie komu­ni­katy dadzą inter­nau­cie powód do klik­nię­cia wła­śnie w twój link.

  Gdy nagłó­wek zej­dzie nam już z drogi, możemy ode­tchnąć z ulgą – teraz mamy całe kil­ka­dzie­siąt zna­ków, nad któ­rymi możemy pra­co­wać, by napi­sać główną część prze­sła­nia reklamy. Niestety, gdy fak­tycz­nie zasią­dziemy do pisa­nia reklamy, praw­do­po­dob­nie odkry­jemy, że ta liczba zna­ków to nawet w przy­bli­że­niu nie jest liczbą, któ­rej potrze­bu­jemy!

  Z powodu tych ogra­ni­czeń treść reklamy PPC musi być jak naj­bar­dziej zwię­zła i wcią­ga­jąca. Zachęcenie kogoś do klik­nię­cia w naszą stronę w tak nie­wiel­kiej licz­bie zna­ków może być wyzwa­niem, ale możemy zwięk­szyć swoje szanse na suk­ces, sto­su­jąc stan­dar­dowe zatwier­dzone stra­te­gie.

  • Umieśćmy w tre­ści reklamy infor­ma­cję o wyprze­daży lub pro­mo­cji.
   Bez względu na branżę, ludzie uwiel­biają oszczę­dzać, co spra­wia, że umiesz­cze­nie kon­kret­nych danych na temat wyprze­daży w tre­ści reklamy jest potęż­nym spo­so­bem na przy­cią­gnię­cie uwagi.
  • Dodajmy do reklamy wezwa­nie do dzia­ła­nia (call-to-action).
   Nie ocze­kujmy, że czy­ta­jący sami złożą wszyst­kie ele­menty ukła­danki! Zamiast tego, usuńmy nie­ja­sno­ści, mówiąc czy­tel­ni­kom, czego od nich chcemy, umiesz­cza­jąc frazy, jak np. „Zrób to teraz”, „Otrzymaj dar­mową wycenę już dziś” lub „Zapisz się teraz”.
  • Skup się na korzy­ściach, nie cechach.
   Ta stan­dar­dowa rada copyw­ri­te­rów ma zasto­so­wa­nie w przy­padku reklam PPC, a także wszyst­kich innych rodza­jów copyw­ri­tingu. Zamiast mówić czy­tel­ni­kom, co kon­kret­nie otrzy­mają, powiedzmy im, jak wiele sko­rzy­stają, i co zyskają dzięki współ­pracy z nami. Wykonanie tego w tak ogra­ni­czo­nej ilo­ści miej­sca może być trudne, ale jeśli zro­bimy to dobrze, sku­pie­nie się na korzy­ściach może być nie­zwy­kle zajmujące!

  Dzień powsze­dni: Testy, testy, testy.

  Chcesz osią­gnąć jak naj­lep­sze rezul­taty? - Testuj, testuj i jesz­cze raz testuj.
  Musisz cały czas moni­to­ro­wać sku­tecz­ność oraz trzy­mać rękę na pul­sie – kon­ku­ren­cja nie śpi. Nie tylko powi­nie­neś badać swoje linki PPC, ale także przy­glą­dać się, jak radzą sobie reklamy kon­ku­ren­cyjne. Jeżeli one się zmie­niają, zasta­nów się, czy i two­jej fir­mie nie przy­da­łaby się jakaś cie­kawa innowacja.

  Nie daj się zwieść suk­ce­som - dziś ty jesteś na
  szy­cie, jutro ktoś inny może zająć twoje miejsce!

  Jak testo­wać sku­tecz­ność reklamy PPC?
  Reklamy inter­ne­towe rzą­dzą się swo­imi prawa, a dość krótka obec­ność na rynku, w porów­na­niu z tra­dy­cyj­nymi mediami, nie do końca pozwo­liła zgłę­bić ich moż­li­wo­ści, ale jedno jest pewne: testo­wa­nie reklam PPC może zdzia­łać cuda. To dla­tego jest ono tak ważne, a co wię­cej, łatwe i mało skom­pli­ko­wane. Przyjrzyjmy się, jak testo­wa­nie wygląda w przy­padku wyszu­ki­warki Google w sys­te­mie AdWords według zasady A/B test.

  A/B test – na czym polega i dla­czego jest tak ważny?
  Działanie metody A/B test jest bar­dzo łatwe: porów­nuje się dwa wybrane ele­menty z reklamy i wybiera ten bar­dziej efek­tywny. Badać można cały tekst, a także jego poszcze­gólne czę­ści, np. tylko tytuł lub pierw­szy aka­pit tek­stu reklamowego.

  • Uwaga: Testowanie należy prze­pro­wa­dzać przez cały rok o róż­nych porach dnia i nocy. Musisz też pamię­tać, że rynek inter­ne­towy zmie­nia się w trak­cie roku i te reklamy, które kli­kają się przed Wielkanocą, nie będą cie­szyć się tą samą popu­lar­no­ścią przed Bożym Narodzeniem. Obserwuj zatem zmie­nia­jące się trendy na rynku i dosto­so­wuj się do nich!

  7 szczę­śli­wych miejsc w któ­rych wyło­nisz
  naj­lep­szą, moż­liwą kre­ację reklamy PPC.

  narzedzia-do-reklam-1
  narzedzia-do-reklam-2
  narzedzia-do-reklam-3
  narzedzia-do-reklam-4
  narzedzia-do-reklam-5
  narzedzia-do-reklam-6
  narzedzia-do-reklam-7

  Wskazówki, o któ­rych zawsze warto pamiętać.

  Jeśli zależy ci na zwięk­sze­niu efek­tyw­no­ści reklamy PPC musisz wie­dzieć, że nawet jeśli klik­nie w dobrze widocz­nego linka, to może się oka­zać, że zawar­tość strony, jej skom­pli­ko­wana budowa czy długi czas łado­wa­nia, mogą go sku­tecz­nie znie­chę­cić i zmu­sić do opusz­cze­nia adresu. Dlatego warto pamię­tać, że efek­tywna kam­pa­nia PPC to nie tylko chwy­tliwe słowa klu­czowe i wyso­kie pozy­cjo­no­wa­nie w wyszu­ki­war­kach, ale także dobrze prze­my­ślane przed­się­wzię­cie nasta­wione na zysk i dłu­go­trwały roz­wój. Poznaj detale, które jesz­cze bar­dziej zwięk­szą efek­tyw­ność Twojej reklamy.

  Bądź reali­stą: nie prze­sa­dzaj w rekla­mie i nie obie­cuj cudów. Jeżeli ponie­sie cię fan­ta­zja, to możesz być pewny, że duża część inter­nau­tów nie potrak­tuje two­ich słów poważ­nie.

  Zamieść ter­min przy­dat­no­ści: Zamiast „Oryginalne lap­topy nie­zwy­kle tanio”, użyj „Tylko do końca mie­siąca lap­topy o połowę taniej!”

  Bądź wia­ry­godny: Zamieść w rekla­mie zapew­nie­nie, że klienci mogą liczyć np. na roczną gwa­ran­cję czy zwrot pie­nię­dzy w prze­ciągu dwóch tygo­dni. Reklamacje i zwroty gwa­ran­tuje klien­tom pol­skie prawo, ale nie wszy­scy zdają sobie z tego sprawę – pokaż, że jesteś eks­per­tem i znasz się na tym, co robisz.

  Nie kopiuj reklam: błę­dem jest prze­ko­na­nie, że kopio­wa­nie naj­le­piej pozy­cjo­no­wa­nych reklam pozy­tyw­nie wpły­nie na efek­tyw­ność i twój wize­ru­nek. O ile dopusz­czalne jest inspi­ro­wa­nie się kon­ku­ren­cją, to spi­sy­wa­nie „słowo w słowo” tre­ści sprawi, że Google nie zoba­czy two­jej reklamy i wrzuci ją w czarną otchłań Internetu bez moż­li­wo­ści powrotu.

  Pisz popraw­nie: jeżeli w słowo klu­czowe wkrad­nie się błąd, możesz być pewny, że sta­nie się ono bez­u­ży­teczne. W końcu ile osób wpi­suje błędne hasła do wyszu­ki­warki i jakie jest praw­do­po­do­bień­stwo, że wasze błędne wyrazy się pokryją?

  Pamiętaj o dobrym adre­sie. Długość adresu URL rów­nież jest decy­du­jąca w przy­padku efek­tyw­no­ści. Zasada jest jedna: im krót­szy i mniej skom­pli­ko­wany, tym lepiej, gdyż adres two­jej strony sam w sobie jest dar­mową reklamą. Warto także korzy­stać z przed­rostka „www” oraz dużych liter. Zamiast www.twojafirma.pl, zasto­suj www.TwojaFirma.pl.

  Uważaj: jeżeli inter­nauta klik­nie w twój link, to jesz­cze nie zna­czy, że sko­rzy­sta z tego, co pro­po­nu­jesz. Jeżeli twoja strona będzie mało czy­telna lub użyt­kow­nik będzie musiał na wła­sną rękę prze­szu­ki­wać jej zawar­tość w celu zna­le­zie­nia odpo­wie­dzi, to już teraz możesz być pewny, że nawet naj­le­piej skon­stru­owana reklama PPC nie­wiele pomoże w osią­ga­niu efek­tyw­no­ści. Warto, prze­stu­dio­wać nasz arty­kuł na temat kon­wer­sji.

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Efekt upływu
  czasu.
  Postrzeganie upływu czasu jest bar­dzo subiek­tywne. Wykorzystaj to w działaniu.
  Jeśli ludzie muszą cze­kać, żeby sys­tem zała­do­wał tre­ści lub wyko­nał zada­nie, stwórz wra­że­nie, że rze­czy dzieją się szyb­ciej niż w rze­czy­wi­sto­ści.

  Używaj wol­niej­szych pre­lo­ade­rów – ludzie liczą cykle, nie mili­se­kundy. Możesz też zaofe­ro­wać jakąś roz­rywkę: ludzie zaan­ga­żo­wani umy­słowo w jakieś zada­nie nie zauwa­żają, jak długo ono zajmuje.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Prawdziwy geniusz w dziedzinie
  marketingu. Właściciel
  Ogilvy&Mather.
  Otrzymaj ofertę