Marketing z Facebookiem. Kompletny przewodnik. Techniki stosowane przez uwielbiane marki.

Poznaj prawdziwe historie stron firmowych, które zdobywają tysiące fanów każdego dnia.

  • Facebook-fan-page
Co znajdziesz w artykule

  Założenie strony na Facebooku wydaje się pro­ste. Pomimo tego ogromna więk­szość firm, stra­szy na “fej­sie” mar­twymi “zombi stro­nami”, z któ­rych nowych fanów odrzuca smród prze­ter­mi­no­wa­nych infor­ma­cji. Chcesz się dowie­dzieć, w jaki spo­sób zwięk­szyć ruch na Facebooku, popra­wić popu­lar­ność Twojej strony inter­ne­to­wej i zwie­lo­krot­nić zyski? Ten arty­kuł wyja­śni Ci to wszystko, krok po kroku.

  Posiadanie konta na Facebooku to zde­cy­do­wa­nie za mało!

  Marketing spo­łecz­no­ściowy ma dziś wielką siłę prze­bi­cia, warto mądrze to wyko­rzy­stać. Masz już swoją stronę na Facebooku, chcesz ją udo­sko­na­lić, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Nie mogłeś tra­fić lepiej. Znajdziesz tutaj wiele wska­zó­wek, które pomogą osią­gnąć two­jej stro­nie wyż­szy poziom.

  Niestety pro­sta droga na skróty nie ist­nieje. Istnieje za to spraw­dzony wzór, zło­żony z trzech skład­ni­ków. Wszystkie gwiazdy na Facebooku posia­dają silną markę i upra­wiają stra­te­giczny mar­ke­ting, który wywo­łuje zaan­ga­żo­wa­nie użyt­kow­ni­ków. Poznaj dokład­nie trzy naj­waż­niej­sze czyn­niki, które decy­dują o suk­ce­sie na Facebooku.

  Czy wiesz, że…
  1 dzień na FB = 302.000.000 Załadowanych zdjęć i obra­zów 2.000.000.000 klik­nięć w przycisk“lubię to.”

  Reklama firmy na Facebooku. Solidne fun­da­menty socjalne.
  Po pierw­sze: Opracuj stra­te­gię i pre­zen­tuj silną markę.

  Jak rekla­mo­wać firmę na Facebooku? Gdybym miał ująć jedną z naj­sen­sow­niej­szych stra­te­gii rekla­mo­wa­nia firmy na Facebooku w jed­nym zda­niu brzmiało by ono tak: “Dziel się infor­ma­cjami, które two­rzą praw­dziwą war­tość.” Jeśli zosta­niesz nauczy­cie­lem, nie będziesz już musiał być sprze­dawcą. Ludzie lubią towa­rzy­stwo auto­ry­te­tów w swo­jej dzie­dzi­nie. Bez stra­tegi w któ­rej można, łatwo mie­rzyć zwrot z inwe­sty­cji, obec­ność na Facebooku nie ma naj­mniej­szego sensu. W linku obok znaj­dziesz dosko­nały arty­kuł na temat two­rze­nia porząd­nej stra­tegi, poni­żej pre­zen­tu­jemy inspi­ru­jący przy­kład, two­rze­nia więzi z marką.

  Firma Dell stwo­rzyła stronę z prze­wod­ni­kiem po mar­ke­tingu spo­łecz­no­ścio­wym dla małych przed­się­biorstw. Biorąc pod uwagę fakt, że małe firmy kupują kom­pu­tery, Dell, dając im dar­mowe źró­dło wie­dzy, zosta­nie w świa­do­mo­ści tych przed­się­bior­ców, któ­rzy są zain­te­re­so­wani social mediami. Proste i sprytne.

  Silna marka to drugi wspólny mia­now­nik stron, które przy­cią­gają fanów jak magnes. Ludzie bez cha­rak­teru wydają się mało inte­re­su­jący i podob­nie postrze­gane są marki. Spraw, by twoja firma miała oso­bo­wość, która zapada w pamięć. Dobry bran­ding pozwoli ci on na zbu­do­wa­nie mostu pomię­dzy Facebookiem a twoją stroną.

  Sieć fast foodów Chick-fil-A na swo­jej stro­nie na Facebooku ofe­ruje klien­towi wszystko, czego może on potrze­bo­wać. Kupony, dostęp do menu, a także infor­ma­cje o nad­cho­dzą­cych nowo­ściach. Kliknięcie na menu auto­ma­tycz­nie prze­kie­ro­wuje użyt­kow­nika na wła­ściwą stronę marki.

  Po dru­gie: Twórz zawar­tość, która przy­ciąga jak magnes.
  Sprawdź w jaki spo­sób i o czym piszą firmy na Facebooku.

  Potraktuj face­bo­okową fan stronę, jak bloga, czy zwy­kłą stronę i zamiesz­czaj na niej rów­nie war­to­ściowe infor­ma­cje. Istotny jest nie tylko dobór tematu, ale i forma. Wybieraj ory­gi­nalne, nawet kon­tro­wer­syjne zagad­nie­nia, które spro­wo­kują czy­tel­ni­ków do pod­ję­cia dys­ku­sji. Staraj się zachę­cać czy­tel­ni­ków do przed­sta­wia­nia wła­snego punktu widze­nia. Pamiętaj: auten­tyczna pasja i eks­cy­ta­cja naprawdę zaraża ludzi.

  Ludzie nie lubią słu­chać, tych osób, które zajęte są
  cią­głym mówie­niem o sobie i swo­ich suk­ce­sach.
  To samo tyczy się uczuć w sieci.

  Każdy z Twoich postów musi być prze­my­ślany pod wzglę­dem kom­po­zy­cji. Dobrze zasta­nów się nad nagłów­kiem każ­dej notatki. Słaby nagłó­wek spo­wo­duje, że mało kto zapo­zna się z resztą zawar­to­ści. Warto też zapo­znać się lepiej z zasa­dami pisa­nia dobrych arty­ku­łów. Pamiętaj, że inter­nauci są bez­li­to­śni i zauważą nawet drobny błąd ortograficzny.

  Czy ktoś cho­dzi do pie­karni po stare bułki?
  No wła­śnie... Pamiętaj, aby Twoja treść
  była zawsze aktualna.

  Dodając regu­lar­nie nowe tre­ści do swo­jej strony, dajesz dobry powód fanom, by na nią wró­cili. Dodawania nowej tre­ści nie wymaga wiele wysiłku. Zintegruj swoją stronę na Facebooku z innymi mediami spo­łecz­nymi na przy­kład tak, by nowe infor­ma­cje z two­jego bloga same poja­wiały się “na ścia­nach” Google+, Twittera, czy na kana­łach RSS.

  Pisz ory­gi­nalne, bran­żowe tre­ści, któ­rymi naprawdę warto się dzie­lić. Polecam mie­szankę wia­do­mo­ści z ostat­niej chwili, uży­tecz­nych wska­zó­wek, narzę­dzi, mate­ria­łów i lin­ków do innych stron i wła­snych prze­my­śleń. Trzymaj się tematu i bądź sku­piony.

  Staraj się pisać jak naj­czę­ściej o tym, o czym fani Twojej firmy chcie­liby usły­szeć. Jeśli nie jeste­śmy pewni, jakich zawar­to­ści ocze­kują fani, zapy­tajmy ich o to – w ankie­cie albo w statusie.

  Pisz w dru­giej oso­bie – Wy i Wasz.
  Ludzi guzik obcho­dzimy my, nasza firma, a nawet nasz pro­dukt lub usługa. Ludzi obcho­dzą wyłącz­nie oni sami.

  Najważniejsze infor­ma­cje zapi­suj na początku aka­pi­tów i punk­tów.
  Większość odwie­dza­ją­cych tylko prze­gląda nasze wpisy i ska­cze po nich wzro­kiem. Ułatwmy im zro­zu­mie­nie cało­ści, nawet wtedy, gdy nie prze­czy­tają wszystkiego.

   

  Facebook mar­ke­ting. Gdzie naj­le­piej uzu­peł­nić wie­dzę, o Tworzeniu zawartości?

  Po trze­cie: Marketing, mar­ke­ting, mar­ke­ting.
  ABC - Nieustającego zwięk­sza­nia ilo­ści fanów.

  Wiesz, że marki potrze­bują do życia fanów. Dlatego warto też, dowie­dzieć się w jaki spo­sób pozy­skać ich uwagę.Oto lista spraw­dzo­nych metod, pozy­ski­wa­nia nowych użyt­kow­ni­ków. Zobacz jak spra­wić, aby Twoi fani być p

  Stwórz silną stronę główną.

  Skonfiguruj stronę i stwórz lan­ser­skie URL. Abyś mógł mieć dobrze wyglą­da­jące URL. w two­jej gru­pie fanów musi znaj­do­wać się co naj­mniej 25 osób. “Nazwa strony” ma bar­dzo duży wpływ na wyszu­ki­warkę Facebooka. Nie prze­gap szansy na wsta­wie­nie tam na początku słów klu­czo­wych. Informację o pro­jek­cie gra­ficz­nym strony fir­mo­wej na Facebooka, znaj­dziesz na końcu tego arty­kułu.

  Przekieruj ruch z pozo­sta­łych mate­ria­łów fir­mo­wych. Bądź świa­dom, że ludzie mogą tra­fić na Twój pro­fil zewsząd, więc i Ty wyjdź na zewnątrz i pro­muj sie­bie na takich por­ta­lach, jak Twitter, Google+ czy LinkedIn. Blog, który cie­szy się popu­lar­no­ścią w inter­ne­cie, może być wielką pod­porą w gene­ro­wa­niu fanów na Facebooku.

  Piszesz do kogoś maila? Koniecznie dodaj do stopki sygna­turkę adresu Twojej strony na Facebooku! Jest to bar­dzo łatwe, a zara­zem sku­teczne – w pro­sto­cie siła! Podobne roz­wią­za­nie możesz zasto­so­wać na forach inter­ne­to­wych, na któ­rych się udzie­lasz.

  Stwórz dodat­kowy “Landing Page”, który wpro­wa­dzi w temat nowi­cju­szy. Jedną z naj­wspa­nial­szych opcji w nowych stro­nach na Facebooku jest to, że można bez­po­śred­nio lin­ko­wać do kon­kret­nych zakła­dek. To ozna­cza, że możemy odróż­nić, które strony użyt­kow­nik będzie widzieć domyśl­nie, na pod­sta­wie reklamy, w którą klik­nął. Ta metoda wymaga także nieco więk­szej inwe­sty­cji w dosto­so­wy­wa­nie, ale uwa­żam, że warto, szcze­gól­nie w przy­padku mniej­szych marek i firm.

  Profilowane strony doce­lowe, to jeden
  z naj­lep­szych spo­so­bów, aby zwięk­szyć kon­wer­sję
  nowych odwie­dza­ją­cych w fanów.

  Atrakcyjne wideo na dzień dobry może być naprawdę fajne! Ciekawie i zabaw­nie nakrę­cony fil­mik wideo też może Ci pomóc. W krót­kim spo­cie ludzie odwie­dza­jący Twój pro­fil na Facebooku dowie­dzą się, kim jesteś i dla­czego mie­liby zacząć, odwie­dzać Cię czę­ściej, lub pole­cać Cię dalej.

  Podtrzymuj pozy­tywne relacje

  Zaangażuj fanów w two­rze­nie Twojego ser­wisu i do pole­ca­nia Twojej marki.
  Pozwól „fejs­bu­ko­wi­czom” wpły­wać na treść i wygląd Twojego pro­filu. Spraw, by poczuli się zwią­zani z Tobą i zaan­ga­żo­wali się we wspólne budo­wa­nie spo­łecz­no­ści. Dodatkowo, ich wpisy będą widoczne na ich pry­wat­nych pro­fi­lach, a stam­tąd już bli­ska droga do ich zna­jo­mych, któ­rzy będą mogli te opi­nie przeczytać.

  W kon­kur­sach biorą udział użyt­kow­nicy, któ­rzy
  nie są Twoją grupą doce­lową, tylko przy­cią­gnął
  ich jed­no­ra­zowo war­to­ściowy gadżet!

  Organizuj kon­kursy, ze spryt­nymi nagro­dami.
  Bardzo łatwo jest przy­cią­gnąć ludzi za pomocą kon­kursu, który wcale nie wymaga od nich dużego wysiłku, a od Ciebie wyso­kich nakła­dów finan­so­wych prze­zna­czo­nych na nagrody. Nagrody są atrak­cyj­nym wabi­kiem, ale muszą być zwią­zane z Twoją dzia­łal­no­ścią i naj­le­piej nie­do­stępne w tra­dy­cyj­nej sprze­daży. Dlaczego nagrody zwią­zane z Twoją dzia­łal­no­ścią są tak ważne? Dlatego by nie przy­cią­gać na stronę przy­pad­ko­wych osób, któ­rych nie inte­re­suje Twoja dzia­łal­ność, a przy­cią­gnęła ich jedy­nie war­to­ściowa nagroda.

  Turbodoładuj pro­fil, płat­nymi reklamami.

  Facebook Ads są płatne, za to mogą być pie­kiel­nie sku­teczne!
  Jeżeli posia­dasz więk­szy budżet, to wyko­rzy­staj go na zakup reklam na Facebooku. Pomogą Ci nie tylko dotrzeć do doce­lo­wej grupy klien­tów, ale także okre­ślić pomocne słowa klu­czowe, loka­li­za­cję klien­tów, ich wiek, płeć i wiele, wiele innych istot­nych detali. Przydatne są też ofe­ro­wane spra­woz­da­nia, dzięki któ­rym dowiesz się, na któ­rych rekla­mach zara­biasz naj­wię­cej. Gotówka wydana na reklamę jest sku­teczną inwe­sty­cją w pro­mo­cję na Facebooku i zwięk­sze­nie ilo­ści fanów.

  Dobra rada: cza­sem mniej zna­czy wię­cej, czyli małe kam­pa­nie rekla­mowe, ale czę­ste, są o wiele bar­dziej sku­teczne niż jedna duża. Spróbuj też wyjść z rekla­mami poza Facebooka. Zobacz nasz arty­kuł jak stwo­rzyć efek­tywną reklamę PPC.

  Co warto wie­dzieć odno­śnie pozy­cjo­no­wa­nia na Facebooku?

  Reklamy na Facebooku (Facebook Ads) są płatne, za to mogą być pie­kiel­nie sku­teczne!
  Jeżeli posia­dasz więk­szy budżet, to wyko­rzy­staj go na zakup reklam na Facebooku. Pomogą Ci nie tylko dotrzeć do doce­lo­wej grupy klien­tów, ale także okre­ślić pomocne słowa klu­czowe, loka­li­za­cję klien­tów, ich wiek, płeć i wiele, wiele innych istot­nych detali. Przydatne są też ofe­ro­wane spra­woz­da­nia, dzięki któ­rym dowiesz się, na któ­rych rekla­mach zara­biasz naj­wię­cej. Gotówka wydana na reklamę jest sku­teczną inwe­sty­cją w pro­mo­cję na Facebooku i zwięk­sze­nie ilo­ści fanów.

  Zaskakująco wiele tech­nik doty­czą­cych pozy­cjo­no­wa­nia zna­nych z Google, działa rów­nież na Facebooku.

  Facebook wypo­sa­żony jest w wyszu­ki­warkę, która może stać się Twoim part­ne­rem w zwięk­sza­niu ilo­ści fanów. Kilka pro­stych metod pozwoli Ci uzy­skać dobre pozy­cjo­no­wa­nie, które prze­łoży się na zop­ty­ma­li­zo­wa­nie ruchu na stronie.

  Słowa klu­czowe – Wybierz te naj­lep­sze i umieść je w nazwie pro­filu, adre­sie URL., na tablicy, w infor­ma­cji o sobie i wszę­dzie tam, gdzie możesz coś napisać.

  Im wię­cej, tym lepiej – jeżeli masz dużą grupę użyt­kow­ni­ków, któ­rzy Ciebie lubią, czyli „laj­ków”, to Twój pro­fil staje się bar­dzo atrak­cyjny dla wyszu­ki­warki na Facebooku, ponie­waż Twoja strona poja­wia się wysoko po wyszu­ka­niu, gdy osoba wpi­su­jąca pyta­nie lub jej zna­jomi „lubią” tę stronę.

  Komentarze na wagę złota – opi­nie inter­nau­tów wzma­gają popu­lar­ność Twojej strony na Facebooku. Komentarz nie tylko poja­wia się na Twojej stro­nie, ale także na tablicy komen­ta­tora, czyli jego zna­jomi zoba­czą, gdzie i co napi­sał, a więc tra­fią do Ciebie.

  4 spo­soby na to, by oś czasu pra­co­wała na korzyść biznesu.

  Wiele z nowych zmian odzwier­cie­dla ruch w kie­runku bar­dziej wizu­al­nego i dyna­micz­nego udo­stęp­nia­nia. Jak zauważa Kevin Olivieri, ana­li­tyk glo­bal­nych mediów spo­łecz­no­ścio­wych z TIG Global, firmy, które chcą wyko­rzy­stać cały poten­cjał Facebooka będą musiały sku­pić się na zapew­nia­niu wspa­nia­łych tre­ści. To ozna­cza, że firmy będą musiały dowie­dzieć się wię­cej na temat tego, czego chcą ich fani i czego ocze­kują od strony danej marki na Facebooku.

  1. Kontroluj to, co ludzie widzą jako pierwsze.

   Oś czasu umoż­li­wia teraz przy­pię­cie zda­rzeń na jej szczy­cie przez okres tygo­dnia. To ozna­cza, że możemy kon­tro­lo­wać to, co chcemy, by fani czy­tali i z czym wcho­dzili w inte­rak­cję. Tygodniowy okres waż­no­ści może wyda­wać się kło­po­tliwy, ale w rze­czy­wi­sto­ści daje nam wię­cej powo­dów do two­rze­nia świe­żych tre­ści, co jest klu­czem do nawią­zy­wa­nia i pod­trzy­my­wa­nia kon­tak­tów z bazą klientów.

  2. Wyeksponuj apli­ka­cje.

   Teraz możemy jed­nak bar­dziej uwy­dat­nić swoje apli­ka­cje (w sumie 12, jed­nak tylko 4 ukażą się na górze strony). Możemy zmie­nić zdję­cia, które wyświe­tlają się przy każ­dej z wyróż­nio­nych apli­ka­cji, poprze­sta­wiać je i zmie­nić ich nazwy tak, by zawie­rały wezwa­nie do dzia­ła­nia (call to action). Zwróć uwagę, że im bar­dziej atrak­cyjny wizu­al­nie jest obra­zek apli­ka­cji, tym więk­szą liczbę fanów zachęci do kliknięcia.

  3. Obserwuj wła­sną aktywność.

   W panelu admi­ni­stra­tora, znaj­dują się wszyst­kie sta­ty­styki, któ­rych potrze­bu­jemy – lista tego, kto mówi o naszych postach, kto wcho­dzi w inte­rak­cję z naszymi stro­nami i jakie zawar­to­ści są prze­glą­dane – wszystko w jed­nym, łatwym do odna­le­zie­nia miej­scu. To daje nam moż­li­wość lep­szej analizy.

  Zobacz 7 inspi­ru­ją­cych przy­kła­dów gra­ficz­nych, stron
  fir­mo­wych na Facebooku. A potem stwórz wła­sny projekt.

  Facebook zna­cząco zmie­nił zasady doty­czące zdjęć w tle na stro­nach biz­ne­so­wych. Upewnijmy się, że na naszym zdję­ciu w tle nie ma żad­nych wezwań do dzia­ła­nia (z ang. call to action). Nie umiesz­czajmy tam haseł w stylu „Polub nas”, „Udostępnij” albo „Skontaktuj się z nami”. Unikajmy nud­nych obraz­ków z logo firmy w zdję­ciu w tle – zdję­cie pro­fi­lowe to dla niego ide­alne miej­sce. Poniżej 7 szczę­śli­wie zapro­jek­to­wa­nych stron fir­mo­wych na Facebooku.

  fanta-3d-facebook
  wild-bees
  old-spice-fb
  social-media-examiner-fb
  ted-on-fb
  oreo-facebook
  disney-facebook

  Mam nadzieję, że powyż­szy tekst pomoże wam posta­wić pierw­sze kroki w biz­ne­so­wej spo­łecz­no­ści Facebooka.
  Zdaję sobie sprawę, że nie poru­szy­łem wszyst­kich kwe­stii, a samą naturą Facebooka jest to, że wszel­kie infor­ma­cje dość szybko się dez­ak­tu­ali­zują, dla­tego będę wdzięczny jeśli zechcesz się podzie­lić infor­ma­cjami roz­wi­ja­ją­cymi temat na samym dole w komen­ta­rzach do tego artykułu.

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Efekt upływu
  czasu.
  Postrzeganie upływu czasu jest bar­dzo subiek­tywne. Wykorzystaj to w działaniu.
  Jeśli ludzie muszą cze­kać, żeby sys­tem zała­do­wał tre­ści lub wyko­nał zada­nie, stwórz wra­że­nie, że rze­czy dzieją się szyb­ciej niż w rze­czy­wi­sto­ści.

  Używaj wol­niej­szych pre­lo­ade­rów – ludzie liczą cykle, nie mili­se­kundy. Możesz też zaofe­ro­wać jakąś roz­rywkę: ludzie zaan­ga­żo­wani umy­słowo w jakieś zada­nie nie zauwa­żają, jak długo ono zajmuje.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guru reklamy i sprzedaży.
  Twórca międzynarodowej
  potęgi Leo Burnett, Inc.
  Otrzymaj ofertę