Nie ufaj propagandzie – analizuj liczby! Mierzenie zwrotu z inwestycji w Social Media.

Metody i narzędzia, które pomogą ci w mierzeniu efektów działalności w Facebooku.

Co znajdziesz w artykule

  Zastanawiasz się, czy Twoje dzia­ła­nia na Facebooku czy Google+ przy­nio­są zyski? Badania wska­zu­ją, że 76% firm, tra­ci na Facebook’u czas i pie­nią­dze. Jest też dobra wiad­mość. Mierzenie zwro­tu z inwe­sty­cji w social mediach jest moż­li­we! Trudność pole­ga na tym, że nie­ła­two jest zba­dać wie­le jej ele­men­tów. Poznaj meto­dy i sko­rzy­staj ze wska­zó­wek, któ­re pro­po­nu­je­my, a zoba­czysz jak owo­cu­je pra­ca poświę­ca­na na mar­ke­ting w inter­ne­cie.

  Czy media społecznościowe są w ogóle mierzalne?

  Społeczności inter­ne­to­we anga­żu­ją nas z powo­du czę­sto nie­mie­rzal­nych korzy­ści. Prawdopodobnie, Twoi klien­ci rów­nież uczest­ni­czą w wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści i znaj­dziesz ich w któ­rejś z tych spo­łecz­no­ści. Media spo­łecz­no­ścio­we to zarów­no Facebook, Google+ czy Twitter, jak i ludzie zosta­wia­ją­cy komen­ta­rze pod fil­mi­ka­mi na YouTube i wpi­sy na Twoim blo­gu. Social media mogą obej­mo­wać fora i pry­wat­ne gru­py dys­ku­syj­ne.

  Jakich korzy­ści możesz ocze­ki­wać od mar­ke­tin­gu spo­łecz­no­ścio­we­go?

  ● więk­sza eks­po­zy­cja fir­my
  ● zna­le­zie­nie part­ne­rów han­dlo­wych
  ● wzrost ruchu na stro­nie
  ● zna­le­zie­nie nowych klien­tów
  ● lep­sze wyni­ki w wyszu­ki­war­kach etc.

  Na począ­tek stwórz wła­sną listę celów obec­no­ści Twojej fir­my w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Na jej pod­sta­wie będzie­my budo­wać stra­te­gię.

  Czy wiesz, że…
  84% firm,
  któ­re inwe­stu­ją w
  social media, nie
  mie­rzy zwro­tu z tych
  inwe­sty­cji.

  76% firm
  zysku­je znacz­nie mniej niż zainwestowało(według badań Mzinga i Babson Executive Education

  Facebook ROI - Return on Investment.
  Ile wynosi Twój zwrot z inwestycji w social media? 

  Jak mie­rzyć ROI w mediach spo­łecz­no­ścio­wych? Żeby zwrot był mie­rzal­ny, inwe­sty­cja rów­nież musi być mie­rzal­na! Jeżeli inwe­stu­jesz pie­nią­dze, aby wycią­gnąć wię­cej pie­nię­dzy spra­wa jest banal­nie pro­sta. Równanie Facebook ROI, jest napraw­dę bar­dzo pro­ste.

  Niekiedy naj­ła­twiej zmie­rzyć jest czas, któ­ry inwe­stu­jesz.
  Możesz zasta­no­wić się nad tym, ile może kosz­to­wać godzi­na, któ­rą poświę­casz na mar­ke­ting spo­łecz­no­ścio­wy. Sumując czas spę­dzo­ny w sie­ci, będziesz mógł osza­co­wać kosz­ta.

  Media spo­łecz­no­ścio­we nie są dar­mo­we.
  Wymagają ludzi, tech­no­lo­gii i cza­su, a wszyst­kie
  te zaso­by są kosz­tow­ne i ogra­ni­czo­ne.

  Katie Delahaye Paine eks­pert­ka w tej dzie­dzi­nie potwier­dza fakt, że roz­pię­tość mie­rzal­ne­go ROI (return on inve­st­ment) jest bar­dzo duża. Można liczyć zwrot w posta­ci licz­by wzmia­nek o swo­jej dzia­łal­no­ści w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, moż­na liczyć ilość dat­ków (orga­ni­za­cje cha­ry­ta­tyw­ne).

  Po pierwsze: zdefiniuj cele i zrób użytek z danych.

  Pamiętaj o zde­fi­nio­wa­niu celu. Kiedy masz już dane, nastę­pu­je etap, w któ­rym nale­ży je odpo­wied­nio zin­ter­pre­to­wać i wyko­rzy­stać. Spójrz jak wskaź­ni­ki kore­lu­ją z więk­szą sprze­da­żą, z więk­szą ilo­ścią klien­tów i z wszyst­kim, co jest według cie­bie znacz­ni­kiem wydaj­no­ści. Im lepiej spre­cy­zu­jesz swój cel, tym łatwiej będziesz mógł go osią­gnąć.

  Jeśli two­im naj­waż­niej­szym celem jest sprze­daż, to obser­wuj jej poziom. Jeżeli wzrósł spójrz na licz­bę prze­kie­ro­wań na two­ją stro­nę e-com­mer­ce, sprawdź ile kupo­nów, któ­re roz­da­łeś w kam­pa­nii pro­mo­cyj­nej na Facebooku, bądź innym por­ta­lu zosta­ły wyko­rzy­sta­ne, by móc zoba­czyć, któ­re trans­ak­cje wyni­ka­ją z kam­pa­nii w mediach spo­łecz­nych.

  KPI = Key Performance Indicators.
  Wyłoń własne, kluczowe wskaźniki wydajności.

  Aby dzia­ła­nia mar­ke­tin­go­we sta­ły się odpo­wie­dzial­ne, przy­dat­na jest rama klu­czo­wych wskaź­ni­ków, któ­re moż­na śle­dzić, ana­li­zo­wać i porów­ny­wać z przy­ję­ty­mi kry­te­ria­mi.
  Pomiary w mediach spo­łecz­no­ścio­wych nie róż­nią się tak bar­dzo od tych, któ­re są wyko­rzy­sty­wa­ne w tra­dy­cyj­nych mediach. Pierwszym kro­kiem będzie dopa­so­wa­nie wskaź­ni­ków mediów spo­łecz­no­ścio­wych do wskaź­ni­ków, któ­re funk­cjo­nu­ją w two­jej fir­mie.

  Szukanie tren­dów i śle­dze­nie ich źró­deł
  jest klu­czem do popra­wy wskaź­ni­ka
  zwro­tu z inwe­sty­cji

  Poniższy tunel, to spo­sób w jaki mie­rzy­my spo­łecz­no­ści w owoc­nych.
  Rozpoznawalność mar­ki (Świadomość mar­ki) dzie­li­my na trzy kate­go­rie: Zasięg / zaan­ga­żo­wa­nie. Generowanie oka­zji do sprze­da­ży i sprze­daż.

  1. Ekspozycja / Zasięg - Czyli do ilu
  osób dotar­ła Twoja wia­do­mość.

  2. Zaangażowanie - Czyli jak wie­le
  osób pod­ję­ło jakie­kol­wiek dzia­ła­nie
  (np: Polubiło, lub zacy­to­wa­ło etc)

  3. Akcja - Czyli jak wie­le osób wysła­ło
  zapy­ta­nie ofer­to­we, lub dotar­ło do
  stro­ny zaku­po­wej.

  4. Konwersja - Czyli jak wie­le osób
  sta­ło się klien­ta­mi, lub pod­ję­ło inne
  pożą­da­ne przez nas dzia­ła­nie.

  Pomimo tego, że ROI nie jest rów­ne wskaź­ni­kom, tra­dy­cyj­ne wskaź­ni­ki inter­ne­to­we takie jak ruch na stro­nie, licz­ba komen­ta­rzy, śle­dzą­cy na Twitterze, fani na Facebooku itd. są waż­nym skład­ni­kiem w licze­niu two­je­go ROI. Zaskakujące? Psikus pole­ga na tym, że nie nale­ży pole­gać jedy­nie na licz­bach, ale rów­nież na tym, do cze­go one pro­wa­dzą. Na przy­kład czy wzrost licz­by odwie­dza­ją­cych two­ją stro­nę kore­lu­je w jakiś spo­sób ze zwięk­sze­niem sprze­da­ży? Albo czy ludzie, któ­rzy zna­leź­li two­ją stro­nę dzię­ki Facebookowi, kli­ka­ją póź­niej na stro­nę z pro­duk­ta­mi, bądź tra­fia­ją do sek­cji e-Commerce? To jest rodzaj danych, któ­re chcesz zna­leźć.

  1. Mierzenie zasięgu (ekspozycji)
   w mediach społecznościowych.

   Zastanawiasz się do ilu osób dotar­ła two­ja wia­do­mość?
   Niestety nie­któ­re wskaź­ni­ki muszą być odno­to­wa­ne ręcz­nie, dla­te­go zwróć uwa­gę na wysi­łek jaki wkła­dasz w śle­dze­nie wskaź­ni­ków i war­tość jaką od nich otrzy­masz, aby móc okre­ślić ich zna­cze­nie dla ogól­nej stra­te­gii.

   Twitter: By okre­ślić licz­bę poten­cjal­nych użyt­kow­ni­ków patrz na licz­bę zwo­len­ni­ków, licz­bę śle­dzą­cych i tych, któ­rzy odpo­wie­dzie­li na two­ją wia­do­mość. Po pew­nym cza­sie porów­naj tem­po wzro­stu z każ­de­go mie­sią­ca. Dzięki temu zoba­czysz, w któ­rym momen­cie było naj­szyb­sze. Świetnym i bez­płat­nym narzę­dziem do wyko­ny­wa­nia pomia­rów na Twitterze jest TweetReach.

   Google+ i Facebook: Obserwuj fanów two­jej stro­ny. Zwróć uwa­gę na licz­bę nowych fanów i na okres w jakim się poja­wi­li, a tak­że na licz­bę tych, któ­rzy komen­tu­ją, czy też lubią Twoje posty. Pomoże ci to osza­co­wać poten­cjal­ny mie­sięcz­ny zasięg.

   YouTube: Próbuj łączyć licz­bę odwie­dzin z pro­mo­cja­mi lub inny­mi wyda­rze­nia­mi w two­jej fir­mie.

  2. Mierzenie zaangażowania
   Czyli ile osób zrobiło coś z tym,
   co zakomunikowałeś.

   Ten etap jest bar­dzo waż­ny, ponie­waż poka­zu­je ile osób obcho­dzi to, co masz do powie­dze­nia. Na szczę­ście bar­dzo łatwo jest zmie­rzyć zaangażowanie(wystarczą do tego takie narzę­dzia jak Radian 6, Biz360TweetEffect. Dzięki nim upew­nisz się do kogo war­to kie­ro­wać swo­je komu­ni­ka­ty.

   ● Twitter: Zwróć uwa­gę na to, ile razy klik­nię­to na twój link, ile razy odpo­wie­dzia­no na two­ją wia­do­mość, ile razy został uży­ty twój hash­tag, a następ­nie spójrz ile osób odpo­wie­dzial­nych jest za te dzia­ła­nia.

   Google+ i Facebook: Określ ile komen­ta­rzy, bądź “lubię to” dostał twój link i posty. Następnie podziel to na licz­bę ludzi, któ­rzy bra­li w tym udział. Możesz wli­czyć w to posty na ścia­nach i pry­wat­ne wia­do­mo­ści, pod warun­kiem, że możesz je połą­czyć bez­po­śred­nio z dzia­ła­nia­mi doty­czą­cy­mi kam­pa­nii w mediach spo­łecz­no­ścio­wych.

   YouTube: Zlicz licz­bę komen­ta­rzy, licz­bę osób gło­su­ją­cych, a tak­że ile razy dzie­lo­no się lin­kiem do fil­mi­ku i licz­bę nowych abo­nen­tów.

  3. Pozyskiwanie
   potencjalnych klientów.

   Po tym jak zmie­rzy­łeś wpływ, wcho­dzisz w etap, gdzie zbyt wie­le firm dopie­ro roz­po­czy­na swo­je pomia­ro­we wysił­ki - czy­li gene­ro­wa­nie nowych kon­tak­tów biz­ne­so­wych. To jest miej­sce, w któ­rym etap ścież­ki zwią­za­ny ze świa­do­mo­ścią mar­ki (brand awar­ness) koń­czy się. Teraz zaczy­na się tra­dy­cyj­ne dzia­ła­nie w kie­run­ku ROI.

  4. Spieniężanie i konwersje.

   Plan dzia­ła­nia w social mediach musi być zwią­za­ny z przej­rzy­stym wezwa­niem do dzia­ła­nia. Przykładem takie­go wezwa­nia może być sprze­daż pro­duk­tów, moż­li­wość dołą­cze­nia do gru­py fanów na Facebooku, czy też moż­li­wość ścią­gnię­cia dar­mo­we­go pdf.

   Aby mie­rzyć pie­nięż­ny wkład w biz­ne­so­wy cel, mar­ke­ter musi usta­lić war­tość swo­je­go pro­gra­mu wzy­wa­nia do akcji, a następ­nie śle­dzić prze­mia­ny, któ­re zacho­dzą.

   Zbyt czę­sto obie­ra­ny jest pasyw­ny cel dla pla­nu wyko­na­nia. Oznacza to, że wezwa­nie do akcji musi być oka­zją dla poten­cjal­ne­go klien­ta. Musi moty­wo­wać użyt­kow­ni­ków do dzia­ła­nia.

  Czy można by tą pracę pięknie uprościć?
  Poznaj narzędzia, które zrobią wiele za Ciebie.

  Google Analytics

  Jest dar­mo­wy i gene­ru­je wie­le rodza­jów rapor­tów doty­czą­cych zbie­ra­nych danych zwią­za­nych ze wskaź­ni­ka­mi kon­wer­sji i ROI, ruchem na stro­nach etc.

  Dzięki nie­mu możesz śle­dzić przy­cho­dzą­ce lin­ki, a następ­nie dzia­ła­nia użyt­kow­ni­ków, któ­rzy je pod­sy­ła­ją, co może być pomoc­ne przy two­ich ana­li­zach.
  Omniture

  To już nie pro­gram, ale cały kom­bajn od Adobe. Oferuje mnó­stwo usług dostęp­nych dla firm, w tym skład­ni­ki umoż­li­wia­ją­ce śle­dze­nie wskaź­ni­ków wszyst­kich dostęp­nych plat­form spo­łecz­no­ścio­wych.

  PostRank Analytics

  Ten zestaw narzę­dzi mie­rzy spo­łecz­ne zaan­ga­żo­wa­nie na innych plat­for­mach i ser­wi­sach. Co jest inte­re­su­ją­ce PostRank nie poda­je suchych liczb, ale umoż­li­wia obser­wo­wa­nie wia­do­mo­ści, a tak­że komen­ta­rzy z innych stron, któ­re mają wkład w Twoje sta­ty­sty­ki.

  Update: Postrank zosta­ło wyku­pio­ne przez Google i sta­ło się czę­ścią Google Analitics.


  HootSuite

  Oferuje świet­ne ana­li­zy. Dane doty­czą­ce klik­nięć pozwa­la­ją na spraw­dze­nie, czy prze­kła­da­ją się one na trans­ak­cje albo czy wywie­ra­ją jakiś wpływ na pozo­sta­łe Twoje stro­ny.

  Uwaga: W cało­ści po pol­sku!


  Vitrue SRM

  Social Relationship Manager — stwo­rzo­ny do kie­ro­wa­nia i wycią­ga­nia naj­więk­szej ilo­ści infor­ma­cji z two­je­go kon­ta na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych.

  To narzę­dzie ana­li­zu­je lin­ki na Twitterze, Facebooku i może być wyko­rzy­sta­ne przy usłu­gach Omniture, czy też Google Analytics.


  ContextOptional

  Oferuje Social Repoting Dashboard do moni­to­ro­wa­nia zaan­ga­żo­wa­nia i aktyw­no­ści, a tak­że Social Moderation Console dla Facebooka.

  Sygnowane zna­kiem jako­ści Adobe.

  Radian 6

  Salesforce pro­duk­ty z linii Service Cloud 2 Salesforce.com są stwo­rzo­ne, by inte­gro­wać wyni­ki Twittera i Facebooka i wyko­rzy­sty­wać je w CRM (Customer Relationship Management) fir­my. Choć pro­duk­ty Salesforce.com bez­po­śred­nio nie słu­żą ROI, to dzię­ki ulep­sza­niu obsłu­gi klien­ta i szyb­kie­mu zara­dza­niu pro­ble­mom, fir­my mogą uchro­nić się przed kosz­ta­mi poten­cjal­nych błę­dów. Te oszczęd­no­ści mogą być bra­ne pod uwa­gę przy obli­cza­niu ROI.


  Seo moz

  Kto dziś zaj­mu­je się mar­ke­tin­giem inter­ne­to­wym i nie zna Rand’a Fishkin’a z SEOMOZ ten gapa. Na temat tej plat­for­my zosta­ło powie­dzia­ne już wszyst­ko. Zobacz jak spraw­dza się w pra­niu zama­wia­jąc 30 dnio­we dar­mo­we demo.  Viral Heat

  Viral Heat jest przy­stęp­nym narzę­dziem zapew­nia­ją­cym moni­to­ro­wa­nie social mediów, włą­cza­jąc w to ana­li­zy wzmia­nek o Twitterze.


  Crimson Hexagon

  Crimson Hexagon uży­wa algo­ryt­mów, któ­re pozwa­la­ją użyt­kow­ni­ko­wi dowie­dzieć się, co myślą kon­su­men­ci na temat two­jej mar­ki.

  Dane te są opar­te o wzmian­ki w mediach spo­łecz­no­ścio­wych.

  Analizując uczu­cia waż­ne jest, by wia­do­mo było któ­re są pozy­tyw­ne, a któ­re nega­tyw­ne.
  Jeżeli nie będzie takie­go podzia­łu ana­li­zy będą bez więk­sze­go sen­su. Zakazane przy­sło­wie “nie liczy się co mówią, waż­ne aby mówi­li” w inter­ne­cie zupeł­nie tra­ci sens.

  Gdzie szukać dalszej wiedzy na temat społeczności?

  Jeżeli chcesz książ­kę, któ­ra będzie zawie­ra­ła szcze­gó­ło­wą instruk­cję uży­wa­nia narzę­dzi ana­li­tycz­nych do mie­rze­nia zwro­tu z inwe­sty­cji w social mediach, to tej książ­ki nie możesz sobie odpu­ścić.

  Zawsze możesz pomy­śleć o czymś,
  co spra­wi, że zaro­bisz wię­cej, wydasz
  mniej, a klien­ci będą bar­dziej zado­wo­le­ni

   

  Jim Sterne pisze o tym co mie­rzyć i cze­go nie mie­rzyć. Daje bar­dzo ogól­ne wska­zów­ki doty­czą­ce tego, jak to robić. Pierwszy roz­dział zaczy­na od słów Franka Lloyd Wrighta “Znam cenę suk­ce­su: poświę­ce­nie, cięż­ka pra­ca i nie­usta­ją­ce odda­nie rze­czom, któ­re chcesz, by się wyda­rzy­ły.”

  Przesłanie Sterna w
  jego książ­ce jest pro­ste:
  Bez obra­ne­go celu nie
  masz co zaczy­nać
  z mar­ke­tin­giem
  spo­łecz­no­ścio­wym.


  Musisz wie­dzieć:
  ● po co jest two­ja kam­pa­nia?
  ● jakich wyni­ków ocze­ku­jesz?
  ● któ­ry klu­czo­wy wskaź­nik (KPI) będziesz mie­rzyć?

  Stern pro­po­nu­je trzy duże cele biz­ne­so­we:
  ● zwięk­sze­nie docho­dów
  ● obni­że­nie kosz­tów
  ● wzrost satys­fak­cji klien­tów

  Jeżeli to co robisz nie przy­no­si żad­nych rezul­ta­tów mimo ulep­sze­nia o jed­no, bądź kil­ka z wyżej wymie­nio­nych, naj­wy­raź­niej tra­cisz czas, pie­nią­dze i odstra­szasz klien­tów.

  Żadne dzia­ła­nie w social mediach nie ma
  zna­cze­nia, dopó­ki nie zoba­czysz wyni­ków
  w sprze­da­ży, zado­wo­lo­nych klien­tów
  i zaosz­czę­dzo­nych pie­nię­dzy.

   

  W jed­nym zda­niu: Liczy się tyl­ko to, czy poten­cjal­ni klien­ci podej­mą akcję, czy klik­ną na ban­ner z rekla­mą, wej­dą na stro­nę, bądź zadzwo­nią do two­jej fir­my. Jeśli masz wła­sne doświad­cze­nie w tej kwe­stii będzie mi nie­zmier­nie miło jeśli podzie­lisz się nim w komen­ta­rzach na samym dole tej stro­ny. Tymczasem powi­nie­neś śle­dzić Owocnych na Google+ (Kliknij)(war­to śle­dzić nas tak­że na Facebook - Kliknij tu.

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Obdarowywanie
  Odczuwamy potrze­bę odwza­jem­nie­nia się, gdy otrzy­mu­je­my upo­mi­nek.
  Czy może­my sobie na nie­go pozwo­lić? Może to być dar­mo­we kon­to, albo uak­tu­al­nie­nie. Może dar­mo­wy raport. A może kar­ta upo­min­ko­wa?

  Niech to będzie coś nie­spo­dzie­wa­ne­go. Jeśli inne podob­ne usłu­gi roz­da­ją tę samą rzecz, prze­sta­je ona być upo­min­kiem – jest ocze­ki­wa­na.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę