Wprowadzenie do social media marketingu. Zobacz, jak społeczności podkręcają biznes.

Facebook daje dużo możliwości tym, którzy gotowi są poznać jego tajniki. Gotowy?

  • Marketing-na-facebook1
Co znajdziesz w artykule

  Chyba nigdy dotąd nie ist­niało narzę­dzie tak bar­dzo uła­twia­jące dostęp przed­się­bior­com do klien­tów. Społeczności są zapo­wie­dzią, kom­plet­nej rewo­lu­cji w mar­ke­tingu. To siła, która w przy­szło­ści będzie budo­wać i nisz­czyć biz­nes każ­dego roz­miaru. I choć “social mar­ke­ting” nie pozo­sta­wia biz­ne­sowi, wiele miej­sca do sku­tecz­nej pro­mo­cji jaką znamy dziś, to daje też wiele nowych moż­li­wo­ści, pozy­ski­wa­nia nowych klien­tów. Poznaj spo­soby i wska­zówki korzy­sta­nia z social mediów, które zwięk­szą twoje szanse na rynku. Nie pozwól się wyprzedzić!

  Jakich korzy­ści ocze­ku­jesz po social media marketingu?

  Zastanawiasz się czy można osią­gnąć wię­cej korzy­ści poprzez inwe­sto­wa­nie więk­szej ilo­ści czasu w social media mar­ke­ting? Początkujący mar­ke­te­rzy spę­dzają śred­nio 1 godzinę w tygo­dniu na obsługę mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Natomiast bar­dziej doświad­czeni pra­cują tym narzę­dziem śred­nio 10 godzin tygo­dniowo. Liczby mówią same za sie­bie, a ich zna­cze­nie z każ­dym rokiem zwięk­sza się ekspotencjalnie.

  Tylu bada­nych odno­to­wało zwięk­sze­nie ruchu na stro­nie i liczby abo­nen­tów.

  Dwóch na trzech bada­nych, któ­rzy inwe­sto­wali jedy­nie 6 godzin tygo­dniowo w social media stwier­dziło wzrost ruchu na stro­nie, bądź wzrost liczby klien­tów. Natomiast ci, któ­rzy korzy­stali z tego narzę­dzia przez dłuż­szy czas odno­to­wali zde­cy­do­wa­nie lep­sze rezul­taty.
  Tylu bada­nych potwier­dziło polep­sze­nie pozy­cji w wyszu­ki­war­kach.

  Najlepsze wyniki w wyszu­ki­war­kach osią­gnęli ci, któ­rzy korzy­stali z social mediów od dłuż­szego czasu (73%). Ponad połowa inwe­stu­ją­cych co naj­mniej 6 godzin tygo­dniowo odno­to­wała wzrost pozy­cji w wyni­kach Google i innych.
  Tylu bada­nych potwier­dziło pozy­ska­nie nowych part­ne­rów han­dlo­wych.

  56% ankie­to­wa­nych potwier­dziło nawią­za­nie współ­pracy z innymi przed­się­bior­cami. Portale spo­łecz­no­ściowe są dar­mową formą reklamy. W spo­łecz­no­ści znaj­dują się ludzie, któ­rzy mogą chcieć roz­po­cząć z tobą współpracę.

  Poznaj 5 spo­łecz­no­ści, które gene­rują 95% ruchu w sieci.
  Dowiedz się, która naj­le­piej spraw­dza się w Twoim biznesie.

  Google+ (Dołącz do nas)
  Również tutaj Google
  wyzna­cza stan­dardy
  przy­szło­ści. Google+
  to spo­łecz­ność jutra
  i poju­trza.
  Facebook (Dołącz do nas)
  Zmienił spo­sób
  korzy­sta­nia z Sieci.
  Na razie sku­teczny
  głów­nie towa­rzy­sko.
  Twitter (Dołącz do nas)
  140 zna­ków wystar­czyło,
  by zmie­nić świat. Dziś
  Twitter to nałóg milio­nów
  i zawód tysięcy.
  LinkedIn (Dolącz do nas)
  Cisza – tu się pra­cuje.
  Ta zawo­dowa spo­łecz­ność
  wresz­cie połą­czyła ludzi
  cięż­kiej pracy. Bez plotek.

  3 pierw­sze kroki na dro­dze do docho­do­wej społeczności.

  Chcesz roz­wi­nąć swoją dzia­łal­ność poprzez por­tal spo­łecz­no­ściowy? Posłuchaj rad spe­cja­li­stów. Przełomowy moment w social mediach nastę­puje zazwy­czaj pomię­dzy 500 - 1000 fanów, zaprzy­jaź­nio­nych, czy osób z listy mailin­go­wej. Wtedy zaczniesz dostrze­gać wyniki swo­jej pracy. Będziesz budo­wać zaufa­nie i lojal­ność swo­ich poten­cjal­nych klien­tów poprzez dostar­cza­nie im war­to­ścio­wych tre­ści i wia­ry­god­nych odpo­wie­dzi na ich pytania.

  Jeśli popeł­ni­łeś ten fatalny błąd i zaczą­łeś
  pro­mo­wać dzia­łal­ność biz­ne­sową, na swoim
  pry­wat­nym kon­cie, to naj­le­piej będzie, jeśli jak
  naj­szyb­ciej roz­pocz­niesz zabawę od nowa.

  Następnie konieczna jest stra­te­gia, która zamieni fanów na klien­tów, któ­rzy będą pła­cić za twoje usługi. Możesz zaofe­ro­wać spe­cjalne wyda­rze­nia (wir­tu­alne bądź na żywo), kupony, zniżki i inne atrak­cje zachę­ca­jące do korzy­sta­nia z two­jej oferty. Na począ­tek wyko­naj Trzy pierw­sze kroki, na dro­dze do spo­łecz­no­ścio­wego suk­cesu.

  1. Zdefiniuj pod­sta­wowy cel posia­da­nia strony,
   i dobrze zapla­nuj swoją strategię.

    

   Może jest to ulep­sze­nie usług poprzez kon­fron­ta­cje z klien­tami, stwo­rze­nie listy mailin­go­wej, peł­nej war­to­ścio­wych sub­skry­ben­tów czy też zwy­czajne zwięk­sze­nie ruchu na pry­wat­nym blogu. Nic nie stoi na prze­szko­dzie byś miał kilka róż­nych zamie­rzeń, pamię­taj o tym, by obrać kon­kretne prio­ry­tety, które da się zmierzyć.

  2. Zamieszczaj treść wartą podzie­le­nia się.

    

   Wszystko zależy od tego jaki rodzaj biz­nesu pro­wa­dzisz, jed­nak w więk­szo­ści przy­pad­ków naj­le­piej jest publi­ko­wać na stro­nie tre­ści, któ­rymi naprawdę warto się dzie­lić. Nawet (a zwłasz­cza) jeśli to tre­ści tech­niczne.

   Aktualizuj swoją stronę i pamię­taj, że użyt­kow­nicy Facebooka lubią fil­miki, zdję­cia i linki. Nie pozwól, by strona stra­ciła świe­żość, lecz wystrze­gaj się: Zbyt czę­stej aktu­ali­za­cji, dupli­ko­wa­nia zawar­to­ści ze strony i nud­nych infor­ma­cji

   Jeśli możesz, umiesz­czaj fil­miki. To świetna droga pozy­ski­wa­nia nowych fanów. Mogą to być tuto­riale, pre­zen­ta­cje i inne, które uwa­żasz za odpo­wied­nie. Na dole umieść linka do strony na Facebooku z zapro­sze­niem przy­łą­cze­nia się do grupy. Ten spo­sób działa doskonale.

  3. Wypromuj dobre imię Twojego biznesu.

    

   Masz już gotową stronę? Teraz musisz się upew­nić, że ludzie do niej zaj­rzą. Jest wiele spo­so­bów na pro­mo­cję two­jej strony zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz por­tali spo­łecz­no­ścio­wych, oto kilka z nich:

   Zaproś ludzi z listy mailin­go­wej. Zachęć ich, by dołą­czyli do two­jej fan page. W wia­do­mo­ści opisz stronę. Upewnij się, że w new­slet­te­rze widać nowe logo.

   Umieszczaj linki gdzie tylko możesz. Zamiast pro­mo­wać w mailu swój pry­watny pro­fil, pro­muj stronę dołą­cza­jąc link do każ­dego maila. Zostawiaj link gdzie tylko możesz, zarówno w sieci, jak i poza nią, na przy­kład na wizy­tówce.

   Spraw, by ludzie tago­wali zdję­cia. Jeżeli orga­ni­zu­jesz jakieś imprezy, doku­men­tuj je na foto­gra­fiach, by potem móc je umie­ścić na stro­nie. Zachęć ludzi do tago­wa­nia, to sprawi, iż będą bar­dziej zaan­ga­żo­wani w to, co ofe­ru­jesz.

   Umieść na stro­nie wid­gety. Wybierz jedne z naj­now­szych wty­czek (social plu­gin) i umieść je na swo­jej stro­nie i blogu. Jedna z nich Like Box pomaga uatrak­cyj­nić stronę. Dzięki temu zoba­czysz ile osób lubi, komen­tuje i dzieli się lin­kiem do niej.

   Więcej pomy­słów znaj­dziesz w naszych arty­ku­łach doty­czą­cych
   poszcze­gól­nych plat­form spo­łecz­no­ścio­wych.

  Dobry amba­sa­dor. Sekretna broń, naj­sil­niej­szych marek.

  Lider działa jak magnes – znajdź ludzi, któ­rzy cie­szą się popu­lar­no­ścią i sza­cun­kiem na Facebooku. Jeżeli uda Ci się spra­wić, aby to oni pole­cili Cię zna­jo­mym, to możesz być pewny, że wielu ludzi trafi do Ciebie szyb­ciej, niż sądzisz.

  Jeżeli zwięk­sze­nie ruchu na Twojej stro­nie będzie zasługą lide­rów, to pomyśl nad jakąś spe­cjalną ofertą pro­mo­cyjną tylko dla nich. Dzięki temu zyskasz ich lojal­ność oraz odwdzię­czysz się za pomoc. Wybieraj odpo­wied­nich amba­sa­do­rów, bo to z nimi ludzie będą koja­rzyć markę.

  Czasem, wystar­czy kilka słów na Temat two­jego biz­nesu napi­sa­nych przez ludzi za któ­rymi podą­żają miliony fanów, aby tysiące z nich polu­biło Twoją markę.

  Kupowanie nowych fanów. Wady, zalety i legalność...

  Kupno fanów jest naj­szyb­szym spo­so­bem na zwięk­sze­nie ruchu na Facebooku i nie ma co się dzi­wić, że roz­wój por­talu spo­łecz­no­ścio­wego przy­cią­gnął ludzi, któ­rzy chcą na nim zaro­bić. Zdobycie dużej ilo­ści fanów to nie wszystko. Musisz zda­wać sobie sprawę, że tacy fani na Facebooku nie będą „pra­co­wali” na Twój suk­ces. Ważna jest ich jakość, która prze­łoży się na wysoką efek­tyw­ność. Kupieni Fani, nie mają żad­nego wpływu na pozy­cję w rankingach.

  Algorytmy, por­tali spo­łecz­no­ścio­wych dobrze
  wie­dzą, któ­rzy użyt­kow­nicy są prawdziwi.

  Jak to działa? Na popu­lar­nych ser­wi­sach aukcyj­nych można kupić pakiety fanów, któ­rych pro­file będą żywymi rekla­mami Twojej strony. Dostaniesz mię­dzy­na­ro­dowy ruch, w postaci botów, fanów obsłu­gi­wa­nych przez kom­pu­ter. Zupełnie bez war­to­ści­woych, jeśli cho­dzi o korzy­ści ze spo­łecz­nego marketingu.

  Dlaczego Facebook, prze­gra finalną walkę z Google+?


  Google, odro­biło lek­cję z face­bo­oko­wego cha­osu i nie­spój­no­ści. Google kon­se­kwent­nie inte­gruje wszyst­kie swoje usługi w jedną spójną całość. Mapy Google , Gmail, YouTube, Picasa czy Dokumenty Google będą nie­długo jed­nym spój­nym pro­duk­tem, który zaofe­ruje użyt­kow­ni­kowi to czego face­book nie będzie potra­fił.

  Facebook kry­ty­ko­wany jest przede wszyst­kim za nad­miar infor­ma­cji, i za to, że nie ofe­ruje użyt­kow­ni­kowi niczego nowego. Pod kie­run­kiem Facebooka padają zarzuty, że w sumie niczym spe­cjal­nym się nie wyróż­nia. Podążając kry­tycz­nym tokiem myśle­nia, Facebook sku­pia­jąc w sobie tyle “złych” rze­czy, mógłby bar­dzo łatwo stra­cić swo­ich użyt­kow­ni­ków, jeżeli oka­za­łoby się, iż wyspe­cja­li­zo­wane narzę­dzia i ser­wisy, które sku­piają się na poje­dyn­czym celu, osią­gają lep­sze rezul­taty.

  A jakie jest Twoje zda­nie na temat przy­szło­ści mediów spo­łecz­no­ścio­wych? Będzie mi miło poznać Twoją opi­nię w komen­ta­rzach na samym dole tej strony. Tymczasem powi­nie­neś śle­dzić nas na Google Plus - Kliknij tutaj, lub dodaj nas w bane­rze po lewej stro­nie. Warto śle­dzić Owocnych rów­nież na Facebook - Kliknij tutaj.

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Smaczki
  Zapamiętujemy i reagu­jemy pozy­tyw­nie na małe, zaska­ku­jące i wesołe uciechy.
  Jak można stwo­rzyć efekt zasko­cze­nia i drob­nej przy­jem­no­ści? Może to być zabawny krótki tekst, link do zabaw­nego fil­miku lub kom­ple­ment.

  Może to być „psi­kus”, jak kupon, wir­tu­alny upo­mi­nek lub śmieszny obra­zek scho­wany gdzieś na stro­nie. Nawet satys­fak­cja ze odkry­cia połą­cze­nia lub roz­wią­za­nia zagadki umy­sło­wej może pomóc stwo­rzyć korzystne i nie­za­po­mniane wrażenie.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Prawdziwy geniusz w dziedzinie
  marketingu. Właściciel
  Ogilvy&Mather.
  Otrzymaj ofertę