Kobieca ręka w projektowaniu stron www. 10 projektantek, które musisz poznać.

Zobacz jak dobrze radzi sobie płeć piękna w zawodzie zdominowanym przez mężczyzn.

Co znajdziesz w artykule

  Świat pro­jek­tan­tów wol­ny jest od poli­tycz­nych pary­te­tów.
  W spo­sób natu­ral­ny regu­lu­je się sam. W świe­cie pro­jek­to­wa­nia mody kobie­ty już daw­no sta­ły się gigan­ta­mi bran­ży. Jednak w mło­dym śro­do­wi­sku pro­jek­to­wa­nia stron nie widać wie­lu kobiet, to na hory­zon­cie poja­wia­ją się już posta­cie, któ­re mogą stać się sym­bo­la­mi bran­ży na mia­rę Coco Chanel. Zdecydowanie war­to zapo­znać się z ich pro­jek­ta­mi i oce­nić ich twór­czość.

  Poznaj piękną stronę projektowania dzisiejszego internetu.

  Nie jest żad­nym zasko­cze­niem, że ist­nie­je miaż­dżą­ca dys­pro­por­cja mię­dzy ilo­ścią kobiet, a ilo­ścią męż­czyzn w bran­ży pro­jek­to­wa­nia stron inter­ne­to­wych. Nie ozna­cza to wca­le, że płeć pięk­na nie pro­jek­tu­je pięk­nych stron. Na dowód tego twier­dze­nia przed­sta­wia­my te kobie­ty, któ­re osią­gnę­ły bran­żo­wy suk­ces.

  Czy wiesz, że…
  Szacuje się, że ok. 3%
  ludzi w bran­ży pro­jek­to­wa­nia stron to kobie­ty.

  Sarah Parmenter - Pierwsza Miss Świata Projektowania

  „Nie pozwól­cie by kolor wło­sów blond was zmy­lił… Poznajcie nasze­go zało­ży­cie­la, Sarę Parmenter” – taki nagłó­wek wid­nie­je na stro­nie fir­my „You Know Who”.
  Sarah od naj­młod­szych lat była zapo­zna­wa­na z funk­cjo­no­wa­niem kom­pu­te­rów i zawsze wie­dzia­ła, że jej pra­ca będzie z nimi zwią­za­na. Historia tego, jak zosta­ła pro­jek­tan­tem inter­fej­sów stron inter­ne­to­wych, jest dość roz­wle­kła, ale w 2003 roku sko­czy­ła na głę­bo­ką wodę i otwo­rzy­ła wła­sna fir­mę.

  Firma „You Know Who” zosta­ła zało­żo­na w 2003 roku przez Sarah Parmenter.
  W dal­szym cią­gu, aby utrzy­mać cha­rak­ter i urok bycia małym, pro­fe­sjo­nal­nym stu­dio, pra­cow­ni­cy poświę­ca­ją nie­sa­mo­wi­tą uwa­gę każ­de­mu szcze­gó­ło­wi pro­jek­tu oraz zapew­nia­ją indy­wi­du­al­ną obsłu­gę, przez co nadal nie są kon­ku­ren­cją dla wiel­kich agen­cji.

  Larissa Meek - Prawdziwa Miss stanu Missouri.

  Larissa Meek ma pra­wie dzie­się­cio­let­nie doświad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu dla Internetu. Uważa się za entu­zja­stę stan­dar­dów pro­jek­to­wa­nia wizu­al­ne­go. Jest dobrze zorien­to­wa­na w naj­now­szych tren­dach z zakre­su desi­gnu i uży­tecz­no­ści. W Agency Net pra­co­wa­ła dla takich marek jak m.in.: Bacardi, In Demand, Warner Brothers.

  W prze­szło­ści odno­si­ła suk­ce­sy w mode­lin­gu, ale zawsze bar­dziej inte­re­so­wa­ły ją nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i design. W 2001 roku na wybo­rach miss USA repre­zen­to­wa­ła stan Missouri. W 2004 roku zna­la­zła się w pierw­szej set­ce naj­go­ręt­szych kobiet na świe­cie, według maga­zy­nu Maxim.

  Larissa ma doświad­cze­nie w two­rze­niu sztu­ki, ani­ma­cji 3D i sztuk sce­nicz­nych.

  Doskonale prze­no­si swo­je zdol­no­ści na grunt Internetu i wyko­rzy­stu­je je w swo­ich pro­jek­tach. Niektóre jej pra­ce zosta­ły sprze­da­ne z gale­rii Midwest do West Coast.

  Ponadto przy­czy­ni­ła się do opra­co­wa­nia takich popu­lar­nych e-zinów, jaki­mi są: DevLounge, ThinkVitamin i Smashing Magazine. W 2009 r. maga­zyn Net Magazine przy­znał jej tytuł jed­nej z Top World Web Designers. Poza tym, że Larissa udzie­la się na wie­lu kon­fe­ren­cjach, mówiąc o pro­jek­to­wa­niu stron inter­ne­to­wych, była ona głów­nym mów­cą na Future of Web Design, SXSW czy Front End Design Conference.

  Kristi Colvin - Kobieta, której śledzenie zaleca sam Forbes.

  Uzależniona, w dobrym tego sło­wa zna­cze­niu. W stycz­niu 2010 r. zosta­ła uzna­na przez Forbes za jed­ną z 14 kobiet, któ­re war­to jest śle­dzić na Twitterze.

  Kristi obec­nie kie­ru­je peł­nym zakre­sem usług pro­jek­to­wych, doświad­cze­niem użyt­kow­ni­ków, mar­ką i roz­wo­jem usług dla klien­tów Fresh ID, LLC, któ­re zało­ży­ła w 2002 roku.

  Poza ogrom­nym doświad­cze­niem w pra­cy, Kristi była bar­dzo aktyw­na w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i uży­tecz­no­ści, udzie­la­jąc w lokal­nych gru­pach spo­łecz­no­ści pod­czas poby­tu w Teksasie jako współ­za­ło­ży­ciel Houston Chapter of Digital Eve oraz zało­ży­ciel Houston. Była człon­kiem Usability Professionals Association oraz jest dyplo­mo­wa­nym Analyst Usability przez Human Factors International.

  Praca, zarów­no jako nie­za­leż­ne­go kon­sul­tan­ta nasta­wio­ne­go na zróż­ni­co­wa­ną klien­te­lę, jak i pra­ca kie­row­ni­ka spraw badań doświad­czeń klien­tów z pro­duk­ta­mi, dały jej wie­le moż­li­wo­ści, dzię­ki któ­rym może pomóc przed­się­bior­stwom i orga­ni­za­cjom popra­wić swój wize­ru­nek, osią­gnąć zamie­rzo­ne cele biz­ne­so­we. Obecnie miesz­ka z mężem Timem oraz dwa zwie­rzę­ta na wsi Kansas i miesz­ka w Kansas City w cią­gu tygo­dnia pra­cy.

  Ashley Baxter - I am 22. (Technological native)

  Ashley Baxter ma 23 lata i miesz­ka na wybrze­żu Szkocji ze swo­im psem – Indie. Interesuje się foto­gra­fią, posłu­gu­je się Canonem 5DMKII. Jej pasją są rów­nież gry wideo. Jak sama pisze na swo­im blo­gu, Ashley nie ma żad­nych zobo­wią­zań, nie jest w żad­nym związ­ku, nie ma dzie­ci, miesz­ka sama i obec­nie chce się sku­pić na swo­jej karie­rze.

  Ashley poza tym, że pra­cu­je, pro­wa­dzi też kil­ka blo­gów zwią­za­nych z jej zain­te­re­so­wa­nia­mi. Na “Girl witha came­ra” może­my obej­rzeć jej cał­kiem nie­złe zdję­cia, a na Rockers deli­ght może­my poczy­tać, a cza­sa­mi nawet i obej­rzeć recen­zje Ashley Baxter na temat gier, w któ­re ostat­nio recen­zo­wa­ła dla xbox’a.

  Jina Bolton

  Jina Bolton jest pro­jek­tant­ką i pro­gra­mist­ką, miesz­ka­ją­cą i pra­cu­ją­cą w San Francisco. Prowadzi swój blog sushiandrobots.com, na któ­rym może­my zapo­znać się z jej port­fo­lio i poznać ją nie­co bli­żej jako czło­wie­ka. Jina jest desi­gne­rem w fir­mie Crush+Lovely. Odpowiada w niej rów­nież za stro­nę uży­tecz­no­ści pro­jek­tów.

  Wcześniej pra­co­wa­ła w Apple, Inc. jako pro­jek­tant inter­fej­sów użyt­kow­ni­ka. Jina two­rzy cie­ka­we i ory­gi­nal­ne stro­ny inter­ne­to­we. Lubi swo­ją pra­cę, o czym moż­na dowie­dzieć się na jej blo­gu. Z chę­cią opi­su­je wszyst­kie swo­je pro­jek­ty oraz nowe pomy­sły. Jina jest współ­au­to­rem Fancy Form Design (SitePoint, 2009) i The Art &Science of CSS (SitePoint, 2007).

  Jako eks­pert i recen­zent napi­sa­ła przed­mo­wę do Sexy Web Design (SitePoint 2009). Jina pisze tak­że arty­ku­ły do publi­ka­cji m.in. dla takich cza­so­pism jak: A List Apart, . net Magazine, SitePoint i Vitamin. Jina Bolton uczest­ni­czy też w licz­nych kon­fe­ren­cjach, na któ­rych mówi o pro­jek­to­wa­niu stron.

  Jina ukoń­czy­ła gra­fi­kę kom­pu­te­ro­wą i pro­jek­to­wa­nie gra­ficz­ne w Memphis. Prywatnie Jina lubi podró­żo­wać, uczy się wło­skie­go, sza­le­je za sushi i robo­ta­mi.

  Ciekawi Cię jak dobrze wyglądają Polskie gwiazdy?

  Poznaj 5 Polskich pro­jek­tan­tek stron,
  któ­re zdy­stan­so­wa­ły świa­to­wą
  kon­ku­ren­cję.

  Druga część tre­ści, już za 76 dni...

  Jeżeli znasz kan­dy­dat­kę, któ­ra z pew­no­ścią powin­na
  się zna­leźć na tej liście, pro­si­my powia­dom nas o tym.

  Zgłoś kan­dy­dat­kę

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Rywalizacja
  Kiedy dzie­li­my to samo śro­do­wi­sko, będzie­my dążyć do zdo­by­cia rze­czy, któ­ry­mi nie moż­na się podzie­lić.
  Jak ludzie mogą kon­ku­ro­wać, by zyskać uwa­gę, lub zaso­by w Twoim sys­te­mie?

  Konkurencja bywa łatwo nad­uży­wa­na, jed­nak pozo­sta­je wspa­nia­łym mecha­ni­zmem do zapew­nie­nia bodź­ców do samo­do­sko­na­le­nia. W zależ­no­ści od naszych celów, kon­ku­ren­cja może mieć miej­sce wśród poje­dyn­czych osób lub grup.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guru reklamy i sprzedaży.
  Twórca międzynarodowej
  potęgi Leo Burnett, Inc.
  Otrzymaj ofertę