Kobieca ręka w projektowaniu stron www. 10 projektantek, które musisz poznać.

Zobacz jak dobrze radzi sobie płeć piękna w zawodzie zdominowanym przez mężczyzn.

  • Projektantki-stron-internetowych
Co znajdziesz w artykule

  Świat pro­jek­tan­tów wolny jest od poli­tycz­nych pary­te­tów.
  W spo­sób natu­ralny regu­luje się sam. W świe­cie pro­jek­to­wa­nia mody kobiety już dawno stały się gigan­tami branży. Jednak w mło­dym śro­do­wi­sku pro­jek­to­wa­nia stron nie widać wielu kobiet, to na hory­zon­cie poja­wiają się już posta­cie, które mogą stać się sym­bo­lami branży na miarę Coco Chanel. Zdecydowanie warto zapo­znać się z ich pro­jek­tami i oce­nić ich twórczość.

  Poznaj piękną stronę pro­jek­to­wa­nia dzi­siej­szego internetu.

  Nie jest żad­nym zasko­cze­niem, że ist­nieje miaż­dżąca dys­pro­por­cja mię­dzy ilo­ścią kobiet, a ilo­ścią męż­czyzn w branży pro­jek­to­wa­nia stron inter­ne­to­wych. Nie ozna­cza to wcale, że płeć piękna nie pro­jek­tuje pięk­nych stron. Na dowód tego twier­dze­nia przed­sta­wiamy te kobiety, które osią­gnęły bran­żowy sukces.

  Czy wiesz, że…
  Szacuje się, że ok. 3%
  ludzi w branży pro­jek­to­wa­nia stron to kobiety.

  Sarah Parmenter - Pierwsza Miss Świata Projektowania

  „Nie pozwól­cie by kolor wło­sów blond was zmy­lił… Poznajcie naszego zało­ży­ciela, Sarę Parmenter” – taki nagłó­wek wid­nieje na stro­nie firmy „You Know Who”.
  Sarah od naj­młod­szych lat była zapo­zna­wana z funk­cjo­no­wa­niem kom­pu­te­rów i zawsze wie­działa, że jej praca będzie z nimi zwią­zana. Historia tego, jak została pro­jek­tan­tem inter­fej­sów stron inter­ne­to­wych, jest dość roz­wle­kła, ale w 2003 roku sko­czyła na głę­boką wodę i otwo­rzyła wła­sna firmę.

  Firma „You Know Who” została zało­żona w 2003 roku przez Sarah Parmenter.
  W dal­szym ciągu, aby utrzy­mać cha­rak­ter i urok bycia małym, pro­fe­sjo­nal­nym stu­dio, pra­cow­nicy poświę­cają nie­sa­mo­witą uwagę każ­demu szcze­gó­łowi pro­jektu oraz zapew­niają indy­wi­du­alną obsługę, przez co nadal nie są kon­ku­ren­cją dla wiel­kich agencji.

  Larissa Meek - Prawdziwa Miss stanu Missouri.

  Larissa Meek ma pra­wie dzie­się­cio­let­nie doświad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu dla Internetu. Uważa się za entu­zja­stę stan­dar­dów pro­jek­to­wa­nia wizu­al­nego. Jest dobrze zorien­to­wana w naj­now­szych tren­dach z zakresu desi­gnu i uży­tecz­no­ści. W Agency Net pra­co­wała dla takich marek jak m.in.: Bacardi, In Demand, Warner Brothers.

  W prze­szło­ści odno­siła suk­cesy w mode­lingu, ale zawsze bar­dziej inte­re­so­wały ją nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i design. W 2001 roku na wybo­rach miss USA repre­zen­to­wała stan Missouri. W 2004 roku zna­la­zła się w pierw­szej setce naj­go­ręt­szych kobiet na świe­cie, według maga­zynu Maxim.

  Larissa ma doświad­cze­nie w two­rze­niu sztuki, ani­ma­cji 3D i sztuk sce­nicz­nych.

  Doskonale prze­nosi swoje zdol­no­ści na grunt Internetu i wyko­rzy­stuje je w swo­ich pro­jek­tach. Niektóre jej prace zostały sprze­dane z gale­rii Midwest do West Coast.

  Ponadto przy­czy­niła się do opra­co­wa­nia takich popu­lar­nych e-zinów, jakimi są: DevLounge, ThinkVitamin i Smashing Magazine. W 2009 r. maga­zyn Net Magazine przy­znał jej tytuł jed­nej z Top World Web Designers. Poza tym, że Larissa udziela się na wielu kon­fe­ren­cjach, mówiąc o pro­jek­to­wa­niu stron inter­ne­to­wych, była ona głów­nym mówcą na Future of Web Design, SXSW czy Front End Design Conference.

  Kristi Colvin - Kobieta, któ­rej śle­dze­nie zaleca sam Forbes.

  Uzależniona, w dobrym tego słowa zna­cze­niu. W stycz­niu 2010 r. została uznana przez Forbes za jedną z 14 kobiet, które warto jest śle­dzić na Twitterze.

  Kristi obec­nie kie­ruje peł­nym zakre­sem usług pro­jek­to­wych, doświad­cze­niem użyt­kow­ni­ków, marką i roz­wo­jem usług dla klien­tów Fresh ID, LLC, które zało­żyła w 2002 roku.

  Poza ogrom­nym doświad­cze­niem w pracy, Kristi była bar­dzo aktywna w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i uży­tecz­no­ści, udzie­la­jąc w lokal­nych gru­pach spo­łecz­no­ści pod­czas pobytu w Teksasie jako współ­za­ło­ży­ciel Houston Chapter of Digital Eve oraz zało­ży­ciel Houston. Była człon­kiem Usability Professionals Association oraz jest dyplo­mo­wa­nym Analyst Usability przez Human Factors International.

  Praca, zarówno jako nie­za­leż­nego kon­sul­tanta nasta­wio­nego na zróż­ni­co­waną klien­telę, jak i praca kie­row­nika spraw badań doświad­czeń klien­tów z pro­duk­tami, dały jej wiele moż­li­wo­ści, dzięki któ­rym może pomóc przed­się­bior­stwom i orga­ni­za­cjom popra­wić swój wize­ru­nek, osią­gnąć zamie­rzone cele biz­ne­sowe. Obecnie mieszka z mężem Timem oraz dwa zwie­rzęta na wsi Kansas i mieszka w Kansas City w ciągu tygo­dnia pracy.

  Ashley Baxter - I am 22. (Technological native)

  Ashley Baxter ma 23 lata i mieszka na wybrzeżu Szkocji ze swoim psem – Indie. Interesuje się foto­gra­fią, posłu­guje się Canonem 5DMKII. Jej pasją są rów­nież gry wideo. Jak sama pisze na swoim blogu, Ashley nie ma żad­nych zobo­wią­zań, nie jest w żad­nym związku, nie ma dzieci, mieszka sama i obec­nie chce się sku­pić na swo­jej karierze.

  Ashley poza tym, że pra­cuje, pro­wa­dzi też kilka blo­gów zwią­za­nych z jej zain­te­re­so­wa­niami. Na “Girl witha camera” możemy obej­rzeć jej cał­kiem nie­złe zdję­cia, a na Rockers deli­ght możemy poczy­tać, a cza­sami nawet i obej­rzeć recen­zje Ashley Baxter na temat gier, w które ostat­nio recen­zo­wała dla xbox’a.

  Jina Bolton

  Jina Bolton jest pro­jek­tantką i pro­gra­mistką, miesz­ka­jącą i pra­cu­jącą w San Francisco. Prowadzi swój blog sushiandrobots.com, na któ­rym możemy zapo­znać się z jej port­fo­lio i poznać ją nieco bli­żej jako czło­wieka. Jina jest desi­gne­rem w fir­mie Crush+Lovely. Odpowiada w niej rów­nież za stronę uży­tecz­no­ści projektów.

  Wcześniej pra­co­wała w Apple, Inc. jako pro­jek­tant inter­fej­sów użyt­kow­nika. Jina two­rzy cie­kawe i ory­gi­nalne strony inter­ne­towe. Lubi swoją pracę, o czym można dowie­dzieć się na jej blogu. Z chę­cią opi­suje wszyst­kie swoje pro­jekty oraz nowe pomy­sły. Jina jest współ­au­to­rem Fancy Form Design (SitePoint, 2009) i The Art &Science of CSS (SitePoint, 2007).

  Jako eks­pert i recen­zent napi­sała przed­mowę do Sexy Web Design (SitePoint 2009). Jina pisze także arty­kuły do publi­ka­cji m.in. dla takich cza­so­pism jak: A List Apart, . net Magazine, SitePoint i Vitamin. Jina Bolton uczest­ni­czy też w licz­nych kon­fe­ren­cjach, na któ­rych mówi o pro­jek­to­wa­niu stron.

  Jina ukoń­czyła gra­fikę kom­pu­te­rową i pro­jek­to­wa­nie gra­ficzne w Memphis. Prywatnie Jina lubi podró­żo­wać, uczy się wło­skiego, sza­leje za sushi i robotami.

  Ciekawi Cię jak dobrze wyglą­dają Polskie gwiazdy?

  Poznaj 5 Polskich pro­jek­tan­tek stron,
  które zdy­stan­so­wały świa­tową
  kon­ku­ren­cję.

  Druga część tre­ści, już za 76 dni...

  Jeżeli znasz kan­dy­datkę, która z pew­no­ścią powinna
  się zna­leźć na tej liście, pro­simy powia­dom nas o tym.

  Zgłoś kan­dy­datkę

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Kompletowanie zestawu
  Im bli­żej jeste­śmy skom­ple­to­wa­nia całej kolek­cji, tym bar­dziej chcemy mieć wszyst­kie jej elementy.
  Ta zasada ma zasto­so­wa­nie także w przy­padku nie­do­koń­czo­nych puz­zli i obraz­ków – chcemy zoba­czyć cały, ukoń­czony obra­zek.

  Poszukaj logicz­nych zesta­wów (jak rodzaje infor­ma­cji), które mogą suge­ro­wać kom­ple­to­wa­nie kolek­cji. Co ludzie mogą zbie­rać w Twoim sys­te­mie? Jak można pogru­po­wać te ele­menty w odrębne zestawy by stwo­rzyć łatwiej­sze do osią­gnię­cia cele (i moty­wa­cję do dal­szego zbie­ra­nia więk­szej kolekcji)?

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guru reklamy i sprzedaży.
  Twórca międzynarodowej
  potęgi Leo Burnett, Inc.
  Otrzymaj ofertę