Poznaj inteligentne strony internetowe, i zobacz przyszłość projektowania w sieci.

Zamieniaj wirtualne klikanie w prawdziwe zarabianie, dzięki nowoczesnym mediom.

  • Nowoczesne-strony-www
Co znajdziesz w artykule

  Inteligentne strony inter­ne­towe wyzna­czają nowe stan­dardy pro­jek­to­wa­nia w sieci. Są intu­icyjne, prak­tyczne i nie­wia­ry­god­nie efek­tywne. Być może jesz­cze dziś Twoja kon­ku­ren­cja mar­nuje pie­nią­dze na budo­wa­nie zwy­kłej strony www. Tworzonej w opar­ciu o śre­dnio­wieczne idee sto­so­wane w druku. Archaiczne spisy tre­ści i mapy stron. Jeśli roz­glą­dasz się za nowo­cze­sną stroną i czy­tasz ten tekst, to masz wię­cej szczę­ścia niż oni. Za chwilę dowiesz się jak pod­nieść poprzeczkę i dostar­czyć klien­tom oświad­czeń, które przy­no­szą zyski dziś i będą przy­no­sić jutro.

  Inteligentne strony to prze­ło­mowa idea,
  która pcha współ­cze­sny inter­net naprzód.

  Tu nie cho­dzi o lep­szy pro­jekt, tylko o pro­jekt bar­dziej inte­li­gentny. Niedługo po powsta­niu inter­netu, prze­wi­ja­nie strony uwa­żane było z faux pas – brzydki rodzaj inte­rak­cji, który nale­żało zmi­ni­ma­li­zo­wać.

  Dziś wszech­obec­ność mobil­nych urzą­dzeń z ekra­nami doty­ko­wymi i stały wzrost roz­dziel­czo­ści ekra­nów zarówno w urzą­dze­niach mobil­nych, jak i tra­dy­cyj­nych lap­to­pach i kom­pu­te­rach sta­cjo­nar­nych spra­wiają, że prze­wi­ja­nie jest sku­tecz­nym i intu­icyj­nym spo­so­bem nawi­ga­cji w internecie.

  Czy wiesz, że…
  182,584Nowych stron dzien­nie poja­wia się w sieci.
  W zeszłym roku było ich 64 mln.

  Tak, jak dobry sprze­dawca pod­cho­dzi do nas, nawet jeśli chcemy tylko popa­trzeć, tak strony doce­lowe nie­ustan­nie usi­łują wzbu­dzić wła­ściwą reak­cję Twoich klientów.

  Dzięki temu zwięk­szyła się także akcep­to­walna dłu­gość strony napa­ko­wa­nej infor­ma­cjami, ponie­waż pro­jek­tanci eks­pe­ry­men­tują, two­rząc poje­dyn­cze strony w celu opo­wie­dze­nia wcią­ga­ją­cej histo­rii za pomocą zawar­tych na nich treści.

  Dlaczego design bez pod­stron jest przy­szło­ścią sieci?

  nowoczesne-strony

  Tradycyjne strony popeł­niają całą serię grze­chów. Są jak gaduły na przy­ję­ciu; zale­wają pod­ko­lo­ro­wa­nymi infor­ma­cjami każ­dego, kto znaj­dzie się w zasięgu głosu, nie inte­re­su­jąc się w ogóle osobą, która się przy­słu­chuje (albo, jak to czę­sto bywa, słu­cha tylko jed­nym uchem). Musisz zdać sobie sprawę, że ludzie w sieci nie będą mar­no­wać nawet minuty na spę­dza­nie czasu w nud­nym towa­rzy­stwie, kiedy jedno klik­nię­cie dalej znaj­duje się znacz­nie lep­sza rze­czy­wi­stość.

  Inteligentne, nowo­cze­sne strony www, bazują na współ­cze­snych instynk­tach zacho­wa­nia użyt­kow­ni­ków w sieci, po to, by wywo­łać reak­cje emo­cjo­nalne i sprze­da­żowe. Właściwe emo­cje można dziś wywo­łać poprzez inte­rak­cje, które zaska­kują i zachwy­cają użyt­kow­ni­ków, a także two­rzą cha­rak­ter i kon­tekst opo­wie­ści. Kontakt z użyt­kow­ni­kami na pozio­mie instynk­tow­nym spra­wia, że takie strony naprawdę anga­żują użyt­kow­ni­ków, kreują poczu­cie bli­sko­ści, pro­wo­kują do powtór­nej wizyty, a przed wszyst­kim wywo­łują kon­wer­sję i zachę­cają do dzie­le­nia się doświad­cze­niami ze znajomymi.

  A,B,C inte­li­gent­nych stron internetowych.

  A1

  Nawigacja przez narrację

  Zwięzłość i pro­stota to pod­sta­wowy wymóg, sku­tecz­nych tre­ści inter­ne­to­wych. Zmniejsza się pre­sja tra­dy­cyj­nego pozio­mego paska nawi­ga­cji, ponie­waż nie musi on już mie­ścić wiel­kiej liczby pod­stron. Paski nawi­ga­cji służą teraz do kie­ro­wa­nia użyt­kow­ni­ków w głąb, do opo­wie­ści znaj­du­ją­cej się na stro­nie głównej.

  Ograniczenie histo­rii do jed­nej strony pomaga zacho­wać płyn­ność wra­żeń i chroni klu­czowe tre­ści przed prze­ocze­niem dzięki line­ar­nemu cha­rak­te­rowi pre­zen­ta­cji treści.

  nowoczesne-strony-www-1

  Ludzkie, oddzia­łu­jące na emo­cje histo­rie, są naj­lep­szym spo­so­bem komu­ni­ka­cji. Szybki rzut oka wystar­czy, aby prze­ko­nać się, że więk­szość stron inter­ne­to­wych kiep­sko radzi sobie z opo­wia­da­niem histo­rii. Więc jeśli celem stron inter­ne­to­wych jest komu­ni­ka­cja, a opo­wia­da­nie histo­rii jest naj­lep­szym jej spo­so­bem, inte­li­gentne strony powinny opie­rać się wła­śnie na histo­riach.

  Dobra histo­ria ma w sieci jesz­cze więk­szy poten­cjał niż w innych mediach. Możemy pójść o krok dalej niż słowa, stwo­rzyć inte­rak­tywną i bogatą nar­ra­cję, która wywo­łuje zarówno racjo­nalne, jak i emo­cjo­nalne wra­że­nia. Jeszcze lepiej: możemy usu­nąć dotych­cza­sowy, cha­otyczny model prze­ska­ki­wa­nia ze strony na stronę i stwo­rzyć nie­prze­rwaną histo­rię, która pły­nie wzdłuż jed­nej strony w witry­nie inter­ne­to­wej.

  Opowiadania sta­no­wią po pro­stu naj­lep­szy spo­sób prze­ka­zy­wa­nia wia­do­mo­ści, które nie tylko docie­rają do odbiorcy i są rozu­miane, ale także inspi­rują, moty­wują i wywo­łują działanie.

  Co wię­cej, w sieci możemy po raz pierw­szy uwol­nić się od ogól­nych ogra­ni­czeń tra­dy­cyj­nych mediów i prze­nieść sztukę opo­wia­da­nia histo­rii na wyż­szy poziom. Możemy stwo­rzyć wra­że­nia wcią­ga­jące, inte­rak­tywne i wywo­łu­jące emo­cje, które poru­szą ludzi bar­dziej niż mogły to zro­bić tra­dy­cyjne media czy nawet tra­dy­cyjne pro­jekty.

  Najlepsze opo­wia­da­nia mają puentę, więc inte­li­gentne strony two­rzone w opar­ciu o histo­rie też powinny zmie­rzać do jakie­goś celu.

  Czy będzie to przy­cią­ga­nie więk­szej liczby zare­je­stro­wa­nych użyt­kow­ni­ków, sprze­da­wa­nie ksią­żek, wypusz­cze­nie nowego pro­duktu czy usługi? Projekt i struk­tura inte­li­gent­nej strony powinny wspie­rać ele­ment histo­rii w podróży klienta.

  Dzięki szyb­kiemu połą­cze­niu inter­ne­to­wemu i użyt­kow­ni­kom przy­zwy­cza­jo­nym do dłu­giego prze­wi­ja­nia stron w apli­ka­cjach mobil­nych, struk­tura strony bez pod­stron znika z pierw­szego planu i pozwala odwie­dza­ją­cym cie­szyć się płyn­no­ścią i zre­ali­zo­wać swoje cele.

  B1

  Zaangażowanie, meta­fory, interakcje

  Zawarcie war­to­ścio­wych meta­for i boga­tych inte­rak­cji w line­ar­nej ścieżce dłu­giej prze­wi­ja­nej strony to świetny spo­sób na zaan­ga­żo­wa­nie użyt­kow­ni­ków w histo­rię. Ludzie zwy­kle nie radzą sobie zbyt dobrze z nie­pew­no­ścią, więc pro­ste meta­fory wple­cione w struk­turę dłu­giej strony pomogą zapo­wie­dzieć użyt­kow­ni­kowi, czego może się spo­dzie­wać po dro­dze. Szczypta inte­rak­tyw­no­ści na tych stro­nach przy­po­mina dobry zwy­czaj zatrzy­my­wa­nia się w tra­sie, by roz­pro­sto­wać nogi – te men­talne prze­rwy spra­wią, że użyt­kow­nicy będą cią­gle sku­pieni, i dzięki nim będą kon­ty­nu­ować podróż wypo­częci. Promuj, więc zaan­ga­żo­wa­nie za pomocą meta­for i interakcji.

  C1

  Lepsze zro­zu­mie­nie

  Każdy, kto pod­czas próby zapa­mię­ta­nia numeru tele­fonu musiał słu­chać loso­wych liczb wykrzy­ki­wa­nych w żar­cie przez brata lub sio­strę, wie, że ludzki mózg może prze­cho­wać w pamięci krót­ko­trwa­łej od sied­miu do dzie­wię­ciu infor­ma­cji naraz. Tradycyjne strony z wie­loma oddziel­nymi stro­nami dzielą tre­ści, przez co bar­dziej obcią­żają pamięć krót­ko­trwałą użyt­kow­nika, który pró­buje połą­czyć czę­ści wia­do­mo­ści w jedną całość.

  Zebranie tre­ści w jedno doświad­cze­nie pozwala użyt­kow­ni­kom podą­żać za jed­nym wąt­kiem, spra­wia­jąc, że łatwiej jest je zro­zu­mieć i zapamiętać.

  Długie prze­wi­jane strony to wspa­niały spo­sób prze­ka­zy­wa­nia histo­rii, a dzięki odpo­wied­niemu wyko­na­niu możemy popchnąć użyt­kow­ni­ków w kie­runku głów­nego celu – czy będzie to poda­nie swo­ich danych, zakup pro­duktu, czy choćby zro­zu­mie­nie idei, którą chcemy się podzielić.

  Design bez pod­stron, to przy­szłosć sieci. - 7 Powodów!

  Dlaczego two­rzymy strony inter­ne­towe? By komu­ni­ko­wać się z naszą obecną i przy­szłą spo­łecz­no­ścią. Ta spo­łecz­ność to klienci i klienci poten­cjalni, fani i part­ne­rzy. W każ­dym z tych przy­pad­ków, mamy osią­gnąć pewien cel, coś, co nie­mal zawsze wymaga okre­ślo­nego dzia­ła­nia ze strony użyt­kow­nika. Poznaj 7 powo­dów dla, któ­rych inte­li­gentne strony są przy­szło­ścią sieci.

  1. Skłaniają użyt­kow­ni­ków do dzia­ła­nia, dzięki historii.

  nowoczesne-strony-internetowe

  Dlaczego two­rzymy strony inter­ne­towe? By komu­ni­ko­wać się z naszą obecną i przy­szłą spo­łecz­no­ścią. Ta spo­łecz­ność to klienci i klienci poten­cjalni, fani i part­ne­rzy. W każ­dym z tych przy­pad­ków, mamy osią­gnąć pewien cel, coś, co nie­mal zawsze wymaga okre­ślo­nego dzia­ła­nia ze strony użyt­kow­nika. Poznaj 7 powo­dów dla, któ­rych inte­li­gentne strony są przy­szło­scią sieci.

  Gdy lądu­jemy na stro­nie bez pod­stron od razu zanu­rzamy się we wstę­pie do wspa­nia­łej histo­rii. Maksymalnie uprosz­czony pro­jekt nie narzuca się odwie­dza­ją­cym, a histo­ria, którą chcemy opo­wie­dzieć jest w cen­trum uwagi przez całą podróż użyt­kow­nika po stro­nie. Wszystko, co znaj­duje się na stro­nie, to począ­tek dobrze zapro­jek­to­wa­nej histo­rii, a jedyne, co musi robić odwie­dza­jący, to podą­żać jej tokiem w naj­bar­dziej natu­ralny i intu­icyjny spo­sób w sieci – prze­wi­ja­jąc w dół.

  Ta pro­sta czyn­ność spra­wia, że doświad­czamy wra­że­nia płyn­no­ści, pozba­wio­nego poszu­ki­wań lin­ków czy jakich­kol­wiek innych zaga­dek typu znajdź i klik­nij. I ponie­waż taki for­mat zmu­sza wła­ści­ciela strony do zmiesz­cze­nia swo­jej wizji na jed­nej stro­nie, ogólny prze­kaz jest zwy­kle dużo bar­dziej przej­rzy­sty i sil­niej­szy, niż gdyby był roz­siany pomię­dzy stroną główną, stroną „o nas”, stroną z misją, paskiem bocz­nym itd.

  2. Są płynne, intu­icyjne i łatwe do przyswojenia.

  Skuteczne strony muszą być intu­icyjne. W typo­wych sta­ty­sty­kach przed­sta­wiane są dane histo­ryczne. Zestawienie suro­wych liczb bez kon­tek­stu zapew­nia infor­ma­cje, które należy zin­ter­pre­to­wać, aby móc wpro­wa­dzić zmiany nie­zbędne do poprawy dzia­ła­nia strony. Te dane czę­sto są przy­czyną więk­szej liczby pytań niż odpo­wie­dzi i nie podają żad­nych roz­wią­zań na temat tego, jak popra­wić wydajność.

  Inteligentne strony, które posia­dają cel, są inne, ponie­waż z góry wia­domo, co powinno się na nich dziać – reali­za­cja celów!

  Punkty kon­tro­lne umiesz­czone na dro­dze odwie­dza­ją­cego zapew­niają wgląd i suge­rują roz­wią­za­nia w celu popra­wie­nia wyni­ków. W prze­ci­wień­stwie do stan­dar­do­wych danych sta­ty­stycz­nych stron inter­ne­to­wych, które sta­no­wią odrębne jed­nostki, inte­li­gentne strony są pełne zaawan­so­wa­nych narzę­dzi ana­li­tycz­nych, które pozwa­lają wła­ści­cie­lowi strony roz­po­znać, co naprawdę się na niej dzieje. Analiza klik­nięć (heat­map), ana­liza kohort, ana­liza jako­ściowa, test A/B – to wszystko stan­dard. Inteligentne strony, by zasłu­żyć na swoją nazwę, muszą być na tyle inte­li­gentne, by zapew­niać pro­ak­tywny wgląd, który pomoże w popra­wie wyników.

  3. Są instynk­towne i oddzia­łują na emocje.

  Dzięki cią­głym ulep­sze­niom w tech­no­lo­giach i rewo­lu­cyj­nym sil­ni­kom HTML5, CSS3 i JavaScripcie jeste­śmy w sta­nie wpleść ele­menty inte­rak­tywne w histo­rię, by zachę­cić, zachwy­cić i prze­ko­nać odwie­dza­ją­cych na pozio­mie „instynk­tów”, czego nie dałoby się osią­gnąć za pomocą listy fak­tów. Otwierające się drzwi, ramki, które się obra­cają i zwi­jają, przy­ci­ski, które są kre­atyw­nie ani­mo­wane. To rodzaje inte­rak­cji „folii bąbel­ko­wej”, które zapew­niają satys­fak­cjo­nu­jącą tek­sturę i kon­tekst emo­cjo­nalny opo­wia­da­nej przez nas histo­rii.

  To oczy­wi­ście łączy się z moim kolej­nym argu­men­tem. Gdy design nie tylko ład­nie wygląda, ale rze­czy­wi­ście wywiera dobre wra­że­nie, możemy stwo­rzyć uza­leż­nia­jące pętle infor­ma­cji zwrot­nej, które zachę­cają do kon­kret­nych dzia­łań „dla zabawy”. Gdy te przy­jemne dzia­ła­nia czy mikro doświad­cze­nia (jak na przy­kład klik­nię­cie w okre­ślony przy­cisk) są zbu­do­wane wokół call to action, wskaź­niki kon­wer­sji rosną wraz z zado­wo­le­niem użytkowników.

  4. Powoduje wyż­sze wskaź­niki konwersji.

  nowoczesne-strony-przyklady

  Żaden z powyż­szych argu­men­tów nie miałby sensu, gdyby ich skut­kiem nie były wyż­sze wskaź­niki kon­wer­sji. Oczywiście piękno, design i dobra histo­ria są wspa­niałe same w sobie, jed­nak w kon­tek­ście two­rze­nia stron inter­ne­to­wych, naj­więk­sze zna­cze­nie ma jeden wskaź­nik: kon­wer­sja.

  Każda strona, którą two­rzymy, powinna mieć swój główny cel. Może to być gene­ro­wa­nie leadów sprze­da­żo­wych, roz­wój spo­łecz­no­ści inter­ne­to­wej, pro­mo­wa­nie osoby lub pro­duktu, wyż­sza liczba pobrań danych, sprze­daż więk­szej ilo­ści pro­duk­tów i usług.

  To są rze­czy, w któ­rych naj­le­piej spraw­dzają się strony bez pod­stron.
  Prosty, bez­po­średni pro­jekt połą­czony ze świetną histo­rią i instynk­tow­nymi inte­rak­cjami popy­cha odwie­dza­ją­cych wzdłuż poje­dyn­czej ścieżki pro­wa­dzą­cej do osta­tecz­nego celu. Jest bar­dziej skon­cen­tro­wany niż stan­dar­dowe strony i bar­dziej ele­gancki niż zwy­kła strona główna. Dane poka­zują, że raz za razem, takie strony spraw­dzają się najlepiej.

  5. Iteracja jest łatwiej­sza, szyb­sza i skuteczniejsza.

  Projekt bez pod­stron nie tylko wywo­łuje lep­szą kon­wer­sję, ale także spra­wia, że zmiany wpro­wa­dzane na pod­sta­wie sta­ty­styk i opi­nii użyt­kow­ni­ków są łatwiej­sze, szyb­sze i sku­tecz­niej­sze. Łatwiej­sze i szyb­sze, ponie­waż zaj­mu­jemy się tylko jedną stroną. Nie musimy robić dobrego wra­że­nia na kilku stro­nach, mamy już jedną zwię­złą i potężną histo­rię na jed­nej stro­nie. Teraz wszystko, co musimy zro­bić, to dosto­so­wa­nie kon­kret­nych szcze­gó­łów i inte­rak­cji, które stwo­rzy­li­śmy, by były jesz­cze bar­dziej zadowalające.

  6. Zmniejsza wskaź­niki odrzu­ceń i zachęca do udostępniania.

  Dzięki wszyst­kim ele­men­tom wymie­nio­nym powy­żej, wskaź­niki odrzu­ceń na stro­nach bez pod­stron są zwy­kle niż­sze. Dzieje się tak dla­tego, że użyt­kow­nicy nie muszą robić zbyt wiele i nie są zdez­o­rien­to­wani. Istnieje tylko odwie­dza­jący, dobra histo­ria i główny cel, dla któ­rego strona została stwo­rzona. Jeśli histo­ria i płyn­ność są sku­teczne, wskaź­niki odrzu­ceń będą to odzwier­cie­dlać, zachę­ca­jąc odwie­dza­ją­cych do dłuż­szej wizyty.

  Trudno jest udo­stęp­nić komuś całą stan­dar­dową stronę; jej ogrom spra­wia, że odwie­dza­jący sku­piają się na tym, co im się podoba naj­bar­dziej i udo­stęp­niają innym tylko ten fragment.

  Jeszcze gorzej jest ze stro­nami doce­lo­wymi. Udostępnianie strony doce­lo­wej jest w złym guście, ponie­waż to oczy­wi­ste, że cho­dzi nam tylko o ich pie­nią­dze i/lub dane. Jednak udo­stęp­nie­nie zaj­mu­ją­cej histo­rii i dobrego wra­że­nia – to prze­cież robimy codzien­nie, dzie­limy się tym, co jest wydaje się nam fascy­nu­jące i może zain­te­re­so­wać innych ludzi. W ten spo­sób pro­jekt strony bez pod­stron ofe­ruje uni­ka­towy spo­sób popchnię­cia odwie­dza­ją­cych (a także tych, któ­rym udo­stęp­niana jest strona) do sku­tecz­nego kanału sprze­da­żo­wego, który naprawdę im się spodoba.

  7. Można sobie na nią pozwolić.

  Wreszcie docho­dzimy do naj­waż­niej­szego argu­mentu: cena. Stworzenie pięk­nej strony dosto­so­wa­nej do indy­wi­du­al­nych potrzeb było dotych­czas dość kosz­tow­nym przed­się­wzię­ciem, zarówno dla przed­się­bior­ców, jak i klien­tów indy­wi­du­al­nych. Nie roz­cho­dziło się o tysiące zło­tych, ale o dzie­siątki tysięcy. Na szczę­ście, dzięki desi­gnowi bez pod­stron, już tak nie jest.

  Dzięki takim usłu­gom jak strony inte­li­gentne piękna strona bez pod­stron może powstać w ciągu zale­d­wie mie­siąca za cenę poni­żej 10.000 zło­tych. Coś, co trudno byłoby osią­gnąć w innym wypadku, szcze­gól­nie uwzględ­nia­jąc też inne korzy­ści, które wymie­ni­łem powy­żej.

  Dzięki pro­jek­towi bez pod­stron możemy rze­czy­wi­ście po raz pierw­szy zoba­czyć, jak upo­wszech­niają się piękne i efek­tywne pro­jekty stron inter­ne­to­wych. To spra­wia, że każdy może mieć stronę, która dobrze działa, wygląda wspa­niale i osiąga wyniki.

  7 Wspaniałych przy­kła­dów.
  Nowoczesne strony, które koniecz­nie musisz odwiedzić.

  bagigia
   
  bellroy
   
  lifeofpi
   
  oakley
   
  slavery
   
  tinke
   
  ruleofthree
   

  To wła­śnie zestaw powo­dów, dla któ­rych pro­jekty bez pod­stron są przy­szło­ścią sieci. Jeśli inte­re­suje Cię stwo­rze­nie inte­li­gent­nej strony po pro­stu daj nam o tym znać. Zadzwoń 660 970 980, lub napisz stu­dio małpa owocni.pl

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Ograniczony dostęp
  W natu­ralny spo­sób pożą­damy rze­czy, które są postrze­gane jako eks­klu­zywne lub nale­żące do wybranych.
  W grach, by kre­ować wyłącz­ność i nagra­dzać bie­głość wyko­rzy­stuje się poziomy.

  Niektóre strony, czy obszary na stro­nie mogą być dostępne tylko dla jej człon­ków (lub tych któ­rzy „zapra­co­wali” na dostęp). „Dostęp” może się rów­nież odno­sić do uzy­ska­nia moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z opcji lub narzę­dzi, które nie są dostępne domyślnie.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guru reklamy i sprzedaży.
  Twórca międzynarodowej
  potęgi Leo Burnett, Inc.
  Otrzymaj ofertę