Jak zmienić odwiedzającego w klienta? – Popraw swoją konwersję nawet o 300%.

Poznaj współczynnik konwersji. Dowiedz się jak, go poprawić i zwiększyć zyski.

Co znajdziesz w artykule

  Gdy docho­dy z biz­ne­su rosną, kie­row­nic­twa firm z przy­jem­no­ścią wyda­ją wię­cej pie­nię­dzy na rekla­mę.
  Gdy rośnie współ­czyn­nik kon­wer­sji, to wszel­kie meto­dy rekla­my zaczy­na­ją być tań­sze.
  Zatem im więk­szy jest współ­czyn­nik kon­wer­sji, tym wię­cej reklam moż­na kupić, zdo­by­wa­jąc tym samym coraz wię­cej klien­tów. Takie dzia­ła­nia czę­sto lawi­no­wo powięk­sza­ją udział fir­my w ryn­ku – a wszyst­ko zaczy­na się wła­śnie od współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji. To dla­te­go mądre fir­my tak chęt­nie go opty­ma­li­zu­ją.

  Czym właściwie jest ten magiczny współczynnik konwersji?

  Najprościej rzecz ujmu­jąc współ­czyn­nik kon­wer­sji (z ang. conver­sion rate) jest to licz­ba zre­ali­zo­wa­nych celów podzie­lo­na przez licz­bę odbior­ców. Dla przy­kła­du, ile z tysią­ca osób odwie­dza­ją­cych naszą stro­nę doko­na­ło zaku­pów, zapi­sa­ło się na new­slet­ter, pobra­ło ofer­tę han­dlo­wą lub cen­nik pro­duk­tów.

  Optymalizacja współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji to roz­po­zna­nie, dla­cze­go klien­ci nie podej­mu­ją ocze­ki­wa­nych dzia­łań, i napra­wie­nie tego. Brzmi to jak coś oczy­wi­ste­go? Może i tak, ale wie­le osób o tym zapo­mi­na, przez co tra­ci napraw­dę spo­ro pie­nię­dzy.

  Czy wiesz, że…
  Dzięki opty­ma­li­za­cji
  współ­czyn­ni­ka
  kon­wer­sji otrzy­mu­jesz
  wię­cej za mniej. Wzrost conver­sion rate na stro­nie, obni­ża pro­por­cjo­nal­nie koszt pozy­ska­nia nowe­go klien­ta.

  Jak wygląda praktyka zamiany odwiedzających w klientów?

  Współczynnik kon­wer­sji więk­szo­ści nawet dobrze zapro­jek­to­wa­nych stron inter­ne­to­wych nie prze­kra­cza pro­gu 2%. Istnieją jed­nak nie­licz­ne wyjąt­ki, któ­re osią­ga­ją nie­wia­ry­god­ne wyni­ki. Średnia dzie­się­ciu naj­lep­szych zna­nych nam stron wyno­si aż 23% (od 18 do 42%). Co cie­ka­we, nie­któ­re z nich zbu­do­wa­ne tak, że na pierw­szy rzut oka mogły­by znie­chę­cić nie­jed­ne­go poten­cjal­ne­go nabyw­cę, a jed­nak kon­wer­tu­ją dosko­na­le. Jakich lek­cji udzie­la­ją nam te naj­sil­niej­sze stro­ny? Niestety, nie ma tu dro­gi na skró­ty.

  Oczywiście, wie­dza na temat per­swa­zji i zacho­wań kon­su­men­tów będzie nie­oce­nio­na w przy­pad­ku obni­ża­nia współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji, jed­nak głów­nym skład­ni­kiem suk­ce­su jest nie­usta­ją­cy pro­ces testo­wa­nia i wdra­ża­nia naj­lep­szych rezul­ta­tów. Paradoks pole­ga na tym, że to, co pod­wyż­sza para­metr “Conversion Rate”, na jed­nej stro­nie, może go obni­żać na innej. Dlatego nawet tacy gigan­ci jak Google czy Amazon wyod­ręb­ni­li w fir­mach nie­za­leż­ne dzia­ły, któ­rych zada­niem jest nie­ustan­ny pro­ces testo­wa­nia róż­nych roz­wią­zań dla róż­nych stron.

  Po pra­wej stro­nie widzi­my sche­mat tune­lu kon­wer­sji, przy­kła­do­we­go skle­pu. Gdy na naszą stro­nę tra­fia 1000 osób, a dwie z nich zosta­je naszy­mi klien­ta­mi to współ­czyn­nik kon­wer­sji wyno­si 0,2%. Możemy z łatwo­ścią zauwa­żyć, że bar­dzo dużo klien­tów rezy­gnu­je z zaku­pu na stro­nie płat­no­ści. Jak mogli­by­śmy to popra­wić? Może upro­ścić for­mu­la­rze ban­ko­we, lub spró­bo­wać sprze­da­wać towar bez koniecz­no­ści zakła­da­nia kon­ta? Cała zaba­wa pole­ga wła­śnie na zba­da­niu, dla­cze­go ludzie nie kon­wer­tu­ją i popra­wie­nie tego. I to na każ­dym eta­pie wasze­go wła­sne­go tune­lu kon­wer­sji.

  Obliczanie współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji, jest napraw­dę bar­dzo pro­ste!
  Wystarczy tyl­ko podzie­lić ilość trans­ak­cji, rozu­mia­nych jako sprze­daż, zapi­sa­nie się na new­slet­ter czy inną akcję jaką chce­my uzy­skać, przez ilość osób, któ­re odwie­dzi­ły naszą stro­nę.

  Poznaj prawdziwe przykłady świetnego wzrostu konwersji.

  Za dobry przy­kład może posłu­żyć słyn­ny test, któ­ry wygrał „Testing Awards 2009” w kate­go­rii B2B pocho­dzą­cy ze stro­ny prze­uro­czej Anne Holland's. Zwykła zamia­na obra­zu z tre­ścią zaowo­co­wa­ła nie­wia­ry­god­nym wyni­kiem. Wersja B zwięk­szy­ła kli­kal­ność o 129% w porów­na­niu z wer­sją A. Test ten jest szcze­gól­ny z tego powo­du, gdyż w wie­lu przy­pad­kach to odwrot­ne roz­wią­za­nia przy­no­si­ły lep­sze rezul­ta­ty.

  Powyżej przy­kład B zwięk­szył ilość wyszu­ki­wań o 21% w porów­na­niu z wer­sją A. Zmiana kształ­tu, ko­loru oraz tre­ści przy­ci­sku z „search” na „go”.

  Przykład B zwięk­szył ilość fina­li­za­cji płat­no­ści w skle­pie inter­ne­to­wym o 19% w porów­na­niu z wer­sją A. Dodanie ikon­ki „bez­pie­czeń­stwa” oraz zmia­na tre­ści przy­ci­sku z „Finalize order” na „Place my order”.

  Co spra­wi­ło, że now­szy pro­jekt witry­ny zwięk­szył kon­wer­sję pośród odwie­dza­ją­cych o 14%? Czysty design. Nowy pro­jekt jest znacz­nie bar­dziej przej­rzy­sty - pro­wa­dzi oso­by odwie­dza­ją­ce stro­nę w kie­run­ku odno­śni­ka do pla­nów i cen, pod­czas gdy sta­ra wer­sja pro­jek­tu przed­sta­wia­ła wie­le róż­nych moż­li­wo­ści.

  Oprócz zmniej­sze­nia licz­by wybo­rów dla odwie­dza­ją­cych, rów­nież sama stro­na, któ­ra poka­zu­je Cię jako pro­fe­sjo­nal­ną i god­ną zaufa­nia fir­mę może rów­nież zwięk­szyć kon­wer­sję.

  Spójrz na zmie­nio­ną stro­nę fir­my AquaSoft, któ­ra zawie­ra róż­ne ele­men­ty zaufa­nia (pie­częć, gwa­ran­cja zwro­tu pie­nię­dzy, refe­ren­cje) oraz kil­ka małych pod­ra­so­wań (kolo­ry­sty­ka, przy­ci­ski zamiast lin­ków, układ itp.), co osta­tecz­nie stwo­rzy­ło bar­dziej pro­fe­sjo­nal­ny wygląd stro­ny. Należy zauwa­żyć, że dzię­ki zmia­nie pro­jek­tu, o 20% wzro­sła nie tyl­ko kon­wer­sja, ale rów­nież sprze­daż. Bez dodat­ko­wych pro­duk­tów, bez dodat­ko­we­go ruchu, czy­sta opty­ma­li­za­cja współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji.

  Conversion Rate Optimization. Poznaj 7 szczęśliwych wskazówek gotowych do wdrożenia od zaraz...

  Jak two­rzyć roz­wią­za­nia o dużym poten­cja­le? Eksperci są zgod­ni, że w tym tema­cie nie ist­nie­ją żad­ne zesta­wy naj­lep­szych prak­tyk. Prawdziwym klu­czem do zwięk­sze­nia pozio­mu kon­wer­sji jest cią­głe eks­pe­ry­men­to­wa­nie i testo­wa­nie nowych roz­wią­zań.

  Sekretem cią­głe­go zwięk­sze­nia pozio­mu kon­wer­sji jest cią­głe eks­pe­ry­men­to­wa­nie, testo­wa­nie i wdra­ża­nie uspraw­nio­nych roz­wią­zań.

  Jeśli jed­nak temat budo­wy sku­tecz­nych stron jest Ci zupeł­nie obcy, to z pew­no­ścią war­to, abyś zapo­znał się z poniż­szy­mi wska­zów­ka­mi. Powinny pomóc Ci nad­ro­bić zale­gło­ści i przy­śpie­szyć two­rze­nie dobrych roz­wią­zań, tak, abyś nie musiał doko­ny­wać naj­lep­sze­go wybo­ru spo­śród sła­bych roz­wią­zań.

  1. Projekt graficzny strony - Tu opłaca się być prostolinijnym.

  Pamiętaj, że masz tyl­ko jed­ną szan­sę na zain­te­re­so­wa­nie użyt­kow­ni­ka, któ­ry przy­pad­kiem wszedł na Twoją stro­nę. Podczas pro­jek­to­wa­nia stro­ny doce­lo­wej, bądź bar­dzo oczy­wi­sty w swo­jej ofer­cie. Odwiedzającym stro­nę nie powin­ny być potrzeb­ne mapy ani latar­ki, aby mogli zna­leźć to, na co tak napraw­dę patrzą. Prowadź swo­je­go odwie­dza­ją­ce­go od nagłów­ka przez zawar­tość stro­ny aż do przy­ci­sku, suge­ru­ją­ce­go wyko­na­nie jakiejś akcji, jak­by to

  była bar­dzo łagod­nie pły­ną­ca rze­ka. Zminimalizuj wszel­kie wizu­al­ne zakłó­ce­nia w jak naj­więk­szym stop­niu. Nie sto­suj róż­no­rod­nych kolo­rów, czcio­nek i roz­mia­rów na stro­nie. Używaj wyróż­nia­ją­cych roz­wią­zań poje­dyn­czo, jak np. pogru­bie­nie, kur­sy­wa, pod­kre­śle­nie. Wyróżnienie to punkt odnie­sie­nia. Jeśli wyróż­nisz wszyst­ko, to tak napraw­dę nie wyróż­nisz nicze­go. Strony pozba­wio­ne uroz­ma­iceń są zazwy­czaj tymi, któ­re mają naj­więk­szą kon­wer­sję.

  2. Serwuj najważniejsze informacje w 300 pikselach.
  I nie wyrzucaj użytkowników ze swojej strony docelowej.

  Umieszczaj naj­waż­niej­szą zawar­tość w gra­ni­cy 300 pixe­li od góry stro­ny.
  Badania dowo­dzą, że ponad poło­wa osób odwie­dza­ją­cych witry­nę nie prze­wi­ja paska w dół. Pamiętaj, że stro­ny doce­lo­we, któ­re mają za zada­nie kon­wer­to­wać, nie są ese­ja­mi. Przejdź więc od razu do sed­na spra­wy i umieść wszyst­kie swo­je naj­bar­dziej cen­ne infor­ma­cje na górze stro­ny.

  Program Fold tester: whe­re is the fold, poka­że Ci jaki pro­cent odwie­dza­ją­cych widzi poszcze­gól­ne czę­ści Twojej stro­ny.

  Złym roz­wią­za­niem, któ­re­go nie dostrze­ga wie­lu wła­ści­cie­li, jest „wyrzu­ca­nie” odwie­dza­ją­cych. Strony, któ­re mają kon­wer­to­wać nie powin­ny mieć odno­śni­ków do innych stron powią­za­nych z tre­ścią. W zamian zale­ca­my uży­wa­nie tzw. pasyw­nych popu­pów czy tre­ści roz­wi­ja­nych po klik­nię­ciu. Jeśli to według Ciebie za mało, sta­raj się, aby stro­na doce­lo­wa otwie­ra­ła dodat­ko­we infor­ma­cje w cał­ko­wi­cie nowych oknach prze­glą­dar­ki.

  3. Pozbądź się zbyt wielu możliwości wyboru.

  Nasze doświad­cze­nie mówi, że zbyt duża moż­li­wość wybo­ru wpły­wa destruk­cyj­nie na poziom kon­wer­sji. Dla przy­kła­du prze­ło­żę to na pro­duk­ty. Z badań wie­my, że wybór mię­dzy trze­ma sma­ka­mi dże­mu przy­nie­sie poten­cjal­nie więk­szą sprze­daż niż wybór mię­dzy trzy­dzie­sto­ma. Po pro­stu gubi­my się, gdy wybór jest za duży. Dlatego nale­ży jasno pod­kre­ślić pożą­da­ną akcję kon­wer­sji (nie ma zna­cze­nia, czy doty­czy ona sprze­da­ży, czy pro­ste­go wypeł­nie­nia for­mu­la­rza).

  Wszystkie inne aktyw­ne lin­ki wybo­ru nale­ży wyeli­mi­no­wać ze stro­ny lub nie pod­kre­ślać ich wizu­al­nie na stro­nie. Upewnij się, że Twoje wezwa­nia do dzia­ła­nia zawie­ra­ją odpo­wied­nie zwro­ty, któ­re mówią dokład­nie o tym, co się sta­nie, jeśli ktoś klik­nie w ten dany link. Pamiętaj o whi­te spa­ce. Innymi sło­wy nie zaj­muj obsza­ru wokół tych przy­ci­sków, niech są w pew­nej izo­la­cji od resz­ty stro­ny.

  4. Nie każdy obraz wart jest tysiąca słów, ale znamy tak
  sprytne nagłówki reklamowe, które warte są miliona...

  Główny nagłó­wek jest jak pierw­sze sło­wa przy pozna­wa­niu nowej oso­by. Dobry nagłó­wek to wiel­ka szan­sa na dobrą kon­wer­sję. Firma 37 zda­wa­ła się mieć stro­nę, któ­ra mia­ła wyni­ki kon­wer­sji w bajecz­nych gra­ni­cach. Jednak nowy, zwy­cię­ski nagłó­wek, zwięk­szył współ­czyn­nik o 30%. Oto praw­dzi­wa moc genial­ne­go nagłów­ka. Dobry nagłó­wek nie zawsze potrze­bu­je wizu­ali­za­cji, choć

  w połą­cze­niu z obra­zem wyni­ki potra­fią być znacz­nie lep­sze. Oto wska­zów­ka: prze­te­stuj 3 róż­ne obra­zy z tym samym nagłów­kiem i tre­ścią, ale nie zatrzy­muj testo­wa­nia stron doce­lo­wych po zna­le­zie­niu zwy­cięz­cy. Należy pamię­tać, że wygry­wa­ją głów­nie jasne, sen­sow­ne prze­ka­zy. Bardzo waż­ny jest tak­że nagłó­wek przy­ci­sku nawo­łu­ją­ce­go do akcji.

  Oto przy­kła­dy rezul­ta­tów, jakie Dustin Curtis uzy­ski­wał zmie­nia­jąc treść nagłów­ka
  zapra­sza­ją­ce­go do śle­dze­nia go na Twitterze.

  Jestem na Twitterze – Klikalność 4.70%
  Śledź mnie na Twitterze – Klikalność 7.31%
  Powinieneś śle­dzić mnie na TwitterzeKlikalność 10.09%
  Powinieneś śle­dzić mnie na Twitterze tutajKlikalność 12.81%

  5. Skróć czas ładowania strony.

  W sie­ci brak pręd­ko­ści jest tym, co zabi­ja. Odwiedzający Twoją stro­nę doce­lo­wą nie mogą się docze­kać jej zoba­cze­nia. Jeśli stro­na nie zała­du­je się szyb­ko, to praw­do­po­dob­nie spró­bu­ją zna­leźć inną. W erze wiel­kich pręd­ko­ści to nie jest zbyt czę­sto pro­ble­mem, jed­nak wciąż są milio­ny ludzi, uży­wa­ją­cych połą­czeń mode­mo­wych. Dla nich i dla tych, któ­rzy korzy­sta­ją z szyb­kich łącz, celuj w czas łado­wa­nia nie prze­kra­cza­ją­cy 8 sekund. Usuń duże, nie­po­trzeb­ne ele­men­ty gra­ficz­ne i opty­ma­li­zuj swo­je stro­ny doce­lo­we tak, aby zre­du­ko­wać wiel­ko­ści pli­ków w nich zawar­tych.

  Czy wiesz, że…
  Każde 100 ms
  wydłu­żo­ne­go
  cza­su łado­wa­nia
  stro­ny, zmniej­sza
  sprze­daż o 1%,
  w naj­więk­szej
  księ­gar­ni świa­ta
  AMAZON.COM

  6. Nie zapominaj o wezwaniu do działania. - Call to action!

  Zoptymalizowałeś swój design i nagłów­ki, masz odwie­dza­ją­cych zain­te­re­so­wa­nych Twoją ofer­tą. Jest jesz­cze jed­na prze­szko­da, zanim będzie moż­na wyda­wać przy­ję­cie z oka­zji suk­ce­su Twojego pro­jek­tu. Nawet pro­sta moty­wa­cja do dzia­ła­nia może pro­wa­dzić do wiel­kich zmian. Wysoko zmo­ty­wo­wa­ny inter­nau­ta wywę­szy nawet naj­słab­szy z przy­ci­sków, umoż­li­wia­ją­cych wyko­na­nie jakiejś ope­ra­cji.

  Dzięki wszech­obec­ne­mu przy­ci­sko­wi “zobacz pla­ny i cen­nik”, sub­skryp­cja Highrise wzro­sła o 200%. Nawet małe zmia­ny w wezwa­niu do dzia­ła­nia mogą mieć zasad­ni­czy wpływ na współ­czyn­nik kon­wer­sji. Ponadto przy­ci­ski moty­wu­ją­ce do dzia­ła­nia są łatwo testo­wal­ne.

  Zwykła zaba­wa kolo­ra­mi, może przy­nieść zaska­ku­ją­ce rezul­ta­ty w kon­wer­sji.
  I nie ma tu jed­ne­go naj­sku­tecz­niej­sze­go kolo­ru. Chodzi tu o wyso­ki kon­trast w sto­sun­ku do kolo­ry­sty­ki stro­ny. Upewnij się, że Twoje wezwa­nia do dzia­ła­nia zawie­ra­ją odpo­wied­nie zwro­ty, któ­re mówią dokład­nie o tym, co się sta­nie, jeśli ktoś klik­nie w ten dany link. Nie zaj­muj obsza­ru wokół tych przy­ci­sków, nie pozo­sta­ną one w pew­nej izo­la­cji w sto­sun­ku do resz­ty stro­ny.

  7. Podglądaj mądrą konkurencję, a potem ją wyprzedź!

  Jeśli zauwa­żysz, że kon­ku­ren­cja prze­pro­wa­dza testy, sko­rzy­staj z ich wie­dzy i prze­te­stuj sza­blo­ny, któ­re wyda­ją się być naj­lep­sze na ich stro­nach. Prawdopodobnie zaosz­czę­dzisz dzię­ki temu masę cza­su i ener­gii, dzię­ki cze­mu będziesz mógł zacząć dal­szą podroż znacz­nie szyb­ciej.

  Analizuj ich sza­blon, prze­pływ infor­ma­cji, pro­ces kon­wer­sji, i jeśli znaj­dziesz coś myl­ne­go czy znie­chę­ca­ją­ce­go, zapisz sobie, dla­cze­go takim jest. Później wróć do swo­jej stro­ny i porów­naj pro­jek­ty. Jeśli znaj­dziesz te same pro­ble­my, usuń je lub sko­ry­guj.

  Konwertujące filmy video.
  Sekretna broń wielu wystrzałowych konwersji.

  Wideo, spraw­dza się wyjąt­ko­wo dobrze w przy­pad­ku sprze­da­ży nie­po­spo­li­tych pro­duk­tów i usług. Czyli tych, któ­rych nie da się porów­nać przez ceneo, czy kupić na alle­gro.

  Widzieliśmy już pre­zen­ta­cje video, któ­re
  pod­bi­ja­ły wskaź­nik kon­wer­sji nawet o 80%.

  Odtwarzacz wideo ofe­ru­je wie­le korzy­ści. Po pierw­sze jest natych­miast roz­po­zna­wa­ny na stro­nie. Użytkownicy bez zasta­na­wia­nia się wie­dzą, że w danym miej­scu jest film wideo, któ­ry jest tam aby im pomóc i to oni mogą zde­cy­do­wać czy je obej­rzeć, czy nie. Nasze doświad­cze­nie poka­zu­je, że oso­by, któ­re oglą­da­ją wideo na stro­nach Landing Page są bar­dziej skłon­ni do podą­ża­nia ścież­ką kon­wer­sji, niż ci, któ­rzy tego wideo nie obej­rzą.

  Uruchamianie mate­ria­łu wideo w tzw. light­bo­xie za pomo­cą sta­tycz­ne­go lub ani­mo­wa­ne­go wyzwa­la­cza, umiesz­czo­ne­go na stro­nie, cią­gnie za sobą dodat­ko­wą wadę. Wyzwalacz ten musi zwró­cić uwa­gę osób odwie­dza­ją­cych witry­nę i dawać jasno do zro­zu­mie­nia, że klik­nie­cie w dany ele­ment pro­wa­dzi do mate­ria­łu wideo. Dzięki zasto­so­wa­niu tego typu roz­wią­za­nia osa­dza­nia wideo na stro­nie, możesz zaosz­czę­dzić nie­co miej­sca na stro­nie przez to, że wyzwa­lacz jest mniej­szy niż osa­dzo­ny mate­riał wideo, co pro­wa­dzi jed­nak do trud­niej­sze­go jego zna­le­zie­nia.

  Jak długo i jakimi narzędziami powinieneś testować?

  Jak dłu­go jest za dłu­go? Dlaczego nie moż­na zna­leźć jed­nej, szyb­kiej odpo­wie­dzi na to pyta­nie i ogło­sić to szyb­ko świa­tu? Z wie­lu powo­dów. Wiele czyn­ni­ków może mieć wpływ na poziom kon­wer­sji, np.: sezo­no­wość, godzi­na w cią­gu dnia, sytu­acja eko­no­micz­na, pozy­cjo­no­wa­nie kon­ku­ren­cji, źró­dła ruchu itp. Dodatkowo poziom ruchu na Twojej stro­nie jest też wyznacz­ni­kiem cza­su dłu­go­ści testo­wa­nia. Oto nasza rada: uży­waj narzę­dzi sta­ty­stycz­nych, aby "chrup­nąć" dane i zaofe­ro­wać pra­wi­dło­wą, mate­ma­tycz­ną odpo­wiedź.

  Narzędzia do testów, które odrobią masę pracy za Ciebie.

  KISSmetrics Jeśli chcesz napraw­dę dobrze sprze­da­wać, musisz napraw­dę dobrze poznać swo­ich klien­tów. Jedyne takie narzę­dzie, któ­re mówi wię­cej niż tyl­ko to co się sta­ło. Dzięki tym narzę­dziom dowiesz się rów­nież kto i dla­cze­go... Mistrzostwo świa­ta!

  Google Website Optimizer
  Największy gracz inter­ne­tu rów­nież ofe­ru­je dar­mo­we narzę­dzia wspie­ra­ją­ce e-biz­nes.

  Wygodne w uży­ciu (cała obsłu­ga odby­wa się onli­ne, bez insta­la­cji) i sta­le dopra­co­wy­wa­ne, będzie dosko­na­łym wspar­ciem w śru­bo­wa­niu wyni­ków Twojej stro­ny.

  Crazy Egg
  Tworzy „mapę ciepl­ną” Twojej stro­ny, wska­zu­jąc, któ­re miej­sca zysku­ją naj­wię­cej klik­nięć.

  Przewagę tej apli­ka­cji jest poka­zy­wa­nie klik­nięć nawet miejsc, któ­re nie są przy­ci­ska­mi (a za któ­re uzna­li je widać klien­ci). To bar­dzo cen­na wie­dza, czy­tel­nie infor­mu­ją­ca, jakich infor­ma­cji szu­ka­ją klien­ci.

  Click Tale
  To kom­plek­so­wy zestaw wyjąt­ko­wych narzę­dzi.

  Zbiera infor­ma­cje o prze­wi­ja­niu stro­ny (jak czę­sto, i jak dale­ko jest prze­wi­ja­na dana witry­na), potra­fi rów­nież nagry­wać fil­my pre­zen­tu­ją­ce zacho­wa­nie użyt­kow­ni­ków. Jej zale­tą jest bar­dzo czy­tel­ny spo­sób pre­zen­ta­cji danych – daje on dokład­ną i czy­tel­nie przed­sta­wio­ną wie­dzę o tym, jak dzia­ła­ją poszcze­gól­ne ele­men­ty Twojej stro­ny.

  Google Analytics
  Podstawa pro­fe­sjo­nal­nej pra­cy nad stro­ną. Kompletnie za dar­mo!

  Podobnie jak Optimizer, rów­nież ta apli­ka­cja jest cał­ko­wi­cie bez­płat­na i obsłu­gi­wa­na z pozio­mu prze­glą­dar­ki www. Bada ona ruch na witry­nie, sło­wa klu­czo­we i wie­le aspek­tów dzia­ła­nia witry­ny bar­dzo cen­nych np. w pozy­cjo­no­wa­niu. Do cie­ka­wych funk­cji może nale­żeć opcja testo­wa­nia stro­ny w porów­na­niu z kon­ku­ren­cją.

  Landing Page Test - Sprawdź się! Przetestuj swoją
  stronę docelową, za pomocą tych 16 sprytnych pytań.

  5-minu­to­wy test spraw­dza­ją­cy popraw­ność Twojej kon­wer­sji. Odpowiedz szcze­rze na 12pytań. Celem tego testu jest spraw­dze­nie jak dobra jest Twoja stro­na. Weź wszyst­kie odpo­wie­dzi na Nie i zrób z nich listę "To do zro­bie­nia”, któ­ra pomo­że Ci popra­wić Twoja stro­nę.

  1. Czy prze­ka­zu­jesz cały Twój
  przy­cho­dzą­cy ruch na stro­nę
  doce­lo­wą?
  Jeśli wysy­łasz cały ruch na Twoją stro­nę star­to­wą, stro­nę reje­stra­cji czy koszy­ka zaznacz „Nie” i ... wstydź się. :)

  2. Czy Twój głów­ny nagłó­wek na
  stro­nie Landing Page odpo­wia­da
  Twoim rekla­mom?
  Wiadomością w rekla­mach może być suge­stia wyko­na­nia czyn­no­ści lub tytuł odno­śni­ka, umiesz­czo­ne­go na ban­ne­rze.

  3. Czy uży­wasz zdjęć lub wideo
  Twoich pro­duk­tów przed­sta­wia­nych w
  kon­tek­ście uży­cia, w celu któ­re­go
  zosta­ły stwo­rzo­ne?
  Odpowiedz „nie” jeśli uży­wasz tan­det­ne­go stan­dar­do­we­go bia­łe­go tła, uży­wa­ne­go zazwy­czaj w przy­pad­ku zdjęć do kupie­nia.

  4. Czy uży­wasz wideo na Twoich domyśl­nych stro­nach? Powinieneś. Zwiększa to kon­wer­sję nawet o 80%.

  5. Czy wyko­rzy­stu­jesz zasa­dy pra­wi­dło­we­go pro­jek­to­wa­nia, aby wyróż­nić przy­cisk suge­ru­ją­cy wyko­na­nie czyn­no­ści? Są to mię­dzy inny­mi: kon­trast, kolo­ry, odstęp i wiel­kość.

  6. Czy pytasz się tyl­ko o pod­sta­wo­we infor­ma­cje w Twoich for­mu­la­rzach
  zależ­no­ścio­wych?
  Ważne jest ukie­run­ko­wa­nie klien­ta, zada­wa­nie pytań i kie­ro­wa­nie go dalej.

  7. Czy przy­cisk na Twojej stro­nie, suge­ru­ją­cy wyko­na­nie czyn­no­ści dość jasno opi­su­je, co zosta­nie wyko­na­ne po klik­nię­ciu? Jeśli wid­nie­je na nim "klik­nij tutaj" lub "wyślij", zaznacz „Nie” i daj sobie klap­sa ;)

  8. Czy usu­ną­łeś nie­po­trzeb­ną zawar­tość ze swo­jej stro­ny? Przykładem może być pio­sen­ka. Daj z niej tyl­ko refren, bo to przy nim tłu­my sza­le­ją.

  9. Czy uży­wasz wypunk­to­wa­nych list na Twojej stro­nie aby zwięk­szyć jej czy­tel­ność? Długie aka­pi­ty z tek­stem mogą bar­dzo sku­tecz­nie znie­chę­cać - czy skró­ci­łeś je do naj­prost­szych posta­ci?

  10. Czy Twoja stro­na Landing Page sku­pia się tyl­ko na jed­nym tema­cie? Wybierz „Nie”, jeśli wspo­mi­nasz o innych pro­duk­tach, usłu­gach lub ofer­tach.

  11. Czy przy­cisk suge­ru­ją­cy wyko­na­nie czyn­no­ści jest naj­bar­dziej widocz­ną rze­czą widocz­ną na Twojej stro­nie? Powinien być. Uczyń go więk­szym i dodaj wię­cej kie­ru­ją­cych do nie­go wska­zó­wek i tech­nik. Nie jest to zro­bio­ne dopó­ki nie będziesz pew­ny, że patrząc na stro­nę to na nie­go kie­ru­je się Twój wzrok.

  12. Czy w cza­sie pię­ciu sekund mógł­by ktoś powie­dzieć o czym jest Twoja stro­na? Spróbuj. Pokaż swo­ją stro­nę nie­zna­jo­me­mu na pięć sekund, zamknij ją i zapy­taj się o czym ona jest.

  Jeśli chodzi o sprzedaż, warto spojrzeć prawdzie prosto w oczy!

  Być może nie każ­dy czu­je się pro­fe­sjo­nal­nym pro­jek­tan­tem czy copyw­ri­te­rem.
  Ale pra­wie każ­dy kocha wyda­wać opi­nie, na temat któ­ry pro­jekt czy roz­wią­za­nie jest lep­sze. Kluczem do zwięk­sza­nia wskaź­ni­ka kon­wer­sji jest jed­nak pozo­sta­wie­nie kon­tro­li klien­to­wi.

  Najczęściej ist­nie­je bar­dzo wiel­ka róż­ni­ca
  mię­dzy tym co nam się wyda­je że sprze­da­je,
  a co napraw­dę sprze­da­je.

  Nasza rada: testuj, testuj ponow­nie, a koń­cząc już swój pro­jekt, testuj jesz­cze wię­cej. Przygodę pro­po­nu­je­my roz­po­cząć od wypeł­nie­nia, krót­kie­go testu, któ­ry uświa­do­mi Ci obec­ny poten­cjał.

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Kolekcjonowanie
  Ludzie lubią zbie­rać inte­re­su­ją­ce rze­czy, któ­re uzu­peł­nia­ją, lub kom­ple­tu­ją jakiś więk­szy zestaw.
  Czy na two­jej stro­nie ist­nie­je moż­li­wość zbie­ra­nia cze­goś?

  Kupony, pla­kiet­ki, punk­ty, lub inne kawał­ki więk­szej cało­ści – moż­li­wo­ści są nie­ogra­ni­czo­ne. Najlepiej, by przed­mio­ty te wią­za­ły się z repu­ta­cją i polep­sza­ły jakość Twojej usłu­gi.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Założyciel Microsoft Corp.
  Najbogatszy człowiek na
  świecie kilka lat z rzędu.
  Otrzymaj ofertę