Projekt strony www dla gabinetu stomatologicznego i ortodontycznego.

Projektowanie sku­tecz­nej strony dla branży sto­ma­to­lo­gicz­nej i orto­don­tycz­nej nie jest pro­ste. Prowadzenie gabi­netu sto­ma­to­lo­gicz­nego czy orto­don­tycz­nego w cza­sach gdy prak­tycz­nie każdy biz­nes posiada stronę inter­ne­tową, nie jest zada­niem łatwym. Jednym ze spo­so­bów by prze­go­nić kon­ku­ren­cję jest posia­da­nie sku­tecz­nej i atrak­cyj­nego pro­jektu strony www, która wyróż­ni­łaby się na tle innych. Jak zapro­jek­to­wać taką stronę co powinna ona zawie­rać i czy jest to bar­dzo trudne? W tym arty­kule posta­ram odpo­wie­dzieć Ci na wszyst­kie te pytania.

5 faj­nych wzo­rów i przy­kła­dów
stron gabi­ne­tów stomatologicznych

dentystya-strona-internetowa
 
strona-dentysty
 
strona-gabinetu
 
witryna-stomatolog
 
witryna-www-stomatologa
 

Wygląd pro­jektu strony gabi­netu stomatologicznego.

Strony inter­ne­towe, które są zapro­jek­to­wane dla branży sto­ma­to­lo­gicz­nej powinny wyglą­dać schlud­nie i pro­fe­sjo­nal­nie. Oczywiście wygląd strony w cało­ści zależy od Twoich upodo­bań a inspi­ra­cje do pro­jektu strony możesz zna­leźć prak­tycz­nie wszę­dzie, jed­nak pro­jekty stron w tej branży, nie mogą być zbyt agre­sywne (sta­raj się nie uży­wać jaskra­wych kolo­rów, dla branży zdro­wot­nej naj­le­piej użyć róż­nych odcieni koloru nie­bie­skiego, koja­rzy się on z pro­fe­sjo­na­li­zmem, ładem i porząd­kiem), powinny zachę­cać odwie­dza­ją­cego do dal­szych eksploracji.

gabinet-dentystyczny

Lepiej od wiel­kich skom­pli­ko­wa­nych stron two­rzyć strony pro­ste acz nie pry­mi­tywne. Proste strony są łatwiej­sze w użyt­ko­wa­niu, wyglą­dają ele­gancko, zwy­kle posia­dają intu­icyjne menu i poma­gają w zwięk­sze­niu pożą­da­nych rezul­ta­tów.

Dobry plan budo­wa­nia strony gabi­netu to pod­stawa. Pierwszą i naj­waż­niej­szą rze­czą, która jest klu­czem do zapro­jek­to­wa­nia sku­tecz­nej strony inter­ne­to­wej gabi­netu sto­ma­to­lo­gicz­nego jest przy­go­to­wa­nie odpo­wied­niego planu. Musisz zro­zu­mieć swo­ich użyt­kow­ni­ków. Warto odpo­wie­dzieć sobie na pyta­nie, „czego naj­bar­dziej ocze­kują i potrze­bują użyt­kow­nicy odwie­dza­jący moją stronę?”, pomoże Ci to w usta­le­niu, jakie rze­czy są ważne i pożądane.

Stwórz war­to­ściowe tre­ści.
Dobre pierw­sze wra­że­nie można zro­bić tylko raz.

Tworzenie stron to nie tylko ładny wygląd, czy aspekty tech­niczne, to także treść. Twoi klienci po tre­ści będą oce­niali, czy zechcą sko­rzy­stać z Twoich usług, a w branży sto­ma­to­lo­gicz­nej jak i medycz­nej ważne jest bar­dzo ważne jest zaufa­nie, dla­tego posta­raj się zamie­ścić jak naj­wię­cej infor­ma­cji o swo­jej ofer­cie, roz­wie­wa­ją­cych poten­cjalne obawy klien­tów. Warto więc zadbać o ich odpo­wied­nią formę. Bardzo ważna jest czy­tel­ność tre­ści, odpo­wiedni kon­trast czy styl typo­gra­fii. Pamiętaj aby typo­gra­fia były dopa­so­wana do stylu strony oraz jej elementów.

witryna-www-dentysty

Optymalizacja tre­ści pod algo­rytmy wyszu­ki­wa­rek. Nie można także zapo­mnieć o opty­ma­li­za­cji strony pod wyszu­ki­warki. Optymalizacja to takie przy­go­to­wa­nie kodu, gra­fiki jak i tre­ści strony, by poja­wiała się ona wysoko w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia takich wyszu­ki­wa­rek jak na przy­kład Google. Spowoduje to zyska­nie więk­szej liczby odwie­dza­ją­cych a jak wia­domo, wię­cej odwie­dza­ją­cych to wię­cej poten­cjal­nych klientów.

Co jesz­cze powinna zawie­rać nowo­cze­sna
strona www, gabi­netu stomatologiucznego?

strony-internetowe-stomatologiczne

Najlepsze strony den­ty­stów, nie posia­dają tylko ład­nego wyglądu, ale także korzy­stają z naj­now­szych dostęp­nych tech­no­lo­gii. Dlatego, jeżeli chcesz poko­nać swoją kon­ku­ren­cję, musisz być na bie­żąco z nowin­kami tech­no­lo­gicz­nymi i sto­so­wać naj­now­sze tech­no­lo­gie.

Responsive Web Design (w skró­cie RWD), to nowe podej­ście do pro­jek­to­wa­nia i wdra­ża­nia stron. Strona inter­ne­towa, która została wyko­nana zgod­nie z zasa­dami RWD jest zop­ty­ma­li­zo­wana pod każdy rodzaj urzą­dze­nia, na któ­rym jest wyświe­tlana. Strona taka, nie tylko wyświe­tla się popraw­nie ale także posiada nawi­ga­cję przy­sto­so­waną do roz­miaru ekranu, jest czy­telna oraz posiada scroll’owanie (prze­wi­ja­nie strony) tylko po jed­nej osi, góra-dół. Korzystanie z takiej strony bez względu na urzą­dze­nie na jakim jest wyświe­tlana, staje się przy­jemne i intu­icyjne.

W cza­sach, w któ­rych smart­fony i inne urzą­dze­nia prze­no­śne, takie jak na przy­kład tablety, stają się coraz popu­lar­niej­sze, ważne jest by Twoja strona była odpo­wied­nio zop­ty­ma­li­zo­wana i wyświe­tlała się popraw­nie także dla użyt­kow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z takich urzą­dzeń (bądź co bądź to także Twoi poten­cjalni klienci). Dlatego warto korzy­stać z RWD, przy­nie­sie to tylko same korzy­ści.

Kolejnym ele­men­tem, który wyróż­nia nowo­cze­sne strony sto­ma­to­lo­gów od tych mniej nowo­cze­snych, (i tym samym ska­za­nych na nie­uchronną porażkę) jest wysoki współ­czyn­nik kon­wer­sji (z ang. conver­sion rate). Czym jest współ­czyn­nik kon­wer­sji? To liczba zre­ali­zo­wa­nych celów podzie­lona przez liczbę odbior­ców. Na przy­kład jeżeli wynosi on 1%, zna­czy to, że 1 osoba na 100 odwie­dzin strony, zapi­sała się na new­slet­ter czy pobrała ofertę han­dlową. By zwięk­szyć współ­czyn­nik kon­wer­sji, należy poznać przy­czynę tego, że klienci nie podej­mują ocze­ki­wa­nych dzia­łań i następ­nie to napra­wić. Postaraj się by współ­czyn­nik kon­wer­sji Twojej strony był wysoki. Jest to klucz do zwięk­sze­nia przy­cho­dów Twojej firmy i osią­gnię­cia sukcesu.

Każdy den­ty­sta potrze­buje kilku ele­men­tów zaufania...

Poczucie zaufa­nia Twoich klien­tów do Twojej firmy, zwłasz­cza w bran­żach zwią­za­nych ze zdro­wiem jest sprawą bar­dzo ważną. Zamieść refe­ren­cje od swo­ich poprzed­nich klien­tów oraz pozy­tywne komen­ta­rze pocho­dzące z zewnętrz­nych stron. Bądź jed­nak szczery, nie ma nic gor­szego od fał­szy­wych reko­men­da­cji, w przy­padku ich wykry­cia Twoja firma straci zaufa­nie bez­pow­rot­nie. Ważne by umiesz­czać ele­menty zaufa­nia w pobliżu miejsc takich jak np. przy­cisk do zapi­sa­nia się na new­slet­ter czy for­mu­larz kon­tak­towy, wtedy ist­nieje więk­sza szansa, że Twój klient z nich sko­rzy­sta i tym samym zwięk­szy się współ­czyn­nik konwersji.

dentysta-strona

Czy Twoja aktu­alna strona inter­ne­towa speł­nia wszyst­kie wymie­nione warunki? Jeżeli tak to szcze­rze Ci gra­tu­luję, posia­dasz świetną, sku­teczną, nowo­cze­sną stronę! Jeżeli jed­nak nie, może warto sko­rzy­stać z pomocy pro­fe­sjo­na­li­stów? Twoi klienci powie­rzają Ci swoje zdro­wie bo Ci ufają. Pomyśl co by się stało gdyby zaczęli korzy­stać z usług den­ty­stów ama­to­rów lub (o zgrozo) zaczęli wyry­wać sobie zęby sami. Tak samo jest z pro­jek­to­wa­niem stron, robie­nie tego samemu lub korzy­sta­nie z usług projektantów/szarlatanów cza­sami może skoń­czyć się tragicznie.

projekt-strony-stomatologa

Jak widać zapro­jek­to­wa­nie sku­tecz­nej, nowo­cze­snej strony w branży sto­ma­to­lo­gicz­nej, nie jest wcale takim pro­stym zada­niem. Mam jed­nak nadzieję, że dzięki temu arty­ku­łowi uda Ci się stwo­rzyć stronę, która roz­gromi Twoją kon­ku­ren­cję! Jeśli chcesz, aby­śmy pomo­gli Ci w tym zada­niu po pro­stu daj nam o tym znać. Napisz lub zadzwoń 660 970 980. Z przy­jem­no­ścią wyślemy Ci nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę już dziś!

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Estetyka
Rzeczy ład­nie zapro­jek­to­wane są postrze­gane jako łatwiej­sze w użyciu.
Atrakcyjne przed­mioty lepiej dzia­łają – a przy­naj­mniej my postrze­gamy je jako łatwiej­sze w uży­ciu.

Czy oce­ni­łeś, jak atrak­cyjna dla użyt­kow­ni­ków jest Twoja apli­ka­cja (lub strona)? Jesteśmy w sta­nie wię­cej wyba­czyć atrak­cyj­nym pro­jek­tom i zakła­damy, że są (albo powinny być) łatwiej­sze w uży­ciu. Ciekawe jest to, że dobrze zapro­jek­to­wana strona czę­sto bar­dziej nadaje się do użytku.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę