Tworzenie stron www, które napędzają biznes. 5 sprawdzonych technik dla firmy.

Kompletny proces tworzenia stron dla firm, które wygrywają walkę o klientów.

Co znajdziesz w artykule

  W świe­cie hiper­kon­ku­ren­cji, lider zgar­nia wszyst­ko.
  W miej­scu w któ­rym jed­no klik­nię­cie dzie­li Twoich klien­tów od sąsia­da z bran­ży, a do tego klient może być w dwóch miej­scach na raz, bycie śred­nim ozna­cza bycie nikim. Twoja kon­ku­ren­cja pew­nie jesz­cze dziś mar­nu­je pie­nią­dze na two­rze­nie stro­ny www o prze­cięt­nej jako­ści. Jeśli myślisz poważ­nie o biz­ne­sie w sie­ci, koniecz­nie prze­czy­taj ten arty­kuł.

  Turbodoładowane strony www, które napędzają biznes.

  Podczas gdy dobra stro­na tyl­ko „speł­nia swo­ją rolę”, świet­na stro­na napraw­dę napę­dza biz­nes.

  Ludzie nie zda­ją sobie spra­wy jak wyglą­da two­rze­nie stro­ny dla fir­my, któ­ra wygry­wa zaufa­nie, ale wszy­scy roz­po­zna­ją te stro­ny gdy już je zoba­czą. To nie jest for­ma sztu­ki, ale postę­po­wa­nia zgod­nie ze spraw­dzo­ną meto­do­lo­gią, któ­ra pozwa­la two­rzyć efek­tyw­ne narzę­dzia sprze­da­żo­we. Do tego nie mniej waż­ne jest to, co kry­je się pod stro­ną, czy­li jak wybrać hosting pod zało­żo­ne cele i jaki­mi kry­te­ria­mi się kie­ro­wać.

  To praw­da, że bran­ża roz­wi­ja się dziś w tem­pie w któ­rym łatwo o zawód gło­wy. Jednak to co w fina­le otrzy­mu­ją odbior­cy, jest spek­ta­ku­lar­nie pięk­ne. Zacznijmy więc od rzu­ce­nia okiem na kil­ka takich pro­jek­tów, któ­re moż­na było­by zali­czyć do tej kate­go­rii.

  Czy wiesz, że…
  43% Firmw Polsce, posia­da stro­nę inter­ne­to­wą. 74% z nich w żaden spo­sób nie moni­to­ru­je ruchu, a 85% nie pod­je­mu­je żad­nych dzia­łań zwią­za­nych z mar­ke­tin­giem w sie­ci.

  Zobacz siedem “arcydzieł”, procesu tworzenia stron www.

  strona-firmy-brooklyn-soap-cms
  strona-firmy-bulthaup-cms
  strona-firmy-giellesse-cms
  strona-firmy-hverdagsreisen-cms
  strona-firmy-jaquet-droz-cms
  strona-firmy-playground-inc-cms
  strona-firmy-scoot-erelettrico-cms
  strona-firmy-teehanlax-cms
  strona-firmy-tinkering-monkey-cms
  strona-firmy-wallcerations-cms

  Co się zmieniło w ostatnich latach na stronach firmowych?

  Dzisiejsze pro­jek­ty nowych stron inter­ne­to­wych bar­dzo róż­nią się od tych, któ­re moż­na było zaob­ser­wo­wać jesz­cze kil­ka lat temu. W cią­gu minio­nych lat wpro­wa­dzo­no spo­re zmia­ny, dzię­ki takim tech­no­lo­giom jak HTML5, CSS3 czy jQuery. Wpływ tych zmian i stwo­rzo­nych przez nie tren­dów na bran­żę pro­jek­to­wa­nia fir­mo­wych stron inter­ne­to­wych jest olbrzy­mi. Co widać na przy­kła­dach.

  Kiedyś lay­outy stro­ny inter­ne­to­we two­rze­nie były w opar­ciu o stan­dar­do­wą siat­kę albo dość sztyw­ną plat­for­mę; teraz stro­ny www są zupeł­nie inne. To dobrze, ponie­waż ich design sta­je się coraz bar­dziej obra­zo­wy, a pro­jek­tan­ci coraz wię­cej uwa­gi poświę­ca­ją inter­fej­so­wi i doświad­cze­niu z per­spek­ty­wy użyt­kow­ni­ków. Poznaj 5 spraw­dzo­nych, kro­ków, któ­re pomo­gą Ci stwo­rzyć fir­mo­wą stro­nę www, któ­ra wygry­wa z kon­ku­ren­cją.

  KROK 1: Precyzyjne cele i pełne zaangażowanie.

  Tworzenie-stron-dla-firm

  Zrozumcie, dla­cze­go two­rzy­cie stro­nę lub ją prze­ra­bia­cie. Musicie wie­dzieć, jakie są cele wasze­go przed­się­wzię­cia. Czy pró­bu­je­cie zwięk­szyć licz­bę odwie­dza­ją­cych? Liczbę rezer­wa­cji? Macie do zapre­zen­to­wa­nia nową mar­kę? Jeśli nie jeste­ście pew­ni, dla­cze­go pro­jek­tu­je­cie stro­nę lub ją prze­ra­bia­cie, trud­no będzie wam wytłu­ma­czyć w agen­cji, co chce­cie osią­gnąć.

  Poświęćcie się pro­ce­so­wi w 100%. Wiedzcie, że nie będzie to pro­ste! Nie wkła­daj­cie 90% wysił­ku w spra­wia­nie, żeby pro­jekt był wspa­nia­ły. Kwestionujcie agen­cję. Kwestionujcie samych sie­bie. Wiedzcie, że musi­cie poświę­cić się temu pro­ce­so­wi na 100%.

  KROK 2: Właściwi partnerzy do współpracy.

  Tworzenie-stron-www

  Zatrudnijcie odpo­wied­nią agen­cję inte­rak­tyw­ną – agen­cję, któ­ra rozu­mie krok pierw­szy.

  W kro­ku pierw­szym cho­dzi o usta­le­nie, dla­cze­go two­rzy­cie stro­nę lub ją prze­ra­bia­cie. Nie o to, jak to ma być zro­bio­ne, co ma być zro­bio­ne, ale dla­cze­go chce­cie to zro­bić. Odpowiednia agen­cja inte­rak­tyw­na będzie w sta­nie nie tyl­ko pomóc okre­ślić i wyja­śnić wszyst­kie wasze „DLACZEGO”, ale tak­że usta­lić co nale­ży zro­bić i jak to zro­bić. Zatrudniacie eks­per­ta, któ­re­mu może­cie zaufać, a zaufa­nie jest dużą czę­ścią wszyst­kich dobrych rela­cji. Nasze naj­lep­sze pro­jek­ty są opar­te na rela­cjach, któ­rych pod­sta­wą jest zaufa­nie. Jednym z pierw­szych kro­ków w budo­wa­niu zaufa­nia pomię­dzy klien­tem i agen­cją jest jasność sytu­acji i usta­le­nie para­me­trów. Informacje o takich ele­men­tach, jak prze­wi­dy­wa­ny budżet i har­mo­no­gram pozwa­la­ją usta­lić, jaki wysi­łek nale­ży wło­żyć w pro­jekt (wysi­łek = czas = koszt). Agencja może wymy­ślić wie­le roz­wią­zań w pro­ce­sie two­rze­nia stron dla firm, ale jeśli roz­wią­za­nie nie mie­ści się w para­me­trach usta­lo­nych przez klien­ta, to nie jest to moż­li­we roz­wią­za­nie. Szczera roz­mo­wa na temat para­me­trów sta­no­wi pod­sta­wę zaufa­nia i spra­wia, że suk­ces jest bar­dziej praw­do­po­dob­ny.

  KROK 3: Bycie niekwestionowanym liderem.

  Tworzenie-stron-CMS

  Skoncentrujcie się. Jaka jest jed­na rzecz – lub kil­ka rze­czy – któ­rą może­cie zro­bić, zaofe­ro­wać lub zapre­zen­to­wać lepiej niż kto­kol­wiek inny?

  Jaka jest jed­na rzecz – lub kil­ka rze­czy – któ­re ludzie chcą osią­gnąć, nauczyć się przy­cho­dząc na waszą stro­nę? Nie pró­buj­cie być wszyst­kim dla wszyst­kich. By osią­gnąć suk­ces, musi­cie skon­cen­tro­wać się na tym, co was wyróż­nia i spra­wia, że jeste­ście uni­ka­to­wi. Skupcie się na tym, dla­cze­go ktoś powi­nien wejść wła­śnie na stro­nę, któ­rą two­rzy­cie a nie na inne stro­ny dostęp­ne w sie­ci.

  KROK 4: Teksty, które przyciągają jak magnes.

  Strony-internetowe-tworzenie

  Nie lek­ce­waż­cie two­rze­nia tre­ści. Dobre tek­sty rekla­mo­we to naj­waż­niej­szy ele­ment two­rze­nia stro­ny www. To w 99% przy­pad­ków wła­śnie dla niej, a nie dla obra­zów użyt­kow­ni­cy odwie­dza­ją Twoją stro­nę. To wła­śnie tre­ści okre­śla­ją pro­jekt gra­ficz­ny stro­ny, jej hie­rar­chię, struk­tu­rę i spo­sób zarzą­dza­nia. Dzięki nim moż­na usta­lić ocze­ki­wa­nia wobec czę­sto­tli­wo­ści publi­ko­wa­nia nowych tre­ści, to zna­czy tego, jak czę­sto będzie­cie je uak­tu­al­niać. To wie­le pra­cy. Tworzenie stron CMS (System zarzą­dza­nia tre­ścią) powi­no być prze­my­śla­ne na począt­ku pro­jek­tu. Jeśli agen­cja nie wie, jakie tre­ści chce­cie umie­ścić na stro­nie, nie będzie wie­dzia­ła co z nimi zro­bić. Patrz krok pierw­szy i dru­gi.

  KROK 5: Ciągła ewolucja.

  Strona-internetowa-tworzenie

  Uruchomienie stro­ny to dopie­ro począ­tek. Nawet jeśli uru­cho­mi­cie świet­ną stro­nę, to bez cią­głe­go jej ulep­sza­nia na pod­sta­wie potrzeb odwie­dza­ją­cych, sta­ty­styk, zmie­nia­ją­cych się tren­dów i tech­no­lo­gii, nie pozo­sta­nie świet­na przez dłu­gi czas. Na przy­kład rok temu uru­cho­mi­li­śmy stro­nę TravelOregon.com. Od tam­tej pory dopa­so­wa­li­śmy część nawi­ga­cji, roz­miesz­cze­nie reklam, design pod­stron i to, jak wyświe­tla­ne są tre­ści. Jeśli uwa­ża­cie, że teraz jest świet­na, pocze­kaj­cie tyl­ko do następ­ne­go roku.

  Tworzenie stron dla firm. 3 Błędy, które rujnują projekty.

  Najlepiej w ogó­le nie twórz­cie stro­ny inter­ne­to­wej, jeśli macie popeł­nić te oczy­wi­ste i pod­sta­wo­we błę­dy. Po pierw­sze pozo­sta­waj w cią­głym kon­tak­cie. Ile razy zda­rzy­ło się wam odwie­dzić stro­nę i gdy już chcie­li­ście zadzwo­nić do fir­my, oka­zy­wa­ło sie, że dostęp­ny jest tyl­ko for­mu­larz kon­tak­to­wy? Czy nabie­ra­li­ście podej­rzeń co do legal­no­ści fir­my lub jej goto­wo­ści do pomo­cy? Upewnijcie się, że wszyst­kie infor­ma­cje kon­tak­to­we – łącz­nie z iko­na­mi ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych – są dostęp­ne w kil­ku widocz­nych miej­scach.

  Strony-www-tworzenie

  Zwykle zale­cam umiesz­czać te infor­ma­cje w takim miej­scu, by nie trze­ba było prze­wi­jać ekra­nu, aby je odna­leźć i powta­rzam je na każ­dej pod­stro­nie. Nie zpo­mni­je­cie tak­że o “Call to Action”. Jeśli pła­ci­cie komuś za rekla­mo­wa­nie stro­ny i przy­cią­ga­nie odwie­dza­ją­cych, upew­nij­cie się, że ci odwie­dza­ją­cy robią to, co według was powin­ni robić. Chodzi mi o: „Zadzwoń teraz”, „Zamów wyce­nę”, „Wypełnij for­mu­larz”.

  Strony-www-tworzenie-przyklad

  Po trze­cie: Ma za dużo fla­sha i nie dzia­ła na urzą­dze­niach mobil­nych.
  Flash jest świet­ny w przy­pad­ku efek­tów wizu­al­nych, ale nie spraw­dza się zbyt dobrze przy wyszu­ki­wa­niu czy na urzą­dze­niach Apple. Co waż­ne ta tech­no­lo­gia odcho­dzi do lamu­sa i prze­sta­je być wspie­ra­na przez coraz więk­szą licz­bę pro­du­cen­tów. Telefony komór­ko­we sta­no­wią obec­nie 12% świa­to­we­go ruchu w inter­ne­cie, a ich udział rośnie szyb­ciej niż to było w przy­pad­ku kom­pu­te­rów oso­bi­stych. Jeśli wasza stro­na nie jest przy­sto­so­wa­na dla tele­fo­nów komór­ko­wych, prze­ga­pi­cie powięk­sza­ją­cą się gru­pę użyt­kow­ni­ków. Tworzenie stron www, dla fir­my bez wspar­cia urza­dzeń mobil­nych, jest ska­za­ne na poraż­kę.

  Najtrudniejszy Najłatwiejszy pierwszy krok...

  Efektywny web design nie jest pro­sty. To nie­koń­czą­cy się pro­ces opar­ty na dobrej rela­cji pomię­dzy klien­tem i agen­cją. Pamiętajcie o powyż­szych pię­ciu kro­kach, gdy będzie­cie wpro­wa­dzać ten pro­ces w życie, a będzie­cie na dobrej dro­dze do stwo­rze­nia efek­tyw­nej i nowo­cze­snej fir­mo­wej stro­ny inter­ne­to­wej. Oczywiście zawsze war­to, jest zapy­tać nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę. Z przy­jem­no­ścią Ci pomo­że­my! Tworzenie stron dla firm, któ­re dys­an­su­ją kon­ku­ren­cję to nasza spe­cjal­ność. Zadzwoń teraz: 660 970 980.

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Kolekcjonowanie
  Ludzie lubią zbie­rać inte­re­su­ją­ce rze­czy, któ­re uzu­peł­nia­ją, lub kom­ple­tu­ją jakiś więk­szy zestaw.
  Czy na two­jej stro­nie ist­nie­je moż­li­wość zbie­ra­nia cze­goś?

  Kupony, pla­kiet­ki, punk­ty, lub inne kawał­ki więk­szej cało­ści – moż­li­wo­ści są nie­ogra­ni­czo­ne. Najlepiej, by przed­mio­ty te wią­za­ły się z repu­ta­cją i polep­sza­ły jakość Twojej usłu­gi.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Richard Branson
  Właściciel ponad 400 różnych
  przedsiębiorstw o wspólnej
  marce. Virgin.
  Otrzymaj ofertę