Tworzenie stron www, które napędzają biznes. 5 sprawdzonych technik dla firmy.

Kompletny proces tworzenia stron dla firm, które wygrywają walkę o klientów.

  • Tworzenie-stron-www
Co znajdziesz w artykule

  W świe­cie hiper­kon­ku­ren­cji, lider zgar­nia wszystko.
  W miej­scu w któ­rym jedno klik­nię­cie dzieli Twoich klien­tów od sąsiada z branży, a do tego klient może być w dwóch miej­scach na raz, bycie śred­nim ozna­cza bycie nikim. Twoja kon­ku­ren­cja pew­nie jesz­cze dziś mar­nuje pie­nią­dze na two­rze­nie strony www o prze­cięt­nej jako­ści. Jeśli myślisz poważ­nie o biz­ne­sie w sieci, koniecz­nie prze­czy­taj ten artykuł.

  Turbodoładowane strony www, które napę­dzają biznes.

  Podczas gdy dobra strona tylko „speł­nia swoją rolę”, świetna strona naprawdę napę­dza biz­nes.

  Ludzie nie zdają sobie sprawy jak wygląda two­rze­nie strony dla firmy, która wygrywa zaufa­nie, ale wszy­scy roz­po­znają te strony gdy już je zoba­czą. To nie jest forma sztuki, ale postę­po­wa­nia zgod­nie ze spraw­dzoną meto­do­lo­gią, która pozwala two­rzyć efek­tywne narzę­dzia sprze­da­żowe.

  To prawda, że branża roz­wija się dziś w tem­pie w któ­rym łatwo o zawód głowy. Jednak to co w finale otrzy­mują odbiorcy, jest spek­ta­ku­lar­nie piękne. Zacznijmy więc od rzu­ce­nia okiem na kilka takich pro­jek­tów, które można byłoby zali­czyć do tej kategorii.

  Czy wiesz, że…
  43% Firmw Polsce, posiada stronę inter­ne­tową. 74% z nich w żaden spo­sób nie moni­to­ruje ruchu, a 85% nie pod­je­muje żad­nych dzia­łań zwią­za­nych z mar­ke­tin­giem w sieci.

  Zobacz sie­dem “arcy­dzieł”, pro­cesu two­rze­nia stron www.

  strona-firmy-brooklyn-soap-cms
   
  strona-firmy-bulthaup-cms
   
  strona-firmy-giellesse-cms
   
  strona-firmy-hverdagsreisen-cms
   
  strona-firmy-jaquet-droz-cms
   
  strona-firmy-playground-inc-cms
   
  strona-firmy-scoot-erelettrico-cms
   
  strona-firmy-teehanlax-cms
   
  strona-firmy-tinkering-monkey-cms
   
  strona-firmy-wallcerations-cms
   

  Co się zmie­niło w ostat­nich latach na stro­nach firmowych?

  Dzisiejsze pro­jekty nowych stron inter­ne­to­wych bar­dzo róż­nią się od tych, które można było zaob­ser­wo­wać jesz­cze kilka lat temu. W ciągu minio­nych lat wpro­wa­dzono spore zmiany, dzięki takim tech­no­lo­giom jak HTML5, CSS3 czy jQu­ery. Wpływ tych zmian i stwo­rzo­nych przez nie tren­dów na branżę pro­jek­to­wa­nia fir­mo­wych stron inter­ne­to­wych jest olbrzymi. Co widać na przykładach.

  Kiedyś lay­outy strony inter­ne­towe two­rze­nie były w opar­ciu o stan­dar­dową siatkę albo dość sztywną plat­formę; teraz strony www są zupeł­nie inne. To dobrze, ponie­waż ich design staje się coraz bar­dziej obra­zowy, a pro­jek­tanci coraz wię­cej uwagi poświę­cają inter­fej­sowi i doświad­cze­niu z per­spek­tywy użyt­kow­ni­ków. Poznaj 5 spraw­dzo­nych, kro­ków, które pomogą Ci stwo­rzyć fir­mową stronę www, która wygrywa z konkurencją.

  KROK 1: Precyzyjne cele i pełne zaangażowanie.

  Tworzenie-stron-dla-firm

  Zrozumcie, dla­czego two­rzy­cie stronę lub ją prze­ra­bia­cie. Musicie wie­dzieć, jakie są cele waszego przed­się­wzię­cia. Czy pró­bu­je­cie zwięk­szyć liczbę odwie­dza­ją­cych? Liczbę rezer­wa­cji? Macie do zapre­zen­to­wa­nia nową markę? Jeśli nie jeste­ście pewni, dla­czego pro­jek­tu­je­cie stronę lub ją prze­ra­bia­cie, trudno będzie wam wytłu­ma­czyć w agen­cji, co chce­cie osią­gnąć.

  Poświęćcie się pro­ce­sowi w 100%. Wiedzcie, że nie będzie to pro­ste! Nie wkła­daj­cie 90% wysiłku w spra­wia­nie, żeby pro­jekt był wspa­niały. Kwestionujcie agen­cję. Kwestionujcie samych sie­bie. Wiedzcie, że musi­cie poświę­cić się temu pro­ce­sowi na 100%.

  KROK 2: Właściwi part­ne­rzy do współpracy.

  Tworzenie-stron-www

  Zatrudnijcie odpo­wied­nią agen­cję inte­rak­tywną – agen­cję, która rozu­mie krok pierw­szy.

  W kroku pierw­szym cho­dzi o usta­le­nie, dla­czego two­rzy­cie stronę lub ją prze­ra­bia­cie. Nie o to, jak to ma być zro­bione, co ma być zro­bione, ale dla­czego chce­cie to zro­bić. Odpowiednia agen­cja inte­rak­tywna będzie w sta­nie nie tylko pomóc okre­ślić i wyja­śnić wszyst­kie wasze „DLACZEGO”, ale także usta­lić co należy zro­bić i jak to zro­bić. Zatrudniacie eks­perta, któ­remu może­cie zaufać, a zaufa­nie jest dużą czę­ścią wszyst­kich dobrych rela­cji. Nasze naj­lep­sze pro­jekty są oparte na rela­cjach, któ­rych pod­stawą jest zaufa­nie. Jednym z pierw­szych kro­ków w budo­wa­niu zaufa­nia pomię­dzy klien­tem i agen­cją jest jasność sytu­acji i usta­le­nie para­me­trów. Informacje o takich ele­men­tach, jak prze­wi­dy­wany budżet i har­mo­no­gram pozwa­lają usta­lić, jaki wysi­łek należy wło­żyć w pro­jekt (wysi­łek = czas = koszt). Agencja może wymy­ślić wiele roz­wią­zań w pro­ce­sie two­rze­nia stron dla firm, ale jeśli roz­wią­za­nie nie mie­ści się w para­me­trach usta­lo­nych przez klienta, to nie jest to moż­liwe roz­wią­za­nie. Szczera roz­mowa na temat para­me­trów sta­nowi pod­stawę zaufa­nia i spra­wia, że suk­ces jest bar­dziej prawdopodobny.

  KROK 3: Bycie nie­kwe­stio­no­wa­nym liderem.

  Tworzenie-stron-CMS

  Skoncentrujcie się. Jaka jest jedna rzecz – lub kilka rze­czy – którą może­cie zro­bić, zaofe­ro­wać lub zapre­zen­to­wać lepiej niż kto­kol­wiek inny?

  Jaka jest jedna rzecz – lub kilka rze­czy – które ludzie chcą osią­gnąć, nauczyć się przy­cho­dząc na waszą stronę? Nie pró­buj­cie być wszyst­kim dla wszyst­kich. By osią­gnąć suk­ces, musi­cie skon­cen­tro­wać się na tym, co was wyróż­nia i spra­wia, że jeste­ście uni­ka­towi. Skupcie się na tym, dla­czego ktoś powi­nien wejść wła­śnie na stronę, którą two­rzy­cie a nie na inne strony dostępne w sieci.

  KROK 4: Teksty, które przy­cią­gają jak magnes.

  Strony-internetowe-tworzenie

  Nie lek­ce­waż­cie two­rze­nia tre­ści. Dobre tek­sty rekla­mowe to naj­waż­niej­szy ele­ment two­rze­nia strony www. To w 99% przy­pad­ków wła­śnie dla niej, a nie dla obra­zów użyt­kow­nicy odwie­dzają Twoją stronę. To wła­śnie tre­ści okre­ślają pro­jekt gra­ficzny strony, jej hie­rar­chię, struk­turę i spo­sób zarzą­dza­nia. Dzięki nim można usta­lić ocze­ki­wa­nia wobec czę­sto­tli­wo­ści publi­ko­wa­nia nowych tre­ści, to zna­czy tego, jak czę­sto będzie­cie je uak­tu­al­niać. To wiele pracy. Tworzenie stron CMS (System zarzą­dza­nia tre­ścią) powino być prze­my­ślane na początku pro­jektu. Jeśli agen­cja nie wie, jakie tre­ści chce­cie umie­ścić na stro­nie, nie będzie wie­działa co z nimi zro­bić. Patrz krok pierw­szy i drugi.

  KROK 5: Ciągła ewolucja.

  Strona-internetowa-tworzenie

  Uruchomienie strony to dopiero począ­tek. Nawet jeśli uru­cho­mi­cie świetną stronę, to bez cią­głego jej ulep­sza­nia na pod­sta­wie potrzeb odwie­dza­ją­cych, sta­ty­styk, zmie­nia­ją­cych się tren­dów i tech­no­lo­gii, nie pozo­sta­nie świetna przez długi czas. Na przy­kład rok temu uru­cho­mi­li­śmy stronę TravelOregon.com. Od tam­tej pory dopa­so­wa­li­śmy część nawi­ga­cji, roz­miesz­cze­nie reklam, design pod­stron i to, jak wyświe­tlane są tre­ści. Jeśli uwa­ża­cie, że teraz jest świetna, pocze­kaj­cie tylko do następ­nego roku.

  Tworzenie stron dla firm. 3 Błędy, które ruj­nują projekty.

  Najlepiej w ogóle nie twórz­cie strony inter­ne­to­wej, jeśli macie popeł­nić te oczy­wi­ste i pod­sta­wowe błędy. Po pierw­sze pozo­sta­waj w cią­głym kon­tak­cie. Ile razy zda­rzyło się wam odwie­dzić stronę i gdy już chcie­li­ście zadzwo­nić do firmy, oka­zy­wało sie, że dostępny jest tylko for­mu­larz kon­tak­towy? Czy nabie­ra­li­ście podej­rzeń co do legal­no­ści firmy lub jej goto­wo­ści do pomocy? Upewnijcie się, że wszyst­kie infor­ma­cje kon­tak­towe – łącz­nie z iko­nami ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych – są dostępne w kilku widocz­nych miejscach.

  Strony-www-tworzenie

  Zwykle zale­cam umiesz­czać te infor­ma­cje w takim miej­scu, by nie trzeba było prze­wi­jać ekranu, aby je odna­leźć i powta­rzam je na każ­dej pod­stro­nie. Nie zpo­mni­je­cie także o “Call to Action”. Jeśli pła­ci­cie komuś za rekla­mo­wa­nie strony i przy­cią­ga­nie odwie­dza­ją­cych, upew­nij­cie się, że ci odwie­dza­jący robią to, co według was powinni robić. Chodzi mi o: „Zadzwoń teraz”, „Zamów wycenę”, „Wypełnij formularz”.

  Strony-www-tworzenie-przyklad

  Po trze­cie: Ma za dużo fla­sha i nie działa na urzą­dze­niach mobil­nych.
  Flash jest świetny w przy­padku efek­tów wizu­al­nych, ale nie spraw­dza się zbyt dobrze przy wyszu­ki­wa­niu czy na urzą­dze­niach Apple. Co ważne ta tech­no­lo­gia odcho­dzi do lamusa i prze­staje być wspie­rana przez coraz więk­szą liczbę pro­du­cen­tów. Telefony komór­kowe sta­no­wią obec­nie 12% świa­to­wego ruchu w inter­ne­cie, a ich udział rośnie szyb­ciej niż to było w przy­padku kom­pu­te­rów oso­bi­stych. Jeśli wasza strona nie jest przy­sto­so­wana dla tele­fo­nów komór­ko­wych, prze­ga­pi­cie powięk­sza­jącą się grupę użyt­kow­ni­ków. Tworzenie stron www, dla firmy bez wspar­cia urza­dzeń mobil­nych, jest ska­zane na porażkę.

  Najtrudniejszy Najłatwiejszy pierw­szy krok...

  Efektywny web design nie jest pro­sty. To nie­koń­czący się pro­ces oparty na dobrej rela­cji pomię­dzy klien­tem i agen­cją. Pamiętajcie o powyż­szych pię­ciu kro­kach, gdy będzie­cie wpro­wa­dzać ten pro­ces w życie, a będzie­cie na dobrej dro­dze do stwo­rze­nia efek­tyw­nej i nowo­cze­snej fir­mo­wej strony inter­ne­to­wej. Oczywiście zawsze warto, jest zapy­tać nas o nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę. Z przy­jem­no­ścią Ci pomo­żemy! Tworzenie stron dla firm, które dys­an­sują kon­ku­ren­cję to nasza spe­cjal­ność. Zadzwoń teraz: 660 970 980.

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Ciekawość
  Ludzie zachę­ceni nie­wielką ilo­ścią inte­re­su­ją­cych infor­ma­cji będą chcieli dowie­dzieć się więcej!
  Kiedy możesz wstrzy­mać się z poda­wa­niem wszyst­kich infor­ma­cji? Które mia­łyby to być infor­ma­cje?

  Wyjaw tylko tyle, by wzbu­dzić zain­te­re­so­wa­nie i zachęć do pod­ję­cia następ­nego kroku. Możesz także wzbu­dzić zain­te­re­so­wa­nie robiąc coś nie­spo­dzie­wa­nego – ludzie zostaną na tyle długo, by dowie­dzieć się, co się dzieje. To tak, jak intry­gują nas zagadki.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Prawdziwy geniusz w dziedzinie
  marketingu. Właściciel
  Ogilvy&Mather.
  Otrzymaj ofertę