Projektowanie skutecznej strony dla branży Turystycznej.

Unikalny pro­jekt. Atrakcyjne oferty. Poruszające wyobraź­nię foto­gra­fie. To skró­cony opis cech, jakie powinna zawie­rać ide­alna strona dla branży tury­stycz­nej. Strona, którą Owocni potra­fią zapro­jek­to­wać i chęt­nie się dla Ciebie tego podejmą. Tworzenie stron to nasza pasja!

Dlaczego musisz mieć naj­lep­sze, czy­telne oferty tra­fia­jące wprost do poten­cjal­nego klienta? Bo podróże i tury­styka nie są „towa­rem pierw­szej potrzeby” jak chleb czy masło. Potrzebują odpo­wied­niej pro­mo­cji, by wybić się z tłumu kon­ku­ren­cji, która tylko czyha, by zatrzeć ręce nad naszym upad­kiem.

Klient, który poszu­kuje infor­ma­cji na stro­nach hoteli czy biur podróży, musi być zasko­czony przede wszyst­kim luk­su­sem i efek­tyw­no­ścią wyko­na­nia strony. Niech ta strona www będzie wizy­tówką Twojego biz­nesu! Jeśli to gospo­dar­stwo agro­tu­ry­styczne, czerp inspi­ra­cje z natury, uży­waj sza­blo­nów rusty­kal­nych, przy­wo­dzą­cych na myśl świeży chleb i zapach łąki. Jeśli eks­klu­zywny hotel – uży­waj kolo­rów przy­wo­dzą­cych na myśl atła­sową pościel i przy­tłu­mione świa­tła lamp, czer­wone wino i luk­sus. Niech klient będzie ocza­ro­wany pierw­szym spoj­rze­niem na stronę Twojego biz­nesu – to skłoni go do zaj­rze­nia w głąb w poszu­ki­wa­niu infor­ma­cji, które doce­lowo mają go namó­wić do zamó­wie­nia noc­legu albo kupie­nia wycieczki, lub przy­naj­mniej sub­skryp­cji newslettera.

Kilka kro­ków w stronę ide­al­nej witryny hotelu i biura podróży.

Klient zaglą­da­jący na Twoją stronę będzie poszu­ki­wał przede wszyst­kim cen.
Lepiej niczego nie zata­jać, nie ukry­wać. Nie sto­so­wać tri­ków takich jak: „Super pro­mo­cje na zagra­niczne wycieczki – zadzwoń żeby dowie­dzieć się szcze­gó­łów”. Klient nie chce pła­cić za połą­cze­nie tele­fo­niczne, by móc uzy­skać pro­stą infor­ma­cję doty­czącą ceny usługi. W ofi­cjal­nym cen­niku uwzględ­nij i aktu­ali­zuj na bie­żąco ceny poszcze­gól­nych pro­mo­cji. Warto na górze strony głów­nej umiesz­czać infor­ma­cje doty­czące naj­cie­kaw­szych pro­mo­cyj­nych ofert w for­mie zdję­cia i krót­kiego pod­pisu wraz z ceną. W takim wypadku stronę trzeba jed­nak regu­lar­nie aktu­ali­zo­wać i dbać o umiesz­cza­nie nowych, cie­ka­wych pro­mo­cji.

Często kry­te­rium wyboru kon­kret­nego hotelu czy biura podróży jest jego loka­li­za­cja. Umieść w widocz­nym miej­scu – na dole strony inter­ne­to­wej lub w odręb­nej zakładce – nie­wielką mapkę dojaz­dową, poka­zu­jącą w dużym uprosz­cze­niu jak usy­tu­owana jest sie­dziba firmy w sto­sunku do jed­nej z głów­nych ulic mia­sta. Jest to szcze­gól­nie ważne, gdy sie­dziba ta jest zlo­ka­li­zo­wana w jakimś zaułku lub na ulicy, któ­rej nazwę koja­rzą naj­wy­żej oko­liczni miesz­kańcy.

Zachęć cie­kawą gra­fiką i pod­pi­sem do zapi­sa­nia się do sub­skryp­cji new­slet­tera. Trafne mogą się oka­zać sfor­mu­ło­wa­nia takie jak: „Chcesz być na bie­żąco infor­mo­wany o naj­now­szych pro­mo­cjach w naszym hotelu?”, „Śledź na bie­żąco naj­niż­sze ceny wyjaz­dów zagra­nicz­nych!”. Klienci lubią wie­dzieć, że wła­śnie mają oka­zję sko­rzy­stać z atrak­cyj­nej pro­mo­cji!

Nie da się ukryć, że w przy­padku branży tury­stycz­nej naj­waż­niej­sze jest poczu­cie este­tyki. Niech klient zoba­czy na wła­sne oczy na kilku zdję­ciach wnę­trze hotelu, do któ­rego chcesz go zapro­sić, lub bajeczną plażę, na któ­rej może się wygrze­wać na wyku­pio­nej wycieczce. Zatrudnij foto­grafa z praw­dzi­wego zda­rze­nia – niech pokaże to, co masz do zaofe­ro­wa­nia w jak naj­lep­szym świe­tle. Absolutnie jed­nak nie wsta­wiaj na stronę zdjęć cze­goś, czego nie masz w ofer­cie, ani niczego, co mija się z rze­czy­wi­sto­ścią. Każda fał­szywa infor­ma­cja w końcu się wyda i wię­cej nie zoba­czysz już tego klienta. W przy­padku hoteli, hosteli czy innych przy­byt­ków dobrym roz­wią­za­niem jest umiesz­cze­nie „wir­tu­al­nego spa­ceru po wnę­trzu” na swo­jej stro­nie. Taki spa­cer jest lep­szy od naj­lep­szych zdjęć i bar­dzo pobu­dza wyobraź­nię odwie­dza­ją­cego, który czuje się, jakby już był w środku, w Twoim hotelu.

Świetną sprawą jest wyszu­ki­warka ofert dopa­so­wana do Twojej kon­kret­nej branży. Za pomocą kilku kry­te­riów, poten­cjalny klient może zoba­czyć, czy na przy­kład w danym ter­mi­nie znaj­dzie się dla niego wycieczka zagra­niczna, która zmie­ści się w okre­ślo­nej kwo­cie. Taka wyszu­ki­warka na stro­nie www bar­dzo uprasz­cza klien­towi wybór, pod warun­kiem jed­nak, że działa bez zarzutu.

Możliwość rezer­wa­cji pokoju czy kupna wycieczki za pomocą jed­nego przy­ci­sku – to koniecz­ność w stro­nach branży tury­stycz­nej. Niech klient bez dzwo­nie­nia zare­zer­wuje kon­kretny pokój na okre­ślony ter­min lub zamówi prze­wod­nika przez Internet. To zwięk­sza wygodę klien­tów. Jest tylko jeden waru­nek – rezer­wa­cje trzeba na bie­żąco spraw­dzać i kon­tro­lo­wać, cały sys­tem musi dzia­łać bez­błęd­nie. Co wię­cej, wszel­kie sys­temy płat­no­ści inter­ne­to­wych niech mają mak­sy­mal­nie uprosz­czone for­mu­la­rze. Chodzi o to, by mówiąc, że „u nas zare­zer­wu­jesz i opła­cisz noc­leg jed­nym klik­nię­ciem!” naprawdę nie zmu­szać klienta do podej­mo­wa­nia wię­cej klik­nięć, niż to abso­lut­nie konieczne. Zbyt utrud­nione, zawiłe for­mu­la­rze płat­no­ści nie sprzy­jają zwięk­sze­niu współ­czyn­nika kon­wer­sji na stronie.

Współczynnik kon­wer­sji – z czym to się je?

To pro­cent użyt­kow­ni­ków odwie­dza­ją­cych stronę, któ­rzy doko­nali zakupu pro­duktu, zapi­sali się do new­slet­tera, czy wyku­pili jakąś płatną usługę. By mógł on być jak naj­wyż­szy, sto­suje się różne zabiegi, głów­nie gra­ficzne i psy­cho­lo­giczne, oddzia­łu­jące na pod­świa­do­mość odwie­dza­ją­cego. Znamy ide­alne przy­kłady stron, w któ­rych współ­czyn­nik kon­wer­sji dra­stycz­nie wzrósł (a wraz z nim zarobki strony!) tylko dzięki prze­su­nię­ciu jakie­goś przy­ci­sku, zmia­nie jego koloru lub zasto­so­wa­niu cie­ka­wego sfor­mu­ło­wa­nia, a nawet uprosz­cze­nia wyglądu strony czy wsta­wie­nia cie­ka­wego obrazka.

Należy pamię­tać o tym, że poten­cjalni klienci, czyli odwie­dza­jący stronę korzy­stają z róż­nych urzą­dzeń - ze smart­fo­nów, table­tów - dla­tego strony www powinny sto­so­wać respon­sive web design – tech­no­lo­gię dopa­so­wy­wa­nia się do wiel­ko­ści urzą­dze­nia. Po to, by każdy i z każ­dego urzą­dze­nia mógł korzy­stać z jej zawar­to­ści. Strona musi też łado­wać się jak naj­szyb­ciej - po to, by klient znu­dziw­szy się cze­ka­niem na poja­wie­nie się jej tre­ści nie zamknął jej. W tym celu należy usu­nąć wszyst­kie zbędne i cięż­kie apli­ka­cje, które mogą tylko roz­draż­nić, zamiast przy­cią­gnąć użyt­kow­nika na dłużej.

Najlepsze strony to te, które na Ciebie zarabiają!

Najważniejsze w zapro­jek­to­wa­niu strony inter­ne­to­wej dla Twojego biz­nesu zwią­za­nego z tury­styką jest zle­ce­nie go pro­fe­sjo­na­li­stom. Strony inter­ne­towe dla branży tury­stycz­nej są praw­dzi­wym wyzwa­niem, gdyż każdy ich szcze­gół musi być komer­cyjny i usta­wiony pod gust klienta. Pozwól sobie jed­nak pomóc i zostaw zapro­jek­to­wa­nie strony w naj­lep­szych, owoc­nych rękach! Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Richard Branson
Właściciel ponad 400 różnych
przedsiębiorstw o wspólnej
marce. Virgin.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Efekt
pierwszeństwa
Dużo łatwiej przy­po­mi­namy sobie pierw­sze i ostat­nie ele­menty listy.
Jaką kolej­ność mają pozy­cje na liście?

Jeśli klu­czowe jest zapa­mię­ta­nie przez użyt­kow­ni­ków kon­kret­nych pozy­cji, niech naj­waż­niej­sze będą na początku i na końcu listy. To roz­wią­za­nie można zasto­so­wać w przy­padku listy pozy­cji do zazna­cze­nia, cech pro­duktu, histo­rii firmy – jakich­kol­wiek pod­stron z długą listą elementów.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę