Projektowanie skutecznej strony dla branży Turystycznej.

Unikalny pro­jekt. Atrakcyjne ofer­ty. Poruszające wyobraź­nię foto­gra­fie. To skró­co­ny opis cech, jakie powin­na zawie­rać ide­al­na stro­na dla bran­ży tury­stycz­nej. Strona, któ­rą Owocni potra­fią zapro­jek­to­wać i chęt­nie się dla Ciebie tego podej­mą. Tworzenie stron to nasza pasja!

Dlaczego musisz mieć naj­lep­sze, czy­tel­ne ofer­ty tra­fia­ją­ce wprost do poten­cjal­ne­go klien­ta? Bo podró­że i tury­sty­ka nie są „towa­rem pierw­szej potrze­by” jak chleb czy masło. Potrzebują odpo­wied­niej pro­mo­cji, by wybić się z tłu­mu kon­ku­ren­cji, któ­ra tyl­ko czy­ha, by zatrzeć ręce nad naszym upad­kiem.

Klient, któ­ry poszu­ku­je infor­ma­cji na stro­nach hote­li czy biur podró­ży, musi być zasko­czo­ny przede wszyst­kim luk­su­sem i efek­tyw­no­ścią wyko­na­nia stro­ny. Niech ta stro­na www będzie wizy­tów­ką Twojego biz­ne­su! Jeśli to gospo­dar­stwo agro­tu­ry­stycz­ne, czerp inspi­ra­cje z natu­ry, uży­waj sza­blo­nów rusty­kal­nych, przy­wo­dzą­cych na myśl świe­ży chleb i zapach łąki. Jeśli eks­klu­zyw­ny hotel – uży­waj kolo­rów przy­wo­dzą­cych na myśl atła­so­wą pościel i przy­tłu­mio­ne świa­tła lamp, czer­wo­ne wino i luk­sus. Niech klient będzie ocza­ro­wa­ny pierw­szym spoj­rze­niem na stro­nę Twojego biz­ne­su – to skło­ni go do zaj­rze­nia w głąb w poszu­ki­wa­niu infor­ma­cji, któ­re doce­lo­wo mają go namó­wić do zamó­wie­nia noc­le­gu albo kupie­nia wyciecz­ki, lub przy­naj­mniej sub­skryp­cji new­slet­te­ra.

Kilka kroków w stronę idealnej witryny hotelu i biura podróży.

Klient zaglą­da­ją­cy na Twoją stro­nę będzie poszu­ki­wał przede wszyst­kim cen.
Lepiej nicze­go nie zata­jać, nie ukry­wać. Nie sto­so­wać tri­ków takich jak: „Super pro­mo­cje na zagra­nicz­ne wyciecz­ki – zadzwoń żeby dowie­dzieć się szcze­gó­łów”. Klient nie chce pła­cić za połą­cze­nie tele­fo­nicz­ne, by móc uzy­skać pro­stą infor­ma­cję doty­czą­cą ceny usłu­gi. W ofi­cjal­nym cen­ni­ku uwzględ­nij i aktu­ali­zuj na bie­żą­co ceny poszcze­gól­nych pro­mo­cji. Warto na górze stro­ny głów­nej umiesz­czać infor­ma­cje doty­czą­ce naj­cie­kaw­szych pro­mo­cyj­nych ofert w for­mie zdję­cia i krót­kie­go pod­pi­su wraz z ceną. W takim wypad­ku stro­nę trze­ba jed­nak regu­lar­nie aktu­ali­zo­wać i dbać o umiesz­cza­nie nowych, cie­ka­wych pro­mo­cji.

Często kry­te­rium wybo­ru kon­kret­ne­go hote­lu czy biu­ra podró­ży jest jego loka­li­za­cja. Umieść w widocz­nym miej­scu – na dole stro­ny inter­ne­to­wej lub w odręb­nej zakład­ce – nie­wiel­ką map­kę dojaz­do­wą, poka­zu­ją­cą w dużym uprosz­cze­niu jak usy­tu­owa­na jest sie­dzi­ba fir­my w sto­sun­ku do jed­nej z głów­nych ulic mia­sta. Jest to szcze­gól­nie waż­ne, gdy sie­dzi­ba ta jest zlo­ka­li­zo­wa­na w jakimś zauł­ku lub na uli­cy, któ­rej nazwę koja­rzą naj­wy­żej oko­licz­ni miesz­kań­cy.

Zachęć cie­ka­wą gra­fi­ką i pod­pi­sem do zapi­sa­nia się do sub­skryp­cji new­slet­te­ra. Trafne mogą się oka­zać sfor­mu­ło­wa­nia takie jak: „Chcesz być na bie­żą­co infor­mo­wa­ny o naj­now­szych pro­mo­cjach w naszym hote­lu?”, „Śledź na bie­żą­co naj­niż­sze ceny wyjaz­dów zagra­nicz­nych!”. Klienci lubią wie­dzieć, że wła­śnie mają oka­zję sko­rzy­stać z atrak­cyj­nej pro­mo­cji!

Nie da się ukryć, że w przy­pad­ku bran­ży tury­stycz­nej naj­waż­niej­sze jest poczu­cie este­ty­ki. Niech klient zoba­czy na wła­sne oczy na kil­ku zdję­ciach wnę­trze hote­lu, do któ­re­go chcesz go zapro­sić, lub bajecz­ną pla­żę, na któ­rej może się wygrze­wać na wyku­pio­nej wyciecz­ce. Zatrudnij foto­gra­fa z praw­dzi­we­go zda­rze­nia – niech poka­że to, co masz do zaofe­ro­wa­nia w jak naj­lep­szym świe­tle. Absolutnie jed­nak nie wsta­wiaj na stro­nę zdjęć cze­goś, cze­go nie masz w ofer­cie, ani nicze­go, co mija się z rze­czy­wi­sto­ścią. Każda fał­szy­wa infor­ma­cja w koń­cu się wyda i wię­cej nie zoba­czysz już tego klien­ta. W przy­pad­ku hote­li, hoste­li czy innych przy­byt­ków dobrym roz­wią­za­niem jest umiesz­cze­nie „wir­tu­al­ne­go spa­ce­ru po wnę­trzu” na swo­jej stro­nie. Taki spa­cer jest lep­szy od naj­lep­szych zdjęć i bar­dzo pobu­dza wyobraź­nię odwie­dza­ją­ce­go, któ­ry czu­je się, jak­by już był w środ­ku, w Twoim hote­lu.

Świetną spra­wą jest wyszu­ki­war­ka ofert dopa­so­wa­na do Twojej kon­kret­nej bran­ży. Za pomo­cą kil­ku kry­te­riów, poten­cjal­ny klient może zoba­czyć, czy na przy­kład w danym ter­mi­nie znaj­dzie się dla nie­go wyciecz­ka zagra­nicz­na, któ­ra zmie­ści się w okre­ślo­nej kwo­cie. Taka wyszu­ki­war­ka na stro­nie www bar­dzo uprasz­cza klien­to­wi wybór, pod warun­kiem jed­nak, że dzia­ła bez zarzu­tu.

Możliwość rezer­wa­cji poko­ju czy kup­na wyciecz­ki za pomo­cą jed­ne­go przy­ci­sku – to koniecz­ność w stro­nach bran­ży tury­stycz­nej. Niech klient bez dzwo­nie­nia zare­zer­wu­je kon­kret­ny pokój na okre­ślo­ny ter­min lub zamó­wi prze­wod­ni­ka przez Internet. To zwięk­sza wygo­dę klien­tów. Jest tyl­ko jeden waru­nek – rezer­wa­cje trze­ba na bie­żą­co spraw­dzać i kon­tro­lo­wać, cały sys­tem musi dzia­łać bez­błęd­nie. Co wię­cej, wszel­kie sys­te­my płat­no­ści inter­ne­to­wych niech mają mak­sy­mal­nie uprosz­czo­ne for­mu­la­rze. Chodzi o to, by mówiąc, że „u nas zare­zer­wu­jesz i opła­cisz noc­leg jed­nym klik­nię­ciem!” napraw­dę nie zmu­szać klien­ta do podej­mo­wa­nia wię­cej klik­nięć, niż to abso­lut­nie koniecz­ne. Zbyt utrud­nio­ne, zawi­łe for­mu­la­rze płat­no­ści nie sprzy­ja­ją zwięk­sze­niu współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji na stro­nie.

Współczynnik konwersji – z czym to się je?

To pro­cent użyt­kow­ni­ków odwie­dza­ją­cych stro­nę, któ­rzy doko­na­li zaku­pu pro­duk­tu, zapi­sa­li się do new­slet­te­ra, czy wyku­pi­li jakąś płat­ną usłu­gę. By mógł on być jak naj­wyż­szy, sto­su­je się róż­ne zabie­gi, głów­nie gra­ficz­ne i psy­cho­lo­gicz­ne, oddzia­łu­ją­ce na pod­świa­do­mość odwie­dza­ją­ce­go. Znamy ide­al­ne przy­kła­dy stron, w któ­rych współ­czyn­nik kon­wer­sji dra­stycz­nie wzrósł (a wraz z nim zarob­ki stro­ny!) tyl­ko dzię­ki prze­su­nię­ciu jakie­goś przy­ci­sku, zmia­nie jego kolo­ru lub zasto­so­wa­niu cie­ka­we­go sfor­mu­ło­wa­nia, a nawet uprosz­cze­nia wyglą­du stro­ny czy wsta­wie­nia cie­ka­we­go obraz­ka.

Należy pamię­tać o tym, że poten­cjal­ni klien­ci, czy­li odwie­dza­ją­cy stro­nę korzy­sta­ją z róż­nych urzą­dzeń - ze smart­fo­nów, table­tów - dla­te­go stro­ny www powin­ny sto­so­wać respon­si­ve web design – tech­no­lo­gię dopa­so­wy­wa­nia się do wiel­ko­ści urzą­dze­nia. Po to, by każ­dy i z każ­de­go urzą­dze­nia mógł korzy­stać z jej zawar­to­ści. Strona musi też łado­wać się jak naj­szyb­ciej - po to, by klient znu­dziw­szy się cze­ka­niem na poja­wie­nie się jej tre­ści nie zamknął jej. W tym celu nale­ży usu­nąć wszyst­kie zbęd­ne i cięż­kie apli­ka­cje, któ­re mogą tyl­ko roz­draż­nić, zamiast przy­cią­gnąć użyt­kow­ni­ka na dłu­żej.

Najlepsze strony to te, które na Ciebie zarabiają!

Najważniejsze w zapro­jek­to­wa­niu stro­ny inter­ne­to­wej dla Twojego biz­ne­su zwią­za­ne­go z tury­sty­ką jest zle­ce­nie go pro­fe­sjo­na­li­stom. Strony inter­ne­to­we dla bran­ży tury­stycz­nej są praw­dzi­wym wyzwa­niem, gdyż każ­dy ich szcze­gół musi być komer­cyj­ny i usta­wio­ny pod gust klien­ta. Pozwól sobie jed­nak pomóc i zostaw zapro­jek­to­wa­nie stro­ny w naj­lep­szych, owoc­nych rękach! Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ramowanie
Sposób, w jaki infor­ma­cje są sfor­mu­ło­wa­ne może zmie­nić naszą oce­nę i mieć wpływ na nasze decy­zje.
Ukryta histo­ria może spra­wić, że naj­bar­dziej pożą­da­ne przez nas wybo­ry będą naj­bar­dziej oczy­wi­ste.

Na przy­kład sfor­mu­ło­wa­nie, że coś kosz­tu­je „mniej niż fili­żan­ka kawy dzien­nie” zachę­ca ludzi do inne­go spoj­rze­nia na koszt jakie­goś abo­na­men­tu. Jak przed­sta­wiasz wybo­ry w swo­im sys­te­mie? Jakie są dostęp­ne opcje? Szczególnie w przy­pad­ku nowych lub trud­nych pojęć.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę