Nowości na blogu

avatar

Skuteczne projekty graficzne stron w branży Motoryzacyjnej.

Skuteczny pro­jekt gra­ficzny strony w branży Motoryzacyjnej. W dzi­siej­szych cza­sach pro­wa­dze­nie sku­tecz­nego biz­nesu w branży moto­ry­za­cyj­nej, gdy prak­tycz­nie wszy­scy z kon­ku­ren­cji posia­dają strony www,…
avatar

Projektowanie skutecznej strony szkoły.

W Internecie można zna­leźć przy­kłady stron z branży szkol­nej, które swoim wyglą­dem raczej odstra­szają niż zachę­cają przy­szłych uczniów. Krzyczące, nie­do­pa­so­wane i mało…
avatar

Skuteczny projekt graficzny strony Miasta, gminy, powiatu.

Polskie mia­sta prze­cho­dzą coraz bar­dziej udane trans­for­ma­cje. Gminy otrzy­mują nowe obo­wiązki, a miesz­kańcy są czę­sto lokal­nymi patrio­tami wła­snych dziel­nic. Starostwa powiatowe…
avatar

Projektowanie skutecznej strony dla branży Sportowej.

Po pierw­sze speł­nić ocze­ki­wa­nia Jak zwy­cię­żyć w Internecie? Pokaż to, co chcą widzieć fani, spon­so­rzy i media. Daj im to łatwo znaleźć….
avatar

Jak zaprojektować skuteczną stronę w branży Medycznej?

Jak przy­cią­gasz pacjen­tów do swo­jego gabi­netu lub kli­niki lekar­skiej? Wiesz, że w dużej mie­rze ich zaufa­nie budują reko­men­da­cje i renoma. Stawiasz też…
avatar

Biznes i nowoczesność. Skuteczna strona internetowa dla korporacji.

Świat gna do przodu, inter­net wypeł­nia się po brzegi stro­nami inter­ne­to­wymi kon­ku­ren­cji. Wszyscy chcą się prze­nieść do wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, a że…
avatar

Projekty skutecznych stron kancelarii prawniczych.

Kiedy poten­cjalny klient zwraca się do kan­ce­la­rii praw­ni­czej, lub adwo­kata o poradę jest to dla niego zawsze sytu­acja wyjąt­kowa, czę­sto mająca…
avatar

Projektowanie skutecznej strony dla branży Turystycznej.

Unikalny pro­jekt. Atrakcyjne oferty. Poruszające wyobraź­nię foto­gra­fie. To skró­cony opis cech, jakie powinna zawie­rać ide­alna strona dla branży tury­stycz­nej. Strona,…
avatar

Nowoczesne strony firm transportowych logistycznych i spedycyjnych.

Branża logi­styczna to rynek hiper-konkurencji. Firma, która nie posiada budzą­cej wia­ry­god­ność strony, po pro­stu nie zdo­bywa zle­ceń. Dobre foto­gra­fie, i kilka…
avatar

Projektowanie pięknej strony w branży piękności. – Strona gabinetu kosmetycznego, fryzjera, Spa

Funkcjonalna strona www dla branży “beauty”. Żaden salon kosme­tyczny, fry­zjer, klinka czy gabi­net pięk­no­ści nie będzie tak dobrze funk­cjo­no­wał i pozyskiwał…
avatar

Projektowanie skutecznej strony fundacji.

Owocna witryna dla fun­da­cji. Witryna inter­ne­towa jest jedną z naj­waż­niej­szych wizy­tó­wek orga­ni­za­cji. Od tego jak wygląda, jak się po niej poruszać…
avatar

Projektowanie efektywnej strony dla branży Budowlanej.

Stronę inter­ne­tową tak jak zbu­do­wa­nie domu dobrze jest powie­rzyć zaufa­nej, pro­fe­sjo­nal­nej i wywią­zu­ją­cej się z zobo­wią­zań fir­mie. Zobacz przy­kłady stron, które stworzyliśmy…
avatar

Projektowanie skutecznej strony www, dla branży Finansowej. Brokerzy, banki, i doradcy finansowi.

Pomnażanie finan­sów dzięki stro­nie inter­ne­to­wej jest jak naj­bar­dziej moż­liwe. Projekty stron, któ­rych auto­rami są Owocni gene­rują wyłącz­nie więk­sze przy­chody. Szczycimy…
avatar

Przykłady efektywnych stron www dla firmy z branży budowlanej i remontowej.

Stronę inter­ne­tową tak jak zbu­do­wa­nie domu dobrze jest powie­rzyć zaufa­nej, pro­fe­sjo­nal­nej i w pełni wywią­zu­ją­cej się z zobo­wią­zań fir­mie. Zobacz przy­kłady stron,…
avatar

Fajne strony www. Wzory i przykłady. Ciekawe strony internetowe, które warto znać.

Co roku poja­wiają się nowe trendy w pro­jek­to­wa­niu stron www spo­wo­do­wane postę­pem tech­no­lo­gicz­nym. Fajne strony www, nie są dziś tym samym…
avatar

Dobre strony www. Wzory i przykłady. Ładne strony, które zdobywają serca klientów.

Od poja­wie­nia się HTML5 i CSS3, a także jQu­ery strony inter­ne­towe ule­gły zmia­nom. Mają w tej chwili inte­re­su­jące opcje, które nadają im większą…
avatar

Dobre projekty sklepów internetowych.

Jak wyglą­dają pro­jekty sku­tecz­nych skle­pów inter­ne­to­wych w prak­tyce? Sklep inter­ne­towy, w dzi­siej­szych cza­sach hiper­kon­ku­ren­cji, ma przed sobą bar­dzo trudne zada­nie – musi…
avatar

Inspirujące wzory stron www. Przykłady pikselowej perfekcji w projektach stron internetowych.

Podzielę sie z wami teo­rią pro­jek­tową, którą od kilku lat sta­ram się wyko­rzy­stać w mojej pracy: Pikselowa per­fek­cja pro­jek­tów począt­ko­wych. Dla niektórych…
avatar

Profesjonalne projekty stron www, które wzbudzają zachwyt i pożądanie.

Próba wyja­śnie­nia zasad pro­jek­to­wa­nia dobrej strony inter­ne­to­wej jest jak próba wyja­śnie­nia tego, jak spra­wić, by biz­nes osią­gnął suk­ces. To tak…
avatar

Projekt strony www dla gabinetu stomatologicznego i ortodontycznego.

Projektowanie sku­tecz­nej strony dla branży sto­ma­to­lo­gicz­nej i orto­don­tycz­nej nie jest pro­ste. Prowadzenie gabi­netu sto­ma­to­lo­gicz­nego czy orto­don­tycz­nego w cza­sach gdy prak­tycz­nie każdy biznes…
avatar

Projekty i wzory stron www, dla dzieci. Dziecięce sklepy, szkoły i przedszkola.

Skuteczny pro­jekt strony www z pro­duk­tami lub ofertą skie­ro­waną do dzieci to szcze­gólne miej­sce w inter­ne­cie. Witryny tego typu są swo­istą ostoją…
Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Wesołe
naśladownictwo
Wzorowanie się na innych, to naj­ła­twiej­szy spo­sób kształ­to­wa­nia naszego zachowania.
Jaki wzór do naśla­do­wa­nia poka­zu­jesz na swo­jej stro­nie, by poin­for­mo­wać ludzi jak wygląda pożą­dane zacho­wa­nie, które chcesz uzy­skać?

Obserwowanie, jak powin­ni­śmy się zacho­wać może spro­wo­ko­wać do dzia­ła­nia lepiej, niż cokol­wiek innego. Znajdź i nagródź ludzi, któ­rzy wyka­zują mode­lowe „dobre” zacho­wa­nie w sytu­acjach, które two­rzysz, na stronie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę