Nowości na blogu

avatar

Skuteczne projekty graficzne stron w branży Motoryzacyjnej.

Skuteczny pro­jekt gra­ficz­ny stro­ny w bran­ży Motoryzacyjnej. W dzi­siej­szych cza­sach pro­wa­dze­nie sku­tecz­ne­go biz­ne­su w bran­ży moto­ry­za­cyj­nej, gdy prak­tycz­nie wszy­scy z kon­ku­ren­cji posia­da­ją stro­ny www,…
avatar

Projektowanie skutecznej strony szkoły.

W Internecie moż­na zna­leźć przy­kła­dy stron z bran­ży szkol­nej, któ­re swo­im wyglą­dem raczej odstra­sza­ją niż zachę­ca­ją przy­szłych uczniów. Krzyczące, nie­do­pa­so­wa­ne i mało…
avatar

Skuteczny projekt graficzny strony Miasta, gminy, powiatu.

Polskie mia­sta prze­cho­dzą coraz bar­dziej uda­ne trans­for­ma­cje. Gminy otrzy­mu­ją nowe obo­wiąz­ki, a miesz­kań­cy są czę­sto lokal­ny­mi patrio­ta­mi wła­snych dziel­nic. Starostwa powia­to­we…
avatar

Projektowanie skutecznej strony dla branży Sportowej.

Po pierw­sze speł­nić ocze­ki­wa­nia Jak zwy­cię­żyć w Internecie? Pokaż to, co chcą widzieć fani, spon­so­rzy i media. Daj im to łatwo zna­leźć….
avatar

Jak zaprojektować skuteczną stronę w branży Medycznej?

Jak przy­cią­gasz pacjen­tów do swo­je­go gabi­ne­tu lub kli­ni­ki lekar­skiej? Wiesz, że w dużej mie­rze ich zaufa­nie budu­ją reko­men­da­cje i reno­ma. Stawiasz też…
avatar

Biznes i nowoczesność. Skuteczna strona internetowa dla korporacji.

Świat gna do przo­du, inter­net wypeł­nia się po brze­gi stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi kon­ku­ren­cji. Wszyscy chcą się prze­nieść do wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, a że…
avatar

Projekty skutecznych stron kancelarii prawniczych.

Kiedy poten­cjal­ny klient zwra­ca się do kan­ce­la­rii praw­ni­czej, lub adwo­ka­ta o pora­dę jest to dla nie­go zawsze sytu­acja wyjąt­ko­wa, czę­sto mają­ca…
avatar

Projektowanie skutecznej strony dla branży Turystycznej.

Unikalny pro­jekt. Atrakcyjne ofer­ty. Poruszające wyobraź­nię foto­gra­fie. To skró­co­ny opis cech, jakie powin­na zawie­rać ide­al­na stro­na dla bran­ży tury­stycz­nej. Strona,…
avatar

Nowoczesne strony firm transportowych logistycznych i spedycyjnych.

Branża logi­stycz­na to rynek hiper-kon­ku­­re­n­cji. Firma, któ­ra nie posia­da budzą­cej wia­ry­god­ność stro­ny, po pro­stu nie zdo­by­wa zle­ceń. Dobre foto­gra­fie, i kil­ka…
avatar

Projektowanie pięknej strony w branży piękności. – Strona gabinetu kosmetycznego, fryzjera, Spa

Funkcjonalna stro­na www dla bran­ży “beau­ty”. Żaden salon kosme­tycz­ny, fry­zjer, klin­ka czy gabi­net pięk­no­ści nie będzie tak dobrze funk­cjo­no­wał i pozy­ski­wał…
avatar

Projektowanie skutecznej strony fundacji.

Owocna witry­na dla fun­da­cji. Witryna inter­ne­to­wa jest jed­ną z naj­waż­niej­szych wizy­tó­wek orga­ni­za­cji. Od tego jak wyglą­da, jak się po niej poru­szać…
avatar

Projektowanie efektywnej strony dla branży Budowlanej.

Stronę inter­ne­to­wą tak jak zbu­do­wa­nie domu dobrze jest powie­rzyć zaufa­nej, pro­fe­sjo­nal­nej i wywią­zu­ją­cej się z zobo­wią­zań fir­mie. Zobacz przy­kła­dy stron, któ­re stwo­rzy­li­śmy…
avatar

Projektowanie skutecznej strony www, dla branży Finansowej. Brokerzy, banki, i doradcy finansowi.

Pomnażanie finan­sów dzię­ki stro­nie inter­ne­to­wej jest jak naj­bar­dziej moż­li­we. Projekty stron, któ­rych auto­ra­mi są Owocni gene­ru­ją wyłącz­nie więk­sze przy­cho­dy. Szczycimy…
avatar

Przykłady efektywnych stron www dla firmy z branży budowlanej i remontowej.

Stronę inter­ne­to­wą tak jak zbu­do­wa­nie domu dobrze jest powie­rzyć zaufa­nej, pro­fe­sjo­nal­nej i w peł­ni wywią­zu­ją­cej się z zobo­wią­zań fir­mie. Zobacz przy­kła­dy stron,…
avatar

Fajne strony www. Wzory i przykłady. Ciekawe strony internetowe, które warto znać.

Co roku poja­wia­ją się nowe tren­dy w pro­jek­to­wa­niu stron www spo­wo­do­wa­ne postę­pem tech­no­lo­gicz­nym. Fajne stro­ny www, nie są dziś tym samym…
avatar

Dobre strony www. Wzory i przykłady. Ładne strony, które zdobywają serca klientów.

Od poja­wie­nia się HTML5 i CSS3, a tak­że jQuery stro­ny inter­ne­to­we ule­gły zmia­nom. Mają w tej chwi­li inte­re­su­ją­ce opcje, któ­re nada­ją im więk­szą…
avatar

Dobre projekty sklepów internetowych.

Jak wyglą­da­ją pro­jek­ty sku­tecz­nych skle­pów inter­ne­to­wych w prak­ty­ce? Sklep inter­ne­to­wy, w dzi­siej­szych cza­sach hiper­kon­ku­ren­cji, ma przed sobą bar­dzo trud­ne zada­nie – musi…
avatar

Inspirujące wzory stron www. Przykłady pikselowej perfekcji w projektach stron internetowych.

Podzielę sie z wami teo­rią pro­jek­to­wą, któ­rą od kil­ku lat sta­ram się wyko­rzy­stać w mojej pra­cy: Pikselowa per­fek­cja pro­jek­tów począt­ko­wych. Dla nie­któ­rych…
avatar

Profesjonalne projekty stron www, które wzbudzają zachwyt i pożądanie.

Próba wyja­śnie­nia zasad pro­jek­to­wa­nia dobrej stro­ny inter­ne­to­wej jest jak pró­ba wyja­śnie­nia tego, jak spra­wić, by biz­nes osią­gnął suk­ces. To tak…
avatar

Projekt strony www dla gabinetu stomatologicznego i ortodontycznego.

Projektowanie sku­tecz­nej stro­ny dla bran­ży sto­ma­to­lo­gicz­nej i orto­don­tycz­nej nie jest pro­ste. Prowadzenie gabi­ne­tu sto­ma­to­lo­gicz­ne­go czy orto­don­tycz­ne­go w cza­sach gdy prak­tycz­nie każ­dy biz­nes…
avatar

Projekty i wzory stron www, dla dzieci. Dziecięce sklepy, szkoły i przedszkola.

Skuteczny pro­jekt stro­ny www z pro­duk­ta­mi lub ofer­tą skie­ro­wa­ną do dzie­ci to szcze­gól­ne miej­sce w inter­ne­cie. Witryny tego typu są swo­istą osto­ją…
Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Efekt upływu
czasu.
Postrzeganie upły­wu cza­su jest bar­dzo subiek­tyw­ne. Wykorzystaj to w dzia­ła­niu.
Jeśli ludzie muszą cze­kać, żeby sys­tem zała­do­wał tre­ści lub wyko­nał zada­nie, stwórz wra­że­nie, że rze­czy dzie­ją się szyb­ciej niż w rze­czy­wi­sto­ści.

Używaj wol­niej­szych pre­lo­ade­rów – ludzie liczą cykle, nie mili­se­kun­dy. Możesz też zaofe­ro­wać jakąś roz­ryw­kę: ludzie zaan­ga­żo­wa­ni umy­sło­wo w jakieś zada­nie nie zauwa­ża­ją, jak dłu­go ono zaj­mu­je.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę