Projektowanie skutecznej strony szkoły.

W Internecie można zna­leźć przy­kłady stron z branży szkol­nej, które swoim wyglą­dem raczej odstra­szają niż zachę­cają przy­szłych uczniów. Krzyczące, nie­do­pa­so­wane i mało tre­ściwe nie wno­szą żad­nych tre­ści, które w sku­teczny spo­sób wer­bo­wa­łyby nowych słuchaczy.

Jak zatem wyróż­nić się na dzi­siej­szym trud­nym, szkol­nym rynku?

Edukacyjne strony szkół muszą w przy­stępny spo­sób prze­ka­zy­wać infor­ma­cje o kie­run­kach, nabo­rach czy ter­mi­nach spo­tkań. Wszystkie te dane powinny być zmyśl­nie wkom­po­no­wane w układ strony, tak by odwie­dza­jący nie mieli wąt­pli­wo­ści, co jest naprawdę ważne. Dobrze jest uni­kać nad­miaru gra­fiki i tre­ści. Skuteczna strona musi być przej­rzy­sta i czy­telna.

Sporo uwagi należy poświę­cić gra­fice – wizu­alna kon­cep­cja strony jest jak pierw­sze wra­że­nie. Już po kilku sekun­dach zapada decy­zja czy zosta­jemy tu dłużej.

Dobrze jest korzy­stać ze spraw­dzo­nych wzor­ców doty­czą­cych układu strony, które dają użyt­kow­ni­kom poczu­cie prze­by­wa­nia „u sie­bie”. Dobre prak­tyki to na przy­kład umiesz­cze­nie logo szkoły w lewym gór­nym rogu strony, panelu do logo­wa­nia w pra­wym, a odno­śni­ków do regu­la­minu czy kon­taktu w stopce strony. Taki zna­jomy pier­wia­stek pozwala czy­tel­ni­kom w pro­sty i intu­icyjny spo­sób korzy­stać ze strony.

Pamiętaj, aby dopa­so­wać kolo­ry­stykę do logo­typu szkoły, tak aby odwie­dza­ją­cym łatwo było natych­mia­stowo sko­ja­rzyć barwy z pla­cówką. Inspiracje możesz czer­pać także z kie­run­ków, jakie ofe­ruje szkoła. Na przy­kład szkoła ogrod­ni­cza świet­nie zapre­zen­tuje się w odcie­niach zie­leni.

Staraj się nie uży­wać wię­cej niż trzech kolo­rów. Zbyt barwna strona odwraca uwagę, zamiast ją przy­cią­gać. Dobrze jest dobie­rać barwy na pod­sta­wie palety kolo­rów. W Internecie jest mnó­stwo wska­zó­wek, jak z niej korzy­stać i które z kolo­rów wpły­wają pozy­tyw­nie lub nega­tyw­nie na psy­chikę czło­wieka. Taka wie­dza pozwoli sub­tel­nie pokie­ro­wać przy­szłym klien­tem. Wyobraź sobie na przy­kład czar­no­brą­zową stronę szkoły. Nie poszedł­byś do niej, prawda?

Młodzi ludzie, czyli główny tar­get szkół, coraz czę­ściej korzy­stają z Internetu w tele­fo­nach komór­ko­wych czy table­tach. Taki typ klien­tów wymaga nowo­cze­snego podej­ścia do tematu pro­jek­to­wa­nia stron. Profesjonalna witryna nie może sobie bowiem pozwo­lić na poroz­cią­gane, nie­czy­telne tre­ści na małych ekra­nach. Warto wyko­rzy­stać Responsive Web Design, czyli tech­no­lo­gię dopa­so­wy­wa­nia się obrazu do wiel­ko­ści urzą­dze­nia.

Ponadto koniecz­nie należy zop­ty­ma­li­zo­wać szyb­kość łado­wa­nia się witryny. Dobra strona musi dyna­micz­nie wczy­ty­wać się przy każ­dym łączu, na każ­dym urzą­dze­niu i w każ­dej prze­glą­darce.

Oto kilka przy­dat­nych wska­zó­wek, które pomogą Ci zapa­no­wać nad zbyt „ciężką” stroną:
1. Zainwestuj w nie­za­wodny i szybki ser­wer
2. Zaprojektuj stronę opty­mal­nie - zawie­ra­jącą tylko to co nie­zbędne, bez nie­po­trzeb­nych zdjęć, ani­ma­cji i tre­ści
3. Używaj tylko wia­ry­god­nych skryp­tów
4. Ogranicz liczbę zewnętrz­nych pli­ków
5. Uporządkuj skład­nię kodu strony

Współczynnik, który prawdę Ci powie…
Najlepsze strony notują nawet około 40%. Trochę słab­sze, ale wciąż świetne 23%. Jednak takich jest nie­wiele. Zdecydowana więk­szość oscy­luje wokół 0,2%. A mowa o współ­czyn­niku kon­wer­sji, który dla wła­ści­cieli stron jest jak dłu­go­ter­mi­nowa pro­gnoza pogody. Im więk­szy, tym cie­plej (wię­cej zysków). Jest to po pro­stu sto­su­nek ilo­ści fak­tycz­nych klien­tów, do ilo­ści wszyst­kich odwie­dza­ją­cych witrynę. Trzeba więc tak two­rzyć pro­jekty stron, by od początku opty­ma­li­za­cja współ­czyn­nika kon­wer­sji była pro­stym zada­niem. Cel? Czytelnik musi zamie­nić się w klienta… Jak to zro­bić? Strony inter­ne­towe muszą być tak zapro­jek­to­wane, aby inter­nauci mogli z nich wygod­nie korzy­stać. Dobrym pomy­słem jest wpro­wa­dza­nie inno­wa­cji. Przejrzyj kon­ku­ren­cyjne strony, zain­spi­ruj się i znajdź… lukę. Wprowadź do swo­jej strony coś, czego nie ma nigdzie indziej. Być może będzie to mobilny, edy­to­walny plan zajęć? Albo plat­forma kon­taktu uczeń – nauczy­ciel? Pomysłów może być mnó­stwo ogra­ni­cza Cię tylko Twoja wyobraź­nia. Na ten etap warto poświę­cić wię­cej czasu – dobry pomysł z pew­no­ścią przy­cią­gnie mnó­stwo inter­nau­tów.

Tworzenie stron sil­nie powią­zane jest z mar­ke­tin­giem. Warto bowiem pod­czas pro­jek­to­wa­nia zapla­no­wać wir­tu­alną prze­strzeń na bran­żowy blog, który jeśli będzie zawie­rał cie­kawe i przy­datne arty­kuły, szybko roz­prze­strzeni się w sieci, na przy­kład poprzez media spo­łecz­no­ściowe. A wraz z nim strona szkoły… Sytuacja ide­alna jed­nak trzeba na nią solid­nie zapra­co­wać.

Pamiętaj, aby zadbać o każdy ele­ment budo­wa­nia strony, a wysoki współ­czyn­nik kon­wer­sji będzie w Twoim zasięgu.
Projektowanie, roz­wi­ja­nie i doglą­da­nie wła­snej strony nie jest łatwe. Tylko ide­al­nie zapla­no­wana witryna ma szansę zaist­nieć wśród kon­ku­ren­cji i stać się praw­dzi­wym, sku­tecz­nym pośred­ni­kiem zapra­sza­ją­cym nowych uczniów. Dopilnuj wszyst­kiego lub pozwól to zro­bić nam– korzy­ści poja­wią się szyb­ciej niż myślisz. Bo w Owocnych dajemy Ci pomysł, pro­jekt, wyko­na­nie, wysoki współ­czyn­nik kon­wer­sji, Responsive Web Design, pozy­cjo­no­wa­nie i wiele wię­cej! Sprawdź!

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ograniczony dostęp
W natu­ralny spo­sób pożą­damy rze­czy, które są postrze­gane jako eks­klu­zywne lub nale­żące do wybranych.
W grach, by kre­ować wyłącz­ność i nagra­dzać bie­głość wyko­rzy­stuje się poziomy.

Niektóre strony, czy obszary na stro­nie mogą być dostępne tylko dla jej człon­ków (lub tych któ­rzy „zapra­co­wali” na dostęp). „Dostęp” może się rów­nież odno­sić do uzy­ska­nia moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z opcji lub narzę­dzi, które nie są dostępne domyślnie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę