Projektowanie pięknej strony w branży piękności. – Strona gabinetu kosmetycznego, fryzjera, Spa

Funkcjonalna strona www dla branży “beauty”.

Żaden salon kosme­tyczny, fry­zjer, klinka czy gabi­net pięk­no­ści nie będzie tak dobrze funk­cjo­no­wał i pozy­ski­wał nowych klien­tów, jeśli nie będzie posia­dał wła­snej, nowo­cze­snej strony inter­ne­to­wej. Odpowiemy na pyta­nie jak taka strona www powinna wyglą­dać, aby jak naj­le­piej speł­niała swoje zadanie.

Strona musi być czy­telna, przej­rzy­sta i funkcjonalna.

Można mno­żyć przy­kłady stron, gdzie bar­dzo czę­stym błę­dem są ani­ma­cje Flash. Najczęściej taka ani­ma­cja ma postać intro rekla­mu­ją­cego salon. Niestety, uzy­sku­jemy efekt dokład­nie odwrotny do reklamy. Internauta, nie lubi cze­kać i dla­tego omija takie strony z daleka. Wykonywanie całej strony we Flashu to pomysł, który w ogóle się nie spraw­dza, ze względu na czas ładow­nia strony i brak moż­li­wo­ści pozy­cjo­no­wa­nia.

Teraz zde­cy­do­wa­nie lepiej zain­we­sto­wać w stronę wyko­naną w tech­no­lo­gii respon­sive web design (RWD) o któ­rej wię­cej piszemy tutaj. Dzięki niej moż­liwe jest wygodne prze­glą­da­nie strony na roz­ma­itych nośni­kach, takich jak: tablet, smart­phone czy tele­fon, bowiem strona ska­luje swój wygląd pod kon­kretny nośnik. Owszem, zmie­nia się więc nieco układ tre­ści, dosto­so­wana zostaje typo­gra­fia, ale pro­jekt nadal jest tak samo spójny i efek­towny, jak na ekra­nie stan­dar­do­wych roz­mia­rów. Ten aspekt strony powią­zany jest z wygodą użyt­ko­wa­nia, czyli innymi słowy funk­cjo­nal­no­ścią. Funkcjonalne skon­stru­owa­nie strony gabi­netu kosme­tycz­nego – to takie, które pozwala na zna­le­zie­nie poszu­ki­wa­nych infor­ma­cji w spo­sób szybki i efek­tywny.

Dlatego bar­dzo ważny jest łatwy do zlo­ka­li­zo­wa­nia obszar nawi­ga­cyjny, który w pro­sty i pre­cy­zyjny spo­sób infor­muje o zawar­to­ści stron, do któ­rych pro­wa­dzą łącza. Warto zadbać o to, aby kate­go­rie łączy w jak naj­bar­dziej pre­cy­zyjny spo­sób opi­sy­wały ich treść. Skoro o tre­ści mowa…

Zasadniczym zada­niem strony inter­ne­to­wej w branży pięk­no­ści i urody jest infor­mo­wa­nie. Internauta chce od razu zna­leźć odpo­wie­dzi na pyta­nia: Czym zaj­muje się firma? Co wyróż­nia ją od kon­ku­ren­cji? Jakie korzy­ści, pro­dukty oraz usługi firma ofe­ruje?

Nie ważne czy two­rzysz stronę inter­ne­tową fry­zjera, gabi­netu kosme­tycz­nego, czy sola­rium. Tworzenie stron efek­tyw­nych i efek­tow­nych polega na udo­stęp­nie­niu tych wszyst­kich infor­ma­cji bez nie­po­trzeb­nego zaśmie­ca­nia strony. Właściwe pro­por­cje i skon­cen­tro­wa­nie się na naj­waż­niej­szych rze­czach jest klu­czem do wydaj­nego ser­wisu. Przy two­rze­niu strony www trzeba mieć przede wszyst­kim na uwa­dze potrzeby i ocze­ki­wa­nia użyt­kow­ni­ków sieci. Internauta działa szybko, więc jeśli w kilka chwil nie znaj­dzie na stro­nie poszu­ki­wa­nej infor­ma­cji nie­zwłocz­nie i bez żalu opusz­cza ją i zazwy­czaj wię­cej na nią nie wra­cają.

A cho­dzi prze­cież nie tylko o to, aby wra­cali na stronę fry­zjera, ale żeby rów­nież wyko­nali pożą­daną czyn­ność, np. sko­rzy­stali z for­mu­la­rza kon­taktu. Warto w tym miej­scu wspo­mnieć o współ­czyn­niku kon­wer­sji, czyli wskaź­niku, który poka­zuje jaką sku­tecz­ność ma nasza strona, czyli w jakim stop­niu osią­gamy zamie­rzony cel. Optymalizacja strony sola­rium i nasta­wie­nie na dużą sku­tecz­no­ści, powinno leżeć u pod­staw jej two­rze­nia.

Strona inter­ne­towa jest wizy­tówką firmy, którą klienci biorą pod uwagę nawet, jeśli sama trans­ak­cja nie zosta­nie zre­ali­zo­wana za pomocą Internetu. Ważne jest takie opra­co­wa­nie zwar­to­ści strony, które zado­woli naszego poten­cjal­nego klienta danej branży. Minimalizm w inter­ne­cie spraw­dza się naj­le­piej. Warto więc infor­ma­cje prze­ka­zy­wać w miarę krótko i zwięźle. Informacje o fir­mie są ważne, bowiem Internauci lubią wie­dzieć z kim mają do czy­nie­nia. Szczegółowe infor­ma­cje spo­wo­dują, że użyt­kow­nicy uznają taką firmę za wia­ry­godną. Z dru­giej jed­nak strony, inter­nauta zazwy­czaj nie czyta, a jedy­nie ska­nuje tekst w poszu­ki­wa­niu, cze­goś na czym mógłby zaha­czyć wzrok. Dlatego warto wyróż­nić za pomocą pogru­bie­nia lub wyli­cze­nia, to co dla nas naj­waż­niej­sze.

Obok wszyst­kich innych zakła­dek, takich jak ofert, zawie­ra­jąca krótki, acz esen­cjo­nalny opis zabie­gów, czy gale­ria, gdzie zapre­zen­to­wać można efek­tow­nie sam obiekt, wnę­trza i per­so­nel przy pracy, warto pomy­śleć o zakładce zawie­ra­ją­cej aktu­al­no­ści. Częste aktu­ali­za­cje, poka­zu­jące nowo­ści czy atrak­cyjne pro­mo­cje, sprzy­jają komu­ni­ka­cji z klien­tami i nawią­zy­wa­niu nowych rela­cji. Decydując się na taki dział konieczne jest stwo­rze­nie CMS (czyli Systemu Zarządzania Treścią), dzięki któ­remu z łatwo­ścią będziemy mody­fi­ko­wać tre­ści zawarte na stro­nie.

Strony inter­ne­towe gabi­ne­tów kosme­tycz­nych i salo­nów urody w swoim zało­że­niu mają za zada­nie uła­twiać komu­ni­ka­cję na sze­roko poję­tej linii usłu­go­dawca - usłu­go­biorca. Ułatwieniem w kon­tak­cie mię­dzy salo­nem fry­zjer­skim może być np. for­mu­larz kon­tak­towy, czyli w tym przy­padku np. zamó­wie­nie ter­minu on-line. Warto wspo­mnieć w tym miej­scu, że jest to spo­sób na zbie­ra­nie infor­ma­cji o klien­tach, co jest bez­cen­nym narzę­dziem biz­ne­so­wym. W samym kon­tak­cie warto sko­rzy­stać z nowo­cze­snych narzę­dzi jak znacz­nik na google maps, zazna­cze­nie loka­li­za­cji, nie tylko uła­twia użyt­kow­ni­kom zna­le­zie­nie naszej firmy w realu, ale rów­nież sprzyja pozy­cjo­no­wa­niu strony. Ponadto odno­śnik do kon­taktu powi­nien zna­leźć się w wielu miej­scach, np. każ­do­ra­zowo pod opi­sem zabiegu. W końcu o nawią­za­nie rela­cji cho­dzi, prawda?

Najlepsze strony z któ­rych nie­wąt­pli­wie należy czer­pać inspi­ra­cje są w sfe­rze wizu­al­nej dosto­so­wa­nie do kon­kret­nej grupy doce­lo­wej. Target wymu­sza kolo­ry­stykę, tema­tykę wyko­rzy­sta­nych zdjęć czy gra­fik. Projektowanie layout'u nie spro­wa­dza się jedy­nie do pod­sta­wie­nia ele­men­tów gra­ficz­nych pod kon­kretne roz­wią­za­nia pro­gra­mi­styczne. Elementy gra­ficzne w dużej mie­rze wpły­wają na atrak­cyj­ność każ­dej strony z branży beauty, a co za tym idzie na jej kon­ku­ren­cyj­ność. Podsumowując: funk­cjo­nal­no­ści sprzyja dobry lay­out strony, który warto powie­rzyć pro­fe­sjo­na­li­stom.

Projekty stron należy roz­pa­try­wać pod bar­dzo wie­loma aspek­tami. Funkcjonalność, intu­icyj­ność i atrak­cyj­ność wizu­alna i wygoda użyt­ko­wa­nia... Tworzenie stron uwzględ­nia­jące takie para­me­try, naj­le­piej powie­rzyć wykwa­li­fi­ko­wa­nym spe­cja­li­stom, a prze­łoży się to na wyniki finan­sowe firmy. Projektowanie sku­tecz­nej strony dla salon Piękności, to wyzwa­nie. Spokojnie, jeste­śmy tu by Ci pomóc. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę, stwo­rze­nia strony dla Twojej firmy. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Prowokowanie działań
W codzien­nych ścież­kach, potrze­bu­jemy małych przy­po­mnień, które zmo­ty­wują nas do działania.
Efektywne, zachę­ca­jące kuk­sańce powinny zacze­piać ludzi tam, gdzie się znaj­dują.

Na stro­nie może to być wyróż­niony guzik, przy­po­mnie­nie mailem a nawet zwy­kły Tweet. Można także wyko­rzy­stać czyn­niki wywo­łu­jące w try­bie offline. Pomyśl o takich rodza­jach przy­po­mnień, które można usta­wić samemu (SMS, komu­ni­ka­tory) Również wydruk, czy naklejka będą słu­żyć dokso­nale jako przy­po­mnie­nie, by coś zrobić.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę