Nowoczesna strona dla firmy od A do Z. Poznaj recepty genialnych sprzedawców.

Kompletny proces tworzenia stron dla firm, które wygrywają walkę o klientów.

  • Strona-dla-firmy
Co znajdziesz w artykule

  W inter­ne­cie nie dosta­niesz dru­giej szansy, aby zro­bić dobre pierw­sze wra­że­nie. Strona fir­mowa, która wywiera naj­lep­sze wra­że­nie, w więk­szo­ści przy­pad­ków, zgar­nia klienta. Co ważne, każ­dego klienta. Dziś, jutro i poju­trze. Ta sytu­acja jest inna niż w praw­dzi­wym świe­cie, w któ­rym Twój pro­fe­sjo­na­lizm i szansa poroz­ma­wia­nia z klien­tem sta­no­wią o sile Twojego biz­nesu. Chcesz dowie­dzieć się jak pro­jek­to­wać nowo­cze­sne strony fir­mowe, które wygry­wają? Koniecznie prze­czy­taj ten artykuł.

  Przyciągaj klien­tów i spraw, by do Ciebie wra­cali. Proste?

  Projekty stron fir­mo­wych powinny być przej­rzy­ste, mini­ma­li­styczne i bogate w istotne infor­ma­cje w miej­scach, na które każdy użyt­kow­nik trafi intu­icyj­nie. Dlatego etap opra­co­wy­wa­nia archi­tek­tury infor­ma­cji w pro­ce­sie two­rze­nia fir­mo­wej strony www odgrywa tak klu­czową rolę. Rozmieśćmy przy­ci­ski, ban­nery, tre­ści i for­mu­la­rze kon­taktu w widocz­nych punk­tach strony – naj­bar­dziej pożą­dane jest pierw­sze 300 pik­seli od góry ekranu, ponie­waż na tym obsza­rze Twoi klienci kon­cen­trują swoją uwagę.

  Aby wyróż­nić się na tle kon­ku­ren­cji nie wystar­czy stwo­rzyć strony www na sza­blo­nie. Powielanie sche­ma­tów zmniej­sza szansę na zaist­nie­nie w sieci. Strona fir­mowa powinna być nie­sztam­powo wyko­naną ręczną pracą pro­jek­tanta, spójną z pod­stro­nami. Piękny i spójny pro­jekt gra­ficzny ma szansę zachwy­cić użyt­kow­ni­ków i spra­wić, że pozo­staną na fir­mo­wej stro­nie dłu­żej niż 3 sekundy – a to już ogromny suk­ces. Zobacz przy­kłady naj­lep­szych pro­jek­tów stron dla firmy, któ­rymi zachwyca się cały świat.

  Czy wiesz, że…
  40% Tylu użyt­kow­ni­ków, opusz­cza stronę któ­rej łado­wa­nie trwa wię­cej niż 3 sekundy. Jednak aż 54% stron, traci szansę pozy­ska­nia klienta z powodu nawi­ga­cji, którta jest nie­zro­zu­miała przez odbiorców.

  Strony dla firm, któ­rymi zachwyca się cały świat.

  strona-dla-firmy-nest
   
  strona-dla-firmy-nike
   
  strona-dla-firmy-smartusa
   
  strona-dla-firmy-teamexcellence
   
  strona-dla-firmy-thisisgrow
   
  strona-dla-firmy-budnitzbicycles
   
  strona-dla-firmy-ditto
   
  strona-dla-firmy-eone-time
   
  strona-dla-firmy-madebymog
   

  Jak widać na wszyst­kich powyż­szych przy­kła­dach two­rze­nie nowo­cze­snych stron fir­mo­wych nie może obyć się bez per­fek­cyj­nych foto­gra­fii rekla­mo­wych. Żyjemy w kul­tu­rze obraz­ko­wej, tysiące bodź­ców i komu­ni­ka­tów zalewa nas każ­dego dnia. Aby wygrać bata­lię o uwagę odbiorcy powin­ni­śmy sto­so­wać ładne, budzące cie­płe sko­ja­rze­nia licen­cjo­no­wane foto­gra­fie, które są alter­na­tywą do czę­sto powta­rza­ją­cych się w Internecie dar­mo­wych zdjęć. Inspiracje znaj­dziesz tutaj lub w swo­jej fir­mie – wystar­czy po nie sięgnąć!

  Content is king - Zawartość jest królem.

  Strona-dla-firmy

  Aby przy­kuć uwagę użyt­kow­nika nie­zbędna jest sku­teczna zawar­tość – hip­no­ty­zu­jące nagłówki, ważne tek­sty rekla­mowe przed­sta­wione wytłusz­czo­nym dru­kiem, per­swa­zyjne tek­sty, które prze­ko­nują i zachę­cają do akcji.

  Według badań ponad 50% użyt­kow­ni­ków zwraca uwagę tylko na nagłówki - jeżeli jest on nie dość dobrze napi­sany, Twoja strona spo­tka się z dużym współ­czyn­ni­kiem odrzu­ceń. Nie prze­kłada się to wzmoc­nie­nie wize­runku, a co dopiero na wzrost sprze­daży usług.

  Zamiana odwie­dza­ją­cych w klien­tów
  czyli tajem­nica współ­czyn­nika konwersji

  strona-firmowa

  Jeśli trak­tu­jesz serio zasady sku­tecz­nego pro­jek­to­wa­nia fir­mo­wych stron inter­ne­to­wych, powi­nie­neś sku­piać się na odbior­cach. Nie spo­czy­waj za szybko na lau­rach - wysoką sta­ty­stykę odwie­dzin strony obróć w kli­kal­ność ele­men­tów, które przy­niosą sprze­daż Twojej fir­mie. Tutaj do gry wcho­dzi współ­czyn­nik kon­wer­sji. Co to takiego i jak może pomóc Ci w budo­wa­niu suk­cesu Twojej firmy?

  Współczynnik kon­wer­sji jest to liczba zre­ali­zo­wa­nych celów podzie­lona przez liczbę odbior­ców. Celem może być sprze­daż pro­duktu, zapi­sa­nie się na new­slet­ter czy wyko­na­nie tele­fonu. Aby go uzy­skać wystar­czy podzie­lić ilość trans­ak­cji (sprze­daży) lub innej pożą­da­nej przez nas akcji przez ilość osób, które odwie­dziły naszą stronę. Średni współ­czyn­nik kon­wer­sji wynosi 2%. Najlepsze strony mają go na pozio­mie aż 50%. A to ozna­cza, że co druga osoba wcho­dząca na witrynę doko­nuje porzą­da­nego dzia­ła­nia.

  Czasem naj­prost­sze zabiegi spra­wiają, że współ­czyn­nik kon­wer­sji dia­me­tral­nie wzra­sta. Zmiana koloru przy­ci­sków nawo­łu­ją­cych do akcji, kolej­no­ści obrazu z tek­stem, redak­cja nagłówka. Przedstawiamy wska­zówki, które zamie­nią zwy­kłych obser­wa­to­rów w świa­do­mych klien­tów Twoich produktów!

  80% Odwiedzających stronę prze­czyta tylko nagłówki.

  Stworzenie per­swa­zyj­nego i zwię­złego nagłówka to pod­stawa sprze­daży, ale i wielka sztuka. Jeśli zain­te­re­su­jesz odbiorcę nagłów­kiem to jest duża szansa, że zosta­nie Twoim klien­tem. Kluczem do suk­cesu są testy. Przetestuj 3 napi­sane przez Ciebie nagłówki i zobacz, który będzie naj­bar­dziej sku­teczny. Nagłówek warto przed­sta­wić w for­mie gra­ficz­nej, ponie­waż jest on wtedy bar­dziej atrak­cyjny dla użyt­kow­nika. Pamiętaj o przy­ci­skach nawo­łu­ją­cych do akcji (Call to action) i oznacz je kon­tra­sto­wym kolo­rem w sto­sunku do kolo­ry­styki strony. Czasem zmiana koloru przy­ci­sku bądź jed­nego słowa w komu­ni­ka­cie zwięk­szają kon­wer­sję o 300%.

  300 Pierwszych pixeli odpo­wiada za więk­szość działań.

  Strony-dla-firm

  Według badań ponad połowa użyt­kow­ni­ków zwraca uwagę tylko na górną część Twojej strony www. Większość bada­nych nawet nie prze­wija strony inter­ne­to­wej w dół. Umieść naj­bar­dziej chwy­tliwe i zwię­złe komu­ni­katy w pierw­szych 300 pik­se­lach, a Twoja szansa na sprze­daż wzro­śnie do nie­wy­obra­żal­nych roz­mia­rów! Najważniejsze są nagłówki i przy­ci­ski zachę­ca­jące do akcji. Najlepsze przy­kłady stron fir­mo­wych cechują się przej­rzy­sto­ścią – nie zapo­mi­naj o tym!

  Pamiętaj, aby nie dawać zbyt dużego wyboru. Jeżeli przed­sta­wisz za dużą ilość pro­duk­tów w 1 miej­scu użyt­kow­nik się pogubi. Daj 2, max. 3 pro­dukty i ułatw klien­towi drogę do doko­na­nia zakupu jak tylko możesz. Konsumentem kie­rują impulsy - to już dawno potwier­dzona naukowo teoria.

  RWD – Responsive Web Design. Bądź widoczny. Zawsze!

  Współczesny świat wymaga two­rze­nia stron respon­syw­nych. Polega to na tym, że strony inter­ne­towe auto­ma­tycz­nie dopa­so­wują do ekra­nów o róż­nej roz­dziel­czo­ści i róż­nych urzą­dzeń. Będą się bez­pro­ble­mowo wyświe­tlać na table­cie, 18-calowym ekra­nie lap­topa czy smart­fo­nie. Kiedyś pro­jek­to­wało się parę wer­sji stron, ale wpły­wało to nega­tyw­nie m.in na pozy­cjo­no­wa­nie w wyszu­ki­warce Google.

  strony-internetowe-dla-firm

  Responsive Web Design spra­wia, że do wer­sji mobil­nej i stan­dar­do­wej kie­ruje jeden URL. Pozwala to na lep­sze pozy­cjo­no­wa­nie Twojej strony w natu­ral­nych wyni­kach wyszu­ki­warki Google. Korzyścią stron respon­syw­nych jest też jeden kod HTML. Na eta­pie pro­jektu two­rzy się kod CSS według zasad media Queries i wtedy Twoja strona dopa­so­wana jest do ekra­nów o róż­nej wielkości.

  Tworzenie-stron-dla-firm

  Kolejną war­to­ścią dodaną respon­syw­nych stron fir­mo­wych (respon­sive web design) jest fakt, że kod strony jest łatwiej­szy w moder­ni­za­cji, aktu­ali­za­cji i codzien­nym utrzy­ma­niu. Wszystkie zdję­cia bądź filmy umiesz­czone na stro­nie będą się odpo­wied­nio ska­lo­wać na róż­nych urzą­dze­niach. Powoduje to brak ogra­ni­czeń w dostęp­no­ści Twoich usług w sieci i pomnaża zyski! Strony z jed­nym adre­sem URL i jedną wer­sją kodu HTML lepiej się indek­sują. W efek­cie znaj­dziesz się na wyż­szej pozy­cji w sieci i łatwiej będzie Ci poko­nać kon­ku­ren­cję. Aby liczyć się w pele­to­nie Twoja strona musi być respon­sywna!

  Jeśli poszu­ku­jesz zespołu do prac nad swoim ser­wi­sem, zapy­taj nas o bez­płatną ofertę dla sie­bie. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980. Jesteśmy tu by Ci pomóc.

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Efekt humoru
  Dowcipne ele­menty w rekla­mie są znacz­nie bar­dziej lubiane i lepiej zapamiętywane.
  Dlaczego tak poważ­nie? Niemal każdy tekst jest oka­zją do nada­nia mu humo­ry­stycz­nych akcen­tów.

  Nie poprze­sta­waj na tym; pomyśl o inte­rak­cjach. O tym, jak spra­wić, by były zabawne. Tak jak każ­dej roz­mo­wie można dodać humoru, można także spra­wić, by bar­dziej zabawne były chmurki wyświe­tlane po naje­cha­niu na link, przy­ci­ski, poszcze­gólne kroki w pro­ce­sie i inne rze­czy, które napo­tyka użyt­kow­nik. W pro­ce­sie ucze­nia się wyko­rzy­stu­jemy humor do uła­twia­nia przy­swa­ja­nia nowej wie­dzy i jej zapamiętywania.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę