Biznes i nowoczesność. Skuteczna strona internetowa dla korporacji.

Świat gna do przodu, inter­net wypeł­nia się po brzegi stro­nami inter­ne­to­wymi kon­ku­ren­cji. Wszyscy chcą się prze­nieść do wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, a że to zja­wi­sko wciąż nowe – nie każdy wie, jak ten temat ugryźć. Szczególnie, że tu, w obrę­bie inter­netu, rze­czy zmie­niają się w tem­pie eks­pre­so­wym.

Zaledwie parę lat temu wystar­czyło mieć jakąś tam, prze­ciętną „stronkę”, by móc zaist­nieć. Dzisiaj kon­ku­ren­cja jest zbyt przy­tła­cza­jąca, by pro­jekty śred­niej jako­ści miały szanse się wyróż­nić i wybić sku­tecz­no­ścią. A to wcale nie pro­sta sprawa. Biznesowa strona inter­ne­towa, aby była war­to­ściowa, nie tylko musi być ładna este­tycz­nie, ale powinna speł­niać cały sze­reg innych wyma­gań. Łatwość obsługi, czy­tel­ność, wysoka zawar­tość mery­to­ryczna, dosto­so­wa­nie do urzą­dzeń mobil­nych, wysoki współ­czyn­nik kon­wer­sji, a także pra­wi­dłowa archi­tek­tura – to jedne z klu­czo­wych ele­men­tów naprawdę dobrej strony www. Jeśli wła­śnie takiej ocze­ku­jesz, jeste­śmy gotowi ją dla Ciebie zre­ali­zo­wać. Powierzając zada­nie Owocnym, możesz być pewien, że wkrótce otrzy­masz pro­jekt wyróż­nia­jący się nowo­cze­sno­ścią, a przy tym prak­tyczny i dopa­so­wany spe­cjal­nie do Twoich potrzeb.

Firma z kiep­ską strona www jest jak mary­narz z dziu­ra­wym statkiem.

Dziurawym stat­kiem nie dopły­nie się do celu, a i ryzyko zato­nię­cia jest spore. Szczególnie gdy na karku czuć piracki oddech kon­ku­ren­cji. By rejs oka­zał się udany, warto zadbać o jakość swo­jego statku. Dobrze, by był nowo­cze­sny – to gwa­ran­tuje kom­fort. W świe­tle tej meta­fory spró­bujmy dopo­wie­dzieć na pyta­nie, co w przy­padku stron inter­ne­to­wych ozna­cza okre­śle­nie „nowoczesność”?

4 cechy nowo­cze­snej strony www:

 1. Solidna pod­stawa funk­cjo­no­wa­nia firmy.


  Strona inter­ne­towa to już nie tylko wizy­tówka, na któ­rej klient znaj­dzie dane adre­sowe, e-mail czy tele­fon przed­się­bior­stwa. Strona www wykra­cza rów­nież daleko poza suche przed­sta­wie­nie oferty i port­fo­lio. Dzisiaj to ona może stać się auten­tycz­nym narzę­dziem wspie­ra­ją­cym sprze­daż, a nawet orga­ni­zu­ją­cym pracę całej firmy. System rezer­wa­cji, roz­bu­do­wany sklep inter­ne­towy, (jak poka­zu­jemy tu) cała masa mniej­szych i więk­szych funk­cji, które sku­tecz­nie i na bie­żąco uspraw­niają dzia­łal­ność przed­się­bior­stwa, obni­żają koszty i oszczę­dzają czas. Taka strona to praw­dziwy skarb. To wię­cej niż pracownik.
 2. Wygląd – przede wszyst­kim prostota.


  Świat inter­netu prze­cho­dził przez różne fazy, by w końcu zna­leźć spo­sób na strony inter­ne­towe naj­bar­dziej przy­ja­zne dla odbiorcy. Jesteśmy w punk­cie, w któ­rym oka­zało się, że pro­stota jest abso­lut­nie bez­kon­ku­ren­cyjna. Estetyczna oprawa gra­ficzna przy­ciąga, zachęca i sprze­daje. Wbrew pozo­rom zapro­jek­to­wa­nie takiej strony nie jest łatwe. Tylko zmysł dobrego pro­jek­tanta stron www wsparty doświad­cze­niem i wie­dzą na temat odpo­wied­niej archi­tek­tury tre­ści jest w sta­nie skon­stru­ować praw­dzie, inter­ne­towe, a przede wszyst­kim sku­teczne cudeńka.
 3. Czas na mobile.


  Dzisiaj inter­net można mieć nawet w kie­szeni. Ludzie coraz czę­ściej korzy­stają z tej moż­li­wo­ści, buszu­jąc po sieci za pomocą tele­fo­nów komór­ko­wych, table­tów czy smart­fo­nów. Należy zda­wać sobie sprawę z tego, że liczba mobil­nych użyt­kow­ni­ków inter­netu wciąż będzie rosnąć. W tym świe­tle nowo­cze­sne pro­jek­to­wa­nie stron inter­ne­to­wych = Responsive Web Design. Projektowanie stron inter­ne­to­wych z myślą jedy­nie o stan­dar­do­wych wymia­rach moni­tora to duży błąd. Na komórce czy table­cie takie witryny są znacz­nie mniej czy­telne i znie­chę­cają odbiorcę. Każda strona inter­ne­towa, by przy­no­sić odpo­wied­nie rezul­taty i speł­niać ocze­ki­wa­nia powinna być zatem dosto­so­wana do wiel­ko­ści róż­nych urządzeń.
 4. „Co piąty Polak korzy­sta z Internetu za pomocą urzą­dze­nia mobil­nego. Liczba tego typu użyt­kow­ni­ków powięk­sza się z każ­dym dniem”.

 5. Wysoki współ­czyn­nik kon­wer­sji (ang. Conversion rate).


  A co to? – ktoś spyta. Śpie­szymy z odpo­wie­dzią. Wysoki współ­czyn­nik kon­wer­sji na stro­nie www możemy spraw­dzić pro­stym rów­na­niem okre­śla­ją­cym liczbę zre­ali­zo­wa­nych poprzez stronę celów, dzie­ląc ją przez liczbę odbior­ców. Czym są zre­ali­zo­wane cele? To wszyst­kie dla Ciebie ważne czyn­no­ści, wyko­nane przez użyt­kow­nika strony, czyli pobra­nie oferty, zapi­sa­nie się do new­slet­tera, zro­bie­nie rezer­wa­cji czy zaku­pie­nie pro­duktu. Skuteczna i nowo­cze­sna strona www to miej­sce, na które poten­cjalni klienci nie tylko wcho­dzą i je oglą­dają, ale na któ­rym podej­mują ocze­ki­wane dzia­ła­nia. To prze­cież przede wszyst­kim one przy­no­szą Ci zyski. Jak zwięk­szyć współ­czyn­nik kon­wer­sji? Da się to osią­gnąć jedy­nie za pomocą dobrego, mądrego pro­jektu wspar­tego wie­dzą na temat zacho­wań kon­su­menta. Owocni gwa­ran­tują wła­śnie taki projekt.

Strona inter­ne­towa dla biz­nesu musi być prze­ło­żona na nama­calny zysk.

Powyższe infor­ma­cje na pewno pomo­gły Ci mniej wię­cej zorien­to­wać się, czym obec­nie jest nowo­cze­sna strona www. Teraz poroz­ma­wiajmy o korzy­ściach. Co możesz zyskać dzięki takiej stro­nie?

Zwiększenie zysków. W świe­cie, w któ­rym inter­net jest naj­po­tęż­niej­szym narzę­dziem, dobrze skon­stru­owana, nowo­cze­sna strona inter­ne­towa prze­kłada się na nama­calny zysk. Klienci czer­pią z Twojej strony, jak naj­wię­cej, doko­nują trans­ak­cji, inte­res pręż­nie się roz­wija.
Czas. Nowoczesna strona inter­ne­towa pra­cuje jak nama­calny pra­cow­nik. Albo kilku pra­cow­ni­ków.
Prestiż. Posiadając dobrze sku­teczną i nowo­cze­sną stronę inter­ne­tową, Twoja firma zyskuje pre­stiż i staje się bar­dziej zna­cząca na rynku. Dołącza tym samym do grona naj­lep­szych part­ne­rów biz­ne­so­wych, któ­rym warto zaufać.

Projektowanie strony inter­ne­to­wej to skom­pli­ko­wany pro­ces. Tylko zespół, który zna się na rze­czy, jest zło­żony z pasjo­na­tów i spe­cja­li­stów, jest w sta­nie zre­ali­zo­wać Twoje ocze­ki­wa­nia. Jeśli ocze­ku­jesz więc kor­po­ra­cyj­nej strony inter­ne­to­wej, która przy­nosi nama­calne zyski, jeste­śmy gotowi, by Ci pomóc. Owocni to zespół spe­cja­li­stów i pasjo­na­tów. Znamy się na rze­czy, wiemy, jak stwo­rzyć stronę www, która nie tylko wyróżni Cię pośród kon­ku­ren­cji, a przy tym będzie speł­niała wszyst­kie inne wyma­ga­nia współ­cze­snego inter­netu. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­jącą i bez­płatną ofertę pod nume­rem tele­fonu 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Ojciec Apple inc. Ikona
rewolucji w marketingu,
biznesie i designie.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Przypadkowe
nagrody
Losowe wyna­gro­dze­nia są sil­nymi moty­wa­to­rami. Rzadkie i nie­prze­wi­dy­walne, nie koli­dują z wewnętrzną motywacją.
Co możemy roz­da­wać w loso­wych odstę­pach czasu, żeby wspie­rać pozy­tywne zacho­wa­nia albo po pro­stu nagra­dzać kogoś za zalo­go­wa­nie się?

Nagrodami mogą być pochwały, wir­tu­alne dobra, punkty, które można na coś wymie­nić itd. – jed­nak nie mogą być przy­zna­wane w prze­wi­dy­walny sposób.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę