Skuteczne projekty graficzne stron w branży Motoryzacyjnej.

Skuteczny pro­jekt gra­ficz­ny stro­ny w bran­ży Motoryzacyjnej. W dzi­siej­szych cza­sach pro­wa­dze­nie sku­tecz­ne­go biz­ne­su w bran­ży moto­ry­za­cyj­nej, gdy prak­tycz­nie wszy­scy z kon­ku­ren­cji posia­da­ją stro­ny www, nie jest pro­ste. Chyba jed­nym spo­so­bem na prze­go­nie­nie kon­ku­ren­cji jest posia­da­nie lep­szej, atrak­cyj­niej­szej od innych stro­ny inter­ne­to­wej. Jednak jak stwo­rzyć pro­jekt gra­ficz­ny, któ­ry zachwy­ci Twoich klien­tów? W tym arty­ku­le, w 4 krót­kich kro­kach poka­że Ci jak to zro­bić.

Po pierwsze zaplanuj…

Chyba naj­waż­niej­szą rze­czą, któ­ra jest nie­zbęd­ną do stwo­rze­nia sku­tecz­ne­go pro­jek­tu gra­ficz­ne­go, jest przy­go­to­wa­nie odpo­wied­nie­go pla­nu. Ważne byś zro­zu­miał swo­ich klien­tów, by to zro­bić prze­pro­wadź bada­nie ryn­ku, możesz wyko­rzy­stać do tego na przy­kład ankie­tę. By usta­lić co jest waż­ne i pożą­da­ne, możesz tak­że zadać sobie pyta­nie, „cze­go od mojej stro­ny ocze­ku­ją moi klien­ci?”.

Po drugie wprowadź odpowiedni wygląd…

Strony inter­ne­to­we, któ­re pro­jek­to­wa­ne są dla bran­ży moto­ry­za­cyj­nej powin­ny być funk­cjo­nal­ne i umie­jęt­nie pre­zen­to­wać Twój pro­dukt. Inspiracje do pro­jek­tu stro­ny możesz zna­leźć prak­tycz­nie wszę­dzie, war­to spę­dzić tro­chę cza­su na odna­le­zie­nie swo­je­go indy­wi­du­al­ne­go sty­lu, dzię­ki temu stwo­rzysz coś napraw­dę wyjąt­ko­we­go. Jednak w bran­ży zwią­za­nej z samo­cho­da­mi pro­jek­ty stron, nie mogą być zbyt per­swa­zyj­ne, uni­kaj zbyt jaskra­wych kolo­rów, dla bran­ży moto­ry­za­cyj­nej naj­le­piej użyć kolo­ru czar­ne­go, koja­rzą­ce­go się z pro­fe­sjo­na­li­zmem i eks­klu­zyw­no­ścią.

W dzi­siej­szych cza­sach ilo­ści infor­ma­cji w inter­ne­cie jest zatrwa­ża­ją­ca, dla­te­go nie war­to jesz­cze bar­dziej kom­pli­ko­wać życia Twoim klien­tom i pre­zen­to­wać im wiel­kich zaawan­so­wa­nych stron. Korzystniej jest stwo­rzyć pro­ste, ele­ganc­kie jed­nak sku­tecz­ne stro­ny.

Sprawdź tak­że, czy stro­na wyświe­tla się pra­wi­dło­wo w róż­nych prze­glą­dar­kach inter­ne­to­wych. Większość pol­skich inter­nau­tów posłu­gu­je się prze­glą­dar­ką Chrome, pozo­sta­li uży­wa­ją innych prze­glą­da­rek - Internet Explorerem, Mozilla Firefox czy Opera. To waż­ne, żeby u wszyst­kich Twoich klien­tów stro­na wyświe­tla­ła się jed­na­ko­wo dobrze.

Po trzecie stosuj odpowiednie treści

Wydawałoby się, że atrak­cyj­ny wygląd to wszyst­ko co może być potrzeb­ne pro­jek­to­wi gra­ficz­ne­mu, jed­nak two­rze­nie stron, to nie tyl­ko wygląd, ale tak­że treść. A w bran­ży moto­ry­za­cyj­nej naj­waż­niej­sze są zdję­cia. Nie ist­nie­je chy­ba lep­szy spo­sób poka­za­nia wyso­kiej war­to­ści Twoich samo­cho­dów niż poka­za­nie ich pięk­nych zdjęć. Powinny być one dobrej jako­ści, by jesz­cze bar­dziej zwięk­szyć ich efekt możesz pod­krę­cić je odpo­wied­nią kolo­ry­sty­ką. Dzięki nim klien­ci mogą od razu zoba­czyć jak wyglą­da dany pro­dukt i po nich wła­śnie twoi klien­ci będą oce­niać czy Twoje usłu­gi są wyso­kiej jako­ści i czy z nich sko­rzy­sta­ją.

Bardzo waż­ne są tak­że szcze­gó­ło­we, rze­tel­ne opi­sy pro­duk­tów. Postaraj się zamie­ścić jak naj­wię­cej infor­ma­cji o swo­jej ofer­cie, roz­wie­wa­ją­cych poten­cjal­ne oba­wy klien­tów. Jak widać treść jest bar­dzo waż­na dla­te­go war­to zadbać o jej odpo­wied­nią for­mę, czy­tel­ność tre­ści, odpo­wied­ni kon­trast czy styl typo­gra­fii.

Po czwarte bądź nowoczesny!

Najlepsze stro­ny, któ­re ist­nie­ją aktu­al­nie w inter­ne­cie, mają nie tyl­ko atrak­cyj­ny wygląd, ale tak­że sku­tecz­nie wyko­rzy­stu­ją naj­now­sze tech­no­lo­gie. Dlatego jeśli chcesz wyprze­dzić swo­ją kon­ku­ren­cję musisz rozu­mieć i sto­so­wać naj­now­sze tech­no­lo­gie.

W cza­sach, w któ­rych smart­fo­ny i inne urzą­dze­nia prze­no­śne, takie jak na przy­kład table­ty, sta­ją się coraz popu­lar­niej­sze, waż­ne jest by Twoja stro­na była odpo­wied­nio zop­ty­ma­li­zo­wa­na i wyświe­tla­ła się popraw­nie tak­że dla użyt­kow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z takich urzą­dzeń. Dlatego powi­nie­neś sko­rzy­stać z tech­no­lo­gii RWD. RWD czy­li Responsive Web Design to nowe podej­ście do pro­jek­to­wa­nia stron. Strony wyko­rzy­stu­ją­ce RWD są zop­ty­ma­li­zo­wa­ne, wyświe­tla­ją się i dzia­ła­ją popraw­nie na ekra­nie każ­de­go urzą­dze­nia, na któ­rym są wyświe­tla­ne.

Nowoczesne stro­ny posia­da­ją tak­że wyso­ki współ­czyn­nik kon­wer­sji. Czym jest ten współ­czyn­nik kon­wer­sji? To licz­ba zre­ali­zo­wa­nych celów podzie­lo­na przez licz­bę odbior­ców. Skuteczny moto­ry­za­cyj­ny sklep inter­ne­to­wy powi­nien mieć duży współ­czyn­nik kon­wer­sji na zakup. Na przy­kład jeże­li współ­czyn­nik wyno­si 1%, zna­czy to, że 1 oso­ba na 100 odwie­dzin stro­ny, doko­nu­je zaku­pu. Postaraj się by współ­czyn­nik kon­wer­sji Twojej stro­ny był wyso­ki. Jak to zro­bić? Przeanalizuj zacho­wa­nia Twoich klien­tów i dowiedz się dla­cze­go nie wyko­nu­ją oni pożą­da­nych przez Ciebie akcji a następ­nie posta­raj się to zmie­nić. Wysoki współ­czyn­nik kon­wer­sji, jest nie­zbęd­ny do zwięk­sze­nia przy­cho­dów Twojej fir­my i osią­gnię­cia suk­ce­su.

Czy pro­jekt gra­ficz­ny Twojej aktu­al­nej stro­ny speł­nia wszyst­kie wymie­nio­ne warun­ki? Jeżeli tak to szcze­rze Ci gra­tu­lu­ję, posia­dasz świet­ną, sku­tecz­ną, nowo­cze­sną stro­nę! Jeżeli jed­nak nie, może war­to sko­rzy­stać z pomo­cy pro­fe­sjo­na­li­stów?

Twoi klien­ci powie­rza­ją Ci swo­je uko­cha­ne pojaz­dy bo Ci ufa­ją. Pomyśl co by się sta­ło gdy­by zaczę­li korzy­stać z usług mecha­ni­ków ama­to­rów lub pró­bo­wa­li napra­wić swo­je samo­cho­dy nie posia­da­jąc żad­nej spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy na ten temat. Tak samo jest z pro­jek­ta­mi gra­ficz­ny­mi, robie­nie tego same­mu lub korzy­sta­nie z usług grafików/hochsztaplerów cza­sa­mi może skoń­czyć się nie­ko­rzyst­nie.

Przykłady stron, któ­re posia­da­ją dobry pro­jekt gra­ficz­ny znaj­dziesz poni­żej: Jak widać stwo­rze­nie sku­tecz­ne­go pro­jek­tu gra­ficz­ne­go, w bran­ży moto­ry­za­cyj­nej, nie jest wca­le takie łatwe. Wierzę jed­nak, że dzię­ki temu arty­ku­ło­wi uda Ci się stwo­rzyć stro­nę, dzię­ki któ­rej zyskasz wie­lu nowych klien­tów i poko­nasz kon­ku­ren­cję!

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Osiągnięcia
Jesteśmy bar­dziej skłon­ni anga­żo­wać się w dzia­ła­nia, w któ­rych osią­gnię­cia są doce­nia­ne i nagra­dza­ne.
Osiągnięcie cze­goś zna­czą­ce­go na polu jest satys­fak­cjo­nu­ją­ce, jed­nak gdy jest w jakiś spo­sób doce­nio­ne, cie­szy jesz­cze bar­dziej.

W śro­do­wi­sku gier kom­pu­te­ro­wych osią­gnię­cia są pre­zen­to­wa­ne za pomo­cą punk­tów, odznak, pozio­mów i inne­go rodza­ju uzna­nia. W innych sytu­acjach, osią­gnię­cia są sygna­li­zo­wa­ne poprzez awan­se, człon­kow­stwo, przy­wi­le­je i doro­bek. Jakie wyzwa­nia – powią­za­ne z pożą­da­ny­mi zacho­wa­nia­mi – mają miej­sce w Twoim przy­pad­ku i jakie są zwią­za­ne z nimi osią­gnię­cia?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę