Skuteczne projekty graficzne stron w branży Motoryzacyjnej.

Skuteczny pro­jekt gra­ficzny strony w branży Motoryzacyjnej. W dzi­siej­szych cza­sach pro­wa­dze­nie sku­tecz­nego biz­nesu w branży moto­ry­za­cyj­nej, gdy prak­tycz­nie wszy­scy z kon­ku­ren­cji posia­dają strony www, nie jest pro­ste. Chyba jed­nym spo­so­bem na prze­go­nie­nie kon­ku­ren­cji jest posia­da­nie lep­szej, atrak­cyj­niej­szej od innych strony inter­ne­to­wej. Jednak jak stwo­rzyć pro­jekt gra­ficzny, który zachwyci Twoich klien­tów? W tym arty­kule, w 4 krót­kich kro­kach pokaże Ci jak to zrobić.

Po pierw­sze zaplanuj…

Chyba naj­waż­niej­szą rze­czą, która jest nie­zbędną do stwo­rze­nia sku­tecz­nego pro­jektu gra­ficz­nego, jest przy­go­to­wa­nie odpo­wied­niego planu. Ważne byś zro­zu­miał swo­ich klien­tów, by to zro­bić prze­pro­wadź bada­nie rynku, możesz wyko­rzy­stać do tego na przy­kład ankietę. By usta­lić co jest ważne i pożą­dane, możesz także zadać sobie pyta­nie, „czego od mojej strony ocze­kują moi klienci?”.

Po dru­gie wpro­wadź odpo­wiedni wygląd…

Strony inter­ne­towe, które pro­jek­to­wane są dla branży moto­ry­za­cyj­nej powinny być funk­cjo­nalne i umie­jęt­nie pre­zen­to­wać Twój pro­dukt. Inspiracje do pro­jektu strony możesz zna­leźć prak­tycz­nie wszę­dzie, warto spę­dzić tro­chę czasu na odna­le­zie­nie swo­jego indy­wi­du­al­nego stylu, dzięki temu stwo­rzysz coś naprawdę wyjąt­ko­wego. Jednak w branży zwią­za­nej z samo­cho­dami pro­jekty stron, nie mogą być zbyt per­swa­zyjne, uni­kaj zbyt jaskra­wych kolo­rów, dla branży moto­ry­za­cyj­nej naj­le­piej użyć koloru czar­nego, koja­rzą­cego się z pro­fe­sjo­na­li­zmem i eks­klu­zyw­no­ścią.

W dzi­siej­szych cza­sach ilo­ści infor­ma­cji w inter­ne­cie jest zatrwa­ża­jąca, dla­tego nie warto jesz­cze bar­dziej kom­pli­ko­wać życia Twoim klien­tom i pre­zen­to­wać im wiel­kich zaawan­so­wa­nych stron. Korzystniej jest stwo­rzyć pro­ste, ele­ganc­kie jed­nak sku­teczne strony.

Sprawdź także, czy strona wyświe­tla się pra­wi­dłowo w róż­nych prze­glą­dar­kach inter­ne­to­wych. Większość pol­skich inter­nau­tów posłu­guje się prze­glą­darką Chrome, pozo­stali uży­wają innych prze­glą­da­rek - Internet Explorerem, Mozilla Firefox czy Opera. To ważne, żeby u wszyst­kich Twoich klien­tów strona wyświe­tlała się jed­na­kowo dobrze.

Po trze­cie sto­suj odpo­wied­nie treści

Wydawałoby się, że atrak­cyjny wygląd to wszystko co może być potrzebne pro­jek­towi gra­ficz­nemu, jed­nak two­rze­nie stron, to nie tylko wygląd, ale także treść. A w branży moto­ry­za­cyj­nej naj­waż­niej­sze są zdję­cia. Nie ist­nieje chyba lep­szy spo­sób poka­za­nia wyso­kiej war­to­ści Twoich samo­cho­dów niż poka­za­nie ich pięk­nych zdjęć. Powinny być one dobrej jako­ści, by jesz­cze bar­dziej zwięk­szyć ich efekt możesz pod­krę­cić je odpo­wied­nią kolo­ry­styką. Dzięki nim klienci mogą od razu zoba­czyć jak wygląda dany pro­dukt i po nich wła­śnie twoi klienci będą oce­niać czy Twoje usługi są wyso­kiej jako­ści i czy z nich sko­rzy­stają.

Bardzo ważne są także szcze­gó­łowe, rze­telne opisy pro­duk­tów. Postaraj się zamie­ścić jak naj­wię­cej infor­ma­cji o swo­jej ofer­cie, roz­wie­wa­ją­cych poten­cjalne obawy klien­tów. Jak widać treść jest bar­dzo ważna dla­tego warto zadbać o jej odpo­wied­nią formę, czy­tel­ność tre­ści, odpo­wiedni kon­trast czy styl typografii.

Po czwarte bądź nowoczesny!

Najlepsze strony, które ist­nieją aktu­al­nie w inter­ne­cie, mają nie tylko atrak­cyjny wygląd, ale także sku­tecz­nie wyko­rzy­stują naj­now­sze tech­no­lo­gie. Dlatego jeśli chcesz wyprze­dzić swoją kon­ku­ren­cję musisz rozu­mieć i sto­so­wać naj­now­sze tech­no­lo­gie.

W cza­sach, w któ­rych smart­fony i inne urzą­dze­nia prze­no­śne, takie jak na przy­kład tablety, stają się coraz popu­lar­niej­sze, ważne jest by Twoja strona była odpo­wied­nio zop­ty­ma­li­zo­wana i wyświe­tlała się popraw­nie także dla użyt­kow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z takich urzą­dzeń. Dlatego powi­nie­neś sko­rzy­stać z tech­no­lo­gii RWD. RWD czyli Responsive Web Design to nowe podej­ście do pro­jek­to­wa­nia stron. Strony wyko­rzy­stu­jące RWD są zop­ty­ma­li­zo­wane, wyświe­tlają się i dzia­łają popraw­nie na ekra­nie każ­dego urzą­dze­nia, na któ­rym są wyświe­tlane.

Nowoczesne strony posia­dają także wysoki współ­czyn­nik kon­wer­sji. Czym jest ten współ­czyn­nik kon­wer­sji? To liczba zre­ali­zo­wa­nych celów podzie­lona przez liczbę odbior­ców. Skuteczny moto­ry­za­cyjny sklep inter­ne­towy powi­nien mieć duży współ­czyn­nik kon­wer­sji na zakup. Na przy­kład jeżeli współ­czyn­nik wynosi 1%, zna­czy to, że 1 osoba na 100 odwie­dzin strony, doko­nuje zakupu. Postaraj się by współ­czyn­nik kon­wer­sji Twojej strony był wysoki. Jak to zro­bić? Przeanalizuj zacho­wa­nia Twoich klien­tów i dowiedz się dla­czego nie wyko­nują oni pożą­da­nych przez Ciebie akcji a następ­nie posta­raj się to zmie­nić. Wysoki współ­czyn­nik kon­wer­sji, jest nie­zbędny do zwięk­sze­nia przy­cho­dów Twojej firmy i osią­gnię­cia suk­cesu.

Czy pro­jekt gra­ficzny Twojej aktu­al­nej strony speł­nia wszyst­kie wymie­nione warunki? Jeżeli tak to szcze­rze Ci gra­tu­luję, posia­dasz świetną, sku­teczną, nowo­cze­sną stronę! Jeżeli jed­nak nie, może warto sko­rzy­stać z pomocy pro­fe­sjo­na­li­stów?

Twoi klienci powie­rzają Ci swoje uko­chane pojazdy bo Ci ufają. Pomyśl co by się stało gdyby zaczęli korzy­stać z usług mecha­ni­ków ama­to­rów lub pró­bo­wali napra­wić swoje samo­chody nie posia­da­jąc żad­nej spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy na ten temat. Tak samo jest z pro­jek­tami gra­ficz­nymi, robie­nie tego samemu lub korzy­sta­nie z usług grafików/hochsztaplerów cza­sami może skoń­czyć się nie­ko­rzyst­nie.

Przykłady stron, które posia­dają dobry pro­jekt gra­ficzny znaj­dziesz poni­żej: Jak widać stwo­rze­nie sku­tecz­nego pro­jektu gra­ficz­nego, w branży moto­ry­za­cyj­nej, nie jest wcale takie łatwe. Wierzę jed­nak, że dzięki temu arty­ku­łowi uda Ci się stwo­rzyć stronę, dzięki któ­rej zyskasz wielu nowych klien­tów i poko­nasz konkurencję!

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Obdarowywanie
Odczuwamy potrzebę odwza­jem­nie­nia się, gdy otrzy­mu­jemy upominek.
Czy możemy sobie na niego pozwo­lić? Może to być dar­mowe konto, albo uak­tu­al­nie­nie. Może dar­mowy raport. A może karta upo­min­kowa?

Niech to będzie coś nie­spo­dzie­wa­nego. Jeśli inne podobne usługi roz­dają tę samą rzecz, prze­staje ona być upo­min­kiem – jest oczekiwana.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę