Redesign, czyli przeprojektowywanie stron. Zyskuj nowych klientów nie tracąc starych.

Przeczytaj koniecznie, jeśli Twoja strona ma coraz mniejszy wpływ na stan konta.

  • Redesign-przeprojektowanie-stron-www
Co znajdziesz w artykule

  Twoja strona wciąż przy­ciąga nowych użyt­kow­ni­ków, ale ma to coraz mniej­szy wpływ na stan Twojego konta? Podświadomie czu­jesz, że wir­tu­alna sie­dziba Twojej firmy się sta­rzeje? Jest więc wielce praw­do­po­dobne, że Twoja witryna potrze­buje prze­pro­jek­to­wa­nia. Na szczę­ście, jesteś we wła­ści­wym miej­scu. Dowiedz się od czego zacząć odświe­że­nie swo­jej witryny, a czego koniecz­nie się wystrze­gać. Poznaj naj­lep­sze prak­tyki prze­pro­jek­to­wy­wa­nia stron internetowych.

  Przeprojektowanie strony fir­mo­wej to pro­ces znacz­nie bar­dziej zło­żony, niż zapro­jek­to­wa­nie strony od nowa.

  Wielu z nas, myślało już o zmia­nie jej wyglądu a przy­naj­mniej zdaje sobie sprawę że taka zmiana by się przy­dała.
  Jest to ważne i trudne, a zara­zem znie­chę­ca­jące zada­nie, przez co prze­waż­nie ląduje na czar­nym końcu naszej listy rze­czy do zro­bie­nia. A to wielki błąd, gdyż w takiej sytu­acji im szyb­ciej prze­pro­jek­tu­jemy stronę, tym szyb­ciej będzie dla nas przy­zwo­icie zara­biać. Cały sekret tkwi w tym, aby przy­cią­gnąć wielu nowych klien­tów nie tra­cąc więzi ze starymi.

  Czy wiesz, że…
  Żłe prze­pro­jek­to­wa­nie
  strony, może
  dopro­wa­dzić do
  cał­ko­wi­tej utraty pozy­cji
  w wyszu­ki­war­kach.

  Czy powi­nie­nem wymie­niać moją stronę? Oto jest pytanie!

  Problemem jest zarówno brak zapla­no­wa­nia, jak i brak zro­zu­mie­nia potrzeby rede­si­gnu. Jak prze­pro­jek­to­wać stronę fir­mową, aby zyskać nowych klien­tów? Przede wszyst­kim weź pod uwagę, że nie każda strona powinna zostać zmie­niona, przy­naj­mniej nie w danym momen­cie. Celem prze­bu­dowy może być zarówno aktu­ali­za­cja marki, wpro­wa­dze­nie jej w nową erę. Jak i zwięk­sze­nie współ­czyn­nika kon­wer­sji (con­wer­sion rate) lub zmniej­sze­nie współ­czyn­nika odrzu­ceń (Bouncing rate). Jeśli nie masz więc dobrego powodu na rede­sign, lepiej go nie rób, bo możesz jej tylko zaszkodzić.

  W coraz więk­szym i szyb­ciej pędzą­cym inter­ne­cie,
  nawet strony zapro­jek­to­wane przez zespoły mistrzów
  w sztuce pro­jek­to­wa­nia sta­rzeją się z ogromną prędkością.

  Jeśli Twoja firma nie zmie­nia stra­te­gii, a sta­tystki mówią o wskaź­niku odrzu­ceń poni­żej 50% i współ­czyn­niku kon­wer­sji powy­żej 20% To efek­tyw­niej będzie prze­zna­czyć te środki na zwięk­sze­nie ruchu (reklamę lub pozy­cjo­no­wa­nie) niż inwe­sto­wać je w nowy pro­jekt strony inter­ne­to­wej. Jeśli dalej jesteś zde­ter­mi­no­wany zmie­nić wygląd to przedew­szyst­kim znajdź na to czas. Nastaw się też, że może będziesz musiał zre­zy­gno­wać z jakie­goś pro­jektu, lub innych obo­wiąz­ków na rzecz tego roz­woju. Ponieważ porządne zapla­no­wa­nie rede­si­gnu zaj­muje sporo czasu.

  Od czego naj­le­piej roz­po­cząć pro­ces przeprojektowania?

  Na to pyta­nie wypa­da­łoby odpo­wie­dzieć szcze­gó­łowo. Musimy mieć przy­go­to­wany porządny plan, ponie­waż po dro­dze zawsze poja­wiają się jakieś pro­blemy, coś trzeba popra­wiać, coś zmie­nic zupeł­nie i gdzies prze­kie­ro­wać ruch ze sta­rych pod­stron, z któ­rych w nowej wer­sji rezygnujemy.

  Oczywiście ist­nieje róż­nica mię­dzy moder­ni­za­cją, a two­rze­niem
  wize­runku marki od nowa. Nawet zbyt duża moder­ni­za­cja może
  uczy­nić wię­cej szkody, niż pożytku.

  Przedstawiamy mapę sze­ściu ele­men­tów, które muszą być dobrze zapla­no­wane, jesz­cze przed roz­po­czę­ciem pracy.
  (Przynajmniej powinny być dobrze zakre­ślone.)

  Wymagania co do tre­ści

  Na początku wielu pro­jek­tan­tów myśli o nawi­ga­cji czy ele­men­tach wizu­al­nych. Raczej nigdy nie myślimy na początku o naszej tre­ści. A powin­ni­śmy. Parafrazując angiel­skie „Content is king”, treść nadal jest kró­lem. Warto więc zadbać rów­nież o jej odpo­wied­nią oprawę. Bardzo ważna jest czy­tel­ność tre­ści. Ocenia się m.in.: odpo­wiedni kon­trast, obszar tek­stu czy styl typo­gra­fii. Pamiętaj aby typo­gra­fia były dopa­so­wana do stylu strony oraz jej ele­men­tów (zdjęć, fil­mów itp.).


  Wymagania inter­fejsu
  admi­ni­stra­cyj­nego


  Ten etap doty­czy bar­dziej zło­żo­nych stron inter­ne­to­wych. Wiele z nich ma szcze­gólne wyma­ga­nia tech­niczne, jak rów­nież funk­cje, które należy dopa­so­wać. Warto o tym pomy­śleć wcze­śniej, ponie­waż może się oka­zać, że dużo wię­cej czasu będziemy musieli poświę­cić na napra­wia­nie tego, niż gdy­by­śmy wcze­śniej zapla­no­wali sobie listę tych szcze­gól­nych wyma­gań naszego pro­jektu.


  Czego ocze­kują
  użyt­kow­nicy
  odwie­dza­jący
  Twoją stronę?


  Na eta­pie pla­no­wa­nia, co tak naprawdę chcą użyt­kow­nicy Twojej strony, prze­pro­wadź bada­nie, prze­pro­wadź ankietę, zapy­taj bez­po­śred­nio, a przede wszyst­kim zapy­taj tych wszyst­kich, któ­rzy jesz­cze nie odwie­dzili Twojej strony (np. za pośred­nic­twem forów inter­ne­to­wych czy por­tali spo­łecz­no­ścio­wych).

  Oprócza zada­wa­nia pytań musisz zro­zu­mieć swo­ich użyt­kow­ni­ków. Jedna dogłębna ana­liza pod­czas pro­jek­to­wa­nia nie wystar­czy, należy ją powtó­rzyć. Pamiętaj, że re design musi odzwier­cie­dlać inte­resy Twoich użyt­kow­ni­ków. Pomyśl nie tylko, czego chcą, ale rów­nież o tym, czego potrzebują.wiarygodnym pro­jek­tem.


  Na to pyta­nie
  wypa­da­łoby
  odpo­wie­dzieć
  szcze­gó­łowo...


  Musimy mieć przy­go­to­wany porządny plan, ponie­waż po dro­dze zawsze poja­wiają się jakieś pro­blemy, coś trzeba popra­wiać, coś zmie­nic zupeł­nie i gdzies prze­kie­ro­wać ruch ze sta­rych pod­stron, z któ­rych w nowej wer­sji rezy­gnu­jemy. Poniżej znaj­duje się kilka ele­men­tów, które muszą być zapla­no­wane przed roz­po­czę­ciem pracy lub cho­ciaż zakre­ślone.


  Optymalizacja

  Redesign wymaga nowego spoj­rze­nia na opty­ma­li­za­cję. Sprawdź czego szu­kają ludzie, wcho­dzący na Twoją stronę? Skąd przy­cho­dzą? Czy uwa­żasz, że zna­leźli u Ciebie to, czego szu­kali?

  Zoptymalizuj słowa klu­czowe, swoje tre­ści i inne ele­menty zwią­zane z SEO. Redesign jest dosko­na­łym momen­tem na prze­gląd opty­mal­no­ści dzia­ła­nia witryny tak, aby nowy sza­blon ją roz­sze­rzał, a nie wcho­dził jej pod nogi. Jest to rów­nież dosko­nała oka­zja, aby polep­szyć szyb­kość łado­wa­nia się strony.elementów (zdjęć, fil­mów itp.).


  Przejrzyj kon­ku­ren­cję

  Po uzy­ska­niu wstęp­nych infor­ma­cji o naszym pro­jek­cie, powin­ni­śmy wyjść nieco poza to pole. Szybki prze­gląd stron inter­ne­to­wych kon­ku­ren­tów może nam znacz­nie pomóc. Nie sta­raj się ich kopio­wać, ale zwróć uwagę na ich mocne i słabe strony. To dosko­nały spo­sób na zbu­do­wa­nie wła­snej strony inter­ne­to­wej.


  Jakie roz­wią­za­nia są wyko­rzy­sty­wane na stro­nach kon­ku­ren­cji? Co jest dobrego w ich tre­ści? Co one wyra­żają? Możesz użyć podob­nych tech­nik w swoim rede­si­gnie lub stwo­rzyć coś nowego w opar­ciu o to, co Ci przy­pa­dło do gustu.

  Pamiętaj o mapie do zapro­wa­dze­niu porządku na stronie...

  Na tym eta­pie możemy zapla­no­wać mapę strony. Może, ale nie musi być taka sama jak poprzed­nio. Redesign strony inter­ne­to­wej to nie tylko design, ale rów­nież uży­tecz­ność, funk­cjo­nal­ność i archi­tek­tura informacji.

  Pracę nad mapą strony zaczyna się od strony głów­nej, a dal­szą nawi­ga­cję two­rzy się w dół, do dal­szych pod­stron. Różne funk­cje będą musiały zostać dodane do nie­któ­rych stron (np. RSS) i warto to mieć na uwa­dze. Utworzenie mapy strony może pomóc w wizu­ali­za­cji tre­ści. Bez niej łatwo zapo­mnieć o waż­nych tre­ściach, które mogą spo­wo­do­wać pro­blemy z dopa­so­wa­niem pew­nych elementów.

  Nadszedł czas na opra­co­wa­nie pro­jektu graficznego...

  Skoro już wszystko zostało zapla­no­wane i wła­śnie roz­po­czą­łeś pracę nad rede­si­gnem naszej marki, możemy przejść do naj­bar­dziej eks­cy­tu­ją­cej czę­ści – desi­gnu. Większość osób, która nigdy nie robiła rede­si­gnu roz­po­czyna swoją pracę od tego momentu.

  Teraz jeste­śmy lepiej przy­go­to­wani. Mamy bada­nia, opra­co­wany styl marki oraz wstępny obraz szkie­le­towy. Mamy już wszystko zapla­no­wane, a plan jest stały. Jedne rze­czy, któ­rych warto pamię­tać na tym eta­pie to to, co przez co już prze­szli­śmy i co zapla­no­wa­li­śmy. Jeżeli bada­nia będą trwały dłuż­szy okres czasu, przy­po­mi­naj sobie to, co już przy­go­to­wa­łeś. Wydrukuj sobie obraz szkie­le­towy i mapę strony, aby mieć je pod ręką. Wprowadź plan w życie.

  Rozwijaj i testuj, aż osią­gniesz swoje cele

  Proces ten jest bar­dzo pro­sty i nie wymaga dal­szego wyja­śnia­nia. Jeżeli trzy­mamy się planu, wszystko powinno pójść gładko. Na zakoń­cze­nie sprawdź wszyst­kie linki, prze­pro­wadź test na szyb­kość i uspraw­nij ją w razie potrzeby. Sprawdź wali­da­cję raz jesz­cze i roz­wiąż ewen­tu­alne problemy.

  Poproś rów­nież obiek­tywne osoby o spraw­dze­nie Twojej pracy. Niektóre błędy można prze­oczyć. Twoje ostat­nie testy powinny być bar­dzo dokładne.

  SEO Redesign. Czyli jak prze­pro­wa­dzić wdro­że­nie nowej
  strony, aby nie zepsuć obec­nych pozy­cji w wyszukiwarkach.

  Jeżeli zamie­rzasz wyko­nać rede­sign swo­jej strony, pole­camy skon­sul­to­wać się rów­nież ze spe­cja­li­stą SEO. Warto zadać mu poniż­sze pytania:

  1. Które strony kasu­jemy? I na które z nowych stron prze­kie­ro­wu­jemy ten ruch.
  2. Jakie słowa klu­czowe kie­rują na kaso­wane strony i ile przy­pada na każdą z nich?
  3. Do któ­rych stron kaso­wane strony lin­kują (ile wewnętrz­nych odno­śni­ków tracimy)?
  4. Do jakich adre­sów prze­kie­ro­wu­jemy osoby odwie­dza­jące usu­nięte adresy stron?
  5. Czy te strony, na które jest prze­kie­ro­wa­nie, pozy­cjo­no­wane są na te same słowa co usu­nięte strony i jak dobrze te pozy­cjo­no­wa­nie jest zro­bione w porów­na­niu ze stro­nami usu­nię­tymi? Choć cza­sami trudno jest odpo­wie­dzieć na to pyta­nie, ale na pewno powinno być brane pod uwagę.
  6. Czy musimy usu­nąć wszyst­kie z tych stron?
  7. Jak się zmie­nia wewnętrzne odno­śniki mie­dzy stro­nami i jaki masz plan, aby te zmiany zre­kom­pen­so­wać? Głownie cho­dzi o to jakie odno­śniki są doda­wane lub kaso­wane z głów­nej strony i głów­nego menu nawigacyjnego.
  8. Jakie gra­fiki się zmie­nia? Czy w danej chwili są jakieś gra­fiki, które chcemy zmie­nić, dające jaki­kol­wiek ruch przy­cho­dzący i jeśli tak, to jak zamie­rzamy zre­kom­pen­so­wać tę zmianę?
  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Wesołe
  naśladownictwo
  Wzorowanie się na innych, to naj­ła­twiej­szy spo­sób kształ­to­wa­nia naszego zachowania.
  Jaki wzór do naśla­do­wa­nia poka­zu­jesz na swo­jej stro­nie, by poin­for­mo­wać ludzi jak wygląda pożą­dane zacho­wa­nie, które chcesz uzy­skać?

  Obserwowanie, jak powin­ni­śmy się zacho­wać może spro­wo­ko­wać do dzia­ła­nia lepiej, niż cokol­wiek innego. Znajdź i nagródź ludzi, któ­rzy wyka­zują mode­lowe „dobre” zacho­wa­nie w sytu­acjach, które two­rzysz, na stronie.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Jack Welch
  CEO - General Electrics.
  Genialny lider ogłoszony
  managerem stulecia.
  Otrzymaj ofertę