Redesign, czyli przeprojektowywanie stron. Zyskuj nowych klientów nie tracąc starych.

Przeczytaj koniecznie, jeśli Twoja strona ma coraz mniejszy wpływ na stan konta.

Co znajdziesz w artykule

  Twoja stro­na wciąż przy­cią­ga nowych użyt­kow­ni­ków, ale ma to coraz mniej­szy wpływ na stan Twojego kon­ta? Podświadomie czu­jesz, że wir­tu­al­na sie­dzi­ba Twojej fir­my się sta­rze­je? Jest więc wiel­ce praw­do­po­dob­ne, że Twoja witry­na potrze­bu­je prze­pro­jek­to­wa­nia. Na szczę­ście, jesteś we wła­ści­wym miej­scu. Dowiedz się od cze­go zacząć odświe­że­nie swo­jej witry­ny, a cze­go koniecz­nie się wystrze­gać. Poznaj naj­lep­sze prak­ty­ki prze­pro­jek­to­wy­wa­nia stron inter­ne­to­wych.

  Przeprojektowanie strony firmowej to proces znacznie bardziej złożony, niż zaprojektowanie strony od nowa.

  Wielu z nas, myśla­ło już o zmia­nie jej wyglą­du a przy­naj­mniej zda­je sobie spra­wę że taka zmia­na by się przy­da­ła.
  Jest to waż­ne i trud­ne, a zara­zem znie­chę­ca­ją­ce zada­nie, przez co prze­waż­nie lądu­je na czar­nym koń­cu naszej listy rze­czy do zro­bie­nia. A to wiel­ki błąd, gdyż w takiej sytu­acji im szyb­ciej prze­pro­jek­tu­je­my stro­nę, tym szyb­ciej będzie dla nas przy­zwo­icie zara­biać. Cały sekret tkwi w tym, aby przy­cią­gnąć wie­lu nowych klien­tów nie tra­cąc wię­zi ze sta­ry­mi.

  Czy wiesz, że…
  Żłe prze­pro­jek­to­wa­nie
  stro­ny, może
  dopro­wa­dzić do
  cał­ko­wi­tej utra­ty pozy­cji
  w wyszu­ki­war­kach.

  Czy powinienem wymieniać moją stronę? Oto jest pytanie!

  Problemem jest zarów­no brak zapla­no­wa­nia, jak i brak zro­zu­mie­nia potrze­by rede­si­gnu. Jak prze­pro­jek­to­wać stro­nę fir­mo­wą, aby zyskać nowych klien­tów? Przede wszyst­kim weź pod uwa­gę, że nie każ­da stro­na powin­na zostać zmie­nio­na, przy­naj­mniej nie w danym momen­cie. Celem prze­bu­do­wy może być zarów­no aktu­ali­za­cja mar­ki, wpro­wa­dze­nie jej w nową erę. Jak i zwięk­sze­nie współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji (con­wer­sion rate) lub zmniej­sze­nie współ­czyn­ni­ka odrzu­ceń (Bouncing rate). Jeśli nie masz więc dobre­go powo­du na rede­sign, lepiej go nie rób, bo możesz jej tyl­ko zaszko­dzić.

  W coraz więk­szym i szyb­ciej pędzą­cym inter­ne­cie,
  nawet stro­ny zapro­jek­to­wa­ne przez zespo­ły mistrzów
  w sztu­ce pro­jek­to­wa­nia sta­rze­ją się z ogrom­ną pręd­ko­ścią.

  Jeśli Twoja fir­ma nie zmie­nia stra­te­gii, a sta­tyst­ki mówią o wskaź­ni­ku odrzu­ceń poni­żej 50% i współ­czyn­ni­ku kon­wer­sji powy­żej 20% To efek­tyw­niej będzie prze­zna­czyć te środ­ki na zwięk­sze­nie ruchu (rekla­mę lub pozy­cjo­no­wa­nie) niż inwe­sto­wać je w nowy pro­jekt stro­ny inter­ne­to­wej. Jeśli dalej jesteś zde­ter­mi­no­wa­ny zmie­nić wygląd to przedew­szyst­kim znajdź na to czas. Nastaw się też, że może będziesz musiał zre­zy­gno­wać z jakie­goś pro­jek­tu, lub innych obo­wiąz­ków na rzecz tego roz­wo­ju. Ponieważ porząd­ne zapla­no­wa­nie rede­si­gnu zaj­mu­je spo­ro cza­su.

  Od czego najlepiej rozpocząć proces przeprojektowania?

  Na to pyta­nie wypa­da­ło­by odpo­wie­dzieć szcze­gó­ło­wo. Musimy mieć przy­go­to­wa­ny porząd­ny plan, ponie­waż po dro­dze zawsze poja­wia­ją się jakieś pro­ble­my, coś trze­ba popra­wiać, coś zmie­nic zupeł­nie i gdzies prze­kie­ro­wać ruch ze sta­rych pod­stron, z któ­rych w nowej wer­sji rezy­gnu­je­my.

  Oczywiście ist­nie­je róż­ni­ca mię­dzy moder­ni­za­cją, a two­rze­niem
  wize­run­ku mar­ki od nowa. Nawet zbyt duża moder­ni­za­cja może
  uczy­nić wię­cej szko­dy, niż pożyt­ku.

  Przedstawiamy mapę sze­ściu ele­men­tów, któ­re muszą być dobrze zapla­no­wa­ne, jesz­cze przed roz­po­czę­ciem pra­cy.
  (Przynajmniej powin­ny być dobrze zakre­ślo­ne.)

  Wymagania co do tre­ści

  Na począt­ku wie­lu pro­jek­tan­tów myśli o nawi­ga­cji czy ele­men­tach wizu­al­nych. Raczej nigdy nie myśli­my na począt­ku o naszej tre­ści. A powin­ni­śmy. Parafrazując angiel­skie „Content is king”, treść nadal jest kró­lem. Warto więc zadbać rów­nież o jej odpo­wied­nią opra­wę. Bardzo waż­na jest czy­tel­ność tre­ści. Ocenia się m.in.: odpo­wied­ni kon­trast, obszar tek­stu czy styl typo­gra­fii. Pamiętaj aby typo­gra­fia były dopa­so­wa­na do sty­lu stro­ny oraz jej ele­men­tów (zdjęć, fil­mów itp.).


  Wymagania inter­fej­su
  admi­ni­stra­cyj­ne­go


  Ten etap doty­czy bar­dziej zło­żo­nych stron inter­ne­to­wych. Wiele z nich ma szcze­gól­ne wyma­ga­nia tech­nicz­ne, jak rów­nież funk­cje, któ­re nale­ży dopa­so­wać. Warto o tym pomy­śleć wcze­śniej, ponie­waż może się oka­zać, że dużo wię­cej cza­su będzie­my musie­li poświę­cić na napra­wia­nie tego, niż gdy­by­śmy wcze­śniej zapla­no­wa­li sobie listę tych szcze­gól­nych wyma­gań nasze­go pro­jek­tu.


  Czego ocze­ku­ją
  użyt­kow­ni­cy
  odwie­dza­ją­cy
  Twoją stro­nę?


  Na eta­pie pla­no­wa­nia, co tak napraw­dę chcą użyt­kow­ni­cy Twojej stro­ny, prze­pro­wadź bada­nie, prze­pro­wadź ankie­tę, zapy­taj bez­po­śred­nio, a przede wszyst­kim zapy­taj tych wszyst­kich, któ­rzy jesz­cze nie odwie­dzi­li Twojej stro­ny (np. za pośred­nic­twem forów inter­ne­to­wych czy por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych).

  Oprócza zada­wa­nia pytań musisz zro­zu­mieć swo­ich użyt­kow­ni­ków. Jedna dogłęb­na ana­li­za pod­czas pro­jek­to­wa­nia nie wystar­czy, nale­ży ją powtó­rzyć. Pamiętaj, że re design musi odzwier­cie­dlać inte­re­sy Twoich użyt­kow­ni­ków. Pomyśl nie tyl­ko, cze­go chcą, ale rów­nież o tym, cze­go potrzebują.wiarygodnym pro­jek­tem.


  Na to pyta­nie
  wypa­da­ło­by
  odpo­wie­dzieć
  szcze­gó­ło­wo...


  Musimy mieć przy­go­to­wa­ny porząd­ny plan, ponie­waż po dro­dze zawsze poja­wia­ją się jakieś pro­ble­my, coś trze­ba popra­wiać, coś zmie­nic zupeł­nie i gdzies prze­kie­ro­wać ruch ze sta­rych pod­stron, z któ­rych w nowej wer­sji rezy­gnu­je­my. Poniżej znaj­du­je się kil­ka ele­men­tów, któ­re muszą być zapla­no­wa­ne przed roz­po­czę­ciem pra­cy lub cho­ciaż zakre­ślo­ne.


  Optymalizacja

  Redesign wyma­ga nowe­go spoj­rze­nia na opty­ma­li­za­cję. Sprawdź cze­go szu­ka­ją ludzie, wcho­dzą­cy na Twoją stro­nę? Skąd przy­cho­dzą? Czy uwa­żasz, że zna­leź­li u Ciebie to, cze­go szu­ka­li?

  Zoptymalizuj sło­wa klu­czo­we, swo­je tre­ści i inne ele­men­ty zwią­za­ne z SEO. Redesign jest dosko­na­łym momen­tem na prze­gląd opty­mal­no­ści dzia­ła­nia witry­ny tak, aby nowy sza­blon ją roz­sze­rzał, a nie wcho­dził jej pod nogi. Jest to rów­nież dosko­na­ła oka­zja, aby polep­szyć szyb­kość łado­wa­nia się strony.elementów (zdjęć, fil­mów itp.).


  Przejrzyj kon­ku­ren­cję

  Po uzy­ska­niu wstęp­nych infor­ma­cji o naszym pro­jek­cie, powin­ni­śmy wyjść nie­co poza to pole. Szybki prze­gląd stron inter­ne­to­wych kon­ku­ren­tów może nam znacz­nie pomóc. Nie sta­raj się ich kopio­wać, ale zwróć uwa­gę na ich moc­ne i sła­be stro­ny. To dosko­na­ły spo­sób na zbu­do­wa­nie wła­snej stro­ny inter­ne­to­wej.


  Jakie roz­wią­za­nia są wyko­rzy­sty­wa­ne na stro­nach kon­ku­ren­cji? Co jest dobre­go w ich tre­ści? Co one wyra­ża­ją? Możesz użyć podob­nych tech­nik w swo­im rede­si­gnie lub stwo­rzyć coś nowe­go w opar­ciu o to, co Ci przy­pa­dło do gustu.

  Pamiętaj o mapie do zaprowadzeniu porządku na stronie...

  Na tym eta­pie może­my zapla­no­wać mapę stro­ny. Może, ale nie musi być taka sama jak poprzed­nio. Redesign stro­ny inter­ne­to­wej to nie tyl­ko design, ale rów­nież uży­tecz­ność, funk­cjo­nal­ność i archi­tek­tu­ra infor­ma­cji.

  Pracę nad mapą stro­ny zaczy­na się od stro­ny głów­nej, a dal­szą nawi­ga­cję two­rzy się w dół, do dal­szych pod­stron. Różne funk­cje będą musia­ły zostać doda­ne do nie­któ­rych stron (np. RSS) i war­to to mieć na uwa­dze. Utworzenie mapy stro­ny może pomóc w wizu­ali­za­cji tre­ści. Bez niej łatwo zapo­mnieć o waż­nych tre­ściach, któ­re mogą spo­wo­do­wać pro­ble­my z dopa­so­wa­niem pew­nych ele­men­tów.

  Nadszedł czas na opracowanie projektu graficznego...

  Skoro już wszyst­ko zosta­ło zapla­no­wa­ne i wła­śnie roz­po­czą­łeś pra­cę nad rede­si­gnem naszej mar­ki, może­my przejść do naj­bar­dziej eks­cy­tu­ją­cej czę­ści – desi­gnu. Większość osób, któ­ra nigdy nie robi­ła rede­si­gnu roz­po­czy­na swo­ją pra­cę od tego momen­tu.

  Teraz jeste­śmy lepiej przy­go­to­wa­ni. Mamy bada­nia, opra­co­wa­ny styl mar­ki oraz wstęp­ny obraz szkie­le­to­wy. Mamy już wszyst­ko zapla­no­wa­ne, a plan jest sta­ły. Jedne rze­czy, któ­rych war­to pamię­tać na tym eta­pie to to, co przez co już prze­szli­śmy i co zapla­no­wa­li­śmy. Jeżeli bada­nia będą trwa­ły dłuż­szy okres cza­su, przy­po­mi­naj sobie to, co już przy­go­to­wa­łeś. Wydrukuj sobie obraz szkie­le­to­wy i mapę stro­ny, aby mieć je pod ręką. Wprowadź plan w życie.

  Rozwijaj i testuj, aż osiągniesz swoje cele

  Proces ten jest bar­dzo pro­sty i nie wyma­ga dal­sze­go wyja­śnia­nia. Jeżeli trzy­ma­my się pla­nu, wszyst­ko powin­no pójść gład­ko. Na zakoń­cze­nie sprawdź wszyst­kie lin­ki, prze­pro­wadź test na szyb­kość i uspraw­nij ją w razie potrze­by. Sprawdź wali­da­cję raz jesz­cze i roz­wiąż ewen­tu­al­ne pro­ble­my.

  Poproś rów­nież obiek­tyw­ne oso­by o spraw­dze­nie Twojej pra­cy. Niektóre błę­dy moż­na prze­oczyć. Twoje ostat­nie testy powin­ny być bar­dzo dokład­ne.

  SEO Redesign. Czyli jak przeprowadzić wdrożenie nowej
  strony, aby nie zepsuć obecnych pozycji w wyszukiwarkach.

  Jeżeli zamie­rzasz wyko­nać rede­sign swo­jej stro­ny, pole­ca­my skon­sul­to­wać się rów­nież ze spe­cja­li­stą SEO. Warto zadać mu poniż­sze pyta­nia:

  1. Które stro­ny kasu­je­my? I na któ­re z nowych stron prze­kie­ro­wu­je­my ten ruch.
  2. Jakie sło­wa klu­czo­we kie­ru­ją na kaso­wa­ne stro­ny i ile przy­pa­da na każ­dą z nich?
  3. Do któ­rych stron kaso­wa­ne stro­ny lin­ku­ją (ile wewnętrz­nych odno­śni­ków tra­ci­my)?
  4. Do jakich adre­sów prze­kie­ro­wu­je­my oso­by odwie­dza­ją­ce usu­nię­te adre­sy stron?
  5. Czy te stro­ny, na któ­re jest prze­kie­ro­wa­nie, pozy­cjo­no­wa­ne są na te same sło­wa co usu­nię­te stro­ny i jak dobrze te pozy­cjo­no­wa­nie jest zro­bio­ne w porów­na­niu ze stro­na­mi usu­nię­ty­mi? Choć cza­sa­mi trud­no jest odpo­wie­dzieć na to pyta­nie, ale na pew­no powin­no być bra­ne pod uwa­gę.
  6. Czy musi­my usu­nąć wszyst­kie z tych stron?
  7. Jak się zmie­nia wewnętrz­ne odno­śni­ki mie­dzy stro­na­mi i jaki masz plan, aby te zmia­ny zre­kom­pen­so­wać? Głownie cho­dzi o to jakie odno­śni­ki są doda­wa­ne lub kaso­wa­ne z głów­nej stro­ny i głów­ne­go menu nawi­ga­cyj­ne­go.
  8. Jakie gra­fi­ki się zmie­nia? Czy w danej chwi­li są jakieś gra­fi­ki, któ­re chce­my zmie­nić, dają­ce jaki­kol­wiek ruch przy­cho­dzą­cy i jeśli tak, to jak zamie­rza­my zre­kom­pen­so­wać tę zmia­nę?
  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Prowokowanie działań
  W codzien­nych ścież­kach, potrze­bu­je­my małych przy­po­mnień, któ­re zmo­ty­wu­ją nas do dzia­ła­nia.
  Efektywne, zachę­ca­ją­ce kuk­sań­ce powin­ny zacze­piać ludzi tam, gdzie się znaj­du­ją.

  Na stro­nie może to być wyróż­nio­ny guzik, przy­po­mnie­nie mailem a nawet zwy­kły Tweet. Można tak­że wyko­rzy­stać czyn­ni­ki wywo­łu­ją­ce w try­bie offli­ne. Pomyśl o takich rodza­jach przy­po­mnień, któ­re moż­na usta­wić same­mu (SMS, komu­ni­ka­to­ry) Również wydruk, czy naklej­ka będą słu­żyć dokso­na­le jako przy­po­mnie­nie, by coś zro­bić.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Donald Trump
  CEO Trump Organization.
  Prawdziwy Amerykański
  Multimiliarder i showman.
  Otrzymaj ofertę