Czy to prawda, że dobrze przygotowana strona internetowa obniża koszty reklam Adwords?

Od: Andrzej - Warszawa
Próbuję prze­ko­nać dużą, wie­lo­na­ro­dową firmę, która jest bar­dzo odporna na zmiany, do wpro­wa­dze­nia na stro­nie pro­po­no­wa­nych przeze mnie zmian zwią­za­nych z pozy­cjo­no­wa­niem. Ten opór jest więk­szy z tego powodu, że działy ana­liz, pozy­cjo­no­wa­nia, pla­no­wa­nia pro­duk­cji i kon­troli oraz roz­woju stron inter­ne­to­wych pod­le­gają róż­nym oso­bom, które nie mają ze sobą zbyt dobrego kon­taktu. By więc pra­co­wali ze sobą, zde­cy­do­wa­łem się wyko­rzy­stać ele­menty, na które są czuli; np. w dziale pla­no­wa­nia pro­duk­cji i kon­troli z pew­no­ścią chcą wydaj­niej wyko­rzy­sty­wać budżet. By tra­fić w ich czuły punkt i osią­gnąć mój cel, jakim jest wpro­wa­dze­nie zmian na stro­nie inter­ne­to­wej, by pomóc dzia­łowi pozy­cjo­no­wa­nia, roz­wa­żam przed­sta­wie­nie argu­mentu, że zmiany na stro­nie zwięk­szą wyniki jako­ściowe, które w zamian zmniej­szą wyso­kość stawki za klik­nię­cie. Przede wszyst­kim, czy to uczciwy argu­ment? Czy może­cie pomóc mi zna­leźć jakieś dowody na popar­cie tego?
Odpowiedz na pytanie
Powiadom o nowej odpowiedziavatar

Odpowiedź eksperta

Od: Mariusz Słowik
0
osób uznało odpowiedź
za pomocną

Tak, wyższy Wynik Jakości obniży kwotę, którą będziemy musieli zaoferować, by uzyskać tę samą pozycję na liście reklam. I tak, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych na stronie związana ze stawką za kliknięcie zwiększy Wynik Jakości.

Zobacz to i obajrzyj ten krótki filmik od Google

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Prowokowanie działań
W codzien­nych ścież­kach, potrze­bu­jemy małych przy­po­mnień, które zmo­ty­wują nas do działania.
Efektywne, zachę­ca­jące kuk­sańce powinny zacze­piać ludzi tam, gdzie się znaj­dują.

Na stro­nie może to być wyróż­niony guzik, przy­po­mnie­nie mailem a nawet zwy­kły Tweet. Można także wyko­rzy­stać czyn­niki wywo­łu­jące w try­bie offline. Pomyśl o takich rodza­jach przy­po­mnień, które można usta­wić samemu (SMS, komu­ni­ka­tory) Również wydruk, czy naklejka będą słu­żyć dokso­nale jako przy­po­mnie­nie, by coś zrobić.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę