Masz pytanie?

W tym miejscu możesz liczyć na darmową odpowiedź.

Odpowiedzi ekspertów.

Czym jest reklama kontekstowa?

Piszę pra­cę na temat rekla­my w sie­ci i potrze­bu­ję pomo­cy. Spotkałem się z wie­lo­ma defi­ni­cja­mi rekla­my kon­tek­sto­wej. Czy mogę usły­szeć waszą? Dziękuję.

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Inne w Marketing Internetowy
Kliknij aby kontynuować

Czy w reklamowaniu firmy warto wykorzystywać spam?

Kupiłem za 10 zł bazę w któ­rej znaj­du­je się 150.000 adre­sów mailo­wych.

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Inne w Marketing Internetowy
Kliknij aby kontynuować

Jaki jest najlepszy sposób na zyskanie czytelników na blogu?

Dostałem w nowej fir­mie zada­nie zaopie­ko­wa­nia się fir­mo­wym blo­giem. Czy może­cie podać mi jakieś wska­zów­ki, w jaki spo­sób mogę go ulep­szyć?

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Inne w Marketing Internetowy
Kliknij aby kontynuować

Jak dużą wartość ma wysyłanie ofert przez e-mail?

Czy opła­ca się męczyć ludzi ofer­ta­mi pocz­to­wy­mi? Jak nale­ży robić to dobrze? Dzięki za opi­nie, cze­kam na Waszą odpo­wiedź!

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Inne w Marketing Internetowy
Kliknij aby kontynuować

Ile warte są adresy e-mail? Jak obliczać wartość adresów?

Niektórzy twier­dzą, że dla dobrze poin­for­mo­wa­ne­go spe­cja­li­sty ds. mar­ke­tin­gu war­tość adre­su e-mail wyno­si 100 zł. Czy ist­nie­je meto­da obli­cza­nia war­to­ści...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
eTworzenie
Kliknij aby kontynuować

Jakie jest największe wyzwanie marketingu e-mailowego?

Oto lista kil­ku moż­li­wo­ści. Możecie ją z powo­dze­niem roz­wi­nąć! - stwo­rze­nie listy - treść doty­czą­ca pro­duk­tu - kodo­wa­nie HTML - moż­li­wość...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
eTworzenie
Kliknij aby kontynuować

Czy reklama banerowa wciąż działa?

Przeglądałem stro­nę kon­ku­ren­cji i mia­łem zamiar zare­zer­wo­wać ostat­ni baner dostęp­ny na stro­nie, ale naj­pierw chciał­bym to szyb­ko omó­wić z wami wszyst­ki­mi. Proszę...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strony internetowe i konwersja
Kliknij aby kontynuować

Czy to prawda, że dobrze przygotowana strona internetowa obniża koszty reklam Adwords?

Próbuję prze­ko­nać dużą, wie­lo­na­ro­do­wą fir­mę, któ­ra jest bar­dzo odpor­na na zmia­ny, do wpro­wa­dze­nia na stro­nie pro­po­no­wa­nych prze­ze mnie zmian zwią­za­nych...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strony internetowe i konwersja
Kliknij aby kontynuować

Czy można mieć inny budżet w reklamach Google na każdy dzień tygodnia?

Prowadzimy kam­pa­nię Google Adwords, któ­ra dzia­ła wyraź­nie lepiej pod wzglę­dem kon­wer­sji w ponie­dział­ki, wtor­ki i śro­dy… Jaki jest naj­lep­szy spo­sób, by w Adwords...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
PPC - Kampanie reklamowe
Kliknij aby kontynuować

Czy opłaca się inwestować w reklamy na Facebooku? Warto?

Cześć wszyst­kim! Zastanawiałem się, czy rze­czy­wi­ście war­to inwe­sto­wać w rekla­my na Facebooku, ist­nie­ją róż­ne opi­nie na ten temat. Branża, któ­rą pró­bu­ję...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
SEO oraz statystyki i analizy
Kliknij aby kontynuować

Czy Google naprawdę uznaje za powielanie treści strony z „www” i bez?

Nie bar­dzo rozu­miem, jak Google może obni­żać war­tość lin­ku, dla­te­go, że stro­na wyświe­tla tę samą zawar­tość z „www” w nazwie i bez...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
SEO oraz statystyki i analizy
Kliknij aby kontynuować

Czy promocja strony internetowej na Facebooku i Twitterze to zawsze dobry pomysł na poprawę pozycji w rankingach Google?

Staram się wypro­mo­wać punkt sprze­da­ży świe­żych owo­ców morza i restau­ra­cję na wybrze­żu we Władysławowie. Nie zna­la­złem zbyt wie­lu ludzi, któ­rzy uży­wa­ją...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Czy w pozycjonowaniu stron na słowa kluczowe liczą się duże i małe litery?

Wydawało mi się, że nie ma to zna­cze­nia dla wyszu­ki­wa­nia przez Google w zawar­to­ści stro­ny (czy to praw­da?), ale zauwa­ży­łem, że...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
SEO oraz statystyki i analizy
Kliknij aby kontynuować

Od czego zacząć pozycjonowanie stron? Co powinienem zrobić na początku?

Tworzę kil­ka nowych stron inter­ne­to­wych dla sie­bie i dla moje­go klien­ta. Dysponuję dość ogra­ni­czo­nym budże­tem w wyso­ko­ści 4000 zł dla trzech stron...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
SEO oraz statystyki i analizy
Kliknij aby kontynuować

Jaka jest wasza największa tajemnica w pozycjonowaniu?

Taka, o któ­rym mogą wie­dzieć wszy­scy bar­dziej zaawan­so­wa­ni, ale żaden z począt­ku­ją­cych? Zajmuję się SEO od roku, zaczy­na­jąc od wła­snej stro­ny, ale...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
SEO oraz statystyki i analizy
Kliknij aby kontynuować

Czy Facebook może upaść?

Mam plan, aby swo­ją stro­nę zro­bić bar­dzo pro­stą ( = nie­dro­gą), za to aktyw­nie dzia­łać za pośred­nic­twem Facebooka (han­del i pro­jek­ty...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Co jest lepsze? Twitter czy Facebook?

Prowadzę kurs i małą stro­nę poświę­co­ną sztu­ce wal­ki (capo­eira). Chciałbym doło­żyć do niej kon­to spo­łecz­no­ścio­we, gdzie mógł­bym wsta­wiać szyb­kie wia­do­mo­ści (np....

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Mam pomysł na dobry portal społecznościowy…

Zastanawiam się, jak dobrze wystar­to­wać, i unik­nąć błę­dów w począt­ko­wym roz­wo­ju. Wiadomo, że takich por­ta­li powsta­wa­ło wie­le, a dziś napraw­dę popu­lar­nych jest kil­ka.

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Jak mogę użyć mediów społecznościowych do zwiększenia sprzedaży?

Sprzedaję przez Internet uni­ka­to­we mone­ty. Konkurencja jest duża, i szu­kam moż­li­wo­ści, by jakoś się wyróż­nić. Facebooka uży­wa się jesz­cze w tej bran­ży...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Jak wiele kont społecznościowych potrzebuje moja firma?

Zajmuję się orga­ni­za­cją even­tów; w tej bran­ży nowo­cze­sne media świet­nie się spraw­dza­ją. Miałem kon­to na Naszej Klasie, teraz pro­wa­dzę Facebooka, ale...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Czy mogę sprawdzać obecność moich pracowników na stronach typu Nasza Klasa, GG w godzinach pracy?

Prowadzę nie­du­żą fir­mę han­dlu onli­ne. Parę przy­krych przy­kła­dów naka­za­ło mi ostroż­ność, a z dru­giej stro­ny nie mogę sam sie­dzieć przy nich...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Którego projektanta stron polecacie? Którego wybrać?

Prowadzę osie­dlo­wą piz­ze­rię; na stro­nie powin­no być edy­to­wal­ne menu, mała gale­ria, parę słów o nas. Jak zna­leźć pro­jek­tan­ta takiej stro­ny?

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strony internetowe i konwersja
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje zaprojektowanie strony internetowej?

Prowadzę gale­rię z arty­stycz­nym wypo­sa­że­niem wnętrz: rzeź­by, naczy­nia, gra­fi­ki itp. Nie jest to więc typo­wy e-biz­nes; zale­ży mi na pro­stej, ele­ganc­kiej...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strony internetowe i konwersja
Kliknij aby kontynuować

Którą firmę wybrać do zaprojektowania strony internetowej?

Chcę stwo­rzyć witry­nę sie­ci tak­só­wek z uni­kal­ny­mi cecha­mi (m.in. zamó­wie­nie onli­ne). Jak zna­leźć dobre­go pro­jek­tan­ta takiej stro­ny ?

2
To pytanie zawiera odpowiedzi
Opublikowane w:
Tone of voice i audiobranding
Kliknij aby kontynuować
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę