Masz pytanie?

W tym miejscu możesz liczyć na darmową odpowiedź.

Odpowiedzi ekspertów.

Czym jest reklama kontekstowa?

Piszę pracę na temat reklamy w sieci i potrze­buję pomocy. Spotkałem się z wie­loma defi­ni­cjami reklamy kon­tek­sto­wej. Czy mogę usły­szeć waszą? Dziękuję.

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Inne w Marketing Internetowy
Kliknij aby kontynuować

Czy w reklamowaniu firmy warto wykorzystywać spam?

Kupiłem za 10 zł bazę w któ­rej znaj­duje się 150.000 adre­sów mailowych.

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Inne w Marketing Internetowy
Kliknij aby kontynuować

Jaki jest najlepszy sposób na zyskanie czytelników na blogu?

Dostałem w nowej fir­mie zada­nie zaopie­ko­wa­nia się fir­mo­wym blo­giem. Czy może­cie podać mi jakieś wska­zówki, w jaki spo­sób mogę go ulepszyć?

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Inne w Marketing Internetowy
Kliknij aby kontynuować

Jak dużą wartość ma wysyłanie ofert przez e-mail?

Czy opłaca się męczyć ludzi ofer­tami pocz­to­wymi? Jak należy robić to dobrze? Dzięki za opi­nie, cze­kam na Waszą odpowiedź!

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Inne w Marketing Internetowy
Kliknij aby kontynuować

Ile warte są adresy e-mail? Jak obliczać wartość adresów?

Niektórzy twier­dzą, że dla dobrze poin­for­mo­wa­nego spe­cja­li­sty ds. mar­ke­tingu war­tość adresu e-mail wynosi 100 zł. Czy ist­nieje metoda obli­cza­nia war­to­ści...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
eTworzenie
Kliknij aby kontynuować

Jakie jest największe wyzwanie marketingu e-mailowego?

Oto lista kilku moż­li­wo­ści. Możecie ją z powo­dze­niem roz­wi­nąć! - stwo­rze­nie listy - treść doty­cząca pro­duktu - kodo­wa­nie HTML - moż­li­wość...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
eTworzenie
Kliknij aby kontynuować

Czy reklama banerowa wciąż działa?

Przeglądałem stronę kon­ku­ren­cji i mia­łem zamiar zare­zer­wo­wać ostatni baner dostępny na stro­nie, ale naj­pierw chciał­bym to szybko omó­wić z wami wszyst­kimi. Proszę...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strony internetowe i konwersja
Kliknij aby kontynuować

Czy to prawda, że dobrze przygotowana strona internetowa obniża koszty reklam Adwords?

Próbuję prze­ko­nać dużą, wie­lo­na­ro­dową firmę, która jest bar­dzo odporna na zmiany, do wpro­wa­dze­nia na stro­nie pro­po­no­wa­nych przeze mnie zmian zwią­za­nych...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strony internetowe i konwersja
Kliknij aby kontynuować

Czy można mieć inny budżet w reklamach Google na każdy dzień tygodnia?

Prowadzimy kam­pa­nię Google Adwords, która działa wyraź­nie lepiej pod wzglę­dem kon­wer­sji w ponie­działki, wtorki i środy… Jaki jest naj­lep­szy spo­sób, by w Adwords...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
PPC - Kampanie reklamowe
Kliknij aby kontynuować

Czy opłaca się inwestować w reklamy na Facebooku? Warto?

Cześć wszyst­kim! Zastanawiałem się, czy rze­czy­wi­ście warto inwe­sto­wać w reklamy na Facebooku, ist­nieją różne opi­nie na ten temat. Branża, którą pró­buję...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
SEO oraz statystyki i analizy
Kliknij aby kontynuować

Czy Google naprawdę uznaje za powielanie treści strony z „www” i bez?

Nie bar­dzo rozu­miem, jak Google może obni­żać war­tość linku, dla­tego, że strona wyświe­tla tę samą zawar­tość z „www” w nazwie i bez...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
SEO oraz statystyki i analizy
Kliknij aby kontynuować

Czy promocja strony internetowej na Facebooku i Twitterze to zawsze dobry pomysł na poprawę pozycji w rankingach Google?

Staram się wypro­mo­wać punkt sprze­daży świe­żych owo­ców morza i restau­ra­cję na wybrzeżu we Władysławowie. Nie zna­la­złem zbyt wielu ludzi, któ­rzy uży­wają...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Czy w pozycjonowaniu stron na słowa kluczowe liczą się duże i małe litery?

Wydawało mi się, że nie ma to zna­cze­nia dla wyszu­ki­wa­nia przez Google w zawar­to­ści strony (czy to prawda?), ale zauwa­ży­łem, że...

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
SEO oraz statystyki i analizy
Kliknij aby kontynuować

Od czego zacząć pozycjonowanie stron? Co powinienem zrobić na początku?

Tworzę kilka nowych stron inter­ne­to­wych dla sie­bie i dla mojego klienta. Dysponuję dość ogra­ni­czo­nym budże­tem w wyso­ko­ści 4000 zł dla trzech stron...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
SEO oraz statystyki i analizy
Kliknij aby kontynuować

Jaka jest wasza największa tajemnica w pozycjonowaniu?

Taka, o któ­rym mogą wie­dzieć wszy­scy bar­dziej zaawan­so­wani, ale żaden z począt­ku­ją­cych? Zajmuję się SEO od roku, zaczy­na­jąc od wła­snej strony, ale...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
SEO oraz statystyki i analizy
Kliknij aby kontynuować

Czy Facebook może upaść?

Mam plan, aby swoją stronę zro­bić bar­dzo pro­stą ( = nie­drogą), za to aktyw­nie dzia­łać za pośred­nic­twem Facebooka (han­del i pro­jekty...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Co jest lepsze? Twitter czy Facebook?

Prowadzę kurs i małą stronę poświę­coną sztuce walki (capo­eira). Chciałbym doło­żyć do niej konto spo­łecz­no­ściowe, gdzie mógł­bym wsta­wiać szyb­kie wia­do­mo­ści (np....

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Mam pomysł na dobry portal społecznościowy…

Zastanawiam się, jak dobrze wystar­to­wać, i unik­nąć błę­dów w począt­ko­wym roz­woju. Wiadomo, że takich por­tali powsta­wało wiele, a dziś naprawdę popu­lar­nych jest kilka.

1
To pytanie zawiera odpowiedź
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Jak mogę użyć mediów społecznościowych do zwiększenia sprzedaży?

Sprzedaję przez Internet uni­ka­towe monety. Konkurencja jest duża, i szu­kam moż­li­wo­ści, by jakoś się wyróż­nić. Facebooka używa się jesz­cze w tej branży...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Jak wiele kont społecznościowych potrzebuje moja firma?

Zajmuję się orga­ni­za­cją even­tów; w tej branży nowo­cze­sne media świet­nie się spraw­dzają. Miałem konto na Naszej Klasie, teraz pro­wa­dzę Facebooka, ale...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Czy mogę sprawdzać obecność moich pracowników na stronach typu Nasza Klasa, GG w godzinach pracy?

Prowadzę nie­dużą firmę han­dlu online. Parę przy­krych przy­kła­dów naka­zało mi ostroż­ność, a z dru­giej strony nie mogę sam sie­dzieć przy nich...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Społecznościowy marketing
Kliknij aby kontynuować

Którego projektanta stron polecacie? Którego wybrać?

Prowadzę osie­dlową piz­ze­rię; na stro­nie powinno być edy­to­walne menu, mała gale­ria, parę słów o nas. Jak zna­leźć pro­jek­tanta takiej strony?

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strony internetowe i konwersja
Kliknij aby kontynuować

Ile kosztuje zaprojektowanie strony internetowej?

Prowadzę gale­rię z arty­stycz­nym wypo­sa­że­niem wnętrz: rzeźby, naczy­nia, gra­fiki itp. Nie jest to więc typowy e-biznes; zależy mi na pro­stej, ele­ganc­kiej...

0
Brak odpowiedzi na to pytanie
Opublikowane w:
Strony internetowe i konwersja
Kliknij aby kontynuować

Którą firmę wybrać do zaprojektowania strony internetowej?

Chcę stwo­rzyć witrynę sieci tak­só­wek z uni­kal­nymi cechami (m.in. zamó­wie­nie online). Jak zna­leźć dobrego pro­jek­tanta takiej strony ?

2
To pytanie zawiera odpowiedzi
Opublikowane w:
Tone of voice i audiobranding
Kliknij aby kontynuować
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę