Przykłady efektywnych stron www dla firmy z branży budowlanej i remontowej.

Stronę inter­ne­to­wą tak jak zbu­do­wa­nie domu dobrze jest powie­rzyć zaufa­nej, pro­fe­sjo­nal­nej i w peł­ni wywią­zu­ją­cej się z zobo­wią­zań fir­mie. Zobacz przy­kła­dy stron, któ­re stwo­rzy­li­śmy i dowiedz się dla­cze­go nasi Klienci mówią, że two­rzy­my naj­lep­sze stro­ny w sie­ci.

5 nowo­cze­snych przy­kła­dów stron
bran­ży remon­to­wo - budow­la­nej,
któ­ry­mi zachwy­ca się cały świat.

przyklad-strony-budowlano-remontowej-1
przyklad-strony-budowlano-remontowej-2
przyklad-strony-budowlano-remontowej-3
przyklad-strony-budowlano-remontowej-4
przyklad-strony-budowlano-remontowej

Nasze strony budujemy na trwałych fundamentach.

Tworzymy od pod­staw, uwzględ­nia­jąc wszyst­kie potrze­by firm budow­la­nych, remon­to­wych archi­tek­tów, geo­de­tów i dewe­lo­pe­rów. Krótko mówiąc: two­rzo­ne przez nas stro­ny inter­ne­to­we są jak ide­al­ne fir­my bran­ży budow­la­nej: solid­ne, pro­fe­sjo­nal­ne i sta­bil­ne. Użytkownicy Internetu są coraz bar­dziej świa­do­mi jego moż­li­wo­ści, nowo­cze­śni i wyma­ga­ją­cy. Wizytówka fir­my w sie­ci to dzi­siaj zde­cy­do­wa­nie za mało.

strona-firmy-budowlanej
przyklad-strony-budowlanej

Firmy z bran­ży budow­la­nej muszą szczy­cić się przede wszyst­kim solid­no­ścią i facho­wo­ścią, zwłasz­cza w sie­ci, gdzie od ofer­ty kon­ku­ren­cji dzie­li nas jed­no klik­nię­cie.

W sieci nie wystarczy już po prostu być.

firma-remontowa

Również w kształ­cie i zawar­to­ści stro­ny inter­ne­to­wej. A suk­ces fir­my w Internecie nie ozna­cza już tyl­ko posia­da­nia stro­ny inter­ne­to­wej. Współpracując z Owocnymi przy two­rze­niu nowo­cze­snej, a jed­no­cze­śnie solid­nej stro­ny www (zaska­ku­je­my wyłącz­nie na plus) zysku­jesz wie­le świet­nych roz­wią­zań.

Przede wszyst­kim zadba­my, aby Twoja stro­na inter­ne­to­wa była przy­ja­zna, miła dla oka i wzbu­dza­ją­ca zaufa­nie. Dobre wra­że­nie to pod­sta­wa. Firmy z bran­ży budow­la­nej uczest­ni­czą w two­rze­niu pięk­nych domów, my pro­jek­tu­je­my pięk­ne stro­ny.

Następnie wypo­sa­ży­my Twoją stro­nę www we wszyst­kie nie­zbęd­ne ele­men­ty, aby poru­sza­nie się na niej było pro­ste i intu­icyj­ne. Łatwa komu­ni­ka­cja i funk­cjo­nal­ność to inter­ne­to­we nie­zbęd­ni­ki, aby stro­na była łatwa w nawi­ga­cji. Czy mógł­byś sobie wyobra­zić dom ze śle­py­mi kory­ta­rza­mi czy blok wie­lo­pię­tro­wy bez win­dy? Każdy aktyw­ny przy­cisk musi być dokład­nie tam, gdzie trze­ba i pro­wa­dzić tam, gdzie trze­ba – bez żad­nych nie­spo­dzia­nek.

Zamieścimy na stro­nie inter­ne­to­wej wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje, któ­re pomo­gą w wykre­owa­niu dobre­go wize­run­ku Twojej fir­my. W bran­ży budow­la­nej opi­nia decy­du­je o wszyst­kim.

Zadbamy rów­nież o wyjąt­ko­wą zawar­tość Twojej stro­ny inter­ne­to­wej. Stworzymy tre­ści, któ­re przy­cią­gną uwa­gę Twoich klien­tów. To w jaki spo­sób przed­sta­wisz infor­ma­cje o swo­jej dzia­łal­no­ści w sie­ci jest rów­nie waż­ne, jak to, jakich mate­ria­łów czy narzę­dzi uży­jesz budu­jąc lub pro­jek­tu­jąc domy. Słowa budu­ją zaufa­nie do fir­my i pozwa­la­ją jej zabły­snąć.

Będziemy pamię­tać o para­me­trze boun­cing rate. Nie pozwo­li­my, aby Klient, któ­ry wszedł na Twoją stro­nę opu­ścił ją bez zapo­zna­nia się z jej zawar­to­ścią i nie zna­lazł na niej tego, cze­go potrze­bu­je uda­jąc się na poszu­ki­wa­nia do kon­ku­ren­cji.

Być może zain­te­re­su­je Cię tak­że temat iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej oraz przy­kła­dów logo firm remon­to­wo - budow­la­nych.

Pomożemy Twojej stronie internetowej uzyskać wysoki
współczynnik konwersji, aby każdy odwiedzający stał się
Klientem rzeczywistym od razu lub w najbliższej przyszłości.

strona-firmy-remontowej

Wyjdziemy z Twoją stro­ną inter­ne­to­wą z zaci­sza domo­wych pie­le­szy do każ­de­go miej­sca na świe­cie. Nieważne, gdzie będzie znaj­do­wał się Twój poten­cjal­ny klient – jeże­li będzie miał w ręku tele­fon komór­ko­wy, tablet lub smart­fo­na – z łatwo­ścią zapo­zna się z ofer­tą Twojej fir­my. Tak wła­śnie dzia­ła Responsive Web Design, czy­li tech­no­lo­gia dopa­so­wy­wa­nia się do wiel­ko­ści urzą­dze­nia. Nie chciał­byś prze­cież, aby przy­pad­ko­wo usły­sza­na dobra opi­nia o Twojej fir­mie zosta­ła zapo­mnia­na, bo nie będzie moż­na wyświe­tlić jej stro­ny w urzą­dze­niach mobil­nych? A to tyl­ko nie­któ­re z wie­lu roz­wią­zań, któ­re pro­po­nu­je­my, aby Twój fir­ma odnio­sła suk­ces i zosta­ła zapa­mię­ta­na. Zapoznaj się z naszą ofer­tą i nie prze­gap napraw­dę dobrej oka­zji do zwięk­sze­nia swo­ich zysków.

Nasze stro­ny odda­je­my pod klucz! Zapytaj nas o bez­płat­ną ofer­tę stwo­rze­nia stro­ny www, dla Twojej fir­my. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Ojciec Apple inc. Ikona
rewolucji w marketingu,
biznesie i designie.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Potrzeba pewności
Pragniemy mieć pew­ność i jeste­śmy bar­dziej skłon­ni pod­jąć dzia­ła­nie, jeśli dostęp­ne są kon­kret­ne infor­ma­cje.
Wieloznaczność może wywo­łać reak­cję na zagro­że­nie, któ­ra skut­ku­je nie­po­ko­jem.

Wykorzystana w małych daw­kach – takich jak inte­re­su­ją­ce wyzwa­nie – łagod­na nie­pew­ność może zwra­cać uwa­gę (szcze­gól­nie wte­dy, gdy ludzie wykształ­ci­li u sie­bie nawy­ki). Jednak wie­lo­znacz­ność może rów­nież pro­wa­dzić do bez­czyn­no­ści: ludzie rza­dziej dzia­ła­ją w opar­ciu o nie­ja­sne infor­ma­cje. Jakie infor­ma­cje poda­jesz, by pomóc ludziom pod­jąć decy­zję? Czy celo­wo two­rzysz wra­że­nie pew­no­ści lub nie­pew­no­ści?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę