show menu
+ Menu

Przykłady efektywnych stron www dla firmy z branży budowlanej i remontowej.

Stronę inter­ne­tową tak jak zbu­do­wa­nie domu dobrze jest powie­rzyć zaufa­nej, pro­fe­sjo­nal­nej i w pełni wywią­zu­ją­cej się z zobo­wią­zań fir­mie. Zobacz przy­kłady stron, które stwo­rzy­li­śmy i dowiedz się dla­czego nasi Klienci mówią, że two­rzymy naj­lep­sze strony w sieci.

5 nowo­cze­snych przy­kła­dów stron
branży remon­towo - budow­la­nej,
któ­rymi zachwyca się cały świat.

przyklad-strony-budowlano-remontowej-1
 
przyklad-strony-budowlano-remontowej-2
 
przyklad-strony-budowlano-remontowej-3
 
przyklad-strony-budowlano-remontowej-4
 
przyklad-strony-budowlano-remontowej
 

Nasze strony budu­jemy na trwa­łych fundamentach.

Tworzymy od pod­staw, uwzględ­nia­jąc wszyst­kie potrzeby firm budow­la­nych, remon­to­wych archi­tek­tów, geo­de­tów i dewe­lo­pe­rów. Krótko mówiąc: two­rzone przez nas strony inter­ne­towe są jak ide­alne firmy branży budow­la­nej: solidne, pro­fe­sjo­nalne i sta­bilne. Użytkownicy Internetu są coraz bar­dziej świa­domi jego moż­li­wo­ści, nowo­cze­śni i wyma­ga­jący. Wizytówka firmy w sieci to dzi­siaj zde­cy­do­wa­nie za mało.

strona-firmy-budowlanej
przyklad-strony-budowlanej

Firmy z branży budow­la­nej muszą szczy­cić się przede wszyst­kim solid­no­ścią i facho­wo­ścią, zwłasz­cza w sieci, gdzie od oferty kon­ku­ren­cji dzieli nas jedno kliknięcie.

W sieci nie wystar­czy już po pro­stu być.

firma-remontowa

Również w kształ­cie i zawar­to­ści strony inter­ne­to­wej. A suk­ces firmy w Internecie nie ozna­cza już tylko posia­da­nia strony inter­ne­to­wej. Współpracując z Owocnymi przy two­rze­niu nowo­cze­snej, a jed­no­cze­śnie solid­nej strony www (zaska­ku­jemy wyłącz­nie na plus) zysku­jesz wiele świet­nych roz­wią­zań.

Przede wszyst­kim zadbamy, aby Twoja strona inter­ne­towa była przy­ja­zna, miła dla oka i wzbu­dza­jąca zaufa­nie. Dobre wra­że­nie to pod­stawa. Firmy z branży budow­la­nej uczest­ni­czą w two­rze­niu pięk­nych domów, my pro­jek­tu­jemy piękne strony.

Następnie wypo­sa­żymy Twoją stronę www we wszyst­kie nie­zbędne ele­menty, aby poru­sza­nie się na niej było pro­ste i intu­icyjne. Łatwa komu­ni­ka­cja i funk­cjo­nal­ność to inter­ne­towe nie­zbęd­niki, aby strona była łatwa w nawi­ga­cji. Czy mógł­byś sobie wyobra­zić dom ze śle­pymi kory­ta­rzami czy blok wie­lo­pię­trowy bez windy? Każdy aktywny przy­cisk musi być dokład­nie tam, gdzie trzeba i pro­wa­dzić tam, gdzie trzeba – bez żad­nych nie­spo­dzia­nek.

Zamieścimy na stro­nie inter­ne­to­wej wszyst­kie nie­zbędne infor­ma­cje, które pomogą w wykre­owa­niu dobrego wize­runku Twojej firmy. W branży budow­la­nej opi­nia decy­duje o wszyst­kim.

Zadbamy rów­nież o wyjąt­kową zawar­tość Twojej strony inter­ne­to­wej. Stworzymy tre­ści, które przy­cią­gną uwagę Twoich klien­tów. To w jaki spo­sób przed­sta­wisz infor­ma­cje o swo­jej dzia­łal­no­ści w sieci jest rów­nie ważne, jak to, jakich mate­ria­łów czy narzę­dzi uży­jesz budu­jąc lub pro­jek­tu­jąc domy. Słowa budują zaufa­nie do firmy i pozwa­lają jej zabły­snąć.

Będziemy pamię­tać o para­me­trze boun­cing rate. Nie pozwo­limy, aby Klient, który wszedł na Twoją stronę opu­ścił ją bez zapo­zna­nia się z jej zawar­to­ścią i nie zna­lazł na niej tego, czego potrze­buje uda­jąc się na poszu­ki­wa­nia do konkurencji.

Być może zain­te­re­suje Cię także temat iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej oraz przy­kła­dów logo firm remon­towo - budow­la­nych.

Pomożemy Twojej stro­nie inter­ne­to­wej uzy­skać wysoki
współ­czyn­nik kon­wer­sji, aby każdy odwie­dza­jący stał się
Klientem rze­czy­wi­stym od razu lub w naj­bliż­szej przyszłości.

strona-firmy-remontowej

Wyjdziemy z Twoją stroną inter­ne­tową z zaci­sza domo­wych pie­le­szy do każ­dego miej­sca na świe­cie. Nieważne, gdzie będzie znaj­do­wał się Twój poten­cjalny klient – jeżeli będzie miał w ręku tele­fon komór­kowy, tablet lub smart­fona – z łatwo­ścią zapo­zna się z ofertą Twojej firmy. Tak wła­śnie działa Responsive Web Design, czyli tech­no­lo­gia dopa­so­wy­wa­nia się do wiel­ko­ści urzą­dze­nia. Nie chciał­byś prze­cież, aby przy­pad­kowo usły­szana dobra opi­nia o Twojej fir­mie została zapo­mniana, bo nie będzie można wyświe­tlić jej strony w urzą­dze­niach mobil­nych? A to tylko nie­które z wielu roz­wią­zań, które pro­po­nu­jemy, aby Twój firma odnio­sła suk­ces i została zapa­mię­tana. Zapoznaj się z naszą ofertą i nie prze­gap naprawdę dobrej oka­zji do zwięk­sze­nia swo­ich zysków.

Nasze strony odda­jemy pod klucz! Zapytaj nas o bez­płatną ofertę stwo­rze­nia strony www, dla Twojej firmy. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Smaczki
Zapamiętujemy i reagu­jemy pozy­tyw­nie na małe, zaska­ku­jące i wesołe uciechy.
Jak można stwo­rzyć efekt zasko­cze­nia i drob­nej przy­jem­no­ści? Może to być zabawny krótki tekst, link do zabaw­nego fil­miku lub kom­ple­ment.

Może to być „psi­kus”, jak kupon, wir­tu­alny upo­mi­nek lub śmieszny obra­zek scho­wany gdzieś na stro­nie. Nawet satys­fak­cja ze odkry­cia połą­cze­nia lub roz­wią­za­nia zagadki umy­sło­wej może pomóc stwo­rzyć korzystne i nie­za­po­mniane wrażenie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
x
Będziemy Ci bardzo wdzięczni za
sugestie lub informację o napotkanym
błędzie. Każdego dnia wkładamy wiele
pracy, aby te strony były lepsze.

Pozwól nam Tobie podziękować:
no-spam