Projektowanie skutecznej strony fundacji.

Owocna witryna dla fundacji.

Witryna inter­ne­towa jest jedną z naj­waż­niej­szych wizy­tó­wek orga­ni­za­cji. Od tego jak wygląda, jak się po niej poru­szać i co zawiera, zależy czy będzie odwie­dzana przez inter­nau­tów. A to wła­śnie o ich aten­cję cho­dzi. Stworzenie nowo­cze­snej strony www wymaga ogrom­nej wie­dzy, doświad­cze­nia, dla­tego warto powie­rzyć to zada­nie spe­cja­li­stom. Im strona jest bar­dziej przej­rzy­sta, przy­ja­zna w nawi­ga­cji, tym łatwiej przy­cią­gnie nawet przy­pad­ko­wego odbiorcę i być może zaskarbi sobie jego uwagę na dłu­żej i prze­kona go do zaan­ga­żo­wa­nia się lub popie­ra­nia dzia­łań organizacji.

Decydując się na stwo­rze­nie witryny inter­ne­to­wej można uzyskać:

Po pierw­sze – moż­li­wość pro­mo­wa­nia orga­ni­za­cji
Po dru­gie – narzę­dzie bez­po­śred­niej komu­ni­ka­cji z odbiorcą, dającą moż­li­wość budo­wa­nia rela­cji z oto­cze­niem
Po trze­cie – moż­li­wość bie­żą­cego ana­li­zo­wa­nia wize­runku orga­ni­za­cji i reago­wa­nia w razie potrzeby

Liczba stron inter­ne­to­wych wzra­sta bar­dzo szybko, także wśród pod­mio­tów poza­rzą­do­wych rośnie kon­ku­ren­cja. Aby móc sku­tecz­nie pozy­ski­wać zaan­ga­żo­wa­nie inter­nau­tów, warto zadbać o swój wize­ru­nek w sieci. De facto, aby strona speł­niała swoje zada­nia musi wyróż­niać się na tle innych, o to naj­le­piej zadbają fachowcy. Komunikacja i inte­rak­tyw­ność – to dwa klu­czowe aspekty w przy­padku stron www dla orga­ni­za­cji.

Aby, udało się zbu­do­wać funk­cjo­nalną i atrak­cyjną witrynę należy spre­cy­zo­wać jej cel. Od defi­ni­cji celów zależy forma oraz układ strony.

W przy­padku fun­da­cji witryna może sta­no­wić:

narzę­dzie pro­mo­cyjne – two­rzone w celu zaist­nie­nia w sieci;
plat­forma infor­ma­cyjna – mająca na celu przed­sta­wie­nie cało­ści mate­ria­łów o orga­ni­za­cji;
narzę­dzie e-commerce – słu­żące sprze­daży.

Warto w tym miej­scu wspo­mnieć o współ­czyn­niku kon­wer­sji, czyli wskaź­niku, który infor­muje ilu użyt­kow­ni­ków wyko­nało pożą­daną przez nas akcję. np. zare­je­stro­wało się w ser­wi­sie lub sko­rzy­stało z zakładki kon­takt. W skró­cie mówiąc kon­wer­sja poka­zuje jaką sku­tecz­ność ma nasza strona, czyli w jakim stop­niu osią­gamy wyzna­czone na wstę­pie cele. Optymalizacja strony i nasta­wie­nie na dużą sku­tecz­no­ści, powinno leżeć u pod­staw jej tworzenia.

Doprecyzowane cele pozwa­lają przyjść krok dalej, czyli do prze­my­śle­nia zawar­to­ści strony.

Tworzenie stron to pro­ces, który powi­nien być spójny i kon­se­kwentny. Kwestie tre­ści oraz układu strony powinny być usta­lone w począt­ko­wej fazie pro­jektu. Warto przy tym pamię­tać, że zarówno nie­do­bór infor­ma­cji jak i ich nad­miar powo­dują, że strona staje się nie­atrak­cyjna i auto­ma­tycz­nie zostaje odrzu­cana przez użyt­kow­ni­ków sieci. Trzeba umieć wypo­środ­ko­wać i zna­leźć przy­sło­wiowy „złoty śro­dek”, tak skon­tro­wane są naj­lep­sze strony.

W odróż­nie­niu od innych mediów Internet umoż­li­wia komu­ni­ka­cję dwu­kie­run­kową.

Warto sko­rzy­stać z tej moż­li­wo­ści, wybie­ra­jąc, np.:
czat – dzięki, któ­remu inter­nauci mogą na bie­żąco roz­ma­wiać z zapro­szo­nym gościem lub mię­dzy sobą;
forum – na któ­rym mogą wyra­żać swoje opi­nie na dany temat;
ankiety, sondy;
zapy­taj eks­perta – moż­li­wość zada­wa­nia szcze­gó­ło­wych pytań.

Niezwykle ważna jest bie­żąca aktu­ali­za­cja – taką rolę może speł­niać dział aktu­al­no­ści. Tworząc strony inter­ne­towe zawie­ra­jącą czę­ste aktu­ali­za­cje, co w przy­padku NGO spraw­dza się bar­dzo, konieczne jest stwo­rze­nie CMS (czyli Systemie Zarządzania Treścią), który w łatwy i przy­stępny spo­sób pozwoli mody­fi­ko­wać tre­ści zawarte na stro­nie.

Layout czyli gra­ficzny wygląd strony, musi przy­cią­gać uwagę, ale koniecz­nie musi być spójny z sys­te­mem iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej orga­ni­za­cji. Zachowana więc powinna być wybrana kolo­ry­styka oraz typo­gra­fia. Spójny pro­jekt daje zaska­ku­jąco dobre efekty. Warto prze­szpe­rać zasoby inter­netu i zna­leźć swoje przy­kłady stron, które w naszym odczu­ciu są gra­ficz­nie cie­kawe i este­tyczne zara­zem. Mogą one posłu­żyć jako inspi­ra­cje dla zespołu two­rzą­cego witrynę.

Jeśli już o tym mowa, warto zain­we­sto­wać od razu w stronę wyko­naną w opar­ciu o naj­now­szą tech­no­lo­gię, a mia­no­wi­cie: respon­sive web design (RWD). Umożliwia ona wygodne prze­glą­da­nie strony na roz­ma­itych nośni­kach. Wykonanie strony w tej tech­nice pozwala uwzględ­nić każdą roz­dziel­czość ekranu: pio­nową i poziomą, małą i dużą. Witryna stwo­rzona zgod­nie z tą ideą jest ela­styczna, bowiem auto­ma­tycz­nie zostaje ska­lo­walna do pożą­da­nej roz­dziel­czo­ści. Dzięki zasto­so­wa­niu RWD strona ska­luje zdję­cia i filmy, zmie­nia­jąc układ tre­ści oraz dosto­so­wuje typo­gra­fię - wię­cej dowiesz się tu. Wiąże się to bez­po­śred­nio z wygodą użyt­ko­wa­nia, czyli funk­cjo­nal­no­ścią strony inter­ne­to­wej. Funkcjonalność to takie skon­stru­owa­nie strony, które pozwala na zna­le­zie­nie poszu­ki­wa­nych infor­ma­cji przez inter­nau­tów w spo­sób szybki i efek­tywny.

Nawigacja to jej bar­dzo ważny ele­ment warto więc, zadbać o :

intu­icyjne menu;
ścieżkę nawi­ga­cyjną, która infor­muje użyt­kow­nika, w któ­rym miej­scu ser­wisu aktu­al­nie się znaj­duje;
łącze do strony głów­nej jest szcze­gól­nie istotne w przy­padku roz­bu­do­wa­nych ser­wi­sów, w któ­rych można pobłą­dzić.

Projekty stron wyko­nane przez pro­fe­sjo­na­li­stów są przej­rzy­ste w tre­ści, mają dobrą kom­po­zy­cję , a este­tyka i gra­ficzne ele­menty wyróż­niają ją na tle coraz więk­szej kon­ku­ren­cji. Dzięki zasto­so­wa­niu respon­sive web design strona jest nowo­cze­sna, uży­teczna i dostępna dla wszyst­kich urzą­dzeń prze­glą­da­ją­cych sieć, czyli nie­zwy­kle prak­tyczna.

Na koniec warto wspo­mnieć, o waż­nym aspek­cie, a mia­no­wi­cie moż­li­wo­ści ana­li­zo­wa­nia ruchu na stro­nie. Zabiegi takie, jak mie­rze­nie liczby odsłon, w zależ­no­ści od pory dnia, bada­nie kolej­no­ści czy­ta­nych infor­ma­cji, powinny stać się nie­odzow­nym ele­men­tem dba­nia o sku­tecz­ność strony. Daje to moż­li­wość bie­żą­cego dosto­so­wy­wa­nia witryny do potrzeb użyt­kow­ni­ków. Takie zmiany, to zawsze są zmiany na lepsze.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Rozpoznanie ponad
przypominanie
Łatwiej jest roz­po­znać rze­czy, któ­rych doświad­czy­li­śmy wcze­śniej niż przy­wo­ły­wać je z pamięci.
Opcje wie­lo­krot­nego wyboru lub te wyma­ga­jące jed­nego klik­nię­cia to dla ludzi łatwy spo­sób inte­rak­cji ze stroną.

Jeśli chcesz popro­sić ludzi o wymie­nie­nie rze­czy z pamięci, spró­buj uzu­peł­nić (lub zastą­pić) puste pola okre­ślo­nymi, loso­wymi wybo­rami, które będą mogły ich naprowadzić.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę