Przykłady projektów stron edukacyjnych. Czyli witryny dobrze i źle wyszkolone.

Poznaj świetne przykłady stron politechnik, akademii i uniwersytetów. Również Polskich.

  • Strony-edukacyjne
Co znajdziesz w artykule

  Najważniejszym zada­niem witryn uczelni powinno być to, aby prze­ka­zać dużą ilość infor­ma­cji w jak naj­prost­szej i naj­bar­dziej przy­stęp­nej for­mie. Z reguły mają one do speł­nie­nia dzie­siątki celów. Muszą dostar­czyć nie­zbęd­nych infor­ma­cji stu­den­tom (zarówno nowym, obec­nym, jak i absol­wen­tom) i nie­rzadko pra­cow­ni­kom nauko­wym. Zobacz jak powinna wyglą­dać pro­jekt gra­ficzny wzo­ro­wej strony uczelni oraz poznaj te, które z pew­no­ścią odstra­szą kan­dy­da­tów na studia.

  Dobry pro­jekt strony szkoły, jest dziś ważny jak nigdy.

  Czego uczą nas naj­lep­sze pro­jekty gra­ficzne, uczel­nia­nych stron? Tego, że stu­den­tów trzeba sza­no­wać, doce­niać a cza­sem nawet roz­piesz­czać. Skończyły się czasy, w któ­rych dziwni przed­sta­wi­ciele nauki, uwa­żali, że trzeba ich gnę­bić, stre­so­wać i poni­żać.

  Istnieje kilka nie­mal dosko­na­łych pro­jek­tów gra­ficz­nych stron, które przy­cią­gają swoją funk­cjo­nal­no­ścią i spo­so­bem pre­zen­to­wa­nia infor­ma­cji. Jednak zde­cy­do­wana więk­szość repre­zen­tuje to, co wszy­scy zdają się dostrze­gać od dawna. Szkoły, prze­stały nadą­żać za postę­pem. Zwłaszcza w Polsce, któ­rej poświę­ci­li­śmy drugą połowę tego arty­kułu. Poniżej znaj­dziesz kilka naj­praw­dziw­szych pere­łek, które dosko­nale speł­niają wszel­kie wymogi nowo­cze­snej strony uczelni wyższej.

  Czy wiesz, że…
  Aż 2,5 mln
  studentów!
  - Kształci jed­no­ra­zowo
  naj­więk­szy uni­wer­sy­tet
  świata!
  The Indira Gandhi
  National Open University - Indie.

  10 przy­kła­dów stron szkół, god­nych naśladowania.

  Boston University

  Genialne połą­cze­nie przej­rzy­sto­ści i cie­ka­wego wyglądu. Dlaczego w Polsce strony inter­ne­towe szkół wyż­szych nie mogą tak wyglą­dać? Strona jest nie­sa­mo­wi­cie funk­cjo­nalna i do tego świet­nie wygląda. Śmiało możemy stwier­dzić, że tak powinna wyglą­dać każda witryna uczelni wyż­szej. Proszę tylko prze­czy­tać tytuły i główne “zaraź­liwe” nagłówki z życia uczelni. Prawda, że życie byłoby prost­sze i pięk­niej­sze? Zapraszam do Boston University.

  Bates College

  Pogrubiony nagłó­wek i sza­blon bazu­jący na siatce bar­dzo dobrze współ­grają na stro­nie Bates College. W nagłówku została umiesz­czona cie­kawa foto­gra­fia rekla­mowa. Świetny spo­sób na przy­cią­gnię­cie nowych stu­den­tów, bo kto nie chciałby dołą­czyć do skaczących?

  University of Nebraska-Lincoln

  Prosty sche­mat kolo­rów i czy­sty układ sza­blonu, oparty na siatce spra­wia, że strona inter­ne­towa Uniwersytetu Nebraska-Lincoln wydaje się być bar­dzo dopra­co­wana. Urzeka rów­nież jej wyra­fi­no­wany wygląd. Wszystko jest tutaj bar­dzo schludne i przej­rzy­ste. Na pewno nikt nie będzie narze­kać na jej funkcjonalność.

  Washtenaw Community College

  Strona Washtenaw Community College wyróż­nia się wiel­kimi, ręcz­nie ryso­wa­nymi ele­men­tami oraz uni­kal­nym wyglą­dem i kolo­ry­styką. Wiele osób jed­nak ma zastrze­że­nia co do funk­cjo­nal­no­ści i przej­rzy­sto­ści tego pro­jektu. Np. nie­wiele osób wie, że napisy po lewej stro­nie są ele­men­tami nawi­ga­cji i można w nie kliknąć.

  Nebraska Wesleyan University

  Strona szkoły Nebraska Wesleyan University jest jedną z naj­le­piej wyglą­da­ją­cych stron uczelni. Wyróżnia się fan­ta­stycz­nym tłem i dosko­nałą typo­gra­fią. Witryna naprawdę robi wra­że­nie i budzi uzna­nie wśród wielu użyt­kow­ni­ków. Jednak sam wygląd to nie wszystko i wielu z nich narzeka na jej funkcjonalność.

  Emily Carr University of Art & Design

  Emily Carr University of Art & Design zachwyca pięk­nym mini­ma­li­stycz­nym wyglą­dem, na którą składa się czy­sta typo­gra­fia pomiesz­czana z wyra­zi­stymi, kolo­ro­wymi akcen­tami. Nowoczesny, mini­ma­li­styczny design dosko­nale wspiera pro­stą nawi­ga­cję witryny.

  Bennington College

  Strony edu­ka­cyjne Bennington College wyko­rzy­stuje uni­kalny układ ele­men­tów i cie­kawy design. Witryna sama w sobie wygląda bar­dzo faj­nie i przy­ciąga oko, ale nie­stety, strona nie jest zbyt funk­cjo­nalna i prak­tyczna. Bennigton College stwo­rzył coś nowego, ale nie­stety mało przy­dat­nego w użyciu.

  Lenoir-Rhyne University

  Lenoir-Rhyne University sku­pia się na czy­stym, mini­ma­li­stycz­nym ukła­dzie ele­men­tów. Jednak, śmia­łym prze­ła­ma­niem tego mini­ma­li­zmu jest pokaz slaj­dów w nagłówku. Bardzo przy­jemna strona o pro­stej nawigacji.

  Zobacz, jak wyglą­dają 3 naj­lep­sze pro­jekty stron w Polsce.

  Strona Uniwersytetu
  Ekonomicznego w Krakowie

  Strony edu­ka­cyjne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wyglą­dem przy­po­mina wyróż­nione przez nas witryny z poprzed­niego roz­działu. Przyjemna dla oka, jasny podział infor­ma­cji, pro­sta nawi­ga­cja. Dodatkowym atu­tem jest tutaj sto­no­wana kolorystyka.

  Strona Akademia
  Sztuk Pięknych w Gdańsku.

  Strona Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ujmuje mini­ma­li­zmem w dobrym wyda­niu. Stonowana i ciemna kolo­ry­styka, dosko­nale prze­ła­mana żywymi, nie­wiel­kimi ele­men­tami daje bar­dzo cie­kawy i ory­gi­nalny efekt. Ponadto strona jest bar­dzo funk­cjo­nalna i pro­sta w nawi­ga­cji. Taka sztuka nam się podoba.

  Strona Politechniki Wrocławskiej.

  Politechnika Wrocławska wyko­rzy­stała cie­kawy pomysł, ujed­no­li­ca­jąc wszyst­kie strony poszcze­gól­nych wydzia­łów. Każda z nich wyróż­nia się jedy­nie nieco odmienną kolo­ry­styką. Zestandaryzowany wygląd strony i mini­ma­li­styczny design spra­wiają, że nawi­ga­cja na wszyst­kich stro­nach Politechniki Wrocławskiej jest nie­zwy­kle pro­sta, a sama witryna wyjąt­kowo funkcjonalna.

  Strona inter­ne­towa ASP, która oblała egza­miny z estetyki.

  Niestety, duża część stron inter­ne­to­wych uczelni wyż­szych jest strasz­nie zapro­jek­to­wana. Albo wyglą­dają jakby ktoś je stwo­rzył 15 lat temu i o nich zapo­mniał, albo są tak prze­ła­do­wane infor­ma­cjami, że ciężko jest na nich cokol­wiek zna­leźć. Nie odstra­szaj­cie swo­ich stu­den­tów.

  Jednym z takich odstra­sza­ją­cych two­rów jest strona Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Niestety, nie można jej nazwać piękną sztuką. Ciekawym jest, że to wła­śnie edu­ka­cja arty­styczna sygnuje się taką nie­do­pra­co­waną i, mówiąc kolo­kwial­nie, brzydką witryną.

  UPDATE 18.04: Jest wielka nadzieja!

  Chciałem podzię­ko­wać Krzysztofowi, za infor­ma­cję, że Łódzka Akademia Sztuk Pięknych wła­śnie odzy­skał swój honor! - To budzi wiel­kie nadzieje! Nowa strona jest już na przy­zwo­itym pozio­mie. Choć, jak na sztuki piękne nie powala to i tak wiel­kie brawa.

  Oczywiście to tylko jeden z punk­tów widze­nia, a dosko­nałe strony poja­wiają się cały czas. Jeżeli temat inte­re­suje Cię głę­biej, lub chcesz podzie­lić się wła­sną opi­nią, zapra­szam do komen­ta­rzy na samym dole tej strony.

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Ramowanie
  Sposób, w jaki infor­ma­cje są sfor­mu­ło­wane może zmie­nić naszą ocenę i mieć wpływ na nasze decyzje.
  Ukryta histo­ria może spra­wić, że naj­bar­dziej pożą­dane przez nas wybory będą naj­bar­dziej oczy­wi­ste.

  Na przy­kład sfor­mu­ło­wa­nie, że coś kosz­tuje „mniej niż fili­żanka kawy dzien­nie” zachęca ludzi do innego spoj­rze­nia na koszt jakie­goś abo­na­mentu. Jak przed­sta­wiasz wybory w swoim sys­te­mie? Jakie są dostępne opcje? Szczególnie w przy­padku nowych lub trud­nych pojęć.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Prawdziwy geniusz w dziedzinie
  marketingu. Właściciel
  Ogilvy&Mather.
  Otrzymaj ofertę