12 ciekawych stron ze słodkościami. Tak dobre, że będziesz miał ochotę je zjeść.

Oglądaj i oceniaj światowe przykłady witryn konfekcjonerii i restauracji. Smacznego!

  • Konfekcjoneria
Co znajdziesz w artykule

  Czy kie­dy­kol­wiek, mia­łeś ochotę pożreć swój moni­tor?
  Jeśli nigdy, nie było Tobie dane doświad­czyć tego uczu­cia, to przed­sta­wiamy Ci listę dwu­na­stu, naszym zda­niem, wyjąt­ko­wych wzo­rów i przy­kła­dów stron dla restau­ra­cji i kon­fek­cjo­ne­rii. Jeśli chcesz spra­wić, aby Twoja strona rów­nież była porzą­dana przez serca (i żołądki), to koniecz­nie prze­czy­taj ten artykuł.

  Prosty prze­pis na naj­bar­dziej ape­tyczne strony na świecie.

  Po pierw­sze foto­gra­fie, warte wię­cej niż tysiąc słów. W związku z tym, że tema­tem prze­wod­nim jest jedze­nie (a przy­naj­mniej być powinno), to nie ist­nieją (Moim zda­niem) lep­sze spo­soby wizu­ali­za­cji, niż poka­za­nie pięk­nych zdjęć jedze­nia. Dobrej jako­ści foto­gra­fie, zawsze bro­nią się same. Wystarczy pod­kre­ślić je smaczną kolo­ry­styką. I okra­sić sło­wami wzbu­dza­ją­cymi pożą­da­nie i ape­tyt.

  Warto zatrzy­mać się na chwilkę przy każ­dej ze stron, aby zoba­czyć, że taka kom­bi­na­cja ide­al­nie ze sobą współ­gra. Bez względu na pre­zen­to­waną markę.

  Czy wiesz, że…
  30 mld. sma­ków cze­ko­lady. Stworzenie tylu kom­bi­na­cji umoż­li­wia swoim klien­tom witryna chocomize.com

  Chcesz stwo­rzyć wła­sną, czekoladę?

  Nawet jeśli nie lubisz cze­ko­lady, ta strona ma wielką szanse to zmie­nić. Umożliwia ona wyko­na­nie aż 30 miliar­dów kom­bi­na­cji róż­nych sma­ków cze­ko­lad. Niemożliwością jest, żebyś nie polu­bił któ­rejś z nich. Za pośred­nic­twem tej strony możemy wybrać ulu­bioną bazę cze­ko­la­dową oraz ponad 100 rodza­jów owo­ców, orze­chów, ziół i cukier­ków. Czyż to nie brzmi przepysznie?

  Ciekawa strona z Australijskiej tra­dy­cji cukierniczej.

  Kolejny gene­ra­tor cze­ko­la­do­wego głodu. Oprawiony w bar­dzo przy­jemny, pro­sty i ele­gancki design. Firma rekla­muje się jako naj­star­szy biz­nes rodzinny, zaj­mu­jący się pro­duk­cją cze­ko­lady w Australii.

  Desing opa­ko­wań cze­ko­lad tak samo jak cała strona utrzy­many jest w kon­wen­cji łączą­cej pro­stotę z ele­gan­cją. Jest to witryna raczej dla kone­se­rów i smakoszy.

  Jeszcze fast­food, czy już zdrowy posiłek?

  Żaden fast­food nie jest w sta­nie zachę­cić Cię do zje­dze­nia? Strona picfresh.com.au zapewne zmieni Twoje zda­nie. Pic Fresh czyli fast­food uda­jący zdrowy posi­łek. Design dosko­nale pod­kre­śla rze­komą lek­kość pro­duk­tów. I na pierw­szy rzut oka czu­jemy, że dali­śmy się nabrać. Naprawdę wzmaga się w nas ochota na jedną z tych szyb­kich prze­ką­sek, które tak powoli zmie­niają się przed moimi oczami na stro­nie głów­nej. Świetne zdję­cia mogą zdzia­łać cuda.

  Kolejny przy­kład strony, pięk­nej fabryki czekolady.

  Kolejny kre­ator cze­ko­lad. Design strony przy­jemny, jed­nak niczym nie­wy­róż­nia­jący się od innych.

  Z witryny korzy­sta się w pro­sty i intu­icyjny spo­sób. Po wcze­śniej­szym zapo­zna­niu się z Chocomize.com, asor­ty­ment Createmychocolate.com nie robi na nas więk­szego wra­że­nia. Jednak pro­jekt gra­ficzny, podoba Mi się znacz­nie bar­dziej od konkurencji.

  Ciekawe strony super­mar­ketu w zdro­wej oprawie.

  Jest to witryna irlandz­kiego super­mar­ketu. Sklep inter­ne­towy z żyw­no­ścią orga­niczną. Najbardziej mul­ti­me­dialna z wszyst­kich pozo­sta­łych. Tłem strony jest zie­lona trawa. Centralna część witryny osa­dzona jest już nie na tra­wie, a czymś, co przy­po­mina żyzną zie­mię, na któ­rej można siać lub sadzić.

  W gór­nej czę­ści tej cie­ka­wej strony umiesz­czona jest nie­ustan­nie dzia­ła­jąca pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dialna, przed­sta­wia­jąca sklep i klien­tów, któ­rzy się po nim poru­szają. Naprawdę dobrze to wygląda.

  Ciekawe strony z dzie­łami kuli­nar­nej sztuki.

  Mmm… Otwieramy stronę i co od razu rzuca się w oczy? Małe dzieła kuli­nar­nej sztuki.

  Gdy prze­no­szę się dal­sze zaka­marki witryny, zachwy­cam się prze­róż­nymi pra­li­nami, ich bogac­twem kształ­tów i pre­cy­zją w wyko­na­niu. Do każ­dej z nich dołą­czone jest rów­nie gustowne opa­ko­wa­nie. Strona sama w sobie jest raczej pro­sta, główną rolę odgry­wają na niej pro­fe­sjo­nalne zdję­cia, które ma się ochotę zjeść.

  Gratka dla fanów chru­pią­cego bekonu.

  Coś dla fanów soczy­stej woło­winy i chru­pią­cego bekonu. Na stro­nie głów­nej przed­sta­wione są naj­now­sze pro­po­zy­cje z oferty Back Yard Burgers

  Kolorystyka strony utrzy­mana jest w bar­wach czarno-ognistych. Daje to dosko­nały efekt, pod­kre­śla­jący cha­rak­ter pre­zen­to­wa­nego, w więk­szo­ści gril­lo­wa­nego, jedzenia.

  Czekolada, która nie wysu­sza skóry jak mydło?!

  Jedna z naj­smacz­niej­szych inter­ne­to­wych witryn cze­ko­la­do­wych. Po wej­ściu uru­cha­mia się reklama fil­mowa, przed­sta­wia­jąca naj­now­sze cze­ko­ladki firmy Dove. Na górze tej cie­ka­wej strony przed­sta­wione jest cze­ko­la­dowe logo marki Dove, gdzie ma się wra­że­nie jakby z litery „D” za chwilę miała skap­nąć kro­pla cze­ko­lady. Umieszczone jest ono na tle, przed­sta­wia­ją­cym płynną cze­ko­ladę, na wzór falu­ją­cego na wie­trze jedwa­biu. Co tu dużo mówić – jest baaar­dzo czekoladowo.

  Kuchnia naszej uko­cha­nej babci, naresz­cie w Internecie!

  Witryna restau­ra­cji i sklepu pani Marie Catrib, to przy­kład cie­ka­wej strony , która powala kon­ku­ren­cję. Marie pro­po­nuje kuch­nię bez­glu­te­nową i wege­ta­riań­ską. Nawet kanapki pani Marii wyko­ny­wane są z chleba domo­wej roboty. Poza świet­nymi zdję­ciami, kli­matu dodają rów­nież dokładne opisy wszyst­kich potraw. Witryna bar­dzo dobrze oddaje atmos­ferę swoj­skiej, kuchni domo­wej. Czuć, że potrawy Marii przy­go­to­wy­wane są z ser­cem. Brawo.

  Na zakoń­cze­nie, słodki akcent z Polski.

  Jako bonus – coś dla lokal­nych patrio­tów. Mimo że Wedel od jakie­goś czasu jest wła­sno­ścią firmy Cadbury, lubimy o nim myśleć, jako o „naszym, pol­skim”. Strona Wedla pre­zen­tuje się bar­dzo przy­jem­nie, w prze­ci­wień­stwie do więk­szo­ści pol­skich witryn. Brawo, Wedel… ehm, brawo Cadbury!

  A która ze stron naj­bar­dziej podo­bała się Tobie?
  Być może nie ma jej w powyż­szym zesta­wie­niu, a powinna była się tu zna­leźć. Podziel się swoim zda­niem w komen­ta­rzach na samym dole tej strony. Dziękuję.

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Efekt humoru
  Dowcipne ele­menty w rekla­mie są znacz­nie bar­dziej lubiane i lepiej zapamiętywane.
  Dlaczego tak poważ­nie? Niemal każdy tekst jest oka­zją do nada­nia mu humo­ry­stycz­nych akcen­tów.

  Nie poprze­sta­waj na tym; pomyśl o inte­rak­cjach. O tym, jak spra­wić, by były zabawne. Tak jak każ­dej roz­mo­wie można dodać humoru, można także spra­wić, by bar­dziej zabawne były chmurki wyświe­tlane po naje­cha­niu na link, przy­ci­ski, poszcze­gólne kroki w pro­ce­sie i inne rze­czy, które napo­tyka użyt­kow­nik. W pro­ce­sie ucze­nia się wyko­rzy­stu­jemy humor do uła­twia­nia przy­swa­ja­nia nowej wie­dzy i jej zapamiętywania.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guru reklamy i sprzedaży.
  Twórca międzynarodowej
  potęgi Leo Burnett, Inc.
  Otrzymaj ofertę