show menu
+ Menu

Projekty i wzory stron www, dla dzieci. Dziecięce sklepy, szkoły i przedszkola.

Skuteczny pro­jekt strony www z pro­duk­tami lub ofertą skie­ro­waną do dzieci to szcze­gólne miej­sce w inter­ne­cie. Witryny tego typu są swo­istą ostoją dla buszu­ją­cych po sieci rodzi­ców, któ­rzy z uczu­ciem auten­tycz­nej tro­ski poszu­kują tu nie tylko jak naj­lep­szych pro­duk­tów dla swo­ich pociech, ale i dobrych inspi­ra­cji. W poniż­szym arty­kule przed­sta­wiamy naj­lep­sze pro­jekty stron dla dzieci, oraz to co jest ważne w ich projektowaniu.

3 świet­nie zapro­jek­to­wane przy­kłady stron www,
skie­ro­wa­nych do dzieci.

strona-dla-dzieci
 
dziecieca-strona-www
 
strona-dla-najmlodszych
 

Dlaczego wyjąt­kowy pro­jekt gra­ficzny jest, aż tak ważny?

tommy-hillfiger-kids

Strony inter­ne­towe, skie­ro­wane do dzieci, lub te któ­rych grupą doce­lową są ojco­wie i mamy, powinny się zatem cha­rak­te­ry­zo­wać wyjąt­kową czy­tel­no­ścią, przy­ja­zną budową, a także cie­płą atmos­ferą. By taka strona oka­zała się w pełni funk­cjo­nalna, powinna zostać stwo­rzona w zgo­dzie nowo­cze­snymi stan­dar­dami w pro­jek­to­wa­niu. Dlaczego? To wła­śnie nowo­cze­sność stoi po stro­nie wygody w obsłu­dze. To ona, z pomocą mądrej archi­tek­tury, wyso­kiego współ­czyn­nika kon­wer­sji, czy­tel­nej oprawy gra­ficz­nej, a także dosto­so­wa­niu do mobil­nych urzą­dzeń, jest w sta­nie zado­wo­lić rodzica w Internecie i stać się dla niego war­tym uwagi, wzbu­dza­ją­cym zaufa­nie part­ne­rem. Owocni są gotowi zre­ali­zo­wać dla Ciebie wła­śnie taki pro­jekt – prak­tyczny, dopa­so­wany do Twoich oso­bi­stych wyma­gań i wyma­gań współ­cze­snego Internetu, zachę­ca­jący, przy­ja­zny, naprawdę dobry.

Skuteczne wzory dzie­cię­cych pro­jek­tów stron www,
odpo­wia­dają na pyta­nie “Czemu rodzice mają Ci zaufać?”

Świat inter­netu już od jakie­goś czasu sku­tecz­nie odcho­dzi od pro­jek­tów skom­pli­ko­wa­nych, na korzyść tego, co pro­ste, czy­telne i łatwe w obsłudze.

leap-frog

Nowoczesna strona inter­ne­towa sklepu z pro­duk­tami dla dzieci będzie się zatem cha­rak­te­ry­zo­wała przede wszyst­kim łatwo­ścią obsługi.

Każda mama, czy każdy tata, już na pierw­szy rzut oka, przy oka­zji pierw­szego klik­nię­cia, będzie chciał(a) na takiej stro­nie inter­ne­to­wej pozo­stać na dłu­żej. Spróbujmy więc wypunk­to­wać szcze­gó­łowo cechy sku­tecz­nej, „dzie­cię­cej” witryny www.

www-dla-dzieci-playskool

3 Podstawowe cechy sku­tecz­nej strony dla dzieci.

Estetyczna oprawa gra­ficzna. Główną i naj­le­piej spraw­dzają się w inter­ne­cie formą este­tyczną jest dzi­siaj mini­ma­lizm. Im bar­dziej przej­rzy­ście, przy­jaź­niej dla oka, tym lepiej. Szczególnie, jeżeli mówimy o stro­nie inter­ne­to­wej skie­ro­wa­nej do dużej i róż­no­rod­nej grupy inter­nau­tów, jaką sta­no­wią rodzice.

strona-danone-dla-dzieci

Oni potra­fią być naprawdę różni – mniej nowo­cze­śni i bar­dziej nowo­cze­śni. Mniej i bar­dziej „świa­towi” czy „inter­ne­towi”. Szukając strony inter­ne­to­wej ofe­ru­ją­cej pro­dukty ich cie­ciom, mają jed­nak wspólny cel – zna­leźć jak naj­lep­szą i jak naj­bez­piecz­niej­szą ofertę. Skomplikowana szata gra­ficzna może ich sku­tecz­nie znie­chę­cić do dal­szych dzia­łań podej­mo­wa­nych na stro­nie. Natomiast pro­stota, jako naj­bar­dziej uni­wer­salna forma ist­nie­nia w sieci, podoba się i zachęca do „kli­ka­nia” nie­za­leż­nie od gustów i preferencji.


Owocni wie­dzą jak two­rzyć pro­jekty zarówno cie­kawe, jak i este­tyczne.
Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę, już dziś! Tel: 660 970 980

2. Wysoki współ­czyn­nik kon­wer­sji (ang. Conversion rate).

Tuż za naczelną cechą nowo­cze­snej strony inter­ne­to­wej, jaką jest jej este­tyka, idzie także wysoki współ­czyn­nik kon­wer­sji. Co rozu­mieć przez to poję­cie? To nic innego jak liczba zre­ali­zo­wa­nych przez stronę celów, podzie­lona przez liczbę jej odbior­ców. Mówiąc pro­ściej – wysoki współ­czyn­nik osią­gamy wtedy, gdy jak naj­więk­sza ilość z odwie­dza­ją­cych naszą stronę inter­nau­tów wyko­nuje na niej okre­ślone czyn­no­ści – doko­nuje zakupu, zapi­suje się do new­slet­tera, pobiera ofertę lub doko­nuje rezer­wa­cji, czyli wszystko to, co dla nas jako wła­ści­cieli strony jest naj­waż­niej­sze i nadaje jej i w naszym ist­nie­niu w sieci sens.

konwersja

Jeśli użyt­kow­nik inter­netu, w tym przy­padku rodzic, wcho­dzi na stronę, by zaraz potem ją opu­ścić nie zain­te­re­so­wany tym, co ona mu pro­po­nuje, ozna­cza to, że coś w jej kon­struk­cji nie­pra­wi­dłowo funk­cjo­nuje. Co to może być? Nieodpowiednia szata gra­ficzna, zbyt wiele opcji do wyboru, zła archi­tek­tura, nie­czy­tel­ność – wszystko to wpływa na użyt­kow­nika i potrafi spra­wić, że ten szybko czmych­nie do kon­ku­ren­cji. Dlatego my ofe­ru­jemy pro­jekty speł­nia­jące wszyst­kie wyma­ga­nia współ­cze­snego inter­nauty, wiemy, jak prze­ko­nać go, by został z Tobą chwilę dłużej.

1. Pamiętaj o urzą­dze­niach mobilnych.

Mobile – to ważne! Nowe tech­no­lo­gie wciąż się roz­wi­jają i upo­wszech­niają. Internet w tele­fo­nie komór­ko­wym wcho­dzi już do stan­dar­dów, smart­fon i tablet wciąż zyskują na popu­lar­no­ści, a ilość ich użyt­kow­ni­ków rośnie w tem­pie ekspresowym.

www-dla-maluchow-zuko

Trzeba nam wie­dzieć, że świeżo upie­czeni ojco­wie i mamy potra­fią być z nowymi tech­no­lo­giami za pan brat, dla­tego to tak ważne, by wyjść naprze­ciw ich ocze­ki­wa­niom.

Strona inter­ne­towa zapro­jek­to­wana jedy­nie na potrzebę sta­cjo­nar­nego kom­pu­tera, na ekra­nie tele­fonu czy smart­fona będzie wyświe­tlała się zupeł­nie ina­czej, cza­sem nawet może oka­zać się nieczytelna.

Dlatego już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia warto zadbać o odsłonę witryny spe­cjal­nie dosto­so­waną do użyt­kow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z mobil­nych urzą­dzeń. Bo oni rosną w siłę i już nie­długo będą sta­no­wić więk­szo­ściowy spo­sób, przez który oglą­dana jest nasza strona.

Mama i tata w inter­ne­cie chcą ci zaufać.

Tylko musisz dać im szansę. Jeżeli pro­jekt two­jej strony inter­ne­to­wej nie spełni ich ocze­ki­wań, będą szu­kali dalej, aż tra­fią na witrynę odpo­wia­da­jącą wprost na ich potrzeby. Strona ofe­ru­jąca nawet naj­lep­sze pro­dukty bez nowo­cze­snej i mądrze skon­stru­owa­nej oprawy, nie jest w sta­nie zwró­cić uwagi i wzbu­dzić zaufa­nia naj­bar­dziej zatro­ska­nej w inter­ne­cie grupy inter­nau­tów. Owocni są tego świa­domi, dla­tego ofe­rują pro­jekty prze­my­ślane, zachę­ca­jące, dosto­so­wane do potrzeb zarówno odbiorcy, jak i nadawcy. Strona www, którą dla Ciebie stwo­rzymy, już wkrótce okaże się naj­lep­szym narzę­dziem do zaist­nie­nia w sieci, a także w oczach mniej­szych i więk­szych konsumentów.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Ojciec Apple inc. Ikona
rewolucji w marketingu,
biznesie i designie.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Niespodzianka
W trak­cie codzien­nych czyn­no­ści nasz mózg pobu­dzany jest przez nowe i nie­ocze­ki­wane odkrycia.
Czy w zapla­no­wa­nych przez Ciebie doświad­cze­niach są jakieś małe nie­spo­dzianki?

„Niespodzianką” może być nowy doda­tek lub odmiana od codzien­no­ści, jak na przy­kład inne sfor­mu­ło­wa­nie w komu­ni­ka­cie z prośbą o potwier­dze­nie danych lub zmiana obrazka na zna­jo­mej stro­nie. Rozważ też, jak przy­cią­gnąć uwagę ludzi odcho­dząc od ocze­ki­wa­nych wzor­ców usta­lo­nych przez inne strony lub poprzez doświad­cze­nia nie­za­leżne od Twojej strony.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
x
Będziemy Ci bardzo wdzięczni za
sugestie lub informację o napotkanym
błędzie. Każdego dnia wkładamy wiele
pracy, aby te strony były lepsze.

Pozwól nam Tobie podziękować:
no-spam