Projektowanie skutecznej strony www, dla branży Finansowej. Brokerzy, banki, i doradcy finansowi.

Pomnażanie finan­sów dzię­ki stro­nie inter­ne­to­wej jest jak naj­bar­dziej moż­li­we. Projekty stron, któ­rych auto­ra­mi są Owocni gene­ru­ją wyłącz­nie więk­sze przy­cho­dy. Szczycimy się reko­men­da­cja­mi, któ­re jed­no­znacz­nie wska­zu­ją, że współ­pra­ca z nami pozwo­li­ła fir­mom wie­lo­krot­nie zwięk­szyć sprze­daż i to w nie­dłu­gim cza­sie. Krótko mówiąc: two­rzo­ne przez nas stro­ny inter­ne­to­we są takie jak w bran­ży finan­so­wej być powin­ny: solid­ne, pro­fe­sjo­nal­ne, god­ne zaufa­nia. Jeśli zasta­na­wiasz się jaką wybrać nazwę dla fir­my z bran­ży finan­so­wej zaj­rzyj tu.

Przykłady stron finan­so­wych,
któ­re wyprze­dza­ją epo­kę.

fajne-strony-banku-1
fajne-strony-banku-2
fajne-strony-banku-3
fajne-strony-banku-4
fajne-strony-banku-5

Wiarygodność.
Oto cha­rak­te­ry­sty­ka lide­rów bran­ży finan­so­wej


Bez dobrej opi­nii insty­tu­cje finan­so­we nie mają szans na pozy­ska­nie Klientów. Zbudowanie repu­ta­cji to dłu­go­fa­lo­wy i dłu­go­trwa­ły pro­ces, któ­re­go budo­wę bez­piecz­nie jest zacząć od cał­ko­wi­cie pro­fe­sjo­nal­nej, budzą­cej zaufa­nie i wia­ry­god­nej stro­ny inter­ne­to­wej. Ostatnio reali­zo­wa­li­śmy stro­nę CUK BROKER. Tak wyglą­da­ją efek­ty naszych dzia­łań w prak­ty­ce. Po lewej final­ny układ archi­tek­tu­ry infor­ma­cji oraz tre­ści, po pra­wej pro­jekt gra­ficz­ny stro­ny. Odwiedź stro­nę Cuk Broker tutaj.

projekt-strony-finansowej

Finansowa strona internetowa, która przynosi duże zyski?

wzor-strony-bankowej

W Owocnych, rozu­mie­my róż­ni­cę pomię­dzy pro­jek­to­wa­niem stro­ny dla fir­my gastro­no­micz­nej, a fir­my z bran­ży finan­so­wej. Proste zabie­gi gra­ficz­ne, nie wystar­czą gdy w grę wcho­dzi podej­mo­wa­nie wie­lo­let­nich decy­cji. Aby uzy­skać rezul­ta­ty trze­ba zaan­ga­rzo­wać obie pół­ku­le mózgu klien­ta. Dlatego tak waż­ne jest aby stro­na www była nowo­cze­śnie zapro­jek­to­wa­na, kolo­ry­stycz­nie sto­no­wa­na, bez­piecz­na i wzbu­dza­ją­ca zaufa­nie.

Użytkownicy Internetu są coraz bar­dziej świa­do­mi jego moż­li­wo­ści, nowo­cze­śni, ale i coraz bar­dziej wyma­ga­ją­cy. Dlatego Twoja fir­ma rów­nież powin­na wyma­gać od sie­bie coraz wię­cej, aby spro­stać ocze­ki­wa­niom Klientów. Bez wzglę­du na to czy pro­jek­tu­jesz stro­nę ban­ku, czy doradz­twa finan­so­we­go w świe­cie hiper kon­ku­ren­cji nie ma miej­sca na tan­de­tę.

Responsive web design - To strona musi dostosować
się do urządzenia klienta, a nie klient do strony.

Czy sły­sza­łeś o Responsive Web Design, wyso­kim współ­czyn­ni­ku kon­wer­sji czy para­me­trze boun­cing rate? Pomożemy Ci wyko­rzy­stać naj­now­sze tech­ni­ki zdo­by­wa­nia Klientów i osią­ga­nia wyso­kich zysków, pozo­sta­wia­jąc kon­ku­ren­cję dale­ko w tyle. Projekty gra­ficz­ne owoc­nych stron www cha­rak­te­ry­zu­ją się ide­al­nym dopa­so­wa­niem do potrzeb Klienta, ale i wyma­gań ryn­ku inter­ne­to­we­go.

przyklady-stron-finansowych

Podpowiemy Ci, co jest waż­ne dla poten­cjal­nych Klientów bran­ży finan­so­wej i czym się oni kie­ru­ją korzy­sta­jąc z usług kon­kret­nych firm. Opracujemy sku­tecz­ną kolo­ry­sty­kę stro­ny i stwo­rzy­my wygląd, któ­ry wzbu­dzi zaufa­nie i pozo­sta­wi dobre wra­że­nie. To koniecz­ny pierw­szy krok, aby zatrzy­mać poten­cjal­ne­go Klienta na stro­nie i spra­wić, aby zechciał zapo­znać się z jej zawar­to­ścią – czy­li z usłu­ga­mi, któ­re mu pro­po­nu­jesz.

strona-brokera

Następnie zaopa­trzy­my ją w nawi­ga­cję, któ­ra będzie intu­icyj­na, pro­sta w obsłu­dze i zapro­jek­to­wa­na w spo­sób, któ­ry umoż­li­wi two­im odwie­dza­ją­cym łatwe zna­le­zie­nie tego, cze­go szu­ka­ją. W inter­ne­to­wym świe­cie łatwo jest naci­snąć przy­cisk Zamknij z bła­he­go powo­du. Nie pozwo­li­my, abyś przez skom­pli­ko­wa­ne poru­sza­nie się po stro­nie stra­cił Klienta.

strona-doradztwa-finansowego

Zamieścimy na stro­nie inter­ne­to­wej wszyst­kie koniecz­ne infor­ma­cje, któ­re wzmoc­nią wia­ry­god­ność Twojej fir­my i pomo­gą wykre­ować dobry wize­ru­nek. Reputacja firm w bran­ży finan­so­wej to pod­sta­wa, bez wzglę­du na to czy cho­dzi o stro­nę ban­ku, bro­ke­ra dorad­cy finan­so­we­go. Będziemy pamię­tać o para­me­trze boun­cing rate. Nie pozwo­li­my, aby Klient, któ­ry wszedł na Twoją stro­nę opu­ścił ją bez zapo­zna­nia się z jej zawar­to­ścią i nie zna­lazł na niej tego, cze­go potrze­bu­je uda­jąc się na poszu­ki­wa­nia do kon­ku­ren­cji.

internetowa-strona-finansowa

Pomożemy Twojej stro­nie inter­ne­to­wej uzy­skać wyso­ki współ­czyn­nik kon­wer­sji, aby poten­cjal­ny Klient stał się Klientem rze­czy­wi­stym od razu lub w naj­bliż­szej przy­szło­ści. Pamiętaj, że nie jest sztu­ką zgro­ma­dzić na swo­jej stro­nie wie­lo­ty­sięcz­ne odwie­dzi­ny użyt­kow­ni­ków, ale spra­wić, aby więk­szość z nich sko­rzy­sta­ła z usług Twojej fir­my. Wyjdziemy z Twoją stro­ną inter­ne­to­wą z zaci­sza domo­we­go ogni­ska do każ­de­go miej­sca na świe­cie. Nieważne, gdzie będzie znaj­do­wał się Twój poten­cjal­ny klient – jeże­li będzie miał w ręku tele­fon komór­ko­wy, tablet lub smart­fo­na – z łatwo­ścią zapo­zna się z ofer­tą Twojej fir­my. Tak wła­śnie dzia­ła Responsive Web Design, czy­li tech­no­lo­gia, dopa­so­wy­wa­nia się do wiel­ko­ści urzą­dze­nia.

To wła­śnie dzię­ki takim dzia­ła­niom Twoje zyski będą rosnąć szyb­ciej niż się spo­dzie­wasz, a akcje na ryn­ku lojal­nych Klientów będą jedy­nie pod­no­sić swo­ją war­tość. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę. Napisz lub zadzwoń 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Potrzeba pewności
Pragniemy mieć pew­ność i jeste­śmy bar­dziej skłon­ni pod­jąć dzia­ła­nie, jeśli dostęp­ne są kon­kret­ne infor­ma­cje.
Wieloznaczność może wywo­łać reak­cję na zagro­że­nie, któ­ra skut­ku­je nie­po­ko­jem.

Wykorzystana w małych daw­kach – takich jak inte­re­su­ją­ce wyzwa­nie – łagod­na nie­pew­ność może zwra­cać uwa­gę (szcze­gól­nie wte­dy, gdy ludzie wykształ­ci­li u sie­bie nawy­ki). Jednak wie­lo­znacz­ność może rów­nież pro­wa­dzić do bez­czyn­no­ści: ludzie rza­dziej dzia­ła­ją w opar­ciu o nie­ja­sne infor­ma­cje. Jakie infor­ma­cje poda­jesz, by pomóc ludziom pod­jąć decy­zję? Czy celo­wo two­rzysz wra­że­nie pew­no­ści lub nie­pew­no­ści?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę