Projektowanie skutecznej strony www, dla branży Finansowej. Brokerzy, banki, i doradcy finansowi.

Pomnażanie finan­sów dzię­ki stro­nie inter­ne­to­wej jest jak naj­bar­dziej moż­li­we. Projekty stron, któ­rych auto­ra­mi są Owocni gene­ru­ją wyłącz­nie więk­sze przy­cho­dy. Szczycimy się reko­men­da­cja­mi, któ­re jed­no­znacz­nie wska­zu­ją, że współ­pra­ca z nami pozwo­li­ła fir­mom wie­lo­krot­nie zwięk­szyć sprze­daż i to w nie­dłu­gim cza­sie. Krótko mówiąc: two­rzo­ne przez nas stro­ny inter­ne­to­we są takie jak w bran­ży finan­so­wej być powin­ny: solid­ne, pro­fe­sjo­nal­ne, god­ne zaufa­nia. Jeśli zasta­na­wiasz się jaką wybrać nazwę dla fir­my z bran­ży finan­so­wej zaj­rzyj tu.

Przykłady stron finan­so­wych,
któ­re wyprze­dza­ją epo­kę.

fajne-strony-banku-1
fajne-strony-banku-2
fajne-strony-banku-3
fajne-strony-banku-4
fajne-strony-banku-5

Wiarygodność.
Oto cha­rak­te­ry­sty­ka lide­rów bran­ży finan­so­wej


Bez dobrej opi­nii insty­tu­cje finan­so­we nie mają szans na pozy­ska­nie Klientów. Zbudowanie repu­ta­cji to dłu­go­fa­lo­wy i dłu­go­trwa­ły pro­ces, któ­re­go budo­wę bez­piecz­nie jest zacząć od cał­ko­wi­cie pro­fe­sjo­nal­nej, budzą­cej zaufa­nie i wia­ry­god­nej stro­ny inter­ne­to­wej. Ostatnio reali­zo­wa­li­śmy stro­nę CUK BROKER. Tak wyglą­da­ją efek­ty naszych dzia­łań w prak­ty­ce. Po lewej final­ny układ archi­tek­tu­ry infor­ma­cji oraz tre­ści, po pra­wej pro­jekt gra­ficz­ny stro­ny. Odwiedź stro­nę Cuk Broker tutaj.

projekt-strony-finansowej

Finansowa strona internetowa, która przynosi duże zyski?

wzor-strony-bankowej

W Owocnych, rozu­mie­my róż­ni­cę pomię­dzy pro­jek­to­wa­niem stro­ny dla fir­my gastro­no­micz­nej, a fir­my z bran­ży finan­so­wej. Proste zabie­gi gra­ficz­ne, nie wystar­czą gdy w grę wcho­dzi podej­mo­wa­nie wie­lo­let­nich decy­cji. Aby uzy­skać rezul­ta­ty trze­ba zaan­ga­rzo­wać obie pół­ku­le mózgu klien­ta. Dlatego tak waż­ne jest aby stro­na www była nowo­cze­śnie zapro­jek­to­wa­na, kolo­ry­stycz­nie sto­no­wa­na, bez­piecz­na i wzbu­dza­ją­ca zaufa­nie.

Użytkownicy Internetu są coraz bar­dziej świa­do­mi jego moż­li­wo­ści, nowo­cze­śni, ale i coraz bar­dziej wyma­ga­ją­cy. Dlatego Twoja fir­ma rów­nież powin­na wyma­gać od sie­bie coraz wię­cej, aby spro­stać ocze­ki­wa­niom Klientów. Bez wzglę­du na to czy pro­jek­tu­jesz stro­nę ban­ku, czy doradz­twa finan­so­we­go w świe­cie hiper kon­ku­ren­cji nie ma miej­sca na tan­de­tę.

Responsive web design - To strona musi dostosować
się do urządzenia klienta, a nie klient do strony.

Czy sły­sza­łeś o Responsive Web Design, wyso­kim współ­czyn­ni­ku kon­wer­sji czy para­me­trze boun­cing rate? Pomożemy Ci wyko­rzy­stać naj­now­sze tech­ni­ki zdo­by­wa­nia Klientów i osią­ga­nia wyso­kich zysków, pozo­sta­wia­jąc kon­ku­ren­cję dale­ko w tyle. Projekty gra­ficz­ne owoc­nych stron www cha­rak­te­ry­zu­ją się ide­al­nym dopa­so­wa­niem do potrzeb Klienta, ale i wyma­gań ryn­ku inter­ne­to­we­go.

przyklady-stron-finansowych

Podpowiemy Ci, co jest waż­ne dla poten­cjal­nych Klientów bran­ży finan­so­wej i czym się oni kie­ru­ją korzy­sta­jąc z usług kon­kret­nych firm. Opracujemy sku­tecz­ną kolo­ry­sty­kę stro­ny i stwo­rzy­my wygląd, któ­ry wzbu­dzi zaufa­nie i pozo­sta­wi dobre wra­że­nie. To koniecz­ny pierw­szy krok, aby zatrzy­mać poten­cjal­ne­go Klienta na stro­nie i spra­wić, aby zechciał zapo­znać się z jej zawar­to­ścią – czy­li z usłu­ga­mi, któ­re mu pro­po­nu­jesz.

strona-brokera

Następnie zaopa­trzy­my ją w nawi­ga­cję, któ­ra będzie intu­icyj­na, pro­sta w obsłu­dze i zapro­jek­to­wa­na w spo­sób, któ­ry umoż­li­wi two­im odwie­dza­ją­cym łatwe zna­le­zie­nie tego, cze­go szu­ka­ją. W inter­ne­to­wym świe­cie łatwo jest naci­snąć przy­cisk Zamknij z bła­he­go powo­du. Nie pozwo­li­my, abyś przez skom­pli­ko­wa­ne poru­sza­nie się po stro­nie stra­cił Klienta.

strona-doradztwa-finansowego

Zamieścimy na stro­nie inter­ne­to­wej wszyst­kie koniecz­ne infor­ma­cje, któ­re wzmoc­nią wia­ry­god­ność Twojej fir­my i pomo­gą wykre­ować dobry wize­ru­nek. Reputacja firm w bran­ży finan­so­wej to pod­sta­wa, bez wzglę­du na to czy cho­dzi o stro­nę ban­ku, bro­ke­ra dorad­cy finan­so­we­go. Będziemy pamię­tać o para­me­trze boun­cing rate. Nie pozwo­li­my, aby Klient, któ­ry wszedł na Twoją stro­nę opu­ścił ją bez zapo­zna­nia się z jej zawar­to­ścią i nie zna­lazł na niej tego, cze­go potrze­bu­je uda­jąc się na poszu­ki­wa­nia do kon­ku­ren­cji.

internetowa-strona-finansowa

Pomożemy Twojej stro­nie inter­ne­to­wej uzy­skać wyso­ki współ­czyn­nik kon­wer­sji, aby poten­cjal­ny Klient stał się Klientem rze­czy­wi­stym od razu lub w naj­bliż­szej przy­szło­ści. Pamiętaj, że nie jest sztu­ką zgro­ma­dzić na swo­jej stro­nie wie­lo­ty­sięcz­ne odwie­dzi­ny użyt­kow­ni­ków, ale spra­wić, aby więk­szość z nich sko­rzy­sta­ła z usług Twojej fir­my. Wyjdziemy z Twoją stro­ną inter­ne­to­wą z zaci­sza domo­we­go ogni­ska do każ­de­go miej­sca na świe­cie. Nieważne, gdzie będzie znaj­do­wał się Twój poten­cjal­ny klient – jeże­li będzie miał w ręku tele­fon komór­ko­wy, tablet lub smart­fo­na – z łatwo­ścią zapo­zna się z ofer­tą Twojej fir­my. Tak wła­śnie dzia­ła Responsive Web Design, czy­li tech­no­lo­gia, dopa­so­wy­wa­nia się do wiel­ko­ści urzą­dze­nia.

To wła­śnie dzię­ki takim dzia­ła­niom Twoje zyski będą rosnąć szyb­ciej niż się spo­dzie­wasz, a akcje na ryn­ku lojal­nych Klientów będą jedy­nie pod­no­sić swo­ją war­tość. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę. Napisz lub zadzwoń 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Efekt
pierwszeństwa
Dużo łatwiej przy­po­mi­na­my sobie pierw­sze i ostat­nie ele­men­ty listy.
Jaką kolej­ność mają pozy­cje na liście?

Jeśli klu­czo­we jest zapa­mię­ta­nie przez użyt­kow­ni­ków kon­kret­nych pozy­cji, niech naj­waż­niej­sze będą na począt­ku i na koń­cu listy. To roz­wią­za­nie moż­na zasto­so­wać w przy­pad­ku listy pozy­cji do zazna­cze­nia, cech pro­duk­tu, histo­rii fir­my – jakich­kol­wiek pod­stron z dłu­gą listą ele­men­tów.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę