show menu
+ Menu

Projektowanie skutecznej strony www, dla branży Finansowej. Brokerzy, banki, i doradcy finansowi.

Pomnażanie finan­sów dzięki stro­nie inter­ne­to­wej jest jak naj­bar­dziej moż­liwe. Projekty stron, któ­rych auto­rami są Owocni gene­rują wyłącz­nie więk­sze przy­chody. Szczycimy się reko­men­da­cjami, które jed­no­znacz­nie wska­zują, że współ­praca z nami pozwo­liła fir­mom wie­lo­krot­nie zwięk­szyć sprze­daż i to w nie­dłu­gim cza­sie. Krótko mówiąc: two­rzone przez nas strony inter­ne­towe są takie jak w branży finan­so­wej być powinny: solidne, pro­fe­sjo­nalne, godne zaufa­nia. Jeśli zasta­na­wiasz się jaką wybrać nazwę dla firmy z branży finan­so­wej zaj­rzyj tu.

Przykłady stron finan­so­wych,
które wyprze­dzają epokę.

fajne-strony-banku-1
 
fajne-strony-banku-2
 
fajne-strony-banku-3
 
fajne-strony-banku-4
 
fajne-strony-banku-5
 

Wiarygodność.
Oto cha­rak­te­ry­styka lide­rów branży finan­so­wej


Bez dobrej opi­nii insty­tu­cje finan­sowe nie mają szans na pozy­ska­nie Klientów. Zbudowanie repu­ta­cji to dłu­go­fa­lowy i dłu­go­trwały pro­ces, któ­rego budowę bez­piecz­nie jest zacząć od cał­ko­wi­cie pro­fe­sjo­nal­nej, budzą­cej zaufa­nie i wia­ry­god­nej strony inter­ne­to­wej. Ostatnio reali­zo­wa­li­śmy stronę CUK BROKER. Tak wyglą­dają efekty naszych dzia­łań w prak­tyce. Po lewej finalny układ archi­tek­tury infor­ma­cji oraz tre­ści, po pra­wej pro­jekt gra­ficzny strony. Odwiedź stronę Cuk Broker tutaj.

projekt-strony-finansowej

Finansowa strona inter­ne­towa, która przy­nosi duże zyski?

wzor-strony-bankowej

W Owocnych, rozu­miemy róż­nicę pomię­dzy pro­jek­to­wa­niem strony dla firmy gastro­no­micz­nej, a firmy z branży finan­so­wej. Proste zabiegi gra­ficzne, nie wystar­czą gdy w grę wcho­dzi podej­mo­wa­nie wie­lo­let­nich decy­cji. Aby uzy­skać rezul­taty trzeba zaan­ga­rzo­wać obie pół­kule mózgu klienta. Dlatego tak ważne jest aby strona www była nowo­cze­śnie zapro­jek­to­wana, kolo­ry­stycz­nie sto­no­wana, bez­pieczna i wzbu­dza­jąca zaufa­nie.

Użytkownicy Internetu są coraz bar­dziej świa­domi jego moż­li­wo­ści, nowo­cze­śni, ale i coraz bar­dziej wyma­ga­jący. Dlatego Twoja firma rów­nież powinna wyma­gać od sie­bie coraz wię­cej, aby spro­stać ocze­ki­wa­niom Klientów. Bez względu na to czy pro­jek­tu­jesz stronę banku, czy doradz­twa finan­so­wego w świe­cie hiper kon­ku­ren­cji nie ma miej­sca na tandetę.

Responsive web design - To strona musi dosto­so­wać
się do urzą­dze­nia klienta, a nie klient do strony.

Czy sły­sza­łeś o Responsive Web Design, wyso­kim współ­czyn­niku kon­wer­sji czy para­me­trze boun­cing rate? Pomożemy Ci wyko­rzy­stać naj­now­sze tech­niki zdo­by­wa­nia Klientów i osią­ga­nia wyso­kich zysków, pozo­sta­wia­jąc kon­ku­ren­cję daleko w tyle. Projekty gra­ficzne owoc­nych stron www cha­rak­te­ry­zują się ide­al­nym dopa­so­wa­niem do potrzeb Klienta, ale i wyma­gań rynku internetowego.

przyklady-stron-finansowych

Podpowiemy Ci, co jest ważne dla poten­cjal­nych Klientów branży finan­so­wej i czym się oni kie­rują korzy­sta­jąc z usług kon­kret­nych firm. Opracujemy sku­teczną kolo­ry­stykę strony i stwo­rzymy wygląd, który wzbu­dzi zaufa­nie i pozo­stawi dobre wra­że­nie. To konieczny pierw­szy krok, aby zatrzy­mać poten­cjal­nego Klienta na stro­nie i spra­wić, aby zechciał zapo­znać się z jej zawar­to­ścią – czyli z usłu­gami, które mu proponujesz.

strona-brokera

Następnie zaopa­trzymy ją w nawi­ga­cję, która będzie intu­icyjna, pro­sta w obsłu­dze i zapro­jek­to­wana w spo­sób, który umoż­liwi twoim odwie­dza­ją­cym łatwe zna­le­zie­nie tego, czego szu­kają. W inter­ne­to­wym świe­cie łatwo jest naci­snąć przy­cisk Zamknij z bła­hego powodu. Nie pozwo­limy, abyś przez skom­pli­ko­wane poru­sza­nie się po stro­nie stra­cił Klienta.

strona-doradztwa-finansowego

Zamieścimy na stro­nie inter­ne­to­wej wszyst­kie konieczne infor­ma­cje, które wzmoc­nią wia­ry­god­ność Twojej firmy i pomogą wykre­ować dobry wize­ru­nek. Reputacja firm w branży finan­so­wej to pod­stawa, bez względu na to czy cho­dzi o stronę banku, bro­kera doradcy finan­so­wego. Będziemy pamię­tać o para­me­trze boun­cing rate. Nie pozwo­limy, aby Klient, który wszedł na Twoją stronę opu­ścił ją bez zapo­zna­nia się z jej zawar­to­ścią i nie zna­lazł na niej tego, czego potrze­buje uda­jąc się na poszu­ki­wa­nia do konkurencji.

internetowa-strona-finansowa

Pomożemy Twojej stro­nie inter­ne­to­wej uzy­skać wysoki współ­czyn­nik kon­wer­sji, aby poten­cjalny Klient stał się Klientem rze­czy­wi­stym od razu lub w naj­bliż­szej przy­szło­ści. Pamiętaj, że nie jest sztuką zgro­ma­dzić na swo­jej stro­nie wie­lo­ty­sięczne odwie­dziny użyt­kow­ni­ków, ale spra­wić, aby więk­szość z nich sko­rzy­stała z usług Twojej firmy. Wyjdziemy z Twoją stroną inter­ne­tową z zaci­sza domo­wego ogni­ska do każ­dego miej­sca na świe­cie. Nieważne, gdzie będzie znaj­do­wał się Twój poten­cjalny klient – jeżeli będzie miał w ręku tele­fon komór­kowy, tablet lub smart­fona – z łatwo­ścią zapo­zna się z ofertą Twojej firmy. Tak wła­śnie działa Responsive Web Design, czyli tech­no­lo­gia, dopa­so­wy­wa­nia się do wiel­ko­ści urzą­dze­nia.

To wła­śnie dzięki takim dzia­ła­niom Twoje zyski będą rosnąć szyb­ciej niż się spo­dzie­wasz, a akcje na rynku lojal­nych Klientów będą jedy­nie pod­no­sić swoją war­tość. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę. Napisz lub zadzwoń 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Kompletowanie zestawu
Im bli­żej jeste­śmy skom­ple­to­wa­nia całej kolek­cji, tym bar­dziej chcemy mieć wszyst­kie jej elementy.
Ta zasada ma zasto­so­wa­nie także w przy­padku nie­do­koń­czo­nych puz­zli i obraz­ków – chcemy zoba­czyć cały, ukoń­czony obra­zek.

Poszukaj logicz­nych zesta­wów (jak rodzaje infor­ma­cji), które mogą suge­ro­wać kom­ple­to­wa­nie kolek­cji. Co ludzie mogą zbie­rać w Twoim sys­te­mie? Jak można pogru­po­wać te ele­menty w odrębne zestawy by stwo­rzyć łatwiej­sze do osią­gnię­cia cele (i moty­wa­cję do dal­szego zbie­ra­nia więk­szej kolekcji)?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
x
Będziemy Ci bardzo wdzięczni za
sugestie lub informację o napotkanym
błędzie. Każdego dnia wkładamy wiele
pracy, aby te strony były lepsze.

Pozwól nam Tobie podziękować:
no-spam