Projekty skutecznych stron kancelarii prawniczych.

Kiedy poten­cjal­ny klient zwra­ca się do kan­ce­la­rii praw­ni­czej, lub adwo­ka­ta o pora­dę jest to dla nie­go zawsze sytu­acja wyjąt­ko­wa, czę­sto mają­ca ogrom­ny wpływ na jego życie pry­wat­ne czy zawo­do­we. Najczęściej znaj­du­je się na roz­dro­żu i jego dal­sze dzia­ła­nie będzie zale­ża­ło od kom­pe­tent­nej pora­dy praw­nej. Szuka kan­ce­la­rii, któ­ra wzbu­dzi jego zaufa­nie, praw­ni­ka, rad­cę praw­ne­go, adwo­ka­ta, któ­re­mu może powie­rzyć swój los, któ­ry odpo­wied­nio zaopie­ku­je się całą spra­wą. Oczekuje wyso­kiej jako­ści świad­czo­nych usług. Do wybo­ru ma dzie­siąt­ki stron podob­nych do Twojej, dla­cze­go miał­by wybrać wła­śnie Ciebie? Przy oka­zji, jeśli inte­re­su­je Cię iden­ty­fi­ka­cja i pro­jek­to­wa­nie logo w bran­ży praw­ni­czej klik­nij tutaj

Klientem kan­ce­la­rii praw­ni­czej może być każ­dy – oso­ba fizycz­na lub pod­miot gospo­dar­czy, od pro­ste­go rol­ni­ka po wyra­fi­no­wa­ne­go przed­się­bior­cę, obaj będą na począt­ku szu­kać pomo­cy w Internecie. Jaka stro­na inter­ne­to­wa przy­cią­gnie uwa­gę ich obu? Żadna! Trzeba to zro­bić w dwóch osob­nych ser­wi­sach. Dokładnie tak jak zro­bi­li­śmy to w kan­ce­la­ri p. Marcina Stojka. Gdzie każ­dą gru­pę użyt­kow­ni­ków wpusz­cza­my w inną część stro­ny, jak tutaj, tutaj, czy tutaj. I w każ­dym wypad­ku mówi­my dosto­so­wa­nym do roz­mów­cy języ­kiem.

Optymalnie zapro­jek­to­wa­na stro­na inter­ne­to­wa musi speł­niać sze­reg wymo­gów mery­to­rycz­nych i for­mal­nych. Tworzenie stron zaufa­nia spo­łecz­ne­go, jaki­mi są stro­ny praw­ni­cze, to praw­dzi­we wyzwa­nie, któ­re­mu mogą spro­stać Owocni. Zespół naszych pro­jek­tan­tów pro­po­nu­je sze­reg inspi­ru­ją­cych, przej­rzy­stych, nowo­cze­snych i sku­tecz­nych roz­wią­zań.

Co znaj­dziesz w arty­ku­le:
Zasady pro­jek­to­wa­nia sku­tecz­nych stron praw­ni­czych.
Czym jest tech­no­lo­gia Responsive Web Design?
Na czym pole­ga opty­ma­li­za­cja współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji?
Przykłady sku­tecz­nych stron praw­ni­czych.

Współczesny świat tak­że praw­ni­ków ska­zu­je na inter­dy­scy­pli­nar­ne wędrów­ki. Duncan Kennedy (ur. 1942; ame­ry­kań­ski filo­zof pra­wa)

Skuteczne strony prawnicze w pigułce.

Internetowe stro­ny praw­ni­cze powin­ny być jasne, oczy­wi­ste, dość łatwe nawet dla począt­ku­ją­cych użyt­kow­ni­ków. Stronia głów­na może wyglą­dać impo­nu­ją­co, ale jeśli klien­ci nie widzą dal­szych czy­tel­nych lin­ków, nie znaj­dą odpo­wied­nich infor­ma­cji i opusz­czą stro­nę. Prosta nawi­ga­cja, prze­my­śla­na archi­tek­tu­ra infor­ma­cji jest naj­waż­niej­sza i wbrew pozo­rom wyma­ga sta­ran­ne­go zapla­no­wa­nia.

Projekt stro­ny głów­nej powi­nien być dosko­na­ły, pierw­sze wra­że­nie jest zawsze naj­waż­niej­sze, jed­nak nie może być gra­ficz­nie prze­ła­do­wa­ny. Prostota i mini­ma­lizm są na pierw­szym miej­scu, czę­sto mniej zna­czy lepiej. Podstrony opi­su­ją­ce usłu­gi pozo­sta­ją zawsze spój­ne i czy­tel­ne. Stosujemy odpo­wied­nie ilu­stra­cje, ele­men­ty dyna­micz­ne i kolo­ry, ale oszczęd­nie. Przeładowanie róż­nych ele­men­tów odcią­ga uwa­gę od tre­ści i powo­du­je zmę­cze­nie, a nawet iry­ta­cję i zamknię­cie stro­ny.

Treści i infor­ma­cje umiesz­cza­ne na stro­nie głów­nej i pod­stro­nach są zawsze dro­bia­zgo­wo kon­sul­to­wa­ne, spraw­dza­ne i pod­da­wa­ne pilo­ta­żo­we­mu bada­niu. Owocni mają duże doświad­cze­nie w for­mu­ło­wa­niu tre­ści rekla­mo­wych, haseł i slo­ga­nów, któ­re moż­na potem dowol­nie wyko­rzy­sty­wać w innych mate­ria­łach infor­ma­cyj­nych.

Responsive Web Design, lub design respon­syw­ny, to moż­li­wość prze­glą­da­nia tej samej stro­ny inter­ne­to­wej na róż­nych urzą­dze­niach. Rozwiązanie to wyda­je się szcze­gól­nie prak­tycz­ne i nie­odzow­ne w przy­pad­ku firm praw­ni­czych, do któ­rych tra­fia­ją nie­kie­dy bar­dzo wyma­ga­ją­cy i uzbro­je­ni w róż­ne gadge­ty klien­ci.

Nowoczesna stro­na inter­ne­to­wa nie może obejść się bez moż­li­wo­ści opty­ma­li­zo­wa­nia współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji, co w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzi do więk­szej sku­tecz­no­ści oddzia­ły­wa­nia danej stro­ny na poten­cjal­ne­go klien­ta poprzez zba­da­nie funk­cjo­no­wa­nia stro­ny i zasto­so­wa­nie odpo­wied­nich udo­sko­na­leń.

Z przed­sta­wio­nych powy­żej wska­zó­wek doty­czą­cych kre­owa­nia sku­tecz­nych stron praw­ni­czych nale­ży sze­rzej wyja­śnić dwa sto­sun­ko­wo nowe poję­cia:
(1) Responsive Web Design oraz
(2) współ­czyn­nik kon­wer­sji.

Praktyczna rola Responsive Web Design (RWD).

Responsive Web Designto taki spo­sób pro­jek­to­wa­nia stron inter­ne­to­wych, aby moż­na było je prze­glą­dać na róż­nych urzą­dze­niach. Jeszcze do nie­daw­na więk­szość stron była pro­jek­to­wa­na z myślą o kom­pu­te­rach sta­cjo­nar­nych i lap­to­pach, ewen­tu­al­nie pod­sta­wo­wa wer­sja stro­ny była wzbo­ga­ca­na o wer­sję mobil­ną prze­zna­czo­ną na tele­fo­ny komór­ko­we. Niestety, wer­sja mobil­na naj­czę­ściej cha­rak­te­ry­zo­wa­ła się bra­kiem jakiej­kol­wiek gra­fi­ki i czę­sto mia­ła okro­jo­ną ilość tek­stu.

Dzisiaj wybór urzą­dzeń, na któ­rych może­my prze­glą­dać stro­ny inter­ne­to­we, jest ogrom­ny: od kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych i lap­to­pów, poprzez zwy­kłe tele­fo­ny komór­ko­we, aż do naj­now­szych wer­sji smart­fo­nów i table­tów. Nie spo­sób jest zapro­jek­to­wać osob­ną wer­sję stro­ny na każ­de z tych urzą­dzeń, cho­ciaż­by z powo­du innych roz­mia­rów ekra­nu, róż­nej roz­dziel­czo­ści. W takim przy­pad­ku wyko­rzy­stu­je­my opcję Responsive Web Design i stro­na będzie się pre­zen­to­wa­ła jed­na­ko­wo dobrze nie­za­leż­nie od nośni­ka.

Pamiętajmy, że coraz wię­cej osób korzy­sta nie tyl­ko z kom­pu­te­ra sta­cjo­nar­ne­go, ale i z pozo­sta­łych urzą­dzeń, szcze­gól­nie jeśli doty­czy to nowo­cze­sne­go przed­się­bior­cy, dla któ­re­go szyb­ki i nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do infor­ma­cji jest klu­czo­wy w pro­wa­dze­niu biz­ne­su. Tendencja jest wzro­sto­wa, wkrót­ce żad­na stro­na nie będzie mogła dla Ciebie pra­co­wać bez RWD.

Optymalizacja współczynnika konwersji.

Na począ­tek defi­ni­cja: Współczynnik kon­wer­sji (ang. conver­sion rate) poka­zu­je nam, jaka część osób odwie­dza­ją­cych stro­nę WWW doko­na­ła pożą­da­nej akcji, np. zare­je­stro­wa­ła się, wypeł­ni­ła for­mu­larz kon­tak­to­wy, czy też doko­na­ła zaku­pu. Pełny arty­kuł na ten temat znaj­du­je się tutaj.

Jest on wyli­cza­ny na pod­sta­wie wzo­ru:
współ­czyn­nik kon­wer­sji = ( licz­ba osób doko­nu­ją­cych akcji / licz­ba osób odwie­dza­ją­cych stro­nę ) * 100%

Przykładowo, gdy na naszą stro­nę tra­fia 1000 osób, a dwie z nich zosta­ją naszy­mi klien­ta­mi, to współ­czyn­nik kon­wer­sji wyno­si 0,2%. Łatwo może­my zauwa­żyć, że dużo klien­tów rezy­gnu­je z usłu­gi na stro­nie płat­no­ści. Wtedy nale­ży zadać sobie pyta­nie, jak to popra­wić? Może zwy­czaj­nie upro­ścić for­mu­la­rze ban­ko­we lub roz­sze­rzyć for­my płat­no­ści? Trzeba zba­dać, dla­cze­go ludzie nie kon­wer­tu­ją, potem usu­nąć przy­czy­ny takie­go sta­nu rze­czy.

Nowoczesna stro­na inter­ne­to­wa potrze­bu­je śle­dze­nia kon­wer­sji, aby móc podej­mo­wać traf­ne decy­zje rekla­mo­we. Optymalizacja współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji powo­du­je zwięk­sze­nie licz­by użyt­kow­ni­ków Twojej stro­ny, któ­rzy wyka­za­li zain­te­re­so­wa­nie ofer­tą i wyko­na­li jed­ną z wymie­nio­nych powy­żej akcji. Optymalizacja kon­wer­sji to jedy­na dro­ga, aby pozy­skać wię­cej klien­tów spo­śród osób odwie­dza­ją­cych stro­nę bez potrze­by wyda­wa­nia kolej­nych pie­nię­dzy na pozy­ska­nie zupeł­nie nowych użyt­kow­ni­ków stro­ny.

„Prawa nie dzia­ła­ją same z sie­bie.” Mencjusz (371-ok. 289 p.n.e.; filo­zof chiń­ski)

Strony, które wygrywają z konkurencją nie powstają przypadkiem.

Jeśli wpro­wa­dzi­my w życie omó­wio­ne zasa­dy, to ma szan­sę powstać stro­na wyjąt­ko­wa: ele­ganc­ka, zro­zu­mia­ła, nowo­cze­sna, uni­wer­sal­na i sze­ro­ko dostęp­na. Będzie przy­ja­zna dla klien­tów o zróż­ni­co­wa­nym sta­tu­sie spo­łecz­nym i opła­cal­na dla każ­dej kan­ce­la­rii praw­ni­czej. Zaopiekowany klient i usa­tys­fak­cjo­no­wa­ny praw­nik – to jest real­ny cel, do któ­re­go dąży­my, a pierw­szym kro­kiem będzie wizy­ta na dobrze zapro­jek­to­wa­nej stro­nie inter­ne­to­wej.

Zespół Owocnych jest pod każ­dym wzglę­dem, mery­to­rycz­nie i prak­tycz­nie, przy­go­to­wa­ny do two­rze­nia sku­tecz­nych praw­ni­czych stron WWW. Jeśli potrze­bu­jesz inspi­ra­cji, obej­rzyj przy­kła­dy naj­lep­szych stron inter­ne­to­wych zapro­jek­to­wa­nych na uży­tek kan­ce­la­rii praw­ni­czych.

Inspirujące przykłady stron prawniczych.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Osiągnięcia
Jesteśmy bar­dziej skłon­ni anga­żo­wać się w dzia­ła­nia, w któ­rych osią­gnię­cia są doce­nia­ne i nagra­dza­ne.
Osiągnięcie cze­goś zna­czą­ce­go na polu jest satys­fak­cjo­nu­ją­ce, jed­nak gdy jest w jakiś spo­sób doce­nio­ne, cie­szy jesz­cze bar­dziej.

W śro­do­wi­sku gier kom­pu­te­ro­wych osią­gnię­cia są pre­zen­to­wa­ne za pomo­cą punk­tów, odznak, pozio­mów i inne­go rodza­ju uzna­nia. W innych sytu­acjach, osią­gnię­cia są sygna­li­zo­wa­ne poprzez awan­se, człon­kow­stwo, przy­wi­le­je i doro­bek. Jakie wyzwa­nia – powią­za­ne z pożą­da­ny­mi zacho­wa­nia­mi – mają miej­sce w Twoim przy­pad­ku i jakie są zwią­za­ne z nimi osią­gnię­cia?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę