Projekty skutecznych stron kancelarii prawniczych.

Kiedy poten­cjalny klient zwraca się do kan­ce­la­rii praw­ni­czej, lub adwo­kata o poradę jest to dla niego zawsze sytu­acja wyjąt­kowa, czę­sto mająca ogromny wpływ na jego życie pry­watne czy zawo­dowe. Najczęściej znaj­duje się na roz­drożu i jego dal­sze dzia­ła­nie będzie zale­żało od kom­pe­tent­nej porady praw­nej. Szuka kan­ce­la­rii, która wzbu­dzi jego zaufa­nie, praw­nika, radcę praw­nego, adwo­kata, któ­remu może powie­rzyć swój los, który odpo­wied­nio zaopie­kuje się całą sprawą. Oczekuje wyso­kiej jako­ści świad­czo­nych usług. Do wyboru ma dzie­siątki stron podob­nych do Twojej, dla­czego miałby wybrać wła­śnie Ciebie? Przy oka­zji, jeśli inte­re­suje Cię iden­ty­fi­ka­cja i pro­jek­to­wa­nie logo w branży praw­ni­czej klik­nij tutaj

Klientem kan­ce­la­rii praw­ni­czej może być każdy – osoba fizyczna lub pod­miot gospo­dar­czy, od pro­stego rol­nika po wyra­fi­no­wa­nego przed­się­biorcę, obaj będą na początku szu­kać pomocy w Internecie. Jaka strona inter­ne­towa przy­cią­gnie uwagę ich obu? Żadna! Trzeba to zro­bić w dwóch osob­nych ser­wi­sach. Dokładnie tak jak zro­bi­li­śmy to w kan­ce­lari p. Marcina Stojka. Gdzie każdą grupę użyt­kow­ni­ków wpusz­czamy w inną część strony, jak tutaj, tutaj, czy tutaj. I w każ­dym wypadku mówimy dosto­so­wa­nym do roz­mówcy języ­kiem.

Optymalnie zapro­jek­to­wana strona inter­ne­towa musi speł­niać sze­reg wymo­gów mery­to­rycz­nych i for­mal­nych. Tworzenie stron zaufa­nia spo­łecz­nego, jakimi są strony praw­ni­cze, to praw­dziwe wyzwa­nie, któ­remu mogą spro­stać Owocni. Zespół naszych pro­jek­tan­tów pro­po­nuje sze­reg inspi­ru­ją­cych, przej­rzy­stych, nowo­cze­snych i sku­tecz­nych roz­wią­zań.

Co znaj­dziesz w arty­kule:
Zasady pro­jek­to­wa­nia sku­tecz­nych stron praw­ni­czych.
Czym jest tech­no­lo­gia Responsive Web Design?
Na czym polega opty­ma­li­za­cja współ­czyn­nika kon­wer­sji?
Przykłady sku­tecz­nych stron prawniczych.

Współczesny świat także praw­ni­ków ska­zuje na inter­dy­scy­pli­narne wędrówki. Duncan Kennedy (ur. 1942; ame­ry­kań­ski filo­zof prawa)

Skuteczne strony praw­ni­cze w pigułce.

Internetowe strony praw­ni­cze powinny być jasne, oczy­wi­ste, dość łatwe nawet dla począt­ku­ją­cych użyt­kow­ni­ków. Stronia główna może wyglą­dać impo­nu­jąco, ale jeśli klienci nie widzą dal­szych czy­tel­nych lin­ków, nie znajdą odpo­wied­nich infor­ma­cji i opusz­czą stronę. Prosta nawi­ga­cja, prze­my­ślana archi­tek­tura infor­ma­cji jest naj­waż­niej­sza i wbrew pozo­rom wymaga sta­ran­nego zapla­no­wa­nia.

Projekt strony głów­nej powi­nien być dosko­nały, pierw­sze wra­że­nie jest zawsze naj­waż­niej­sze, jed­nak nie może być gra­ficz­nie prze­ła­do­wany. Prostota i mini­ma­lizm są na pierw­szym miej­scu, czę­sto mniej zna­czy lepiej. Podstrony opi­su­jące usługi pozo­stają zawsze spójne i czy­telne. Stosujemy odpo­wied­nie ilu­stra­cje, ele­menty dyna­miczne i kolory, ale oszczęd­nie. Przeładowanie róż­nych ele­men­tów odciąga uwagę od tre­ści i powo­duje zmę­cze­nie, a nawet iry­ta­cję i zamknię­cie strony.

Treści i infor­ma­cje umiesz­czane na stro­nie głów­nej i pod­stro­nach są zawsze dro­bia­zgowo kon­sul­to­wane, spraw­dzane i pod­da­wane pilo­ta­żo­wemu bada­niu. Owocni mają duże doświad­cze­nie w for­mu­ło­wa­niu tre­ści rekla­mo­wych, haseł i slo­ga­nów, które można potem dowol­nie wyko­rzy­sty­wać w innych mate­ria­łach infor­ma­cyj­nych.

Responsive Web Design, lub design respon­sywny, to moż­li­wość prze­glą­da­nia tej samej strony inter­ne­to­wej na róż­nych urzą­dze­niach. Rozwiązanie to wydaje się szcze­gól­nie prak­tyczne i nie­odzowne w przy­padku firm praw­ni­czych, do któ­rych tra­fiają nie­kiedy bar­dzo wyma­ga­jący i uzbro­jeni w różne gadgety klienci.

Nowoczesna strona inter­ne­towa nie może obejść się bez moż­li­wo­ści opty­ma­li­zo­wa­nia współ­czyn­nika kon­wer­sji, co w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzi do więk­szej sku­tecz­no­ści oddzia­ły­wa­nia danej strony na poten­cjal­nego klienta poprzez zba­da­nie funk­cjo­no­wa­nia strony i zasto­so­wa­nie odpo­wied­nich udo­sko­na­leń.

Z przed­sta­wio­nych powy­żej wska­zó­wek doty­czą­cych kre­owa­nia sku­tecz­nych stron praw­ni­czych należy sze­rzej wyja­śnić dwa sto­sun­kowo nowe poję­cia:
(1) Responsive Web Design oraz
(2) współ­czyn­nik konwersji.

Praktyczna rola Responsive Web Design (RWD).

Responsive Web Designto taki spo­sób pro­jek­to­wa­nia stron inter­ne­to­wych, aby można było je prze­glą­dać na róż­nych urzą­dze­niach. Jeszcze do nie­dawna więk­szość stron była pro­jek­to­wana z myślą o kom­pu­te­rach sta­cjo­nar­nych i lap­to­pach, ewen­tu­al­nie pod­sta­wowa wer­sja strony była wzbo­ga­cana o wer­sję mobilną prze­zna­czoną na tele­fony komór­kowe. Niestety, wer­sja mobilna naj­czę­ściej cha­rak­te­ry­zo­wała się bra­kiem jakiej­kol­wiek gra­fiki i czę­sto miała okro­joną ilość tek­stu.

Dzisiaj wybór urzą­dzeń, na któ­rych możemy prze­glą­dać strony inter­ne­towe, jest ogromny: od kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych i lap­to­pów, poprzez zwy­kłe tele­fony komór­kowe, aż do naj­now­szych wer­sji smart­fo­nów i table­tów. Nie spo­sób jest zapro­jek­to­wać osobną wer­sję strony na każde z tych urzą­dzeń, cho­ciażby z powodu innych roz­mia­rów ekranu, róż­nej roz­dziel­czo­ści. W takim przy­padku wyko­rzy­stu­jemy opcję Responsive Web Design i strona będzie się pre­zen­to­wała jed­na­kowo dobrze nie­za­leż­nie od nośnika.

Pamiętajmy, że coraz wię­cej osób korzy­sta nie tylko z kom­pu­tera sta­cjo­nar­nego, ale i z pozo­sta­łych urzą­dzeń, szcze­gól­nie jeśli doty­czy to nowo­cze­snego przed­się­biorcy, dla któ­rego szybki i nie­ogra­ni­czony dostęp do infor­ma­cji jest klu­czowy w pro­wa­dze­niu biz­nesu. Tendencja jest wzro­stowa, wkrótce żadna strona nie będzie mogła dla Ciebie pra­co­wać bez RWD.

Optymalizacja współ­czyn­nika konwersji.

Na począ­tek defi­ni­cja: Współczynnik kon­wer­sji (ang. conver­sion rate) poka­zuje nam, jaka część osób odwie­dza­ją­cych stronę WWW doko­nała pożą­da­nej akcji, np. zare­je­stro­wała się, wypeł­niła for­mu­larz kon­tak­towy, czy też doko­nała zakupu. Pełny arty­kuł na ten temat znaj­duje się tutaj.

Jest on wyli­czany na pod­sta­wie wzoru:
współ­czyn­nik kon­wer­sji = ( liczba osób doko­nu­ją­cych akcji / liczba osób odwie­dza­ją­cych stronę ) * 100%

Przykładowo, gdy na naszą stronę tra­fia 1000 osób, a dwie z nich zostają naszymi klien­tami, to współ­czyn­nik kon­wer­sji wynosi 0,2%. Łatwo możemy zauwa­żyć, że dużo klien­tów rezy­gnuje z usługi na stro­nie płat­no­ści. Wtedy należy zadać sobie pyta­nie, jak to popra­wić? Może zwy­czaj­nie upro­ścić for­mu­la­rze ban­kowe lub roz­sze­rzyć formy płat­no­ści? Trzeba zba­dać, dla­czego ludzie nie kon­wer­tują, potem usu­nąć przy­czyny takiego stanu rze­czy.

Nowoczesna strona inter­ne­towa potrze­buje śle­dze­nia kon­wer­sji, aby móc podej­mo­wać trafne decy­zje rekla­mowe. Optymalizacja współ­czyn­nika kon­wer­sji powo­duje zwięk­sze­nie liczby użyt­kow­ni­ków Twojej strony, któ­rzy wyka­zali zain­te­re­so­wa­nie ofertą i wyko­nali jedną z wymie­nio­nych powy­żej akcji. Optymalizacja kon­wer­sji to jedyna droga, aby pozy­skać wię­cej klien­tów spo­śród osób odwie­dza­ją­cych stronę bez potrzeby wyda­wa­nia kolej­nych pie­nię­dzy na pozy­ska­nie zupeł­nie nowych użyt­kow­ni­ków strony.

„Prawa nie dzia­łają same z sie­bie.” Mencjusz (371-ok. 289 p.n.e.; filo­zof chiński)

Strony, które wygry­wają z kon­ku­ren­cją nie powstają przypadkiem.

Jeśli wpro­wa­dzimy w życie omó­wione zasady, to ma szansę powstać strona wyjąt­kowa: ele­gancka, zro­zu­miała, nowo­cze­sna, uni­wer­salna i sze­roko dostępna. Będzie przy­ja­zna dla klien­tów o zróż­ni­co­wa­nym sta­tu­sie spo­łecz­nym i opła­calna dla każ­dej kan­ce­la­rii praw­ni­czej. Zaopiekowany klient i usa­tys­fak­cjo­no­wany praw­nik – to jest realny cel, do któ­rego dążymy, a pierw­szym kro­kiem będzie wizyta na dobrze zapro­jek­to­wa­nej stro­nie inter­ne­to­wej.

Zespół Owocnych jest pod każ­dym wzglę­dem, mery­to­rycz­nie i prak­tycz­nie, przy­go­to­wany do two­rze­nia sku­tecz­nych praw­ni­czych stron WWW. Jeśli potrze­bu­jesz inspi­ra­cji, obej­rzyj przy­kłady naj­lep­szych stron inter­ne­to­wych zapro­jek­to­wa­nych na uży­tek kan­ce­la­rii prawniczych.

Inspirujące przy­kłady stron prawniczych.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Donald Trump
CEO Trump Organization.
Prawdziwy Amerykański
Multimiliarder i showman.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Grupowanie
Informacje uło­żone w zna­jome i roz­sądne grupy są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i zapamiętania.
Dzielenie dużych list (spi­sów tre­ści, pozy­cji w menu) na mniej­sze grupy spra­wia, że infor­ma­cje są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i opa­no­wa­nia.

Jeśli cho­dzi o wyuczone zacho­wa­nia, mamy skłon­ność do pod­świa­do­mego dzie­le­nia codzien­nych wyda­rzeń na mniej­sze czę­ści, jak na przy­kład poranne przy­go­to­wy­wa­nie się do wyj­ścia. Zrozumienie jak ludzie roz­wi­jają w umy­śle zwy­czaje, na Twojej stro­nie lub gdzie indziej – może ujaw­nić obszary, które warto ulepszyć.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę