Nowoczesne strony firm transportowych logistycznych i spedycyjnych.

Branża logi­styczna to rynek hiper-konkurencji. Firma, która nie posiada budzą­cej wia­ry­god­ność strony, po pro­stu nie zdo­bywa zle­ceń. Dobre foto­gra­fie, i kilka słów o fir­mie nie wystar­czą, aby wzbu­dzić zaufa­nie w poten­cjal­nym klien­cie. One rów­nież są ważne, ale naj­lep­sze strony z branży trans­por­to­wej sta­wiają przede wszyst­kim na zapre­zen­to­wa­nie wyso­kiego pro­fe­sjo­na­lizm usług, jakie świad­czy dana firma, oraz nowo­cze­sność witryny inter­ne­to­wej. To ona ma być atu­tem firmy, gdyż jest odzwier­cie­dle­niem nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, jakie sto­su­jesz w swoim biz­ne­sie.

Zobacz nasze dwie ostat­nie reali­za­cje, aby poznać jakość naszej pracy. Odwiedź ser­wisy Bianco LogisticTacholandię.

Projektowaliśmy już strony www dla róż­nych branż, a pro­jekty stron, od któ­rych będzie aż biło pro­fe­sjo­na­li­zmem nie są dla nas niczym nowym. Ważne jest, byś przed­sta­wił na stro­nie zakres usług, jakie świad­czy Twoja firma oraz skło­nił poten­cjal­nego klienta do sko­rzy­sta­nia z nich. Transport to branża szcze­gólna, gdyż skie­ro­wana głów­nie do dużych firm potrze­bu­ją­cych trans­portu towa­rów na duże odle­gło­ści.

A ponie­waż ofertę kie­ruje się głów­nie w stronę firm han­dlo­wych, to w tym przy­padku pro­mo­cje, new­slet­tery i niskie ceny, czy ładne zdję­cia nie ode­grają więk­szej roli w oddzia­ły­wa­niu na klienta. Istotne jest co innego – wzbu­dze­nie zaufa­nia w poten­cjal­nych klien­tach, a to można osią­gnąć za pomocą kilku sztu­czek.

Użytkownik, który wcho­dzi na Twoją stronę jest zapewne zde­cy­do­wany na sko­rzy­sta­nie z usług jakiejś firmy trans­por­to­wej i gotów jest prze­zna­czyć na usługę pewną kwotę. Być może chce pod­jąć dłuż­szą współ­pracę. Masz tylko kilka sekund, by po zała­do­wa­niu się Twojej strony Twój poten­cjalny klient zechciał nie tylko zgłę­bić infor­ma­cje na niej zawarte, ale i sko­rzy­stać z usług firmy – na przy­kład przez zło­że­nie zapy­ta­nia ofer­to­wego, o któ­rym mowa poni­żej. Spedycja rzą­dzi się swo­imi prawami.

Kilka kro­ków do magne­ty­zu­ją­cej strony spedycji:

Aby strona z branży trans­por­to­wej miała powo­dze­nie, warto opa­try­wać ją zna­kami świad­czą­cymi o tym, że jest to marka godna zaufa­nia – w spo­sób dys­kretny, ale dający się zauwa­żyć, na przy­kład w pra­wym dol­nym rogu strony. Oczywiście nie mogą to być znaki nie mające żad­nego odbi­cia w rze­czy­wi­sto­ści – niech będą to fak­tyczne cer­ty­fi­katy, ban­ner „Rzetelna firma”, lub coś innego, co pozwoli klien­towi mieć pew­ność, że powie­rza trans­port swo­jego towaru fir­mie z doświad­cze­niem.

Kolory, takie jak nie­bie­ski, gra­fi­towy, gra­na­towy, to barwy powszech­nie uzna­wane za wzbu­dza­jące zaufa­nie i świad­czące o rze­tel­no­ści danej firmy. Dlatego firmy z branży trans­por­to­wej powinny mieć witrynę zapro­jek­to­waną z prze­wagą tych barw, prze­ła­ma­nych ewen­tu­al­nie kolo­rami czer­wo­nym czy poma­rań­czo­wym, świad­czą­cymi o nowo­cze­sno­ści i szyb­ko­ści świad­czo­nych usług.

Elementem, który warto umie­ścić na stro­nie z branży trans­por­to­wej jest okienko zapy­ta­nia ofer­to­wego lub for­mu­la­rza zamó­wień. To swego rodzaju zło­że­nie zamó­wie­nia na trans­port towaru za pośred­nic­twem Internetu. Takie zamó­wie­nie jest póź­niej prze­twa­rzane i reali­zo­wane przez pra­cow­ni­ków firmy. Na pod­sta­wie tego, ilu klien­tów spo­śród wszyst­kich odwie­dza­ją­cych stronę złoży zapy­ta­nie ofer­towe, można wyzna­czyć współ­czyn­nik kon­wer­sji. Jest on war­to­ścią pro­cen­tową okre­śla­jącą, jak wiele osób spo­śród odwie­dza­ją­cych stronę dopro­wa­dziło do osta­tecz­nego zakupu towaru lub usługi danej firmy. W tym przy­padku zło­że­nie zapy­ta­nia ofer­to­wego można uznać za suk­ces, do któ­rego wła­śnie zmie­rza dana strona. Aby współ­czyn­nik kon­wer­sji mógł być wyż­szy, należy zasto­so­wać takie roz­wią­za­nia i tak długo mody­fi­ko­wać stronę, by więk­sza ilość jej odsłon koń­czyła się zło­że­niem zapy­ta­nia ofer­to­wego.

Innowacyjnym roz­wią­za­niem, które już wkra­cza w stan­dardy biz­nesu zwią­za­nego z logi­styką i trans­por­tem jest nagra­nie video o Twojej fir­mie. Video umiesz­czone na stro­nie odnosi spek­ta­ku­larne suk­cesy w pro­mo­cji towa­rów i usług. To mocna broń w biz­ne­sie takim jak logi­styka i trans­port, gdyż po pierw­sze – wciąż jesz­cze mało znana, a po dru­gie – pozwala w krót­kim, odpo­wied­nio nakrę­co­nym fil­miku przed­sta­wić Twoją firmę od naj­lep­szej strony. To roz­wią­za­nie wygodne dla klien­tów, któ­rzy w krót­kim video odnajdą odpo­wie­dzi na wszyst­kie swoje pyta­nia. Zważ na to, że na Twoją stronę będą wcho­dzić głów­nie przed­się­biorcy, któ­rzy rzadko mają czas, by prze­glą­dać stronę i wczy­ty­wać się w jej zawar­tość. Taki fil­mik da im szybki pogląd na to, że wła­śnie w usługi Twojej firmy warto inwe­sto­wać. Na pewno inspi­ra­cje do stwo­rze­nia takiej krót­kiej poglą­dówki na Twoją ofertę cho­dzą Ci po gło­wie, więc wyko­rzy­staj je i stwórz coś śmia­łego, nie­ba­nal­nego, coś, co wyróżni Twoją ofertę na tle kon­ku­ren­cyj­nych!

Firma logi­styczno - trans­por­towa powinna mieć stronę zapro­jek­to­waną mini­ma­li­stycz­nie – tylko naj­waż­niej­sze tre­ści, bar­dzo pro­fe­sjo­nalne słow­nic­two, klu­czące stale wokół zapew­nie­nia naj­wyż­szej jako­ści prze­wo­zów poświad­czo­nych odpo­wied­nimi doku­men­tami. Strona musi mieć też pro­sty i czy­telny wygląd – taki, by klient za pomocą jed­nego klik­nię­cia zna­lazł się na stro­nie z zapy­ta­niem ofer­to­wym i skłonny był bez zwle­ka­nia wypeł­nić je. Twoją naj­więk­szą zaletą jest to, że w krót­kim cza­sie jesteś w sta­nie zała­do­wać towar, prze­je­chać z punktu A do punktu B i roz­ła­do­wać go. Bez zbęd­nych przerw, ozdob­ni­ków i dodat­ko­wych usług, które wydłu­żają czas trans­portu. Niech Twoja strona będzie tak pro­sta i sku­teczna jak usługi, które ofe­ru­jesz!

Zadbaj też o respon­sive web design, czyli tech­no­lo­giczne dopa­so­wa­nie strony www do wiel­ko­ści urzą­dze­nia, jakim posłu­guje się odbiorca. Niech jakość strony będzie per­fek­cyjna zarówno dla tych korzy­sta­ją­cych ze smart­fo­nów, jak i dla osób, które otwie­rają ją na dużych ekra­nach kom­pu­te­rów. Nie inwe­stuj też nie­po­trzeb­nie w cięż­kie apli­ka­cje, które nie pozwolą na szyb­kie łado­wa­nie się strony, na przy­kład przy wol­niej­szym łączu odwie­dza­ją­cego. Ponieważ zależy Ci na tym, by witryna była odwie­dzana przez jak naj­więk­szą liczbę osób, nie możesz sobie pozwo­lić na to, by któ­raś z nich zre­zy­gno­wała widząc długo ładu­jącą się apli­ka­cję, która nic nie wnosi, i skie­ro­wała się na stronę konkurencji.

Zleć pro­jek­to­wa­nie strony profesjonalistom!

Najważniejsze przy pro­jek­to­wa­niu strony jest wła­ściwe jej wyko­na­nie przez doświad­czony zespół. W Owocnych jeste­śmy przy­go­to­wani na każde wyzwa­nie. Mając na uwa­dze to, że wyko­na­nie witryny dla firmy trans­por­to­wej nie jest łatwym zada­niem, jeste­śmy gotowi pod­jąć się go, by prze­ko­nać innych i sie­bie, że nie ma dla nas rze­czy nie­wy­ko­nal­nych! Jesteśmy w sta­nie przed­sta­wić liczne przy­kłady stron, które po naszej inge­ren­cji zyskały wła­ściwą ren­tow­ność i stały się czę­ściej odwie­dzane. Tworzenie stron to nasza pasja, a Ty możesz przy­czy­nić się do posze­rze­nia liczby naszych zado­wo­lo­nych klientów.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Richard Branson
Właściciel ponad 400 różnych
przedsiębiorstw o wspólnej
marce. Virgin.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Kompletowanie zestawu
Im bli­żej jeste­śmy skom­ple­to­wa­nia całej kolek­cji, tym bar­dziej chcemy mieć wszyst­kie jej elementy.
Ta zasada ma zasto­so­wa­nie także w przy­padku nie­do­koń­czo­nych puz­zli i obraz­ków – chcemy zoba­czyć cały, ukoń­czony obra­zek.

Poszukaj logicz­nych zesta­wów (jak rodzaje infor­ma­cji), które mogą suge­ro­wać kom­ple­to­wa­nie kolek­cji. Co ludzie mogą zbie­rać w Twoim sys­te­mie? Jak można pogru­po­wać te ele­menty w odrębne zestawy by stwo­rzyć łatwiej­sze do osią­gnię­cia cele (i moty­wa­cję do dal­szego zbie­ra­nia więk­szej kolekcji)?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę