show menu
+ Menu

Dobre projekty sklepów internetowych.

Jak wyglą­dają pro­jekty sku­tecz­nych skle­pów inter­ne­to­wych w prak­tyce?
Sklep inter­ne­towy, w dzi­siej­szych cza­sach hiper­kon­ku­ren­cji, ma przed sobą bar­dzo trudne zada­nie – musi wyróż­niać się na tle innych pro­jek­tów i być zawsze „o krok dalej”. Tylko wtedy moż­liwe jest czer­pa­nie wiel­kich zysków z e-commerce. Odpowiednio zapro­jek­to­wana strona sklepu, o wysma­ko­wa­nym ryt­mie i traf­nych tek­stach, pozwala zwięk­szyć sprze­daż nawet o kil­ka­dzie­siąt pro­cent.

Stworzenie takiej plat­formy nie jest łatwe - wymaga czasu, umie­jęt­no­ści i zna­jo­mo­ści pod­sta­wo­wych zasad dobrego pro­jek­to­wa­nia. Dobrze jest jed­nak przy­ło­żyć się do tego zada­nia, gdyż kon­struk­tywny wysi­łek zaowo­cuje mnó­stwem klien­tów i wiel­kim zyskiem! Możesz rów­nież powie­rzyć to zada­nie Owocnym i cze­kać na szyb­kie efekty! Poznaj kilka sztu­czek, dzięki któ­rym Twoja inter­ne­towa sprze­daż wzro­śnie w bły­ska­wicz­nym tem­pie, ale naj­pierw poznaj 5 przy­kła­dów skle­pów inter­ne­to­wych, które urze­kają grafiką.

5 wzo­rów skle­pów inter­ne­to­wych,
które podzi­wia cały świat.

strony-sklepow-1-kopia
 
strony-sklepow-2-kopia
 
strony-sklepow-3-kopia
 
strony-sklepow-4-kopia
 
strony-sklepow-5-kopia
 

Po pierw­sze wygoda!

sklepy-internetowe-projekt

Jaka gra­fika sklepu inter­ne­to­wego spraw­dza się naj­le­piej?
naj­waż­niej­szych rze­czy mają­cych wpływ na ilość sprze­da­wa­nych przed­mio­tów jest wygoda użyt­ko­wa­nia ser­wisu. Interfejs powi­nien być intu­icyjny i pro­sty, ale zara­zem na tyle atrak­cyjny wizu­al­nie, by utrzy­mać uwagę odwie­dza­ją­cych.

Goście w Twoim skle­pie muszą z łatwo­ścią się w nim poru­szać i korzy­stać z jego funk­cji, wie­dzieć, gdzie klik­nąć, by dodać pro­dukt do koszyka i jak zapła­cić. Te z pozoru oczy­wi­ste kwe­stie, w prak­tyce oka­zują się trudne dla wielu pro­jek­tan­tów, któ­rzy chcąc „uno­wo­cze­śnić” swoje ser­wisy umiesz­czają przy­ci­ski o dziw­nych, nie­zro­zu­mia­łych kształ­tach lub w nie­od­po­wied­nich miej­scach. W efek­cie sfru­stro­wany inter­nauta, który nie wie jak korzy­stać ze strony ucieka do kon­ku­ren­cji.

Aby unik­nąć tego typu przy­krych nie­spo­dzia­nek, warto trzy­mać się wypró­bo­wa­nych sche­ma­tów – sto­so­wane od lat świet­nie się spraw­dzają i przy­no­szą korzy­ści praw­dzi­wym reki­nom biz­nesu. Zamiast prze­bi­jać głową mur – ucz się od najlepszych!

Jak wygląda nie­za­wodna recepta funk­cjo­nal­nego sklepu?

Internauci przy­zwy­cza­jeni do poniz­szego układu strony, nie będą mieli naj­mniej­szych kło­po­tów z odna­le­zie­niem potrzeb­nych funk­cji. Możesz oczy­wi­ście nagi­nać powyż­sze ramy dopa­so­wu­jąc je do układu gra­ficz­nego, pamię­taj jed­nak, aby nie prze­sa­dzić. Poniższa lista to jedy­nie sche­ma­tyczna pod­stawa, żeby zyskać uwagę musisz pójść o krok dalej.

internetowy-sklep-winiarski

1. Logo umiesz­czamy na środku, lub w lewym gór­nym rogu

2. Po pra­wej stro­nie, naprze­ciw logo­typu powinna znaj­do­wać się ikonka z koszy­kiem - ide­al­nie, jeśli poka­zuje ona aktu­alną war­tość i ilość zaku­pów.

3. Nad koszy­kiem dobrze jest umie­ścić numer kon­tak­towy.

4. Lewa część strony powinna być zajęta przez roz­bu­do­wane menu – kata­log pro­duk­tów. Wszelkie inne odno­śniki (regu­la­min, kon­takt, FAQ itp.) mogą zna­leźć się w menu gór­nym lub dol­nym (w stopce strony)

5. W dol­nej czę­ści ser­wisu należy umie­ścić także infor­ma­cje o kosz­tach prze­syłki, pomoc, poli­tykę prywatności.

Przyciągający pro­jekt sklepu internetowego.

Każdy, kto zabiera się za two­rze­nie stron, musi wie­dzieć, że rów­nie ważny jak wygoda użyt­ko­wa­nia jest dobry pro­jekt gra­ficzny. Do jego zadań należy nie tylko przy­cią­gnię­cie poten­cjal­nych klien­tów, ale także zatrzy­ma­nie ich na stro­nie i zwró­ce­nie ich uwagi na wybrane ele­menty, np. sprze­da­wane produkty.

drogeria-internetowa


Pamiętaj jed­nak, że naj­lep­sze wzory skle­pów inter­ne­to­wych to te, które uży­wają gra­ficz­nych środ­ków wyrazu z umia­rem.
Nie należy prze­sa­dzać z ilo­ścią nie­po­trzeb­nych zdjęć czy gra­fik. Obowiązuje tu zasada: „im mniej tym lepiej”, w gąsz­czu barw trud­niej odna­leźć te naprawdę ważne elementy.

Kolorystyka sklepu internetowego.

Kolorystyka sklepu inter­ne­to­wego powinna być spójna z kolo­rami firmy, ale także w jakiś spo­sób nawią­zy­wać do branży lub sprze­da­wa­nych pro­duk­tów. Dobre przy­kłady stron to: witryna z arty­ku­łami eko­lo­gicz­nymi zapro­jek­to­wana w odcie­niach zie­leni, czy sklep z cze­ko­ladą, któ­rego wir­tu­alny wystrój tonie w sma­ko­wi­tym brą­zie. Inspiracje warto więc czer­pać po pro­stu ze sprze­da­wa­nych produktów!

projekt-graficzny-sklepu


Wśród pro­fe­sjo­na­li­stów mówi się, że strony inter­ne­towe powinny łączyć dwa, mak­sy­mal­nie trzy kolory.
Warto dobrać je według palety barw. Wybierz kolory strony inter­ne­to­wej, które har­mo­ni­zują ze sobą. Tym razem znów dobrze jest korzy­stać ze zna­nych i wypró­bo­wa­nych połą­czeń: zie­leń świet­nie kom­po­nuje się z kolo­rem poma­rań­czo­wym, brąz z beżo­wym, a nie­bie­ski z żół­tym. Zdradzimy Ci pewien sekret ze świata mody. Kolor biały nie kani­ba­li­zuje o uwagę z pro­duk­tami. Jeśli nie wiesz co wybrać, kolor biały będzie wła­ści­wym wybo­rem.

Eksperymentuj, lecz z głową! Można także zasię­gnąć wie­dzy na temat psy­cho­lo­gii kolo­rów. Chcąc sprze­da­wać i zbie­rać zyski trzeba wie­dzieć, że na przy­kład kolor czer­wony sty­mu­luje apetyt…

Zamieniaj odwie­dza­ją­cych w kupu­ją­cych. Nie zniechęcaj!

Nie ma nic gor­szego, niż wizyta na stro­nie inter­ne­to­wej, roz­po­czy­na­jąca się od nie­skoń­czo­nego: „wczy­ty­wa­nie… pro­szę cze­kać”! (Dobrze jeżeli jesz­cze poja­wia się taka infor­ma­cja.) Z pew­no­ścią tego nie lubisz, nie każ więc cze­kać swoim klien­tom! To jak wysta­wa­nie w ogrom­nych kolej­kach przed kasą, w tra­dy­cyj­nym skle­pie. Tylko, że wir­tu­alny sklep można opu­ścić jed­nym klik­nię­ciem… Nie dopuść do tego!

sklep-www

Zadbaj, by Twój sklap inter­ne­towy łado­wał się bły­ska­wicz­nie, przy każ­dym łączu i w każ­dej prze­glą­darce. Poniżej kilka rad, jak tego doko­nać:

a) Wybierz nie­za­wodny i szybki ser­wer
b) Zbuduj stronę lekką, bez zbęd­nej
gra­fiki
c) Ogranicz liczbę skryp­tów i pli­ków
d) Uporządkuj skład­nię kodu strony

Dlaczego szyb­kość wczy­ty­wa­nia strony jest tak ważna, skoro łącza inter­ne­towe są coraz szyb­sze? To prawda! Mamy moż­li­wość coraz szyb­szego prze­sy­ła­nia danych, pamię­taj jed­nak, że w dzi­siej­szych cza­sach coraz wię­cej osób prze­gląda strony poprzez urzą­dze­nia mobilne! Tam pręd­kość łado­wa­nia strony jest na wagę złota. Szybkie ser­wisy wygry­wają uwagę klien­tów!

Nowoczesne pro­jekty skle­pów inter­ne­to­wych powinny uwzględ­niać użyt­kow­ni­ków, któ­rzy posłu­gują się komórką czy table­tem. Rynek urzą­dzeń mobil­nych wciąż się roz­wija, a zabie­gani ludzie coraz chęt­niej robią zakupy „na małym ekra­nie”. Dlatego warto wdro­żyć Responsive Web Design – tech­no­lo­gię dopa­so­wy­wa­nia się do wiel­ko­ści urzą­dze­nia. Dobrze widoczna oferta, z pew­no­ścią zosta­nie zauważona!

Świa­towe wzory skle­pów inter­ne­to­wych.
Precyzyjne maszyny biz­ne­sowe nasta­wione są na zysk!

Wzorowy sklep inter­ne­towy jest sku­teczny wtedy, kiedy odno­to­wuje wysoki współ­czyn­nik kon­wer­sji, czyli sto­su­nek liczby osób kupu­ją­cych, do liczby wszyst­kich odwie­dza­ją­cych. Większość skle­pów zmaga się z bar­dzo niskim współ­czyn­ni­kiem kon­wer­sji, rzędu 0,2% (ozna­cza to, że na 1000 gości, dwóch fina­li­zuje zakup). Celem sku­tecz­nej strony jest osią­gnię­cie dużo wyż­szych wyników.

sklep-online


Rozwijanie docho­do­wego sklepu inter­ne­to­wego wymaga kon­tro­lo­wa­nia wielu czyn­ni­ków: opty­ma­li­za­cji współ­czyn­nika kon­wer­sji, dosto­so­wy­wa­nia wyglądu czy dzia­łań pro­mo­cyj­nych.
Zadanie to jest bajecz­nie pro­ste, kiedy sklep od początku zapro­jek­to­wany jest solid­nie i z myślą o roz­woju. Każdy z wymie­nio­nych powy­żej czyn­ni­ków jest ważny i może oka­zać się naj­istot­niej­szy w ocze­ki­wa­niu na ryn­kowy sukces.

sklep-internetowy


Pamiętaj o tym na każ­dym kroku two­rze­nia sklepu, lub zleć to pamię­ta­nie nam.

Z przy­jem­no­ścią przed­sta­wimy Ci nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę pro­jek­to­wa­nia nowo­cze­snego sklepu inter­ne­to­wego. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Richard Branson
Właściciel ponad 400 różnych
przedsiębiorstw o wspólnej
marce. Virgin.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ciekawość
Ludzie zachę­ceni nie­wielką ilo­ścią inte­re­su­ją­cych infor­ma­cji będą chcieli dowie­dzieć się więcej!
Kiedy możesz wstrzy­mać się z poda­wa­niem wszyst­kich infor­ma­cji? Które mia­łyby to być infor­ma­cje?

Wyjaw tylko tyle, by wzbu­dzić zain­te­re­so­wa­nie i zachęć do pod­ję­cia następ­nego kroku. Możesz także wzbu­dzić zain­te­re­so­wa­nie robiąc coś nie­spo­dzie­wa­nego – ludzie zostaną na tyle długo, by dowie­dzieć się, co się dzieje. To tak, jak intry­gują nas zagadki.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
x
Będziemy Ci bardzo wdzięczni za
sugestie lub informację o napotkanym
błędzie. Każdego dnia wkładamy wiele
pracy, aby te strony były lepsze.

Pozwól nam Tobie podziękować:
no-spam