Dobre projekty sklepów internetowych.

Jak wyglą­da­ją pro­jek­ty sku­tecz­nych skle­pów inter­ne­to­wych w prak­ty­ce?
Sklep inter­ne­to­wy, w dzi­siej­szych cza­sach hiper­kon­ku­ren­cji, ma przed sobą bar­dzo trud­ne zada­nie – musi wyróż­niać się na tle innych pro­jek­tów i być zawsze „o krok dalej”. Tylko wte­dy moż­li­we jest czer­pa­nie wiel­kich zysków z e-com­mer­ce. Odpowiednio zapro­jek­to­wa­na stro­na skle­pu, o wysma­ko­wa­nym ryt­mie i traf­nych tek­stach, pozwa­la zwięk­szyć sprze­daż nawet o kil­ka­dzie­siąt pro­cent.

Stworzenie takiej plat­for­my nie jest łatwe - wyma­ga cza­su, umie­jęt­no­ści i zna­jo­mo­ści pod­sta­wo­wych zasad dobre­go pro­jek­to­wa­nia. Dobrze jest jed­nak przy­ło­żyć się do tego zada­nia, gdyż kon­struk­tyw­ny wysi­łek zaowo­cu­je mnó­stwem klien­tów i wiel­kim zyskiem! Możesz rów­nież powie­rzyć to zada­nie Owocnym i cze­kać na szyb­kie efek­ty! Poznaj kil­ka sztu­czek, dzię­ki któ­rym Twoja inter­ne­to­wa sprze­daż wzro­śnie w bły­ska­wicz­nym tem­pie, ale naj­pierw poznaj 5 przy­kła­dów skle­pów inter­ne­to­wych, któ­re urze­ka­ją gra­fi­ką.

5 wzo­rów skle­pów inter­ne­to­wych,
któ­re podzi­wia cały świat.

strony-sklepow-1-kopia
strony-sklepow-2-kopia
strony-sklepow-3-kopia
strony-sklepow-4-kopia
strony-sklepow-5-kopia

Po pierwsze wygoda!

sklepy-internetowe-projekt

Jaka gra­fi­ka skle­pu inter­ne­to­we­go spraw­dza się naj­le­piej?
naj­waż­niej­szych rze­czy mają­cych wpływ na ilość sprze­da­wa­nych przed­mio­tów jest wygo­da użyt­ko­wa­nia ser­wi­su. Interfejs powi­nien być intu­icyj­ny i pro­sty, ale zara­zem na tyle atrak­cyj­ny wizu­al­nie, by utrzy­mać uwa­gę odwie­dza­ją­cych.

Goście w Twoim skle­pie muszą z łatwo­ścią się w nim poru­szać i korzy­stać z jego funk­cji, wie­dzieć, gdzie klik­nąć, by dodać pro­dukt do koszy­ka i jak zapła­cić. Te z pozo­ru oczy­wi­ste kwe­stie, w prak­ty­ce oka­zu­ją się trud­ne dla wie­lu pro­jek­tan­tów, któ­rzy chcąc „uno­wo­cze­śnić” swo­je ser­wi­sy umiesz­cza­ją przy­ci­ski o dziw­nych, nie­zro­zu­mia­łych kształ­tach lub w nie­od­po­wied­nich miej­scach. W efek­cie sfru­stro­wa­ny inter­nau­ta, któ­ry nie wie jak korzy­stać ze stro­ny ucie­ka do kon­ku­ren­cji.

Aby unik­nąć tego typu przy­krych nie­spo­dzia­nek, war­to trzy­mać się wypró­bo­wa­nych sche­ma­tów – sto­so­wa­ne od lat świet­nie się spraw­dza­ją i przy­no­szą korzy­ści praw­dzi­wym reki­nom biz­ne­su. Zamiast prze­bi­jać gło­wą mur – ucz się od naj­lep­szych!

Jak wygląda niezawodna recepta funkcjonalnego sklepu?

Internauci przy­zwy­cza­je­ni do poniz­sze­go ukła­du stro­ny, nie będą mie­li naj­mniej­szych kło­po­tów z odna­le­zie­niem potrzeb­nych funk­cji. Możesz oczy­wi­ście nagi­nać powyż­sze ramy dopa­so­wu­jąc je do ukła­du gra­ficz­ne­go, pamię­taj jed­nak, aby nie prze­sa­dzić. Poniższa lista to jedy­nie sche­ma­tycz­na pod­sta­wa, żeby zyskać uwa­gę musisz pójść o krok dalej.

internetowy-sklep-winiarski

1. Logo umiesz­cza­my na środ­ku, lub w lewym gór­nym rogu

2. Po pra­wej stro­nie, naprze­ciw logo­ty­pu powin­na znaj­do­wać się ikon­ka z koszy­kiem - ide­al­nie, jeśli poka­zu­je ona aktu­al­ną war­tość i ilość zaku­pów.

3. Nad koszy­kiem dobrze jest umie­ścić numer kon­tak­to­wy.

4. Lewa część stro­ny powin­na być zaję­ta przez roz­bu­do­wa­ne menu – kata­log pro­duk­tów. Wszelkie inne odno­śni­ki (regu­la­min, kon­takt, FAQ itp.) mogą zna­leźć się w menu gór­nym lub dol­nym (w stop­ce stro­ny)

5. W dol­nej czę­ści ser­wi­su nale­ży umie­ścić tak­że infor­ma­cje o kosz­tach prze­sył­ki, pomoc, poli­ty­kę pry­wat­no­ści.

Przyciągający projekt sklepu internetowego.

Każdy, kto zabie­ra się za two­rze­nie stron, musi wie­dzieć, że rów­nie waż­ny jak wygo­da użyt­ko­wa­nia jest dobry pro­jekt gra­ficz­ny. Do jego zadań nale­ży nie tyl­ko przy­cią­gnię­cie poten­cjal­nych klien­tów, ale tak­że zatrzy­ma­nie ich na stro­nie i zwró­ce­nie ich uwa­gi na wybra­ne ele­men­ty, np. sprze­da­wa­ne pro­duk­ty.

drogeria-internetowa


Pamiętaj jed­nak, że naj­lep­sze wzo­ry skle­pów inter­ne­to­wych to te, któ­re uży­wa­ją gra­ficz­nych środ­ków wyra­zu z umia­rem.
Nie nale­ży prze­sa­dzać z ilo­ścią nie­po­trzeb­nych zdjęć czy gra­fik. Obowiązuje tu zasa­da: „im mniej tym lepiej”, w gąsz­czu barw trud­niej odna­leźć te napraw­dę waż­ne ele­men­ty.

Kolorystyka sklepu internetowego.

Kolorystyka skle­pu inter­ne­to­we­go powin­na być spój­na z kolo­ra­mi fir­my, ale tak­że w jakiś spo­sób nawią­zy­wać do bran­ży lub sprze­da­wa­nych pro­duk­tów. Dobre przy­kła­dy stron to: witry­na z arty­ku­ła­mi eko­lo­gicz­ny­mi zapro­jek­to­wa­na w odcie­niach zie­le­ni, czy sklep z cze­ko­la­dą, któ­re­go wir­tu­al­ny wystrój tonie w sma­ko­wi­tym brą­zie. Inspiracje war­to więc czer­pać po pro­stu ze sprze­da­wa­nych pro­duk­tów!

projekt-graficzny-sklepu


Wśród pro­fe­sjo­na­li­stów mówi się, że stro­ny inter­ne­to­we powin­ny łączyć dwa, mak­sy­mal­nie trzy kolo­ry.
Warto dobrać je według pale­ty barw. Wybierz kolo­ry stro­ny inter­ne­to­wej, któ­re har­mo­ni­zu­ją ze sobą. Tym razem znów dobrze jest korzy­stać ze zna­nych i wypró­bo­wa­nych połą­czeń: zie­leń świet­nie kom­po­nu­je się z kolo­rem poma­rań­czo­wym, brąz z beżo­wym, a nie­bie­ski z żół­tym. Zdradzimy Ci pewien sekret ze świa­ta mody. Kolor bia­ły nie kani­ba­li­zu­je o uwa­gę z pro­duk­ta­mi. Jeśli nie wiesz co wybrać, kolor bia­ły będzie wła­ści­wym wybo­rem.

Eksperymentuj, lecz z gło­wą! Można tak­że zasię­gnąć wie­dzy na temat psy­cho­lo­gii kolo­rów. Chcąc sprze­da­wać i zbie­rać zyski trze­ba wie­dzieć, że na przy­kład kolor czer­wo­ny sty­mu­lu­je ape­tyt…

Zamieniaj odwiedzających w kupujących. Nie zniechęcaj!

Nie ma nic gor­sze­go, niż wizy­ta na stro­nie inter­ne­to­wej, roz­po­czy­na­ją­ca się od nie­skoń­czo­ne­go: „wczy­ty­wa­nie… pro­szę cze­kać”! (Dobrze jeże­li jesz­cze poja­wia się taka infor­ma­cja.) Z pew­no­ścią tego nie lubisz, nie każ więc cze­kać swo­im klien­tom! To jak wysta­wa­nie w ogrom­nych kolej­kach przed kasą, w tra­dy­cyj­nym skle­pie. Tylko, że wir­tu­al­ny sklep moż­na opu­ścić jed­nym klik­nię­ciem… Nie dopuść do tego!

sklep-www

Zadbaj, by Twój sklap inter­ne­to­wy łado­wał się bły­ska­wicz­nie, przy każ­dym łączu i w każ­dej prze­glą­dar­ce. Poniżej kil­ka rad, jak tego doko­nać:

a) Wybierz nie­za­wod­ny i szyb­ki ser­wer
b) Zbuduj stro­nę lek­ką, bez zbęd­nej
gra­fi­ki
c) Ogranicz licz­bę skryp­tów i pli­ków
d) Uporządkuj skład­nię kodu stro­ny

Dlaczego szyb­kość wczy­ty­wa­nia stro­ny jest tak waż­na, sko­ro łącza inter­ne­to­we są coraz szyb­sze? To praw­da! Mamy moż­li­wość coraz szyb­sze­go prze­sy­ła­nia danych, pamię­taj jed­nak, że w dzi­siej­szych cza­sach coraz wię­cej osób prze­glą­da stro­ny poprzez urzą­dze­nia mobil­ne! Tam pręd­kość łado­wa­nia stro­ny jest na wagę zło­ta. Szybkie ser­wi­sy wygry­wa­ją uwa­gę klien­tów!

Nowoczesne pro­jek­ty skle­pów inter­ne­to­wych powin­ny uwzględ­niać użyt­kow­ni­ków, któ­rzy posłu­gu­ją się komór­ką czy table­tem. Rynek urzą­dzeń mobil­nych wciąż się roz­wi­ja, a zabie­ga­ni ludzie coraz chęt­niej robią zaku­py „na małym ekra­nie”. Dlatego war­to wdro­żyć Responsive Web Design – tech­no­lo­gię dopa­so­wy­wa­nia się do wiel­ko­ści urzą­dze­nia. Dobrze widocz­na ofer­ta, z pew­no­ścią zosta­nie zauwa­żo­na!

Światowe wzory sklepów internetowych.
Precyzyjne maszyny biznesowe nastawione są na zysk!

Wzorowy sklep inter­ne­to­wy jest sku­tecz­ny wte­dy, kie­dy odno­to­wu­je wyso­ki współ­czyn­nik kon­wer­sji, czy­li sto­su­nek licz­by osób kupu­ją­cych, do licz­by wszyst­kich odwie­dza­ją­cych. Większość skle­pów zma­ga się z bar­dzo niskim współ­czyn­ni­kiem kon­wer­sji, rzę­du 0,2% (ozna­cza to, że na 1000 gości, dwóch fina­li­zu­je zakup). Celem sku­tecz­nej stro­ny jest osią­gnię­cie dużo wyż­szych wyni­ków.

sklep-online


Rozwijanie docho­do­we­go skle­pu inter­ne­to­we­go wyma­ga kon­tro­lo­wa­nia wie­lu czyn­ni­ków: opty­ma­li­za­cji współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji, dosto­so­wy­wa­nia wyglą­du czy dzia­łań pro­mo­cyj­nych.
Zadanie to jest bajecz­nie pro­ste, kie­dy sklep od począt­ku zapro­jek­to­wa­ny jest solid­nie i z myślą o roz­wo­ju. Każdy z wymie­nio­nych powy­żej czyn­ni­ków jest waż­ny i może oka­zać się naj­istot­niej­szy w ocze­ki­wa­niu na ryn­ko­wy suk­ces.

sklep-internetowy


Pamiętaj o tym na każ­dym kro­ku two­rze­nia skle­pu, lub zleć to pamię­ta­nie nam.

Z przy­jem­no­ścią przed­sta­wi­my Ci nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę pro­jek­to­wa­nia nowo­cze­sne­go skle­pu inter­ne­to­we­go. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Rozpoznanie ponad
przypominanie
Łatwiej jest roz­po­znać rze­czy, któ­rych doświad­czy­li­śmy wcze­śniej niż przy­wo­ły­wać je z pamię­ci.
Opcje wie­lo­krot­ne­go wybo­ru lub te wyma­ga­ją­ce jed­ne­go klik­nię­cia to dla ludzi łatwy spo­sób inte­rak­cji ze stro­ną.

Jeśli chcesz popro­sić ludzi o wymie­nie­nie rze­czy z pamię­ci, spró­buj uzu­peł­nić (lub zastą­pić) puste pola okre­ślo­ny­mi, loso­wy­mi wybo­ra­mi, któ­re będą mogły ich napro­wa­dzić.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę