Skuteczny projekt graficzny strony Miasta, gminy, powiatu.

Polskie mia­sta prze­cho­dzą coraz bar­dziej udane trans­for­ma­cje.
Gminy otrzy­mują nowe obo­wiązki, a miesz­kańcy są czę­sto lokal­nymi patrio­tami wła­snych dziel­nic. Starostwa powia­towe są coraz bli­żej przed­się­bior­ców i zwy­kłych oby­wa­teli. Jednak te wszyst­kie urzędy i insty­tu­cje nie zawsze wie­dzą jak pochwa­lić się suk­ce­sami na wła­snej stro­nie inter­ne­to­wej. Pokaż się z nowo­cze­snej, atrak­cyj­nej i peł­nej suk­ce­sów strony. Dobre pro­jekty stron www są wła­śnie po to!

Strona inter­ne­towa dla mia­sta, gminy, dziel­nicy, sta­ro­stwa - miej­sce w glo­bal­nej sieci dla lokal­nych spraw.
Choć urzędy codzien­nie zała­twiają wiele skom­pli­ko­wa­nych spraw i poma­gają w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów współ­cze­snego spo­łe­czeń­stwa, ich strony inter­ne­towe wyglą­dają czę­sto jak z innej epoki. Bynajmniej nie z przy­szłej. Archaiczna budowa ser­wi­sów, brak naj­po­trzeb­niej­szych infor­ma­cji w widocz­nym miej­scu, męcząca wzrok kolo­ry­styka, skom­pli­ko­wana nawi­ga­cja, brak dopa­so­wa­nia do urzą­dzeń mobil­nych - to „główne grze­chy” stron inter­ne­to­wych pol­skich urzę­dów. Co zro­bić, by być bli­żej ludzi i sku­tecz­niej wyko­rzy­stać poten­cjał Internetu dla potrzeb gminy, mia­sta, dziel­nicy czy sta­ro­stwa?

Kształt pełen suk­ce­sów - urząd od nowo­cze­snej strony
Zadbaj o prze­my­ślaną archi­tek­turę infor­ma­cji. Niech ich gra­da­cja odpo­wiada naj­częst­szym celom wizyt inter­nau­tów na stro­nie. Dobry pro­jekt strony inter­ne­to­wej uwzględ­nia wiele czyn­ni­ków. Od wyżej wspo­mnia­nej infor­ma­cyj­no­ści, poprzez prze­kie­ro­wy­wa­nie do odpo­wied­nich dzia­łów i łatwość dopa­so­wa­nia do potrzeb użyt­kow­nika, aż po pra­wi­dłowe wyświe­tla­nie na urzą­dze­niach mobil­nych.

Responsive Web Design (RWD)
Dzięki sto­so­wa­niu tej metody pro­jek­to­wa­nia, Twoja strona inter­ne­towa będzie się wyświe­tlała per­fek­cyj­nie na każ­dym urzą­dze­niu; lap­to­pie, table­cie, smart­fo­nie. Pod jed­nym adre­sem url, jed­na­kowa treść, w ukła­dzie dopa­so­wa­nym do urzą­dze­nia, na któ­rym jest otwie­rana. To wszystko powo­duje, że teraz wszel­kie dzia­ła­nia opty­ma­li­za­cyjne wystar­czy prze­pro­wa­dzić raz, strona będzie oszczęd­niej obcho­dziła się z zaso­bami ser­wera, a utrzy­ma­nie ser­wisu jest mniej cza­so­chłonne - zatem tań­sze.

Inspiracje regio­nami - jak zna­leźć kom­pro­mis przy two­rze­niu strony
Przykłady stron inter­ne­to­wych urzę­dów poka­zują, że czę­sto roz­po­częto reali­zo­wa­nie nowo­cze­snej kon­cep­cji, wpro­wa­dzono świeżo wyglą­da­jący logo­typ, odważne hasła pro­mo­cyjne, uru­cho­miono roz­liczne metody pro­mo­cji. Jednak prze­glą­da­jąc kon­kretne witryny łatwo zauwa­żyć, że pogo­dze­nie strony este­tycz­nej z infor­ma­cyjną, spo­łeczną i mar­ke­tin­gową jest zada­niem, któ­remu nie­zwy­kle trudno spro­stać.

Urzędnik też inter­nauta
Wszyscy jeste­śmy inter­nau­tami i coraz chęt­niej się­gamy po nowe formy korzy­sta­nia z tego medium. Odświeżenie wize­runku strony urzę­do­wej musi zatem uwzględ­niać aktu­alne trendy i pro­gnozy tech­no­lo­giczne. Jednak rów­nie istotne jest zapre­zen­to­wa­nie god­nej oprawy gra­ficz­nej, odpo­wied­niego miej­sca na różne formy kon­taktu z użyt­kow­ni­kami, ale także nie­zbęd­nych uła­twień dla osób star­szych i nie­peł­no­spraw­nych. Uwzględnienie tych wszyst­kich czyn­ni­ków zaowo­cuje nie tylko uspraw­nioną komu­ni­ka­cją, ale także zna­cząco poprawi wize­ru­nek.

Dla miesz­kań­ców, spo­łecz­no­ści i firm - dobry pro­jekt strony inter­ne­to­wej
Zyskiem z prze­pro­jek­to­wa­nia strony inter­ne­to­wej jest w wypadku ser­wisu mia­sta, gminy czy sta­ro­stwa zwięk­szona komu­ni­ka­tyw­ność i poprawa opi­nii miesz­kań­ców o urzę­dzie. Dzięki poda­niu infor­ma­cji w atrak­cyj­nej i prze­my­śla­nej for­mule, nie tylko zmniej­szysz kolejki inte­re­san­tów, ale także dotrzesz do osób mło­dych, które tak trudno zachę­cić do zain­te­re­so­wa­nia spra­wami lokal­nej spo­łecz­no­ści. Dobry gospo­darz potrafi nie tylko prze­pro­wa­dzać zmiany, zarzą­dzać i inspi­ro­wać, ale powi­nien także wycho­dzić naprze­ciw ocze­ki­wa­niom. Dlatego wspól­nie z Tobą zasta­no­wimy się nad rolą i miej­scem mediów spo­łecz­no­ścio­wych na nowej stro­nie inter­ne­to­wej. W tej kwe­stii nie mamy dla Ciebie goto­wego roz­wią­za­nia. Musimy Cię naj­pierw zapy­tać jaka forma komu­ni­ka­cji z użyt­kow­ni­kiem jest dla Ciebie naj­bar­dziej pożą­dana.

Tworzenie stron kom­plek­sowo - zyskaj miej­sce, gdzie infor­ma­cja spo­tyka się z pasją
Odsłaniając nowy ser­wis www idziesz z duchem czasu. Pokazujesz, że każdy miesz­ka­niec, który sko­rzy­sta z Internetu, w łatwy i przy­jemny spo­sób może dotrzeć do aktu­al­no­ści z regionu, komu­ni­ka­tów zwią­za­nych z dzia­ła­niem urzędu, a także odszu­kać temat, który jest mu szcze­gól­nie bli­ski. Czy inte­re­sują go aktu­alne komu­ni­katy władz, wyniki lokal­nej dru­żyny spor­to­wej na zawo­dach, czy aktu­alny reper­tuar pobli­skiego teatru - w nowym pro­jek­cie każda sfera dzia­ła­nia znaj­dzie się w łatwym do odszu­ka­nia miej­scu. A być może pra­gniesz, by ser­wis infor­mo­wał także o peł­nej ofer­cie kul­tu­ral­nej oraz edu­ka­cyj­nej regionu, poka­zy­wał jego archi­tek­to­niczne cie­ka­wostki i pre­zen­to­wał gale­rię naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych miejsc?

Najlepsze strony korzy­stają z bogac­twa doświad­czeń
Obserwujemy Internet od lat, dla­tego dopa­su­jemy pro­jekty stron inter­ne­to­wych do Twoich ocze­ki­wań i potrzeb użyt­kow­ni­ków, któ­rych chcesz do ser­wisu przy­cią­gnąć. Harmonijne połą­cze­nie wygó­ro­wa­nych ocze­ki­wań współ­cze­snego inter­nauty z misją mia­sta, powiatu czy gminy, wymaga wdro­że­nia nowo­cze­snych mecha­ni­zmów i zasto­so­wa­nia inte­li­gent­nych roz­wią­zań. Zaprezentujemy Ci je w całej pełni i spra­wimy, że nowa strona inter­ne­towa będzie praw­dzi­wym powo­dem do dumy.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Donald Trump
CEO Trump Organization.
Prawdziwy Amerykański
Multimiliarder i showman.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ramowanie
Sposób, w jaki infor­ma­cje są sfor­mu­ło­wane może zmie­nić naszą ocenę i mieć wpływ na nasze decyzje.
Ukryta histo­ria może spra­wić, że naj­bar­dziej pożą­dane przez nas wybory będą naj­bar­dziej oczy­wi­ste.

Na przy­kład sfor­mu­ło­wa­nie, że coś kosz­tuje „mniej niż fili­żanka kawy dzien­nie” zachęca ludzi do innego spoj­rze­nia na koszt jakie­goś abo­na­mentu. Jak przed­sta­wiasz wybory w swoim sys­te­mie? Jakie są dostępne opcje? Szczególnie w przy­padku nowych lub trud­nych pojęć.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę