Profesjonalne projekty stron www, które wzbudzają zachwyt i pożądanie.

Próba wyja­śnie­nia zasad pro­jek­to­wa­nia dobrej strony inter­ne­to­wej jest jak próba wyja­śnie­nia tego, jak spra­wić, by biz­nes osią­gnął suk­ces. To tak sze­roki temat, że stwier­dzi­li­śmy, że dobrze byłoby opu­bli­ko­wać nie­długo po tym poście wię­cej bar­dziej szcze­gó­ło­wych arty­ku­łów na temat każ­dego z wymie­nio­nych tu ele­men­tów. Tymczasem potrak­tuj­cie ten post jak wstęp, który jest ważny, jeśli cho­dzi o pracę nad dobrym pro­jek­tem strony www.

Jeśli macie wię­cej czasu i chcie­li­by­ście dowie­dzieć się wię­cej na temat pro­fe­sjo­nal­nego two­rze­nia gra­fiki na stronę inter­ne­tową, na końcu tego posta znaj­dzie­cie kilka uży­tecz­nych lin­ków. Zawsze możesz się także z nami skon­tak­to­wać i popro­sić o pomoc przy pra­cach nad pro­jek­tem Twojej strony.

Dobre pro­jekty stron www, są pro­ste i spójne.

Spójność – spój­ność ozna­cza, że wszystko do sie­bie pasuje. Rozmiar nagłów­ków, wybór czcio­nek, kolory, styl przy­ci­sków, prze­strzeń, ele­menty desi­gnu, styl ilu­stra­cji, wybór foto­gra­fii itd. Wszystko powinno być upo­rząd­ko­wane tema­tycz­nie, by całość pro­jektu strony www, była spójna, zarówno na poszcze­gól­nych pod­stro­nach, jak w obrę­bie jed­nej pod­strony. Wszystko powinno być wyrów­nane – wyrów­ny­wa­nie spra­wia, że pro­jekt gra­ficzny strony inter­ne­to­wej, jest bar­dziej upo­rząd­ko­wany i lepiej przy­swa­jalny, a wszystko wygląda na bar­dziej dopra­co­wane. Upewnijcie się, że takie ele­menty desi­gnu, jak obrazki i tek­sty są wyraźne i ostre – wszystko spro­wa­dza się do pikseli.

8 Wspaniałych przy­kła­dów.
Nowoczesne strony, które koniecz­nie musisz odwiedzić.

chromecom
 
findyourwaytooz
 
jamwithchrome
 
langstrasse
 
slaveryfootprint
 
todaythe
 
toolofna
 
captaindash
 

Copywriting - Ludzie nie czy­tają tre­ści, tylko je skanują.

Nie ważne, jakimi waż­nymi i przy­dat­nymi infor­ma­cjami chce­cie się podzie­lić z klien­tami, i tak poświęcą tylko kilka sekund na „prze­ska­no­wa­nie” strony, by zde­cy­do­wać, czy warto na niej pozo­stać. Spróbujcie umie­ścić naj­bar­dziej inte­re­su­jące i przy­datne infor­ma­cje w pierw­szym aka­pi­cie na każ­dej pod­stro­nie.

Na co zwró­cić uwagę pod­czas pro­jek­to­wa­nia prze­strzeni dla tre­ści strony inter­ne­to­wej?
Typografia – to ele­ment desi­gnu, który naj­czę­ściej powi­nien być spójny na całej stro­nie, na tyle duży, by dało się go odczy­tać i pro­por­cjo­nalny: nagłówki i pod­ty­tuły powinny się wyróż­niać; wybie­raj­cie kon­tra­stowe kolory, by lepiej się czy­tało; zamiast justo­wać tekst, spró­buj­cie go wyrów­nać do lewej, co rów­nież popra­wia kom­fort czytania.

Im mniej, tym lepiej!

- Akapity powinny być jak naj­krót­sze.

- Podstrony powinny być krót­kie.

- Nie prze­ła­do­wuj­cie stron tek­stem.

- Jeśli macie wiele do powie­dze­nia, podziel­cie treść na punkty, krót­sze aka­pity, roz­działy lub podziel­cie ją mię­dzy oddzielne podstrony.

projekt-strony-www

Skuteczna nawi­ga­cja - Serce uda­nego pro­jektu strony www.

Wykorzystujcie pro­stą i łatwą do odna­le­zie­nia nawi­ga­cję, znaj­du­jącą się na górze strony, co jest dość popu­larne na więk­szo­ści stron. Linki do poszcze­gól­nych pod­stron lepiej umie­ścić po pierw­szym aka­pi­cie. Unikajcie umiesz­cza­nia lin­ków do innych stron w głów­nym tek­ście – odwie­dza­jący może opu­ścić stronę zanim skoń­czy czytać.

przyklad-strony-internetowej

Bądźcie prze­wod­ni­kami dla użyt­kow­nika. Poruszając się po dobrze zapro­jek­to­wa­nej stro­nie inter­ne­to­wej użyt­kow­nik powi­nien być pro­wa­dzony przez pro­jek­tanta (A raczej przez jego gra­fikę strony inter­ne­to­wej). Cele są różne i indy­wi­du­alne. Założenia mogą być takie, aby użyt­kow­nik klik­nął w logo marki, prze­szedł do głów­nego prze­sła­nia strony, następ­nie do wyra­zi­stego obrazka, (który nada stro­nie oso­bo­wość), potem do głów­nej czę­ści tek­stu, pod­czas gdy nawi­ga­cja i pasek boczny będą sta­no­wić tylko dru­go­rzędny ele­ment tej wędrówki.

Projekty stron www, które ładują się długo zawsze są oglą­dane krótko.

Prędkość wczy­ty­wa­nia pro­jektu jest bar­dzo ważna. Strona musi wczy­ty­wać się szybko – odwie­dza­jący nie będą cze­kać aż skoń­czy się łado­wać – jeśli zaj­mie to dłu­żej niż sekundę, opusz­czą ją – dla­tego obrazki należy umiesz­czać rozważnie.

strony-internetowa-przyklad

Zapewnij dostęp­ność każ­demu i pozwól wyra­zić opi­nię.
Na stronę powinno się dać wejść z każ­dego urzą­dze­nia, jakie może wybrać odwie­dza­jący – z tabletu, kom­pu­tera oso­bi­stego, tele­fonu komór­ko­wego, lap­topa itp. Weźcie pod uwagę, że część użyt­kow­ni­ków może oglą­dać stronę na sta­rym tele­fo­nie.

Ta zasada ma także zasto­so­wa­nie dla prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych uży­wa­nych przez odwie­dza­ją­cych. Nie może­cie pozwo­lić, by wasza strona wyglą­dała źle w naj­bar­dziej popu­lar­nych prze­glą­dar­kach – Internet Explorer jest wyko­rzy­sty­wany przez więk­szość użyt­kow­ni­ków Windowsa, dla­tego wszel­kie naj­now­sze tech­no­lo­gie, które pla­nu­je­cie umie­ścić na stro­nie powinny mieć lek­kie i pro­ste odpo­wied­niki dla star­szych prze­glą­da­rek i telefonów.

Udogodnienia dla nie­peł­no­spraw­nych. Stronę powinno być łatwo dosto­so­wać dla nie­peł­no­spraw­nych, osób z pro­ble­mami ze słu­chem czy wzro­kiem. Zastanówcie się nad doda­niem opcji zmiany roz­miaru czcionki na całej stro­nie albo zmiany motywu na bar­dziej kon­tra­stowy. Siądźcie z dala od ekranu i zde­cy­duj­cie, czy ze strony da się wygod­nie korzy­stać. Pozwólcie klien­tom wyra­żać opi­nię. Każdy odwie­dza­jący powi­nien być trak­to­wany jak cenny klient. Często może zasu­ge­ro­wać wam dobre pomy­sły i roz­wią­za­nia. Umieśćcie dane kon­tak­towe w widocz­nym miej­scu i pozwól­cie klien­tom zosta­wiać komen­ta­rze.

Jeśli chcesz, aby­śmy pomo­gli Ci stwo­rzyć dosko­nałą stronę, dla Twojego biz­nesu, po pro­stu daj nam o tym znać. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980 po bez­płatną, nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Richard Branson
Właściciel ponad 400 różnych
przedsiębiorstw o wspólnej
marce. Virgin.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Sekwencje
Chętniej podej­mu­jemy dzia­ła­nia, gdy skom­pli­ko­wane czyn­no­ści roz­bite są na mniej­sze zadania.
Trudno jest ukoń­czyć skom­pli­ko­wane zada­nie, jak na przy­kład „załóż konto ban­kowe”, „uzu­peł­nij swój pro­fil”.

Zamiast tego, roz­bij skom­pli­ko­wane zada­nia na małe, łatwe do ukoń­cze­nia czyn­no­ści. Może to być sekwen­cja kro­ków albo po pro­stu lista rze­czy, które musza być wyko­nane, by posu­nąć się naprzód w systemie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
x
Będziemy Ci bardzo wdzięczni za
sugestie lub informację o napotkanym
błędzie. Każdego dnia wkładamy wiele
pracy, aby te strony były lepsze.

Pozwól nam Tobie podziękować:
no-spam