Wyszukiwanie i optymalizacja grafik dla Google.

Specjaliści zga­dzają się, że opty­ma­li­za­cja wyszu­ki­wa­nia sta­nowi nie­zbędny ele­ment planu mar­ke­tin­go­wego każ­dego przed­się­biorcy. „Kupujący to wzro­kowcy. Muszą widzieć, co kupują,” Statystyki z Hitwise poka­zują, że wyniki wyszu­ki­wań gra­fik Google Grafika sta­no­wią około 72% wszyst­kich wyszu­ki­wań gra­fik. To dla­tego tak ważne jest, aby­śmy jesz­cze raz przy­po­mnieli sobie jak robić to dobrze.

Dlaczego warto opty­ma­li­zo­wać gra­fikę w Google?

 • Darmowa pro­mo­cja pro­duktu. „To kolejna forma mar­ke­tingu bez potrzeby pła­ce­nia za każde kliknięcie.”
 • Mniejsza kon­ku­ren­cja. „Wyszukiwanie gra­fik wciąż nie jest zbyt popu­larne w krę­gach deta­li­stów. Niektórymi obsza­rami dzia­łal­no­ści zaj­muje się nie­wielu z nich, lub nawet nikt.”
 • Więcej moż­li­wo­ści opty­ma­li­za­cji niż w przy­padku stan­dar­do­wego wyszu­ki­wa­nia. Strony udo­stęp­nia­jące zdję­cia i por­tale spo­łecz­no­ściowe uwzględ­niają wię­cej wska­zó­wek i kry­te­riów wyszu­ki­wa­nia, niż regu­larne wyszu­ki­warki uży­wają w swo­ich kry­te­riach pozy­cjo­no­wa­nia. „Strony te są o wiele bar­dziej roz­bu­do­wane pod tym wzglę­dem, niż pozo­stałe miej­sca w internecie.”

Jak opty­ma­li­zuje się gra­fiki do wypo­zy­cjo­no­wa­nia ich w Google?
Bazując na infor­ma­cjach od Google i ich part­ne­rów przy­go­to­wa­li­śmy nastę­pu­jące wska­zówki, które pozwa­lają na bar­dziej efek­tywną opty­ma­li­za­cję gra­fik dla wyszu­ki­wa­rek internetowych:

 1. Oryginalność obrazu.
  Specjaliści zga­dzają się, że robie­nie ory­gi­nal­nych zdjęć jest wyjąt­kową zaletą nawet, jeśli jesteś deta­li­stą, który otrzy­muje zdję­cia z innych źró­deł, na przy­kład od pro­du­centa. ”Im wię­cej kon­troli posia­dasz nad zdję­ciami zamiesz­czo­nymi na two­jej stro­nie, tym lepiej,” mówi Evans. „Możesz nadać im swój znak fir­mowy, logo, albo adres url. Pozwala to także na pre­zen­ta­cję pro­duktu w naj­lep­szy z moż­li­wych spo­so­bów, który dotrze do two­ich poten­cjal­nych odbior­ców, a także przed­stawi twoje zalety w odmienny spo­sób, niż robi to konkurencja”.

 2. Jakość zdję­cia.
  Zacznij od zdjęć o dobrej jako­ści, doko­naj nie­zbęd­nych korekt w roz­dziel­czo­ści zdjęć peł­nej wiel­ko­ści i ich minia­tur. Zdjęcia o dobrym kon­tra­ście spraw­dzają się naj­le­piej. Kiedy zostają zre­du­ko­wane do minia­tury, moc­niej­szy kon­trast sprawi, że obraz sta­nie się lepiej widoczny, co sprawi, że ludzie będą bar­dziej skłonni klik­nąć na dane zdjęcie.

 3. Format zdję­cia.
  Zapisuj zdję­cia w for­ma­cie JPG, a inne rodzaje obiek­tów gra­ficz­nych jako GIFy. Wyszukiwarki roz­po­znają obiekt GIF jako stan­dar­dowy obiekt gra­ficzny w 256 kolo­rach, a pliki JPG jako zdję­cia, ponie­waż zdję­cia mają miliony kolorów.

 4. Nazewnictwo zdję­cia.
  Dopilnuj, by nazwa obra­zów współ­grała z tym, co naprawdę znaj­duje się na zdję­ciu. Nazwa zdję­cia w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia umiesz­czona zosta­nie tuż pod gra­fiką. Pomaga to prze­glą­da­ją­cym upew­nić się, że oglą­dają zdję­cie, któ­rego szu­kali. NIE ocze­kuj, że twój pro­gram do edy­cji zdjęć stan­dar­dowo i auto­ma­tycz­nie nada twoim pliku zop­ty­ma­li­zo­wane nazwy. Standardowe nazwy same z sie­bie nie mówią wyszu­ki­war­kom nic kon­kret­nego. Upewnij się, by opra­co­wać wła­sny sys­tem nazew­nic­twa plików.

 5. Tagowanie – Treść „rzą­dzi”.
  Oczywistym jest, że twoje zdję­cia powinny odpo­wia­dać pro­duk­tom i hasłom, które zamie­ścisz na stro­nie, a także odpo­wied­nim opi­som tego, co ofe­ru­jesz. Jednak powi­nie­neś wyko­rzy­stać także cał­ko­wity poten­cjał tagów dla stron spo­łecz­no­ścio­wych posia­da­ją­cych opcję wyszu­ki­wa­nia zdjęć. Nazwy obra­zów nie tylko lepiej współ­grają z wyszu­ki­war­kami, lecz możesz także dodać do nich spe­cjalne tagi, jak na przy­kład nagłówki, komen­ta­rze, cross-grouping, loka­cje i motywy.

 6. Optymalizacja sąsied­niej tre­ści.
  Optymalizacja strony, na któ­rej znaj­duje się zdję­cie może być rów­nie ważne, jak opty­ma­li­za­cja samego zdję­cia. Optymalizacja strony pod wzglę­dem stan­dar­do­wego wyszu­ki­wa­nia uspraw­nia także wyszu­ki­wa­nie samych zdjęć. Wyszukiwarki biorą pod uwagę rów­nież tekst, który ota­cza zdję­cie i okre­ślają jego ade­kwat­ność. Tekst wcho­dzący w skład danego tagu i znaj­du­jący się obok anchor tek­stu w zna­czący spo­sób wpły­wają na pozy­cjo­no­wa­nie wyni­ków wyszu­ki­wa­nia. Jeśli jesteś w sta­nie odpo­wied­nio ozna­czyć i nazwać klu­czowe obrazy, posta­raj się to uczynić.

 7. Organizacja pli­ków.
  Bardzo ważne jest stwo­rze­nie okre­ślo­nego fol­deru na zdję­cia na swoim ser­we­rze, do któ­rego wyszu­ki­warki będą miały pełen dostęp. Pamiętaj, że nie­które pro­gramy ogra­ni­czają lub nawet wyklu­czają dostęp do two­ich kata­lo­gów gra­ficz­nych. Innym poważ­nym błę­dem jest włą­cza­nie linii „klik­nij, aby zoba­czyć w ory­gi­nal­nym roz­mia­rze” uży­wa­jąc do tego JavaScript. Robiąc to, ogra­ni­czasz dostęp wyszu­ki­wa­rek do okre­ślo­nego pliku.

 8. Świe­żość.
  Jeśli uży­wasz popu­lar­nych i czę­sto uży­wa­nych słów klu­czy, Smith radzi, aby eks­pe­ry­men­to­wać z ponow­nym wysy­ła­niem zdjęć na ser­wer, ponie­waż „świe­żość” zdję­cia jest istot­nym czyn­ni­kiem w pozy­cjo­no­wa­niu gra­fik przy wyszukiwaniu.

 9. Pamiętaj o cią­głym roz­sze­rza­niu bazy klien­tów.
  Myśl glo­bal­nie. Wyszukiwanie zdjęć nie jest tech­niką zare­zer­wo­waną wyłącz­nie dla deta­li­stów, któ­rzy szu­kają bez­po­śred­niego kon­taktu z klien­tami. „Istnieje sze­reg inno­wa­cyj­nych spo­so­bów, na jakie możesz zain­te­re­so­wać innych twoją firmą i wyge­ne­ro­wać ruch na swo­jej stro­nie i zwięk­szyć współ­czyn­nik kon­wer­sji.

  Na przy­kład, fabryki i zakłady prze­my­słowe mogą uka­zać kolejne etapy pro­duk­cji; hotele, poza pre­zen­ta­cją poko­jów, mogą przed­sta­wić różne aspekty sztuki deko­ra­cyj­nej; restau­ra­cje mogą zain­te­re­so­wać się uka­za­niem uro­kli­wych wido­ków, lub zamiesz­cze­niem infor­ma­cji o orga­ni­za­cji spe­cjal­nych imprez.

Rozszerzając listę zalet Google należy wspo­mnieć o opcji “Rozszerzonego wyszu­ki­wa­nia gra­fik” - nowej funk­cji narzę­dzi dla webma­ste­rów Google. Daje dostęp zarzą­dza­ją­cym stro­nami do nowych opcji opty­ma­li­za­cji gra­fik, pozwa­la­jąc ludziom (ochot­ni­kom) zop­ty­ma­li­zo­wać je za cie­bie.

Zarządzający biorą udział w pro­gra­mie poprzez klik­nię­cie w odno­śnik “chcę włą­czyć roz­sze­rzone wyszu­ki­wa­nie gra­fik” dla danej strony. Zdjęcia zna­le­zione na stro­nie zarzą­dza­ją­cego zostają włą­czone w pro­gram. Następnie uczest­nicy mogą tago­wać (ety­kie­to­wać) obrazki dla zarzą­dza­ją­cego. Dwóch użyt­kow­ni­ków widzi ten sam obraz i stara się go sta­go­wać za pomocą odpo­wied­nich słów-kluczy, zdo­by­wa­jąc punkty za pra­wi­dłowe i dokładne tagowanie.

Przyszłość wyszu­ki­wa­nia grafik

Specjaliści zaj­mu­jący się opty­ma­li­za­cją wyszu­ki­wa­nia gra­fik mają nadzieję na poja­wie­nie się więk­szej ilo­ści funk­cji opty­ma­li­za­cyj­nych w zakre­sie wyszu­ki­wa­nia, na przy­kład narzę­dzia do wyszu­ki­wa­nia i selek­cji słów klu­czy i haseł dla obra­zów ( choćby narzę­dzie firmy Overture) i moż­li­wo­ści wysy­ła­nia grafik\multimediów ze spe­cy­ficz­nych kate­go­rii i dzie­dzin. Pozwoli to webma­ste­rom na lep­szą kon­trolę i bar­dziej efek­tywne defi­nio­wa­nie tego, w jakim związku dany obraz pozo­staje w sto­sunku do tre­ści strony.

Kiedy doświad­czeni spe­cja­li­ści od mar­ke­tingu wyszu­ki­wa­rek inter­ne­to­wych i ana­li­tycy inter­ne­towi zauważą wyż­szy współ­czyn­nik kon­wer­sji i wyż­szy wskaź­nik ruchu pocho­dzą­cego wła­śnie z wyszu­ki­wa­nia gra­fik, wtedy też nasilą się woła­nia o powsta­nie nowych funk­cji i narzę­dzi opty­ma­li­za­cyj­nych w tej dzie­dzi­nie. Ale mam nadzieję, że zanim to nastąpi będę mógł usły­szeć Twój głos na ten temat w komen­ta­rzach do tego artykułu.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Donald Trump
CEO Trump Organization.
Prawdziwy Amerykański
Multimiliarder i showman.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Kontrast
Skanując nowe infor­ma­cje wizu­alne, nie­świa­do­mie przy­cią­gani jeste­śmy do rze­czy, które odróżniają się od otoczenia.
Na czym mają się sku­piać ludzie? Wykorzystaj kolory, roz­miary, kształty i inne ele­menty pro­jektu, by stwo­rzyć wizu­alny kon­trast.

Subtelny ruch na sta­tycz­nej stro­nie może przy­cią­gnąć uwagę ludzi. Kontrast można też stwo­rzyć za pomocą czasu (porów­naj nie­re­gu­larne powia­do­mie­nia e-mailem z codzien­nymi powia­do­mie­niami) lub za pomocą nie­zwy­kłej lub nie­spo­dzie­wa­nej treści.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę