Wyszukiwanie i optymalizacja grafik dla Google.

Specjaliści zga­dza­ją się, że opty­ma­li­za­cja wyszu­ki­wa­nia sta­no­wi nie­zbęd­ny ele­ment pla­nu mar­ke­tin­go­we­go każ­de­go przed­się­bior­cy. „Kupujący to wzro­kow­cy. Muszą widzieć, co kupu­ją,” Statystyki z Hitwise poka­zu­ją, że wyni­ki wyszu­ki­wań gra­fik Google Grafika sta­no­wią oko­ło 72% wszyst­kich wyszu­ki­wań gra­fik. To dla­te­go tak waż­ne jest, aby­śmy jesz­cze raz przy­po­mnie­li sobie jak robić to dobrze.

Dlaczego war­to opty­ma­li­zo­wać gra­fi­kę w Google?

 • Darmowa pro­mo­cja pro­duk­tu. „To kolej­na for­ma mar­ke­tin­gu bez potrze­by pła­ce­nia za każ­de klik­nię­cie.”
 • Mniejsza kon­ku­ren­cja. „Wyszukiwanie gra­fik wciąż nie jest zbyt popu­lar­ne w krę­gach deta­li­stów. Niektórymi obsza­ra­mi dzia­łal­no­ści zaj­mu­je się nie­wie­lu z nich, lub nawet nikt.”
 • Więcej moż­li­wo­ści opty­ma­li­za­cji niż w przy­pad­ku stan­dar­do­we­go wyszu­ki­wa­nia. Strony udo­stęp­nia­ją­ce zdję­cia i por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we uwzględ­nia­ją wię­cej wska­zó­wek i kry­te­riów wyszu­ki­wa­nia, niż regu­lar­ne wyszu­ki­war­ki uży­wa­ją w swo­ich kry­te­riach pozy­cjo­no­wa­nia. „Strony te są o wie­le bar­dziej roz­bu­do­wa­ne pod tym wzglę­dem, niż pozo­sta­łe miej­sca w inter­ne­cie.”

Jak opty­ma­li­zu­je się gra­fi­ki do wypo­zy­cjo­no­wa­nia ich w Google?
Bazując na infor­ma­cjach od Google i ich part­ne­rów przy­go­to­wa­li­śmy nastę­pu­ją­ce wska­zów­ki, któ­re pozwa­la­ją na bar­dziej efek­tyw­ną opty­ma­li­za­cję gra­fik dla wyszu­ki­wa­rek inter­ne­to­wych:

 1. Oryginalność obra­zu.
  Specjaliści zga­dza­ją się, że robie­nie ory­gi­nal­nych zdjęć jest wyjąt­ko­wą zale­tą nawet, jeśli jesteś deta­li­stą, któ­ry otrzy­mu­je zdję­cia z innych źró­deł, na przy­kład od pro­du­cen­ta. ”Im wię­cej kon­tro­li posia­dasz nad zdję­cia­mi zamiesz­czo­ny­mi na two­jej stro­nie, tym lepiej,” mówi Evans. „Możesz nadać im swój znak fir­mo­wy, logo, albo adres url. Pozwala to tak­że na pre­zen­ta­cję pro­duk­tu w naj­lep­szy z moż­li­wych spo­so­bów, któ­ry dotrze do two­ich poten­cjal­nych odbior­ców, a tak­że przed­sta­wi two­je zale­ty w odmien­ny spo­sób, niż robi to kon­ku­ren­cja”.

 2. Jakość zdję­cia.
  Zacznij od zdjęć o dobrej jako­ści, doko­naj nie­zbęd­nych korekt w roz­dziel­czo­ści zdjęć peł­nej wiel­ko­ści i ich minia­tur. Zdjęcia o dobrym kon­tra­ście spraw­dza­ją się naj­le­piej. Kiedy zosta­ją zre­du­ko­wa­ne do minia­tu­ry, moc­niej­szy kon­trast spra­wi, że obraz sta­nie się lepiej widocz­ny, co spra­wi, że ludzie będą bar­dziej skłon­ni klik­nąć na dane zdję­cie.

 3. Format zdję­cia.
  Zapisuj zdję­cia w for­ma­cie JPG, a inne rodza­je obiek­tów gra­ficz­nych jako GIFy. Wyszukiwarki roz­po­zna­ją obiekt GIF jako stan­dar­do­wy obiekt gra­ficz­ny w 256 kolo­rach, a pli­ki JPG jako zdję­cia, ponie­waż zdję­cia mają milio­ny kolo­rów.

 4. Nazewnictwo zdję­cia.
  Dopilnuj, by nazwa obra­zów współ­gra­ła z tym, co napraw­dę znaj­du­je się na zdję­ciu. Nazwa zdję­cia w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia umiesz­czo­na zosta­nie tuż pod gra­fi­ką. Pomaga to prze­glą­da­ją­cym upew­nić się, że oglą­da­ją zdję­cie, któ­re­go szu­ka­li. NIE ocze­kuj, że twój pro­gram do edy­cji zdjęć stan­dar­do­wo i auto­ma­tycz­nie nada two­im pli­ku zop­ty­ma­li­zo­wa­ne nazwy. Standardowe nazwy same z sie­bie nie mówią wyszu­ki­war­kom nic kon­kret­ne­go. Upewnij się, by opra­co­wać wła­sny sys­tem nazew­nic­twa pli­ków.

 5. Tagowanie – Treść „rzą­dzi”.
  Oczywistym jest, że two­je zdję­cia powin­ny odpo­wia­dać pro­duk­tom i hasłom, któ­re zamie­ścisz na stro­nie, a tak­że odpo­wied­nim opi­som tego, co ofe­ru­jesz. Jednak powi­nie­neś wyko­rzy­stać tak­że cał­ko­wi­ty poten­cjał tagów dla stron spo­łecz­no­ścio­wych posia­da­ją­cych opcję wyszu­ki­wa­nia zdjęć. Nazwy obra­zów nie tyl­ko lepiej współ­gra­ją z wyszu­ki­war­ka­mi, lecz możesz tak­że dodać do nich spe­cjal­ne tagi, jak na przy­kład nagłów­ki, komen­ta­rze, cross-gro­uping, loka­cje i moty­wy.

 6. Optymalizacja sąsied­niej tre­ści.
  Optymalizacja stro­ny, na któ­rej znaj­du­je się zdję­cie może być rów­nie waż­ne, jak opty­ma­li­za­cja same­go zdję­cia. Optymalizacja stro­ny pod wzglę­dem stan­dar­do­we­go wyszu­ki­wa­nia uspraw­nia tak­że wyszu­ki­wa­nie samych zdjęć. Wyszukiwarki bio­rą pod uwa­gę rów­nież tekst, któ­ry ota­cza zdję­cie i okre­śla­ją jego ade­kwat­ność. Tekst wcho­dzą­cy w skład dane­go tagu i znaj­du­ją­cy się obok anchor tek­stu w zna­czą­cy spo­sób wpły­wa­ją na pozy­cjo­no­wa­nie wyni­ków wyszu­ki­wa­nia. Jeśli jesteś w sta­nie odpo­wied­nio ozna­czyć i nazwać klu­czo­we obra­zy, posta­raj się to uczy­nić.

 7. Organizacja pli­ków.
  Bardzo waż­ne jest stwo­rze­nie okre­ślo­ne­go fol­de­ru na zdję­cia na swo­im ser­we­rze, do któ­re­go wyszu­ki­war­ki będą mia­ły pełen dostęp. Pamiętaj, że nie­któ­re pro­gra­my ogra­ni­cza­ją lub nawet wyklu­cza­ją dostęp do two­ich kata­lo­gów gra­ficz­nych. Innym poważ­nym błę­dem jest włą­cza­nie linii „klik­nij, aby zoba­czyć w ory­gi­nal­nym roz­mia­rze” uży­wa­jąc do tego JavaScript. Robiąc to, ogra­ni­czasz dostęp wyszu­ki­wa­rek do okre­ślo­ne­go pli­ku.

 8. Świeżość.
  Jeśli uży­wasz popu­lar­nych i czę­sto uży­wa­nych słów klu­czy, Smith radzi, aby eks­pe­ry­men­to­wać z ponow­nym wysy­ła­niem zdjęć na ser­wer, ponie­waż „świe­żość” zdję­cia jest istot­nym czyn­ni­kiem w pozy­cjo­no­wa­niu gra­fik przy wyszu­ki­wa­niu.

 9. Pamiętaj o cią­głym roz­sze­rza­niu bazy klien­tów.
  Myśl glo­bal­nie. Wyszukiwanie zdjęć nie jest tech­ni­ką zare­zer­wo­wa­ną wyłącz­nie dla deta­li­stów, któ­rzy szu­ka­ją bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z klien­ta­mi. „Istnieje sze­reg inno­wa­cyj­nych spo­so­bów, na jakie możesz zain­te­re­so­wać innych two­ją fir­mą i wyge­ne­ro­wać ruch na swo­jej stro­nie i zwięk­szyć współ­czyn­nik kon­wer­sji.

  Na przy­kład, fabry­ki i zakła­dy prze­my­sło­we mogą uka­zać kolej­ne eta­py pro­duk­cji; hote­le, poza pre­zen­ta­cją poko­jów, mogą przed­sta­wić róż­ne aspek­ty sztu­ki deko­ra­cyj­nej; restau­ra­cje mogą zain­te­re­so­wać się uka­za­niem uro­kli­wych wido­ków, lub zamiesz­cze­niem infor­ma­cji o orga­ni­za­cji spe­cjal­nych imprez.

Rozszerzając listę zalet Google nale­ży wspo­mnieć o opcji “Rozszerzonego wyszu­ki­wa­nia gra­fik” - nowej funk­cji narzę­dzi dla webma­ste­rów Google. Daje dostęp zarzą­dza­ją­cym stro­na­mi do nowych opcji opty­ma­li­za­cji gra­fik, pozwa­la­jąc ludziom (ochot­ni­kom) zop­ty­ma­li­zo­wać je za cie­bie.

Zarządzający bio­rą udział w pro­gra­mie poprzez klik­nię­cie w odno­śnik “chcę włą­czyć roz­sze­rzo­ne wyszu­ki­wa­nie gra­fik” dla danej stro­ny. Zdjęcia zna­le­zio­ne na stro­nie zarzą­dza­ją­ce­go zosta­ją włą­czo­ne w pro­gram. Następnie uczest­ni­cy mogą tago­wać (ety­kie­to­wać) obraz­ki dla zarzą­dza­ją­ce­go. Dwóch użyt­kow­ni­ków widzi ten sam obraz i sta­ra się go sta­go­wać za pomo­cą odpo­wied­nich słów-klu­czy, zdo­by­wa­jąc punk­ty za pra­wi­dło­we i dokład­ne tago­wa­nie.

Przyszłość wyszukiwania grafik

Specjaliści zaj­mu­ją­cy się opty­ma­li­za­cją wyszu­ki­wa­nia gra­fik mają nadzie­ję na poja­wie­nie się więk­szej ilo­ści funk­cji opty­ma­li­za­cyj­nych w zakre­sie wyszu­ki­wa­nia, na przy­kład narzę­dzia do wyszu­ki­wa­nia i selek­cji słów klu­czy i haseł dla obra­zów ( choć­by narzę­dzie fir­my Overture) i moż­li­wo­ści wysy­ła­nia grafik\multimediów ze spe­cy­ficz­nych kate­go­rii i dzie­dzin. Pozwoli to webma­ste­rom na lep­szą kon­tro­lę i bar­dziej efek­tyw­ne defi­nio­wa­nie tego, w jakim związ­ku dany obraz pozo­sta­je w sto­sun­ku do tre­ści stro­ny.

Kiedy doświad­cze­ni spe­cja­li­ści od mar­ke­tin­gu wyszu­ki­wa­rek inter­ne­to­wych i ana­li­ty­cy inter­ne­to­wi zauwa­żą wyż­szy współ­czyn­nik kon­wer­sji i wyż­szy wskaź­nik ruchu pocho­dzą­ce­go wła­śnie z wyszu­ki­wa­nia gra­fik, wte­dy też nasi­lą się woła­nia o powsta­nie nowych funk­cji i narzę­dzi opty­ma­li­za­cyj­nych w tej dzie­dzi­nie. Ale mam nadzie­ję, że zanim to nastą­pi będę mógł usły­szeć Twój głos na ten temat w komen­ta­rzach do tego arty­ku­łu.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ramowanie
Sposób, w jaki infor­ma­cje są sfor­mu­ło­wa­ne może zmie­nić naszą oce­nę i mieć wpływ na nasze decy­zje.
Ukryta histo­ria może spra­wić, że naj­bar­dziej pożą­da­ne przez nas wybo­ry będą naj­bar­dziej oczy­wi­ste.

Na przy­kład sfor­mu­ło­wa­nie, że coś kosz­tu­je „mniej niż fili­żan­ka kawy dzien­nie” zachę­ca ludzi do inne­go spoj­rze­nia na koszt jakie­goś abo­na­men­tu. Jak przed­sta­wiasz wybo­ry w swo­im sys­te­mie? Jakie są dostęp­ne opcje? Szczególnie w przy­pad­ku nowych lub trud­nych pojęć.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę