Eyetracking. Ciekawe wnioski z badań ruchu gałek ocznych.

Z pew­no­ścią nie raz widzia­łeś bada­nie w któ­rym śle­dzi się, ruch gałek ocznych, aby okre­ślić na co patrzy badana osoba. To jedno z ulu­bio­nych badań każdej porząd­nej agen­cji rekla­mo­wej. Zastanawiasz się czego dokład­nie możemy dowie­dzieć się o ludz­kiej psy­chice za pomocą takich badań? Zobacz zwięźle opi­sane wnio­ski, będące rezul­ta­tem pracy z tysią­cami uczest­ni­ków takich badań.

Twarze przyciągają uwagę w sposób naturalny.Twarze przy­cią­gają uwagę w spo­sób natu­ralny.
Twarze momen­tal­nie przy­cią­gają nasz wzrok. Zdjęcia ludzi są zwy­kle pierw­szą rze­czą, na jaką patrzymy, a w szcze­gól­no­ści twa­rze. Wniosek nasuwa się sam – jeśli chcesz, by na coś zwró­cono uwagę, użyj obrazu, na któ­rym znaj­do­wać się będzie twarz czło­wieka. Nabrało to jesz­cze więk­szego zna­cze­nia, gdy wszy­scy dookoła zaczęli czę­ściej sto­so­wać reklamy zawie­ra­jące twa­rze. Wzrok pada na tego typu reklamy dużo czę­ściej, niż na inne ich formy...

Poniżej, jeden z naj­słyn­niej­szych przy­kła­dów badań w eyetrac­kingu.
Ludzie zdają się zawsze zwra­cać więk­szą uwagę na obiekty na które patrzą inni ludzie.

Ludzie podążają za wzrokiem innych ludzi.Ludzie spo­glą­dają na szcze­góły pro­jek­tów stron inter­ne­to­wych, ale ich nie widzą.

Ludzie patrzą na różne ele­menty strony (co zostało udo­wod­nione za pomocą opro­gra­mo­wa­nia śle­dzą­cego ruch gałek ocznych), a przy­naj­mniej ich oczy na nie patrzą, ale sami nie są świa­domi faktu, że to robią. Użytkownicy popro­szeni o wyko­na­nie zada­nia będą mieli dany obszar dzia­ła­nia przed swo­imi oczami, ale będą potrze­bo­wali czasu, zanim go osta­tecz­nie zauważą...

Reklama zabija prawą część strony inter­ne­to­wej
Prawa część strony nie jest tak widoczna, jak mogłoby się to wyda­wać. Ludzie spo­glą­dają na nią, ale jeśli treść tam zawarta nie jest dla nich inte­re­su­jąca, nie spę­dzą tam zbyt dużo czasu. Zauważą ani­mo­wany baner, ale po chwili nie będą na niego już patrzyli. Treść zawarta po pra­wej stro­nie, któ­rej styl i kolor zbli­żone są do tych, uży­wa­nych przez reklamy, także zosta­nie zigno­ro­wana. Jednak...

Reklama zabija prawą część strony internetowej.

Zauważalność reklam zależna od wieku
Zauważono, że „starsi” użyt­kow­nicy (40+) spo­glą­dają na reklamy dużo czę­ściej, niż osoby młod­sze, które zdają się nie dostrze­gać i igno­ro­wać ich prawą część. Zauważalność reklamy zwięk­sza się, jeśli posiada ona zna­jomą twarz (np. twarz cele­bryty).  Jest to także odzwier­cie­dlone w cza­sie, jaki użyt­kow­nicy z tej grupy wie­ko­wej spę­dzają na danej stro­nie. Osoby młod­sze szybko ją prze­szu­kają i klikną w to, czego szu­kali, zamiast przy­glą­dać się poszcze­gól­nym jej ele­men­tom, jak zwy­kle robią starsi użytkownicy.

Gdzie sukać dal­szych infor­ma­cji na ten temat?

Powyższe spo­strze­że­nia są jedy­nie obser­wa­cjami. Jeśli inter­suje Cię dal­sze zgłę­bia­nie tego tematu, koniecz­nie zaj­rzyj na strony Tommy’ego, lub Martina. Warto także odwie­dzić ser­wis Eye trac­king update. A może znasz inne, cie­kawe wyniki takich doświad­czeń? Będzie mi miło usły­szeć Twój głos w komentarzach.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Ojciec Apple inc. Ikona
rewolucji w marketingu,
biznesie i designie.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Sekwencje
Chętniej podej­mu­jemy dzia­ła­nia, gdy skom­pli­ko­wane czyn­no­ści roz­bite są na mniej­sze zadania.
Trudno jest ukoń­czyć skom­pli­ko­wane zada­nie, jak na przy­kład „załóż konto ban­kowe”, „uzu­peł­nij swój pro­fil”.

Zamiast tego, roz­bij skom­pli­ko­wane zada­nia na małe, łatwe do ukoń­cze­nia czyn­no­ści. Może to być sekwen­cja kro­ków albo po pro­stu lista rze­czy, które musza być wyko­nane, by posu­nąć się naprzód w systemie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę