5 pytań, które powinieneś zadać projektantowi stron www.

Możesz zatrud­nić świet­ne­go pro­jek­tan­ta, ale dobry pro­jekt to poję­cie subiek­tyw­ne. Projekt, któ­ry przy­no­si praw­dzi­we rezul­ta­ty, moż­na opi­sać kon­kret­ny­mi licz­ba­mi, któ­re mają wpływ na zyski w Twojej fir­mie. Skąd możesz wie­dzieć, czy okre­ślo­ny pro­jek­tant ma wystar­cza­ją­ce kwa­li­fi­ka­cje, by pomóc Ci osią­gnąć świet­ne rezul­ta­ty? Oto 5 pytań, któ­re możesz zadać przed zatrud­nie­niem spe­cja­li­sty:

Zanim zaczniesz czy­tać tą treść, upew­nij się, że znasz pod­sta­wo­we poję­cia doty­czą­ce pro­jek­to­wa­nia stron inter­ne­to­wych. Rozumiesz zagad­nie­nie współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji, wiesz co ozna­cza para­metr odrzu­ceń i nie jest Ci obce ogól­ne poję­cie o archi­tek­tu­rze infor­ma­cji ser­wi­sów inter­ne­to­wych. Gotowy? No to zaczy­na­my...

Zanim zadasz pierw­sze pyta­nie pole­ca­ne­mu pro­jek­tan­to­wi nowej stro­ny, powi­nie­neś spraw­dzić tak­że jego port­fo­lio. Jeśli jego wcze­śniej­sze pra­ce nie odzna­cza­ły się intu­icyj­ną nawi­ga­cją, to nie ma nie powi­nie­neś tra­cić cza­su i wie­rzyć że aku­rat w pra­cy nad Twoim pro­jek­tem dozna on olśnie­nia.

 1. Jakie są kosz­ty stwo­rze­nia pro­jek­tu stro­ny?
  Jakie otrzy­masz gwa­ran­cje i co będzie gdy pro­jekt po pro­stu nie będzie Ci się podo­bał.

  Potrzeba cza­su i spe­cja­li­stycz­nych umie­jęt­no­ści, by stwo­rzyć taki pro­jekt stro­ny, któ­ry jest ukie­run­ko­wa­ny na kon­kret­ne efek­ty. Zatem jeśli twój pro­jekt będzie tani, możesz zało­żyć, że twój pro­jek­tant będzie szedł dro­gą na skró­ty. Dlatego, kie­dy pytasz swo­je­go pro­jek­tan­ta o kosz­ty, dowiedz się, co się w nie wli­cza. Na przy­kład, czy pro­jekt zawie­rać pod­stro­ny, ban­ne­ry, auto­ma­ty do kon­tak­tu. Jakie, ile? Ile razy będziesz mógł wpro­wa­dzać zmia­ny. Może brzmi to banal­nie, ale to napraw­dę bar­dzo waż­ne pyta­nia o któ­rych wie­lu klien­tów zapo­mi­na.
 2. Czy twoi wcze­śniej­si klien­ci odno­to­wa­li pozy­tyw­ne wyni­ki biz­ne­so­we?

  Jeśli chcesz zatrud­nić pro­jek­tan­ta, któ­ry osią­ga kon­kret­ne, pozy­tyw­ne wyni­ki biz­ne­so­we, poszu­kaj kogoś, kto publi­ku­je stu­dia przy­pad­ku, opi­su­ją­ce, jak zdo­łał pomóc swo­im klientom.Na przy­kład, zobacz coś takie­go jak „Przeprojektowanie stro­ny klien­ta XXX pomo­gło pod­nieść sprze­daż onli­ne o 24%,” to tra­fi­łeś w dobre miej­sce! Jeśli nie publi­ku­ją stu­dium przy­pad­ku, możesz zapy­tać ich bez­po­śred­nio. Jeśli są uczci­wi, bez pro­ble­mu udo­stęp­nią takie infor­ma­cje.
 3. Ile cza­su spę­dzisz na pla­no­wa­niu i bada­niach?

  Projektowanie stro­ny ukie­run­ko­wa­nej na rezul­ta­ty wyma­ga pla­no­wa­nia i bada­nia, zatem zanim twój pro­jek­tant zacznie pra­cę, upew­nij się, że prze­zna­cza odpo­wied­nią ilość cza­su na pod­sta­wo­wą ana­li­zę two­jej dzia­łal­no­ści, kon­ku­ren­cji i ryn­ku. To waż­na część pra­cy, ponie­waż poma­ga two­je­mu pro­jek­tan­to­wi spoj­rzeć na wszyst­ko z szer­szej per­spek­ty­wy i spraw­dzić, jaką prze­wa­gą kon­ku­ren­cyj­ną wyka­zu­ją się podob­ne pro­jek­ty. Bywa, że dobre rezul­ta­ty nie są bez­po­śred­nim efek­tem opty­ma­li­za­cji stro­ny, ale ozna­cza­ją robie­nie wszyst­kie­go lepiej niż kon­ku­ren­cja.

  Zapytaj go tak­że, czy ana­li­zu­je aktu­al­ny ruch na stro­nie przed pod­ję­ciem decy­zji pro­jek­to­wych? Analiza danych na two­jej stro­nie pozwo­li pro­jek­tan­tom zapo­znać się z infor­ma­cja­mi, któ­re umoż­li­wią pod­ję­cie lep­szych decy­zji. Analiza obec­nej sytu­acji, pomo­że ziden­ty­fi­ko­wać zale­ty stro­ny i ziden­ty­fi­ko­wać sła­be miej­sca. Na przy­kład, co zro­bić w przy­pad­ku, gdy pomi­mo tego, że twój blog ma lojal­nych odwie­dza­ją­cych, to resz­ta stro­ny nie cie­szy się podob­ną popu­lar­no­ścią? Albo jeśli jed­na z two­ich stron ma mniej­szy współ­czyn­nik odrzu­ceń, to czy moż­na wpro­wa­dzić uspraw­nie­nia na innych pod­stro­nach?

  Ile cza­su powin­no zaj­mo­wać pla­no­wa­nie i bada­nie? W dobrym stu­dio gra­ficz­nym, prze­znacz się od 5 do 40 godzin na taką ana­li­zę. Może wyda­wać się, że jest to spo­ro, ale takie rze­czy jak struk­tu­ra tre­ści, spo­sób przed­sta­wie­nia i ogól­na funk­cjo­nal­ność stro­ny, a tak­że inne szcze­gó­ły, muszą być wcze­śniej zapla­no­wa­ne.

 4. Czy przed pro­jek­to­wa­niem stro­ny inter­ne­to­wej two­rzysz pro­jekt szkie­le­to­wy (z ang. Wireframe)?

  Projekty szkie­le­to­we stron inter­ne­to­wych to wizu­al­ne pre­zen­ta­cje tego, jak na Twojej przy­szłej stro­nie roz­miesz­czo­na będzie zawar­tość. Dlaczego pro­jek­ty szkie­le­to­we są tak waż­ne? No cóż, roz­miesz­cze­nie poszcze­gól­nych ele­men­tów na two­jej stro­nie ma o wie­le więk­sze zna­cze­nie, niż to sobie wyobra­żasz. Na przy­kład, pro­jek­tant ukie­run­ko­wa­ny na rezul­ta­ty będzie wie­dział, że umiej­sco­wie­nie okna z sub­skryp­cją new­slet­te­ra wyso­ko w pra­wej kolum­nie, ma więk­szą szan­sę na zwięk­sze­nie współ­czyn­ni­ka sub­skryp­cji, niż gdy­by to samo okno poło­żo­ne było na dole.
 5. Czy two­rzysz stro­ny inter­ne­to­we, któ­re są łatwe w obsłu­dze?

  Strona odzna­cza­ją­ca się uni­kal­nym cha­rak­te­rem może zachwy­cać, ale jeśli spra­wia, że odwie­dza­ją­cy zamy­ka­ją stro­nę, ponie­waż nie mogą zna­leźć tego, cze­go chcą, to takie miej­sce jest kom­plet­ną poraż­ką.


Ukierunkowany na rezul­ta­ty pro­jek­tant posia­da pod­sta­wo­we poję­cie o funk­cjo­nal­no­ści stron inter­ne­to­wych. Wie, jak poru­sza­ją się odwie­dza­ją­cy i będzie potra­fił odpo­wied­nio się nimi zająć, poma­ga­jąc ci osią­gnąć two­je cele (sub­skryp­cje, wyni­ki, sprze­daż).

Czasami bywa tak, że cele nowe­go pro­jek­tu stro­ny, lub prze­pro­jek­to­wa­nej stro­ny, powią­za­ne są z rze­cza­mi, któ­rych nie moż­na łatwo zmie­rzyć, jak np. zwięk­szo­na roz­po­zna­wal­ność mar­ki. Jednak jeśli szu­kasz spo­so­bu na ana­li­zę sto­py zwro­tu z two­jej inwe­sty­cji, zatrud­nie­nie odpo­wied­nie­go pro­jek­tan­ta, któ­ry pomo­że tobie osią­gnąć real­ne cele, jest jedy­nym słusz­nym wybo­rem.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Donald Trump
CEO Trump Organization.
Prawdziwy Amerykański
Multimiliarder i showman.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ograniczony dostęp
W natu­ral­ny spo­sób pożą­da­my rze­czy, któ­re są postrze­ga­ne jako eks­klu­zyw­ne lub nale­żą­ce do wybra­nych.
W grach, by kre­ować wyłącz­ność i nagra­dzać bie­głość wyko­rzy­stu­je się pozio­my.

Niektóre stro­ny, czy obsza­ry na stro­nie mogą być dostęp­ne tyl­ko dla jej człon­ków (lub tych któ­rzy „zapra­co­wa­li” na dostęp). „Dostęp” może się rów­nież odno­sić do uzy­ska­nia moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z opcji lub narzę­dzi, któ­re nie są dostęp­ne domyśl­nie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę