5 pytań, które powinieneś zadać projektantowi stron www.

Możesz zatrud­nić świet­nego pro­jek­tanta, ale dobry pro­jekt to poję­cie subiek­tywne. Projekt, który przy­nosi praw­dziwe rezul­taty, można opi­sać kon­kret­nymi licz­bami, które mają wpływ na zyski w Twojej fir­mie. Skąd możesz wie­dzieć, czy okre­ślony pro­jek­tant ma wystar­cza­jące kwa­li­fi­ka­cje, by pomóc Ci osią­gnąć świetne rezul­taty? Oto 5 pytań, które możesz zadać przed zatrud­nie­niem specjalisty:

Zanim zaczniesz czy­tać tą treść, upew­nij się, że znasz pod­sta­wowe poję­cia doty­czące pro­jek­to­wa­nia stron inter­ne­to­wych. Rozumiesz zagad­nie­nie współ­czyn­nika kon­wer­sji, wiesz co ozna­cza para­metr odrzu­ceń i nie jest Ci obce ogólne poję­cie o archi­tek­tu­rze infor­ma­cji ser­wi­sów inter­ne­to­wych. Gotowy? No to zaczy­namy...

Zanim zadasz pierw­sze pyta­nie pole­ca­nemu pro­jek­tan­towi nowej strony, powi­nie­neś spraw­dzić także jego port­fo­lio. Jeśli jego wcze­śniej­sze prace nie odzna­czały się intu­icyjną nawi­ga­cją, to nie ma nie powi­nie­neś tra­cić czasu i wie­rzyć że aku­rat w pracy nad Twoim pro­jek­tem dozna on olśnienia.

 1. Jakie są koszty stwo­rze­nia pro­jektu strony?
  Jakie otrzy­masz gwa­ran­cje i co będzie gdy pro­jekt po pro­stu nie będzie Ci się podo­bał.

  Potrzeba czasu i spe­cja­li­stycz­nych umie­jęt­no­ści, by stwo­rzyć taki pro­jekt strony, który jest ukie­run­ko­wany na kon­kretne efekty. Zatem jeśli twój pro­jekt będzie tani, możesz zało­żyć, że twój pro­jek­tant będzie szedł drogą na skróty. Dlatego, kiedy pytasz swo­jego pro­jek­tanta o koszty, dowiedz się, co się w nie wli­cza. Na przy­kład, czy pro­jekt zawie­rać pod­strony, ban­nery, auto­maty do kon­taktu. Jakie, ile? Ile razy będziesz mógł wpro­wa­dzać zmiany. Może brzmi to banal­nie, ale to naprawdę bar­dzo ważne pyta­nia o któ­rych wielu klien­tów zapomina.
 2. Czy twoi wcze­śniejsi klienci odno­to­wali pozy­tywne wyniki biz­ne­sowe?

  Jeśli chcesz zatrud­nić pro­jek­tanta, który osiąga kon­kretne, pozy­tywne wyniki biz­ne­sowe, poszu­kaj kogoś, kto publi­kuje stu­dia przy­padku, opi­su­jące, jak zdo­łał pomóc swoim klientom.Na przy­kład, zobacz coś takiego jak „Przeprojektowanie strony klienta XXX pomo­gło pod­nieść sprze­daż online o 24%,” to tra­fi­łeś w dobre miej­sce! Jeśli nie publi­kują stu­dium przy­padku, możesz zapy­tać ich bez­po­śred­nio. Jeśli są uczciwi, bez pro­blemu udo­stęp­nią takie informacje.
 3. Ile czasu spę­dzisz na pla­no­wa­niu i badaniach?

  Projektowanie strony ukie­run­ko­wa­nej na rezul­taty wymaga pla­no­wa­nia i bada­nia, zatem zanim twój pro­jek­tant zacznie pracę, upew­nij się, że prze­zna­cza odpo­wied­nią ilość czasu na pod­sta­wową ana­lizę two­jej dzia­łal­no­ści, kon­ku­ren­cji i rynku. To ważna część pracy, ponie­waż pomaga two­jemu pro­jek­tan­towi spoj­rzeć na wszystko z szer­szej per­spek­tywy i spraw­dzić, jaką prze­wagą kon­ku­ren­cyjną wyka­zują się podobne pro­jekty. Bywa, że dobre rezul­taty nie są bez­po­śred­nim efek­tem opty­ma­li­za­cji strony, ale ozna­czają robie­nie wszyst­kiego lepiej niż konkurencja.

  Zapytaj go także, czy ana­li­zuje aktu­alny ruch na stro­nie przed pod­ję­ciem decy­zji pro­jek­to­wych? Analiza danych na two­jej stro­nie pozwoli pro­jek­tan­tom zapo­znać się z infor­ma­cjami, które umoż­li­wią pod­ję­cie lep­szych decy­zji. Analiza obec­nej sytu­acji, pomoże ziden­ty­fi­ko­wać zalety strony i ziden­ty­fi­ko­wać słabe miej­sca. Na przy­kład, co zro­bić w przy­padku, gdy pomimo tego, że twój blog ma lojal­nych odwie­dza­ją­cych, to reszta strony nie cie­szy się podobną popu­lar­no­ścią? Albo jeśli jedna z two­ich stron ma mniej­szy współ­czyn­nik odrzu­ceń, to czy można wpro­wa­dzić uspraw­nie­nia na innych podstronach?

  Ile czasu powinno zaj­mo­wać pla­no­wa­nie i bada­nie? W dobrym stu­dio gra­ficz­nym, prze­znacz się od 5 do 40 godzin na taką ana­lizę. Może wyda­wać się, że jest to sporo, ale takie rze­czy jak struk­tura tre­ści, spo­sób przed­sta­wie­nia i ogólna funk­cjo­nal­ność strony, a także inne szcze­góły, muszą być wcze­śniej zaplanowane.

 4. Czy przed pro­jek­to­wa­niem strony inter­ne­to­wej two­rzysz pro­jekt szkie­le­towy (z ang. Wireframe)?

  Projekty szkie­le­towe stron inter­ne­to­wych to wizu­alne pre­zen­ta­cje tego, jak na Twojej przy­szłej stro­nie roz­miesz­czona będzie zawar­tość. Dlaczego pro­jekty szkie­le­towe są tak ważne? No cóż, roz­miesz­cze­nie poszcze­gól­nych ele­men­tów na two­jej stro­nie ma o wiele więk­sze zna­cze­nie, niż to sobie wyobra­żasz. Na przy­kład, pro­jek­tant ukie­run­ko­wany na rezul­taty będzie wie­dział, że umiej­sco­wie­nie okna z sub­skryp­cją new­slet­tera wysoko w pra­wej kolum­nie, ma więk­szą szansę na zwięk­sze­nie współ­czyn­nika sub­skryp­cji, niż gdyby to samo okno poło­żone było na dole.
 5. Czy two­rzysz strony inter­ne­towe, które są łatwe w obsłu­dze?

  Strona odzna­cza­jąca się uni­kal­nym cha­rak­te­rem może zachwy­cać, ale jeśli spra­wia, że odwie­dza­jący zamy­kają stronę, ponie­waż nie mogą zna­leźć tego, czego chcą, to takie miej­sce jest kom­pletną porażką.


Ukierunkowany na rezul­taty pro­jek­tant posiada pod­sta­wowe poję­cie o funk­cjo­nal­no­ści stron inter­ne­to­wych. Wie, jak poru­szają się odwie­dza­jący i będzie potra­fił odpo­wied­nio się nimi zająć, poma­ga­jąc ci osią­gnąć twoje cele (sub­skryp­cje, wyniki, sprzedaż).

Czasami bywa tak, że cele nowego pro­jektu strony, lub prze­pro­jek­to­wa­nej strony, powią­zane są z rze­czami, któ­rych nie można łatwo zmie­rzyć, jak np. zwięk­szona roz­po­zna­wal­ność marki. Jednak jeśli szu­kasz spo­sobu na ana­lizę stopy zwrotu z two­jej inwe­sty­cji, zatrud­nie­nie odpo­wied­niego pro­jek­tanta, który pomoże tobie osią­gnąć realne cele, jest jedy­nym słusz­nym wyborem.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Kolekcjonowanie
Ludzie lubią zbie­rać inte­re­su­jące rze­czy, które uzu­peł­niają, lub kom­ple­tują jakiś więk­szy zestaw.
Czy na two­jej stro­nie ist­nieje moż­li­wość zbie­ra­nia cze­goś?

Kupony, pla­kietki, punkty, lub inne kawałki więk­szej cało­ści – moż­li­wo­ści są nie­ogra­ni­czone. Najlepiej, by przed­mioty te wią­zały się z repu­ta­cją i polep­szały jakość Twojej usługi.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę