10 przykazań budowania linków.

To nie jest kolejny wpis o nowych stra­te­giach budo­wa­nia lin­ków. Zamiast tego chcia­łem wócić do pod­staw i przyj­rzeć się ele­men­tar­nym zasa­dom, któ­rych powin­ni­śmy prze­strze­gać, bez względu na to, jakich metod uży­wamy. Te 10 przy­ka­zań pomogą zacho­wać „natu­ral­ność” two­ich lin­ków, co jest nie­zwy­kle ważne przy opty­ma­li­za­cji wyszu­ki­wa­rek, chyba, że chcesz zdać się na gniew i bez­względ­ność Google.

W więk­szo­ści przy­pad­ków nie ma sztyw­nych i kon­kret­nych reguł co do zacho­wa­nia pro­cen­to­wej ilo­ści jed­nego rodzaju lin­ków wzglę­dem innych. Chodzi raczej o zdrowy roz­są­dek i dostrze­ga­nie ostrze­żeń, które mogą wska­zy­wać na nie­pra­wi­dło­wo­ści i nie­na­tu­ral­ność pozy­ska­nia kon­kret­nych lin­ków (np. Jeśli masz 100 tys. odno­śni­ków pro­wa­dzą­cych do two­jej strony, a 99% z nich używa jed­nego słowa klu­cza jako anchor tek­stu, zamiast takich rze­czy jak adres url albo „klik­nij tutaj”, Google może uznać, ze nie prze­strze­ga­łeś wszyst­kich przykazań).


Oto 10 zasad budo­wa­nia lin­ków, które pozwolą Ci cie­szyć się wyso­kimi pozy­cjami w przyszłości.

 1. Będziesz zwięk­szał ilość lin­ków i domen lin­ku­ją­cych do strony.

  Jest to zasada, któ­rej będziesz prze­strze­gał przy oka­zji, jeśli będziesz się trzy­mać spo­zo­sta­łych dzie­wię­ciu przy­ka­zań. Dobrym pomy­słem może oka­zać się wyzna­cze­nie mak­sy­mal­nej, zakła­da­nej liczby lin­ków na każdy tydzien (20 na tydzień lub 1000 na rok może być dobrym przy­kła­dem dla osób dys­po­nu­ją­cych mniej­szym budże­tem).

  Wygląda na to, że liczba domen lin­ku­ją­cych staje się coraz bar­dziej istotna, ponie­waż trud­niej jest je zop­ty­ma­li­zo­wać, niż okre­śloną ilość lin­ków. Szukaj zatem nowych stron, gdzie znaj­dziesz odno­śniki, zamiast wra­cać w te same miej­sca, z któ­rych pozy­ska­łeś już linki. 
 2. Będziesz czę­ściej uży­wał lin­ków dobrej jako­ści. 

  Jeśli to uczy­nisz, odno­śniki gor­szej jako­ści same o sie­bie zadbają. Dlatego, upew­nij się, że zdo­bę­dziesz jak naj­więk­szą liczbę lin­ków z takich miejsc jak:

  • Strony o dobrym współ­czyn­niku PR (Page Rank)
  • Zaufane strony
  • Strony rzą­dowe

   Większość narzę­dzi słu­żą­cych do ana­lizy lin­ków poka­zuje roz­ło­że­nie lin­ków według współ­czyn­nika PageRank, lub według wła­snego współ­czyn­nika, jeżeli dany pro­gram ofe­ruje taką funk­cję. Dzięki temu moż­liwe jest szyb­kie i łatwe zana­li­zo­wa­nie, które linki pocho­dzą ze stron rzą­do­wych, a które z edu­ka­cyj­nych. 

   Poświęć wię­cej uwagi zdo­by­wa­niu lin­ków „dofol­low”. Choć ist­nieją dowody na to, że odno­śniki „nofol­low” wpły­wają na rów­no­wagę wśród two­ich lin­ków, opi­nia, czy są waż­niej­sze lub bar­dziej efek­tywne, nie jest jednoznaczna.

 3. Będziesz z umia­rem uży­wał słów klu­czy ze strony doce­lo­wej,
  jako anchor tek­stu w lin­kach...

  Jak już wspo­mnia­łem wcze­śniej, jeśli 99% z two­ich lin­ków używa tego samego anchor tek­stu, praw­do­po­dob­nie wyśle to sygnał Google, że sta­rasz się „ugrać” wię­cej wyni­ków.

  Skoro już o tym wspo­mnia­łem, pamię­taj, aby więk­szość two­ich lin­ków uży­wała pierw­szo­rzęd­nych i dru­go­rzęd­nych słów-kluczy oddziel­nie dla każ­dej z two­ich pod­stron.

  Wiele narzę­dzi słu­żą­cych do ana­lizy lin­ków, jak np. OpenSiteExplorer.org umoż­li­wia ana­lizę anchor tek­stów wszyst­kich two­ich lin­ków, co pozwala na kon­trolę naj­bar­dziej popu­lar­nych i naj­czę­ściej uży­wa­nych anchor tek­stów, a także okre­śle­nie pro­cen­to­wego współ­czyn­nika lin­ków wzglę­dem uży­wa­nych anchor tekstów.
 4. Utrzymasz odpo­wied­nią rów­no­wagę pomię­dzy “głę­bo­kimi lin­kami” do pod­stron, a odno­śni­kami do strony star­to­wej.


  Kieruj się zdro­wym roz­sąd­kiem także w przy­padku moni­to­ro­wa­nia współ­czyn­nika głę­bo­kich lin­ków; dąż do tego, by nadać two­jemu pro­fi­lowi „natu­ralny” cha­rak­ter.

  Powinieneś zdo­być dużą ilość lin­ków do two­ich pod­stron ze zop­ty­ma­li­zo­wa­nym anchot tek­stem, co poprawi ich ran­king dla dłu­gich, roz­bu­do­wa­nych słów kluczy.
  • Będziesz dywer­sy­fi­ko­wał pocho­dze­nie lin­ków.

   Musisz zdo­by­wać linki z róż­nego rodzaju stron. Stron redak­cyj­nych, wydaw­ni­czych, mediów spo­łecz­no­ścio­wych, web 2.0, kata­lo­gów lin­ków, agre­ga­to­rów odno­śni­ków, forów, stron z recen­zjami, miejsc porów­nu­ją­cych ceny pro­duk­tów, etc. Tak na mar­gi­ne­sie to, byłoby świet­nie, gdyby któ­ryś z głów­nych narzę­dzi ana­li­zo­wa­nia lin­ków dostęp­nych aktu­al­nie na rynku posia­dał tę funkcję.
  • Będziesz sku­piał się na tych stro­nach, które są spójne z tema­tyką.

   Nie będziemy tutaj dys­ku­to­wać o ukry­tym indek­so­wa­niu seman­tycz­nym (LSI), ale warto wspo­mnieć, że Google oce­nia sto­pień rele­want­no­ści pomię­dzy słowami-kluczami a stro­nami, na któ­rych się znaj­dują i przy­pi­suje te infor­ma­cje cał­ko­wi­tej repu­ta­cji two­ich stron (np. zapy­tań, dla któ­rych twoje pod­strony powinny zostać wyświe­tlone).

   Spójność tema­tyczna strony źró­dło­wej zależy od nastę­pu­ją­cych czynników:


   • Treści tagu tytułowego

   • Anchor tek­stu wszyst­kich lin­ków na stronie

   • Treści tagów nagłów­ko­wych i tłu­stych czcionek

   • Treści tek­stów ota­cza­ją­cych grafikę

   • Treści tek­stu podstawowego

 5. Skupisz się na lin­kach ze stron, które są zgodne geo­gra­ficz­nie.

  Jeśli twój rynek doce­lowy uwa­run­ko­wany jest geo­gra­ficz­nie, natu­ralną rze­czą, któ­rej należy dopil­no­wać, jest pozy­ska­nie jak naj­więk­szej ilo­ści lin­ków ze stron funk­cjo­nu­ją­cych na tym rynku. Zamiast sku­piać się kon­kret­nym rodzaju rynku, wielu przed­się­bior­ców zyska­łoby na kon­tak­cie z innymi przed­się­bior­cami dzia­ła­ją­cymi w tym samym regio­nie i wymie­niło mię­dzy sobą linki.

  Dla przy­kładu: Jeśli jesteś z Polski, pozy­cjo­nu­jesz Polską treść na Polskie frazy, to linki z Poslkich stron będą dawały znacz­nie lep­sze rezul­taty, niż nawet lep­sze linki ale z Francuskich serwisów. 
 6. Weźmiesz pod uwagę liczbę i rodzaj lin­ków, przy pozy­ski­wa­niu ich ze strony źró­dło­wej.

  Jeśli na stro­nie źró­dło­wej znaj­duje się ogromna liczba lin­ków, to pod wzglę­dem współ­czyn­nika “Domain Authority”, war­tość więk­szo­ści z nich nie będzie wysoka.  

  • Umiejscowienie linku na stro­nie wpływa na efek­tyw­ność SEO – powi­nie­neś bar­dziej cenić te linki, które są bli­żej góry strony i te, które są zawarte w tek­ście podstawowym.
  • Docelowy adres url innych lin­ków na stro­nie (zwa­nymi co-citation) może posłu­żyć jako wskaź­nik tema­tyczny i jako­ściowy two­jej strony – posta­raj się, by twoje linki pozo­sta­wały w tema­tycz­nym zakre­sie odno­śni­ków do popu­lar­nych, uzna­nych stron, a nie stron ze spamem.
   
 7. Będziesz uni­kał złego towa­rzy­stwa. 

  • Istnieją dobre i złe „dziel­nice” inter­ne­towe w zakre­sie zaufa­nia, rodzaju tre­ści i prak­tyk tam stosowanych.
  • Linkowanie do złych dziel­nic jest sil­niej­szym wskaź­ni­kiem aso­cja­cji z daną czę­ścią inter­netu, niż otrzy­my­wa­nie z niej lin­ków, ale z całą pew­no­ścią nie chcesz, by więk­szy udział pro­cen­towy two­ich odno­śni­ków pocho­dził ze złych dzielnic.
   
 8. Nie będziesz uczest­ni­czył w żad­nych zor­ga­ni­zo­wa­nych akcjach wymiany lin­ków.


  • Wzajemna, wymiana poje­dyn­czych lin­ków jest kom­plet­nie natu­ralną prak­tyką pomię­dzy róż­nymi fir­mami i nie sta­nowi pro­blemu, pomimo tego, co suge­ruje wielu ludzi – nie wysy­łaj tylko kata­logu lin­ków z myślą o wymia­nie odno­śni­ków z tysią­cami loso­wych stron.

  • Wymiana lin­ków w 3 strony nie jest natu­ralna, a czę­sto prak­ty­ko­wana przez osoby, które chcą oszu­kać sys­temy wyszu­ki­wa­rek – nie mar­nuj na to swo­jego czasu.
  • Sieci lin­ków i farmy lin­ków two­rzone są w wyłącz­nym celu zdo­by­wa­nia tysięcy lin­ków dla stron-członków i w więk­szo­ści przy­pad­ków zosta­wiają ślad, który pozwala Google ziden­ty­fi­ko­wać strony wcho­dzące w skład takich sieci.
 9. Jeśli będziesz prze­strze­gał tych wska­zó­wek przy zdo­by­wa­niu lin­ków, z całą pew­no­ścią zado­wo­lisz bogów wyszu­ki­war­ko­wych i zbie­rzesz owoce świet­nej opty­ma­li­za­cji pozy­cjo­no­wa­nia. A jakie są Twoje przy­ka­za­nia, które będą czy­nić Twoją stronę "odporną" na przy­szłość? Będzie mi miło jeśli podzie­lisz się nimi w komen­ta­rzach poniżej.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ograniczony dostęp
W natu­ralny spo­sób pożą­damy rze­czy, które są postrze­gane jako eks­klu­zywne lub nale­żące do wybranych.
W grach, by kre­ować wyłącz­ność i nagra­dzać bie­głość wyko­rzy­stuje się poziomy.

Niektóre strony, czy obszary na stro­nie mogą być dostępne tylko dla jej człon­ków (lub tych któ­rzy „zapra­co­wali” na dostęp). „Dostęp” może się rów­nież odno­sić do uzy­ska­nia moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z opcji lub narzę­dzi, które nie są dostępne domyślnie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę