10 przykazań budowania linków.

To nie jest kolej­ny wpis o nowych stra­te­giach budo­wa­nia lin­ków. Zamiast tego chcia­łem wócić do pod­staw i przyj­rzeć się ele­men­tar­nym zasa­dom, któ­rych powin­ni­śmy prze­strze­gać, bez wzglę­du na to, jakich metod uży­wa­my. Te 10 przy­ka­zań pomo­gą zacho­wać „natu­ral­ność” two­ich lin­ków, co jest nie­zwy­kle waż­ne przy opty­ma­li­za­cji wyszu­ki­wa­rek, chy­ba, że chcesz zdać się na gniew i bez­względ­ność Google.

W więk­szo­ści przy­pad­ków nie ma sztyw­nych i kon­kret­nych reguł co do zacho­wa­nia pro­cen­to­wej ilo­ści jed­ne­go rodza­ju lin­ków wzglę­dem innych. Chodzi raczej o zdro­wy roz­są­dek i dostrze­ga­nie ostrze­żeń, któ­re mogą wska­zy­wać na nie­pra­wi­dło­wo­ści i nie­na­tu­ral­ność pozy­ska­nia kon­kret­nych lin­ków (np. Jeśli masz 100 tys. odno­śni­ków pro­wa­dzą­cych do two­jej stro­ny, a 99% z nich uży­wa jed­ne­go sło­wa klu­cza jako anchor tek­stu, zamiast takich rze­czy jak adres url albo „klik­nij tutaj”, Google może uznać, ze nie prze­strze­ga­łeś wszyst­kich przy­ka­zań).


Oto 10 zasad budo­wa­nia lin­ków, któ­re pozwo­lą Ci cie­szyć się wyso­ki­mi pozy­cja­mi w przy­szło­ści.

 1. Będziesz zwięk­szał ilość lin­ków i domen lin­ku­ją­cych do stro­ny.

  Jest to zasa­da, któ­rej będziesz prze­strze­gał przy oka­zji, jeśli będziesz się trzy­mać spo­zo­sta­łych dzie­wię­ciu przy­ka­zań. Dobrym pomy­słem może oka­zać się wyzna­cze­nie mak­sy­mal­nej, zakła­da­nej licz­by lin­ków na każ­dy tydzien (20 na tydzień lub 1000 na rok może być dobrym przy­kła­dem dla osób dys­po­nu­ją­cych mniej­szym budże­tem).

  Wygląda na to, że licz­ba domen lin­ku­ją­cych sta­je się coraz bar­dziej istot­na, ponie­waż trud­niej jest je zop­ty­ma­li­zo­wać, niż okre­ślo­ną ilość lin­ków. Szukaj zatem nowych stron, gdzie znaj­dziesz odno­śni­ki, zamiast wra­cać w te same miej­sca, z któ­rych pozy­ska­łeś już lin­ki. 
 2. Będziesz czę­ściej uży­wał lin­ków dobrej jako­ści. 

  Jeśli to uczy­nisz, odno­śni­ki gor­szej jako­ści same o sie­bie zadba­ją. Dlatego, upew­nij się, że zdo­bę­dziesz jak naj­więk­szą licz­bę lin­ków z takich miejsc jak:

  • Strony o dobrym współ­czyn­ni­ku PR (Page Rank)
  • Zaufane stro­ny
  • Strony rzą­do­we

   Większość narzę­dzi słu­żą­cych do ana­li­zy lin­ków poka­zu­je roz­ło­że­nie lin­ków według współ­czyn­ni­ka PageRank, lub według wła­sne­go współ­czyn­ni­ka, jeże­li dany pro­gram ofe­ru­je taką funk­cję. Dzięki temu moż­li­we jest szyb­kie i łatwe zana­li­zo­wa­nie, któ­re lin­ki pocho­dzą ze stron rzą­do­wych, a któ­re z edu­ka­cyj­nych. 

   Poświęć wię­cej uwa­gi zdo­by­wa­niu lin­ków „dofol­low”. Choć ist­nie­ją dowo­dy na to, że odno­śni­ki „nofol­low” wpły­wa­ją na rów­no­wa­gę wśród two­ich lin­ków, opi­nia, czy są waż­niej­sze lub bar­dziej efek­tyw­ne, nie jest jed­no­znacz­na.

 3. Będziesz z umia­rem uży­wał słów klu­czy ze stro­ny doce­lo­wej,
  jako anchor tek­stu w lin­kach...

  Jak już wspo­mnia­łem wcze­śniej, jeśli 99% z two­ich lin­ków uży­wa tego same­go anchor tek­stu, praw­do­po­dob­nie wyśle to sygnał Google, że sta­rasz się „ugrać” wię­cej wyni­ków.

  Skoro już o tym wspo­mnia­łem, pamię­taj, aby więk­szość two­ich lin­ków uży­wa­ła pierw­szo­rzęd­nych i dru­go­rzęd­nych słów-klu­czy oddziel­nie dla każ­dej z two­ich pod­stron.

  Wiele narzę­dzi słu­żą­cych do ana­li­zy lin­ków, jak np. OpenSiteExplorer.org umoż­li­wia ana­li­zę anchor tek­stów wszyst­kich two­ich lin­ków, co pozwa­la na kon­tro­lę naj­bar­dziej popu­lar­nych i naj­czę­ściej uży­wa­nych anchor tek­stów, a tak­że okre­śle­nie pro­cen­to­we­go współ­czyn­ni­ka lin­ków wzglę­dem uży­wa­nych anchor tek­stów.
 4. Utrzymasz odpo­wied­nią rów­no­wa­gę pomię­dzy “głę­bo­ki­mi lin­ka­mi” do pod­stron, a odno­śni­ka­mi do stro­ny star­to­wej.


  Kieruj się zdro­wym roz­sąd­kiem tak­że w przy­pad­ku moni­to­ro­wa­nia współ­czyn­ni­ka głę­bo­kich lin­ków; dąż do tego, by nadać two­je­mu pro­fi­lo­wi „natu­ral­ny” cha­rak­ter.

  Powinieneś zdo­być dużą ilość lin­ków do two­ich pod­stron ze zop­ty­ma­li­zo­wa­nym anchot tek­stem, co popra­wi ich ran­king dla dłu­gich, roz­bu­do­wa­nych słów klu­czy.
  • Będziesz dywer­sy­fi­ko­wał pocho­dze­nie lin­ków.

   Musisz zdo­by­wać lin­ki z róż­ne­go rodza­ju stron. Stron redak­cyj­nych, wydaw­ni­czych, mediów spo­łecz­no­ścio­wych, web 2.0, kata­lo­gów lin­ków, agre­ga­to­rów odno­śni­ków, forów, stron z recen­zja­mi, miejsc porów­nu­ją­cych ceny pro­duk­tów, etc. Tak na mar­gi­ne­sie to, było­by świet­nie, gdy­by któ­ryś z głów­nych narzę­dzi ana­li­zo­wa­nia lin­ków dostęp­nych aktu­al­nie na ryn­ku posia­dał tę funk­cję.
  • Będziesz sku­piał się na tych stro­nach, któ­re są spój­ne z tema­ty­ką.

   Nie będzie­my tutaj dys­ku­to­wać o ukry­tym indek­so­wa­niu seman­tycz­nym (LSI), ale war­to wspo­mnieć, że Google oce­nia sto­pień rele­want­no­ści pomię­dzy sło­wa­mi-klu­cza­mi a stro­na­mi, na któ­rych się znaj­du­ją i przy­pi­su­je te infor­ma­cje cał­ko­wi­tej repu­ta­cji two­ich stron (np. zapy­tań, dla któ­rych two­je pod­stro­ny powin­ny zostać wyświe­tlo­ne).

   Spójność tema­tycz­na stro­ny źró­dło­wej zale­ży od nastę­pu­ją­cych czyn­ni­ków:


   • Treści tagu tytu­ło­we­go

   • Anchor tek­stu wszyst­kich lin­ków na stro­nie

   • Treści tagów nagłów­ko­wych i tłu­stych czcio­nek

   • Treści tek­stów ota­cza­ją­cych gra­fi­kę

   • Treści tek­stu pod­sta­wo­we­go

 5. Skupisz się na lin­kach ze stron, któ­re są zgod­ne geo­gra­ficz­nie.

  Jeśli twój rynek doce­lo­wy uwa­run­ko­wa­ny jest geo­gra­ficz­nie, natu­ral­ną rze­czą, któ­rej nale­ży dopil­no­wać, jest pozy­ska­nie jak naj­więk­szej ilo­ści lin­ków ze stron funk­cjo­nu­ją­cych na tym ryn­ku. Zamiast sku­piać się kon­kret­nym rodza­ju ryn­ku, wie­lu przed­się­bior­ców zyska­ło­by na kon­tak­cie z inny­mi przed­się­bior­ca­mi dzia­ła­ją­cy­mi w tym samym regio­nie i wymie­ni­ło mię­dzy sobą lin­ki.

  Dla przy­kła­du: Jeśli jesteś z Polski, pozy­cjo­nu­jesz Polską treść na Polskie fra­zy, to lin­ki z Poslkich stron będą dawa­ły znacz­nie lep­sze rezul­ta­ty, niż nawet lep­sze lin­ki ale z Francuskich ser­wi­sów. 
 6. Weźmiesz pod uwa­gę licz­bę i rodzaj lin­ków, przy pozy­ski­wa­niu ich ze stro­ny źró­dło­wej.

  Jeśli na stro­nie źró­dło­wej znaj­du­je się ogrom­na licz­ba lin­ków, to pod wzglę­dem współ­czyn­ni­ka “Domain Authority”, war­tość więk­szo­ści z nich nie będzie wyso­ka.  

  • Umiejscowienie lin­ku na stro­nie wpły­wa na efek­tyw­ność SEO – powi­nie­neś bar­dziej cenić te lin­ki, któ­re są bli­żej góry stro­ny i te, któ­re są zawar­te w tek­ście pod­sta­wo­wym.
  • Docelowy adres url innych lin­ków na stro­nie (zwa­ny­mi co-cita­tion) może posłu­żyć jako wskaź­nik tema­tycz­ny i jako­ścio­wy two­jej stro­ny – posta­raj się, by two­je lin­ki pozo­sta­wa­ły w tema­tycz­nym zakre­sie odno­śni­ków do popu­lar­nych, uzna­nych stron, a nie stron ze spa­mem.
   
 7. Będziesz uni­kał złe­go towa­rzy­stwa. 

  • Istnieją dobre i złe „dziel­ni­ce” inter­ne­to­we w zakre­sie zaufa­nia, rodza­ju tre­ści i prak­tyk tam sto­so­wa­nych.
  • Linkowanie do złych dziel­nic jest sil­niej­szym wskaź­ni­kiem aso­cja­cji z daną czę­ścią inter­ne­tu, niż otrzy­my­wa­nie z niej lin­ków, ale z całą pew­no­ścią nie chcesz, by więk­szy udział pro­cen­to­wy two­ich odno­śni­ków pocho­dził ze złych dziel­nic.
   
 8. Nie będziesz uczest­ni­czył w żad­nych zor­ga­ni­zo­wa­nych akcjach wymia­ny lin­ków.


  • Wzajemna, wymia­na poje­dyn­czych lin­ków jest kom­plet­nie natu­ral­ną prak­ty­ką pomię­dzy róż­ny­mi fir­ma­mi i nie sta­no­wi pro­ble­mu, pomi­mo tego, co suge­ru­je wie­lu ludzi – nie wysy­łaj tyl­ko kata­lo­gu lin­ków z myślą o wymia­nie odno­śni­ków z tysią­ca­mi loso­wych stron.

  • Wymiana lin­ków w 3 stro­ny nie jest natu­ral­na, a czę­sto prak­ty­ko­wa­na przez oso­by, któ­re chcą oszu­kać sys­te­my wyszu­ki­wa­rek – nie mar­nuj na to swo­je­go cza­su.
  • Sieci lin­ków i far­my lin­ków two­rzo­ne są w wyłącz­nym celu zdo­by­wa­nia tysię­cy lin­ków dla stron-człon­ków i w więk­szo­ści przy­pad­ków zosta­wia­ją ślad, któ­ry pozwa­la Google ziden­ty­fi­ko­wać stro­ny wcho­dzą­ce w skład takich sie­ci.
 9. Jeśli będziesz prze­strze­gał tych wska­zó­wek przy zdo­by­wa­niu lin­ków, z całą pew­no­ścią zado­wo­lisz bogów wyszu­ki­war­ko­wych i zbie­rzesz owo­ce świet­nej opty­ma­li­za­cji pozy­cjo­no­wa­nia. A jakie są Twoje przy­ka­za­nia, któ­re będą czy­nić Twoją stro­nę "odpor­ną" na przy­szłość? Będzie mi miło jeśli podzie­lisz się nimi w komen­ta­rzach poni­żej.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Richard Branson
Właściciel ponad 400 różnych
przedsiębiorstw o wspólnej
marce. Virgin.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Smaczki
Zapamiętujemy i reagu­je­my pozy­tyw­nie na małe, zaska­ku­ją­ce i weso­łe ucie­chy.
Jak moż­na stwo­rzyć efekt zasko­cze­nia i drob­nej przy­jem­no­ści? Może to być zabaw­ny krót­ki tekst, link do zabaw­ne­go fil­mi­ku lub kom­ple­ment.

Może to być „psi­kus”, jak kupon, wir­tu­al­ny upo­mi­nek lub śmiesz­ny obra­zek scho­wa­ny gdzieś na stro­nie. Nawet satys­fak­cja ze odkry­cia połą­cze­nia lub roz­wią­za­nia zagad­ki umy­sło­wej może pomóc stwo­rzyć korzyst­ne i nie­za­po­mnia­ne wra­że­nie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę