Elegancko zdyscyplinowane projekty.
Efekt minimalizmu w projektowaniu stron.

Uprościć swoje projekty. W tym przypadku mniej oznacza zdecydowanie więcej.

  • Minimalizm-projektowania-stron
Co znajdziesz w artykule

  Minimalizm pozwala osią­gać fan­ta­styczne efekty przy, zda­wać by się mogło zasto­so­wa­niu mini­mal­nej ilo­ści środ­ków. Prawda jest jed­nak taka, że aby pro­jekty stron www, były tak pro­ste jak to tylko moż­liwe, trzeba wło­żyć zde­cy­do­wa­nie więk­szy wysi­łek, niż to ma miej­sce w kla­sycz­nych “kola­rzach”. W tym arty­kule oma­wiamy kilka waż­nych zasad, któ­rymi powi­nie­neś się kie­ro­wać pod­czas pro­jek­to­wa­nia stron, które zadzi­wiają pięk­nem swo­jej pro­stoty i przed­sta­wiamy naj­lep­sze przy­kłady mini­ma­li­stycz­nych stron internetowych.

  Minimalizm. Proste jest mądre!

  Nauka i tech­no­lo­gia, każ­dego dnia stają się coraz bar­dziej skom­pli­ko­wane. Dlatego wszel­kie współ­cze­sne trendy pro­jek­to­wa­nia i inży­nie­rii poszu­kują spo­so­bów na ich uprosz­cze­nie. Minimalizm rzą­dzi! Sprawia, że strony wyglą­dają ele­gancko, uprasz­cza nawi­ga­cję i pomaga w osią­gnię­ciu pożą­da­nych rezul­ta­tów (np. zwięk­szą ilość reje­stra­cji, sub­skryp­cji i sprze­daży).

  Często nie­zwy­kle trudno jest oce­nić, czym wła­ści­wie jest ten mini­ma­lizm. Chociaż sta­rasz się ze wszyst­kich sił, nie jesteś w sta­nie stwo­rzyć strony na wzór Apple. Zatem, co pro­jek­tant stron inter­ne­to­wych naprawdę może zro­bić? Głowa do góry, ist­nieje 5 wstęp­nych wska­zó­wek na uprosz­cze­nie pro­jektu two­jej strony.

  Minimalizm strony. Proste pro­jekty sprze­dają lepiej.

  W jaki spo­sób, pro­sty pro­jekt strony inter­ne­to­wej potrafi znacz­nie zwięk­szyć współ­czyn­nik kon­wer­sji “Conversion rate”? Dzięki ogra­ni­cze­niu ele­men­tów, które roz­pra­szają uwagę i znie­chę­cają odwie­dza­ją­cych. Ludzie zawsze szu­kają wymówki, by zre­zy­gno­wać z zakupu jakie­goś pro­duktu lub usługi tuż przed sfi­na­li­zo­wa­niem trans­ak­cji, zatem każdy powód, by opu­ścić jakąś stronę, jest dobry.

  5 waż­nych zasad w pro­jek­to­wa­niu genial­nie pro­stych stron.

  Co trzeba pomi­nąć, aby Twój pro­jekt był naprawdę pięk­nie mini­ma­li­styczny?
  Najprościej rzecz ujmu­jąc, pomiń wszystko, co jest zbędne w kon­struk­cji Twojego pro­jektu. Gotowy na uprosz­cze­nie swo­jego pro­jektu? Świet­nie. Oto 5 wstęp­nych wska­zó­wek na uprosz­cze­nie pro­jektu two­jej strony. Zobacz fascy­nu­jący efekt mini­ma­li­zmu w pro­jek­to­wa­niu stron.

  1. Skup się na naj­waż­niej­szych elementach.

   Czasami trudno jest być obiek­tyw­nym i okre­ślić, co jest bar­dziej lub mniej ważne, ponie­waż wszystko zdaje się być istotne. Jeśli chcesz, aby twój pro­jekt był prost­szy i mniej skom­pli­ko­wany, ziden­ty­fi­kuj, co powinno być twoim prio­ry­te­tem. Zaskakująca liczba stron inter­ne­to­wych jej nie prze­strzega tej zasady - w rezul­ta­cie powstaje ogromny bała­gan, a ważne i mniej ważne ele­menty poroz­rzu­cane są po całej stronie.

  2. Stosuj zasadę 80-20.

   Słynna zasada Pareto, może posłu­żyć rów­nież do zapro­jek­to­wa­nia pięk­nej strony inter­ne­to­wej. Które z 20% zawar­to­ści strony daje 80% war­to­ści i tre­ści, które gene­rują naj­więk­sze zain­te­re­so­wa­nie inter­nau­tów? Może to być napi­sany przez cie­bie tekst, ele­menty świad­czące o dzia­łal­no­ści spo­łecz­nej (urywki recen­zji, refe­ren­cje, nagrody przy­znane przez media), for­mu­larz reje­stra­cji lub przy­cisk akcji. I masz już swoje 20%. Na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej, jak i na każ­dej z pod­stron, skup się na pod­kre­śle­niu jedy­nie tych 20% ele­men­tów strony, które dają 80% z tego, co popu­larne i pożądane.

  3. Pozbywaj się wszyst­kiego co niepotrzebne.

   W jed­nym zda­niu, brzmiało by to tak: Odejmuj ele­menty dopóki wszystko działa dobrze. Przy two­rze­niu mini­ma­li­stycz­nego pro­jektu pró­buj odej­mo­wać jego ele­menty dopóki pro­jekt prze­sta­nie funk­cjo­no­wać w zapla­no­wany spo­sób. Kiedy strona jest na kra­wę­dzi punktu kry­tycz­nego, będziesz wie­dział, że osią­gną­łeś naj­bar­dziej mini­ma­li­styczny pro­jekt z moż­li­wych.

   Jest to kon­ty­nu­acja zasady 80-20. Skoro już ziden­ty­fi­ko­wa­łeś 20% ele­men­tów na two­jej stro­nie, które dają 80% pożą­da­nych rezul­ta­tów, nad­szedł czas, by pozbyć się wszyst­kich nie­po­trzeb­nych ele­men­tów. Mogą to być wszel­kiego typu okienka i przy­ci­ski kon­tro­lne, narzę­dzia umoż­li­wia­jące wymianę danych, paski boczne, dane szcze­gó­łowe obecne na blogu (data, czas, autor, liczba komen­ta­rzy etc), czy linki w stopce.

  4. Ogranicz tona­cję kolorystyczną.

   Po co ogra­ni­czać się do 2 albo 3, skoro możesz użyć 12 lub 13? Łatwo jest prze­sa­dzić ze zbyt dużą liczbą kolo­rów. Aby upro­ścić pro­jekt od strony wizu­al­nej, musisz ogra­ni­czyć tona­cje kolo­ry­styczną. W razie wąt­pli­wo­ści - użyj mniej­szej liczby kolo­rów. Będzie to oczy­wi­ście zale­żało od rodzaju two­jego pro­jektu, ale na początku spró­buj ogra­ni­czyć się do 2, 3.

   Jeśli chcesz wzbo­ga­cić i nadać cha­rak­teru two­jej stro­nie, możesz użyć odcieni tej samej barwy - jasny nie­bie­ski, jako tło i ciem­niej­szy odcień, jako nagłówki. Koniecznie sprawdź, nasz arty­kuł na temat zasto­so­wa­nia kolo­rów w rekla­mie.

  5. Przywiązuj ogromną wagę do detali.

   W mini­ma­li­stycz­nym pro­jek­cie, w któ­rym ele­men­tów jest naprawdę mało, każdy z nich ma znacz­nie więk­sze zna­cze­nie. Szczegóły rzą­dzą! Ramki wokół zdjęć, palety kolo­rów, puste prze­strze­nie - gdy mamy tak nie­wiele ele­men­tów, każdy z nich jest bar­dzo istotny dla ogól­nego wyglądu strony. Pomyśl, jakie uczu­cia ma wywo­ły­wać Twoja strona w odwie­dza­ją­cych, a następ­nie podej­mij decy­zję w spra­wie szcze­gó­łów, które to uczu­cie wywo­łują.

   Pomimo, że wielu pro­jek­tan­tów widzi mini­ma­lizm jako coś ogól­nego, jest dużo miej­sca na wpro­wa­dze­nie emo­cji, bazu­jąc na poszcze­gól­nych ele­men­tach pro­jektu. Minimalistycznej stro­nie można nadać wiele cech za pomocą nie­wiel­kich szczegółów.

  O czym jesz­cze warto pamię­tać, pod­czas projektowania?

  O jakich zasa­dach i regu­łach czym jesz­cze warto pamię­tać pod­czas pro­jek­to­wa­nia mini­ma­li­stycz­nych stron? Chyba naj­więk­szą poradą, jakiej mógł­bym udzie­lić każ­demu, kto pro­jek­tuje jaką­kol­wiek stronę inter­ne­tową, było by to: Pamiętaj o umiesz­cza­niu naj­waż­niej­szych infor­ma­cji na górze strony.

  Badania dowo­dzą, że znaczna więk­szość
  odwie­dzin na stro­nach, nie koń­czy się
  prze­wi­nię­ciem ich w dół, nawet o milimetr.

  Większość ludzi spę­dza dużą część czasu na samym wierz­choł­kach stron inter­ne­to­wych (w tej czę­ści strony inter­ne­to­wej, którą widać, bez koniecz­no­ści prze­wi­ja­nia). Jeśli więc chcesz zwięk­szyć wydaj­ność two­jej strony, umieść główną część tre­ści i przy­ci­ski akcji na samej górze. Jeśli ważne przy­ci­ski nie znaj­dują się w dol­nej czę­ści strony, prze­suń je wyżej - w ten spo­sób będzie pierw­szą rze­czą, jaką zoba­czy odwiedzający.

  Poznaj 5 “dobrze zmi­ni­ma­li­zo­wa­nych” przy­kła­dów stron.

   

  minimalistyczna-strona-1

   

  minimalistyczna-strona-5

   

  minimalistyczna-strona-internetowa-4

   

  strona-internetowa-minimalizm-2

   

  strona-www-minimalizm-3
  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Estetyka
  Rzeczy ład­nie zapro­jek­to­wane są postrze­gane jako łatwiej­sze w użyciu.
  Atrakcyjne przed­mioty lepiej dzia­łają – a przy­naj­mniej my postrze­gamy je jako łatwiej­sze w uży­ciu.

  Czy oce­ni­łeś, jak atrak­cyjna dla użyt­kow­ni­ków jest Twoja apli­ka­cja (lub strona)? Jesteśmy w sta­nie wię­cej wyba­czyć atrak­cyj­nym pro­jek­tom i zakła­damy, że są (albo powinny być) łatwiej­sze w uży­ciu. Ciekawe jest to, że dobrze zapro­jek­to­wana strona czę­sto bar­dziej nadaje się do użytku.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Richard Branson
  Właściciel ponad 400 różnych
  przedsiębiorstw o wspólnej
  marce. Virgin.
  Otrzymaj ofertę