Elegancko zdyscyplinowane projekty.
Efekt minimalizmu w projektowaniu stron.

Uprościć swoje projekty. W tym przypadku mniej oznacza zdecydowanie więcej.

Co znajdziesz w artykule

  Minimalizm pozwa­la osią­gać fan­ta­stycz­ne efek­ty przy, zda­wać by się mogło zasto­so­wa­niu mini­mal­nej ilo­ści środ­ków. Prawda jest jed­nak taka, że aby pro­jek­ty stron www, były tak pro­ste jak to tyl­ko moż­li­we, trze­ba wło­żyć zde­cy­do­wa­nie więk­szy wysi­łek, niż to ma miej­sce w kla­sycz­nych “kola­rzach”. W tym arty­ku­le oma­wia­my kil­ka waż­nych zasad, któ­ry­mi powi­nie­neś się kie­ro­wać pod­czas pro­jek­to­wa­nia stron, któ­re zadzi­wia­ją pięk­nem swo­jej pro­sto­ty i przed­sta­wia­my naj­lep­sze przy­kła­dy mini­ma­li­stycz­nych stron inter­ne­to­wych.

  Minimalizm. Proste jest mądre!

  Nauka i tech­no­lo­gia, każ­de­go dnia sta­ją się coraz bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne. Dlatego wszel­kie współ­cze­sne tren­dy pro­jek­to­wa­nia i inży­nie­rii poszu­ku­ją spo­so­bów na ich uprosz­cze­nie. Minimalizm rzą­dzi! Sprawia, że stro­ny wyglą­da­ją ele­ganc­ko, uprasz­cza nawi­ga­cję i poma­ga w osią­gnię­ciu pożą­da­nych rezul­ta­tów (np. zwięk­szą ilość reje­stra­cji, sub­skryp­cji i sprze­da­ży).

  Często nie­zwy­kle trud­no jest oce­nić, czym wła­ści­wie jest ten mini­ma­lizm. Chociaż sta­rasz się ze wszyst­kich sił, nie jesteś w sta­nie stwo­rzyć stro­ny na wzór Apple. Zatem, co pro­jek­tant stron inter­ne­to­wych napraw­dę może zro­bić? Głowa do góry, ist­nie­je 5 wstęp­nych wska­zó­wek na uprosz­cze­nie pro­jek­tu two­jej stro­ny.

  Minimalizm strony. Proste projekty sprzedają lepiej.

  W jaki spo­sób, pro­sty pro­jekt stro­ny inter­ne­to­wej potra­fi znacz­nie zwięk­szyć współ­czyn­nik kon­wer­sji “Conversion rate”? Dzięki ogra­ni­cze­niu ele­men­tów, któ­re roz­pra­sza­ją uwa­gę i znie­chę­ca­ją odwie­dza­ją­cych. Ludzie zawsze szu­ka­ją wymów­ki, by zre­zy­gno­wać z zaku­pu jakie­goś pro­duk­tu lub usłu­gi tuż przed sfi­na­li­zo­wa­niem trans­ak­cji, zatem każ­dy powód, by opu­ścić jakąś stro­nę, jest dobry.

  5 ważnych zasad w projektowaniu genialnie prostych stron.

  Co trze­ba pomi­nąć, aby Twój pro­jekt był napraw­dę pięk­nie mini­ma­li­stycz­ny?
  Najprościej rzecz ujmu­jąc, pomiń wszyst­ko, co jest zbęd­ne w kon­struk­cji Twojego pro­jek­tu. Gotowy na uprosz­cze­nie swo­je­go pro­jek­tu? Świetnie. Oto 5 wstęp­nych wska­zó­wek na uprosz­cze­nie pro­jek­tu two­jej stro­ny. Zobacz fascy­nu­ją­cy efekt mini­ma­li­zmu w pro­jek­to­wa­niu stron.

  1. Skup się na najważniejszych elementach.

   Czasami trud­no jest być obiek­tyw­nym i okre­ślić, co jest bar­dziej lub mniej waż­ne, ponie­waż wszyst­ko zda­je się być istot­ne. Jeśli chcesz, aby twój pro­jekt był prost­szy i mniej skom­pli­ko­wa­ny, ziden­ty­fi­kuj, co powin­no być two­im prio­ry­te­tem. Zaskakująca licz­ba stron inter­ne­to­wych jej nie prze­strze­ga tej zasa­dy - w rezul­ta­cie powsta­je ogrom­ny bała­gan, a waż­ne i mniej waż­ne ele­men­ty poroz­rzu­ca­ne są po całej stro­nie.

  2. Stosuj zasadę 80-20.

   Słynna zasa­da Pareto, może posłu­żyć rów­nież do zapro­jek­to­wa­nia pięk­nej stro­ny inter­ne­to­wej. Które z 20% zawar­to­ści stro­ny daje 80% war­to­ści i tre­ści, któ­re gene­ru­ją naj­więk­sze zain­te­re­so­wa­nie inter­nau­tów? Może to być napi­sa­ny przez cie­bie tekst, ele­men­ty świad­czą­ce o dzia­łal­no­ści spo­łecz­nej (uryw­ki recen­zji, refe­ren­cje, nagro­dy przy­zna­ne przez media), for­mu­larz reje­stra­cji lub przy­cisk akcji. I masz już swo­je 20%. Na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej, jak i na każ­dej z pod­stron, skup się na pod­kre­śle­niu jedy­nie tych 20% ele­men­tów stro­ny, któ­re dają 80% z tego, co popu­lar­ne i pożą­da­ne.

  3. Pozbywaj się wszystkiego co niepotrzebne.

   W jed­nym zda­niu, brzmia­ło by to tak: Odejmuj ele­men­ty dopó­ki wszyst­ko dzia­ła dobrze. Przy two­rze­niu mini­ma­li­stycz­ne­go pro­jek­tu pró­buj odej­mo­wać jego ele­men­ty dopó­ki pro­jekt prze­sta­nie funk­cjo­no­wać w zapla­no­wa­ny spo­sób. Kiedy stro­na jest na kra­wę­dzi punk­tu kry­tycz­ne­go, będziesz wie­dział, że osią­gną­łeś naj­bar­dziej mini­ma­li­stycz­ny pro­jekt z moż­li­wych.

   Jest to kon­ty­nu­acja zasa­dy 80-20. Skoro już ziden­ty­fi­ko­wa­łeś 20% ele­men­tów na two­jej stro­nie, któ­re dają 80% pożą­da­nych rezul­ta­tów, nad­szedł czas, by pozbyć się wszyst­kich nie­po­trzeb­nych ele­men­tów. Mogą to być wszel­kie­go typu okien­ka i przy­ci­ski kon­tro­l­ne, narzę­dzia umoż­li­wia­ją­ce wymia­nę danych, paski bocz­ne, dane szcze­gó­ło­we obec­ne na blo­gu (data, czas, autor, licz­ba komen­ta­rzy etc), czy lin­ki w stop­ce.

  4. Ogranicz tonację kolorystyczną.

   Po co ogra­ni­czać się do 2 albo 3, sko­ro możesz użyć 12 lub 13? Łatwo jest prze­sa­dzić ze zbyt dużą licz­bą kolo­rów. Aby upro­ścić pro­jekt od stro­ny wizu­al­nej, musisz ogra­ni­czyć tona­cje kolo­ry­stycz­ną. W razie wąt­pli­wo­ści - użyj mniej­szej licz­by kolo­rów. Będzie to oczy­wi­ście zale­ża­ło od rodza­ju two­je­go pro­jek­tu, ale na począt­ku spró­buj ogra­ni­czyć się do 2, 3.

   Jeśli chcesz wzbo­ga­cić i nadać cha­rak­te­ru two­jej stro­nie, możesz użyć odcie­ni tej samej bar­wy - jasny nie­bie­ski, jako tło i ciem­niej­szy odcień, jako nagłów­ki. Koniecznie sprawdź, nasz arty­kuł na temat zasto­so­wa­nia kolo­rów w rekla­mie.

  5. Przywiązuj ogromną wagę do detali.

   W mini­ma­li­stycz­nym pro­jek­cie, w któ­rym ele­men­tów jest napraw­dę mało, każ­dy z nich ma znacz­nie więk­sze zna­cze­nie. Szczegóły rzą­dzą! Ramki wokół zdjęć, pale­ty kolo­rów, puste prze­strze­nie - gdy mamy tak nie­wie­le ele­men­tów, każ­dy z nich jest bar­dzo istot­ny dla ogól­ne­go wyglą­du stro­ny. Pomyśl, jakie uczu­cia ma wywo­ły­wać Twoja stro­na w odwie­dza­ją­cych, a następ­nie podej­mij decy­zję w spra­wie szcze­gó­łów, któ­re to uczu­cie wywo­łu­ją.

   Pomimo, że wie­lu pro­jek­tan­tów widzi mini­ma­lizm jako coś ogól­ne­go, jest dużo miej­sca na wpro­wa­dze­nie emo­cji, bazu­jąc na poszcze­gól­nych ele­men­tach pro­jek­tu. Minimalistycznej stro­nie moż­na nadać wie­le cech za pomo­cą nie­wiel­kich szcze­gó­łów.

  O czym jeszcze warto pamiętać, podczas projektowania?

  O jakich zasa­dach i regu­łach czym jesz­cze war­to pamię­tać pod­czas pro­jek­to­wa­nia mini­ma­li­stycz­nych stron? Chyba naj­więk­szą pora­dą, jakiej mógł­bym udzie­lić każ­de­mu, kto pro­jek­tu­je jaką­kol­wiek stro­nę inter­ne­to­wą, było by to: Pamiętaj o umiesz­cza­niu naj­waż­niej­szych infor­ma­cji na górze stro­ny.

  Badania dowo­dzą, że znacz­na więk­szość
  odwie­dzin na stro­nach, nie koń­czy się
  prze­wi­nię­ciem ich w dół, nawet o mili­metr.

  Większość ludzi spę­dza dużą część cza­su na samym wierz­choł­kach stron inter­ne­to­wych (w tej czę­ści stro­ny inter­ne­to­wej, któ­rą widać, bez koniecz­no­ści prze­wi­ja­nia). Jeśli więc chcesz zwięk­szyć wydaj­ność two­jej stro­ny, umieść głów­ną część tre­ści i przy­ci­ski akcji na samej górze. Jeśli waż­ne przy­ci­ski nie znaj­du­ją się w dol­nej czę­ści stro­ny, prze­suń je wyżej - w ten spo­sób będzie pierw­szą rze­czą, jaką zoba­czy odwie­dza­ją­cy.

  Poznaj 5 “dobrze zminimalizowanych” przykładów stron.

  minimalistyczna-strona-1

  minimalistyczna-strona-5

  minimalistyczna-strona-internetowa-4

  strona-internetowa-minimalizm-2

  strona-www-minimalizm-3
  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Autorytet
  Chcemy podą­żać za lide­ra­mi i korzy­stać
  z rad uzna­nych auto­ry­te­tów
  Do pew­ne­go stop­nia wszy­scy szu­ka­my porad i wska­zó­wek. Jak two­ja stro­na kie­ru­je ludź­mi?

  Czy to doświad­cze­nie doda­je im pew­no­ści sie­bie? Czy w apli­ka­cji ist­nie­ją opcje, któ­re mogą być zro­bio­ne na pozio­mie pro­jek­tu w imie­niu użyt­kow­ni­ków? Czy w nie­pew­nej lub nowej prze­strze­ni znaj­du­je się for­mal­ny auto­ry­tet (lub mar­ka), któ­ra ma doda­wać ludziom pew­no­ści sie­bie?

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Donald Trump
  CEO Trump Organization.
  Prawdziwy Amerykański
  Multimiliarder i showman.
  Otrzymaj ofertę