Przewodnik po marketingu z Twitterem. O czym pisać, aby zwiększać ilośc fanów.

Istnieją newsy, które w kilka sekund obiegają świat. To mogą być Twoje wiadomość.

  • Marketing-Twitter
Co znajdziesz w artykule

  Twitter ozna­cza suk­ces! Ten dar­mowy ser­wis spo­łecz­no­ściowy, umoż­li­wia mikro­blo­go­wa­nie na naprawdę dużą skalę! Krótkie wia­do­mo­ści, liczące tylko 140 zna­ków, zawo­jo­wały sieć i bar­dzo szybko stały się plat­formą wymiany infor­ma­cji, także tych biz­ne­so­wych. Każdy marzący o suk­ce­sie han­dlo­wiec, powi­nien znać moż­li­wo­ści, jakie daje mu Twitter. W tym kom­plet­nym prze­wod­niku, opi­su­jemy wszystko to, co powi­nie­neś wie­dzieć o doła­do­wy­aniu mar­ke­tingu przy uży­ciu Twittera.

  Krótkie wpro­wa­dze­nie dla Twitterowych żółtodziobów...

  Rzadko kiedy można obser­wo­wać tak spek­ta­ku­larny pod­bój Internetu i mediów, jak w przy­padku Twittera. Choć moda na “ćwier­ka­nie” przy­była do Polski z opóź­nie­niem, to szybko udało jej się zdo­mi­no­wać rodzimą sieć. Sekret suk­cesu tkwi w ogra­ni­czo­nej dłu­go­ści wia­do­mo­ści, dzięki czemu wypo­wie­dzi są prze­my­ślane i tre­ściwe, a sam Twitter stał się naj­bar­dziej aktu­al­nym medium w Internecie.

  Jeśli dopiero zaczy­na­cie korzy­stać z Twittera i potrze­bu­je­cie kilku przy­kła­dów, zacznij­cie od zro­bie­nia nie­wiel­kiego bada­nia na temat tego, co wasza anglo­ję­zyczna kon­ku­ren­cja albo kole­dzy z branży, robią z Twitterem. Mogę wam zagwa­ran­to­wać, że ist­nieje podobny blo­ger, wolny strze­lec, przed­się­biorca, biz­nes lokalny czy jakie­go­kol­wiek roz­miaru biz­nes, który czer­pie w pełni korzy­ści z Twittera. Można ich zna­leźć wyko­rzy­stu­jąc kata­logi, takie jak Twellow Webfollow.

  Czy wiesz, że…
  230.000.000
  Liczba twe­etów wysła­nych
  każ­dego dnia w 2012r.
  140.000.000
  Liczba aktyw­nych użyt­kow­ni­ków
  182% wzro­stu
  liczby mobil­nych logowań.

  Powinieneś śle­dzić
  Owocnych na Twitterze
  -> Kliknij tutaj.

  19% ludzi, śle­dzi marki na Twitterze. (Tweetnij to!)

  29% ludzi, prze­twit­to­wuje infor­ma­cje od firm. (Tweetnij to!)

  f

  80% ludzi chce otrzy­my­wać kupony
  i zniżki od firm za pomocą spo­łecz­no­ści.
  (Tweetnij to!)

  Jak wiele Twitter mar­ke­ting ofe­ruje Twojej firmie?

  Dużo i jesz­cze wię­cej! Portal spo­łecz­no­ściowy przede wszyst­kim skraca dystans mię­dzy użyt­kow­ni­kami. Profile biz­ne­sowe mają znacz­nie wię­cej zalet, niż tylko prze­cią­ga­nie inter­nau­tów na strony fir­mowe. Aktywność na por­talu spo­łecz­no­ścio­wym spra­wia, że odbiorcy chęt­nie wcho­dzą w dys­ku­sję i inte­re­sują się pro­mo­wa­nym pro­duk­tem i stają się żywymi amba­sa­do­rami ulu­bio­nych marek. Siłę powta­rza­nia dobrych wie­ści przez fanów, już dawno doce­nili naj­po­tęż­niejsi poli­tycy (Barrack Obama, Al Gore), uwiel­biani cele­bryci (Coldplay, Bieber), czy sprytny biz­nes (Google, Amazon).

  To prawda, że użyt­kow­nicy Twittera, nie­chęt­nie śle­dzą firmy.
  Jeśli chcesz trak­to­wać go wyłącz­nie jako źró­dło auto­pro­mo­cji,
  to nie będzie to odpo­wied­nie narzę­dzie dla Ciebie.

  Marketing firmy na Twitterze pozwala też łatwiej niż kie­dy­kol­wiek zarzą­dzać repu­ta­cją on-line. Za pomocą narzę­dzia HootSuite możemy dostać infor­ma­cje zwrotne za każ­dym razem, kiedy wspo­mi­nana jest wasza firma, marka, strona inter­ne­towa, blog czy pro­dukty, poprzez prze­pro­wa­dza­nie wyszu­ki­wań według słów klu­czo­wych. W ten spo­sób możemy podzię­ko­wać tym, któ­rzy nas chwalą, jak rów­nież szybko zare­ago­wać w przy­padku tych, któ­rzy mają pro­blemy z obsługą klienta albo wygła­szają nega­tywne opi­nie. Zawsze pod­kre­ślam, wła­ści­cie­lom firm, że są na Twitterze, żeby zdo­być sym­pa­tię i uwagę jego użyt­kow­ni­ków. Jeśli chcą się nachal­nie rekla­mo­wać, powinni wybrać inne narzę­dzie. Zastanawiasz się o czym pisać aby zwięk­szać ilość fanów? Czytaj dalej...

  Krok 1: Uwij sobie, cie­plut­kie fir­mowe gniazdko.

  Potraktuj Twittera jak kulkę śniegu, która raz wpra­wiona w ruch, bły­ska­wicz­nie prze­isto­czy się w potężną kulę śnie­gową! Konto na Twitterze pro­wa­dzi się w łatwy i przy­jemny spo­sób. Najważniejsza jest kon­se­kwen­cja i pomysł. Jeśli wybi­jesz się z sza­rego tłumu, ludzie sami będą chcieli nawią­zać z Tobą inter­ne­tową zna­jo­mość, a Ty w szybki spo­sób dotrzesz do nowych klien­tów. Zanim zacznie­cie szu­kać osób, które mogłyby Was obser­wo­wać, powin­ni­ście spoj­rzeć na swój pro­fil. W szcze­gól­no­ści powin­ni­ście się upew­nić, że macie nastę­pu­jące rzeczy:

  Zdjęcie pro­fi­lowe.
  Nikt nie chce obser­wo­wać logo (chyba że jest dobrze znane). Ludzie chcą zoba­czyć osobę, która stoi za pro­fi­lem. Media spo­łecz­no­ściowe pole­gają na zaan­ga­żo­wa­niu, a ludzie chcą anga­żo­wać się w kon­takty z innymi ludźmi, a nie fir­mami, czy botami.

  Zwięzłe i opi­sowe „bio”.
  Otrzymujecie aż 160 zna­ków, by opi­sać sie­bie i to, co zyskają ludzie obser­wu­jący was na Twitterze. Sprawcie, by było inte­re­su­jące i prze­ko­nu­jące.

  Dopasowany wzór tła.
  Gdy ktoś po raz pierw­szy wcho­dzi na wasz pro­fil na Twitterze, powi­nien widzieć wzór, który odzwier­cie­dla waszą markę.

  twitter-obama
  twiitter-coca-cola
  twitter-red-bull
  twitter0design-eric
  twitter-owocni

  Krok 2: Zaproś gości, będzie wese­lej. Im wię­cej, tym lepiej...

  W twit­te­rze, tak jak w innych mediach spo­łecz­no­ścio­wych rów­nież cho­dzi o to, aby to co mamy do powie­dze­nia tra­fiało do jak naj­więk­szej ilo­ści ludzi. Więc jak ich zna­leźć? I jak prze­ko­nać ich, by was obserwowali?

  Najlepiej dzięki wła­snym przed­się­wzię­ciom w Sieci. Czy macie stronę inter­ne­tową, new­slet­ter e-mailowy albo inny spo­sób, by on-line dzie­lić się lin­kami z innymi ludźmi? Więc upew­nij­cie się, że wszę­dzie wsta­wi­li­ście link do konta na Twitterze; w stopce e-mailowej, pod­pi­sie na forum, a nawet w innych pro­fi­lach spo­łecz­no­ścio­wych (na przy­kład na Facebooku).

  Dobrym spo­so­bem na zdo­by­cie więk­szej liczby obser­wu­ją­cych, szcze­gól­nie dzięki blo­gom, jest wyko­rzy­sta­nie przy­ci­sku retweet. Bonus jest taki, że gdy stwo­rzymy przy­cisk, pole­camy dzięki niemu swoje konto na Twitterze, gdy ktoś udo­stęp­nia nasz post.

  Ludzie chęt­niej zaczy­nają obser­wo­wać te osoby,
  które są już obser­wo­wane przez wiele innych osób.

  Niektórzy lubią roz­po­czy­nać zdo­by­wa­nie nowych obser­wu­ją­cych, dzięki zasto­so­wa­niu poli­tyki odwza­jem­nia­nia się. Po pro­stu szu­kamy ludzi, któ­rych współ­czyn­nik obser­wu­ją­cych i obser­wo­wa­nych jest bli­ski 1:1 i zaczy­nają ich śle­dzić. Zwykle za pomocą wbu­do­wa­nej apli­ka­cji on-line.

  TwitterCounter Search.
  Wspaniałe miej­sca do poszu­ki­wań:
  Wpiszcie słowo klu­czowe, a zoba­czy­cie użyt­kow­ni­ków wraz z ich liczbą obser­wu­ją­cych i obser­wo­wa­nych. Połączcie TwitterCounter ze swoim kon­tem na Twitterze i zacznij­cie obser­wo­wać tych użyt­kow­ni­ków bezpośrednio.

  Zastanawiasz się, jak pisać na Twitterze?
  Krok 3: Ćwier­kaj tak, aby zwięk­szyć ilość fanów.

  O czym pisać na twit­te­rze, aby zwięk­szyć ilość fanów. Teraz, gdy macie już obser­wu­ją­cych, kolej­nym kro­kiem jest roz­po­czę­cie inte­rak­cji z nimi! Twitter ozna­cza stałą komu­ni­ka­cję, nawet w cza­sie rze­czy­wi­stym, dla­tego spam na wstę­pie jest na stra­co­nej pozy­cji. To od użyt­kow­ni­ków zależy, czy będą chcieli śle­dzić pro­fil firmy i komu­ni­ko­wać się z nią za pomocą krót­kich komu­ni­ka­tów. Dlatego tak ważne jest, aby nie sku­piać się na sobie, tylko ofe­ro­wać czy­tel­ni­kom uży­teczne z ich punktu widze­nia mate­riały. Mogą być to spe­cja­li­styczne bran­żowe tek­sty, obrazy lub filmy video.

  Istnieje wiele spo­so­bów, by zdo­być jakich­kol­wiek
  obser­wu­ją­cych. Kluczem jest zdo­by­cie obser­wu­ją­cych,
  któ­rzy mają szansę stać się klientami.

  Wiadomości
  bez­po­śred­nie.


  Użytkownicy Twittera albo je kochają, albo ich nie­na­wi­dzą, ponie­waż wiele z nich jest postrze­ga­nych jako spam.

  Obserwując innych ludzi, zoba­czy­cie przy­kłady dobrych i złych spo­so­bów wysy­ła­nia wia­do­mo­ści bez­po­śred­nich. Te złe to slo­gany rekla­mowe pro­duk­tów i usług prze­ka­zy­wane pro­sto z mostu i ludzie, któ­rzy chcą, byśmy zapi­sali się do ich listy mailin­go­wej (zwy­kle kusząc dar­mo­wym e-bookiem).

  Najlepiej zro­bisz jeśli po pro­stu podzię­ku­jesz im za to, że Cię zaob­ser­wo­wali albo spy­tasz, czego chcie­liby się od Ciebie dowie­dzieć dzięki Twitterowi. To dru­gie może być szcze­gól­nie przy­datne, jeśli chcesz dowie­dzieć się od obser­wu­ją­cych, jakiego rodzaju twe­ety będą ich interesować.

  Istnieje wiele spo­so­bów, by zdo­być jakich­kol­wiek
  obser­wu­ją­cych. Kluczem jest zdo­by­cie obser­wu­ją­cych,
  któ­rzy mają szansę stać się klientami.

  Najlepszym spo­so­bem wysy­ła­nia wia­do­mo­ści bez­po­śred­nich jest sper­so­na­li­zo­wa­nie każ­dej z nich. Jednak, gdy zaczniemy zdo­by­wać dzie­siątki nowych obser­wu­ją­cych każ­dego dnia, to oczy­wi­ście sta­nie się nie­ma­łym pro­ble­mem. Tutaj wła­śnie poja­wia się automatyzacja.

  Darmowe ser­wisy, takie jak Social Oomph, pozwa­lają na zare­je­stro­wa­nie konta na Twitterze i auto­ma­tyczne wysy­ła­nie bez­po­śred­nich wia­do­mo­ści. Moją naj­więk­szą radą jest to, by pamię­tać o nie zarzu­ca­niu obser­wu­ją­cych slo­ga­nami od razu i ZAWSZE sta­rać się odpo­wia­dać im oso­bi­ście, jeśli odpo­wie­dzą na naszą wiadomość.

  „Promoted Tweets” opa­no­wało Google!

  To było kwe­stią czasu, że Twitter nawiąże współ­pracę z naj­słyn­niej­szą wyszu­ki­warką. Niewykorzystanie moż­li­wo­ści, jakie daje ta fuzja gigan­tów byłoby wiel­kim mar­no­traw­stwem! Na szczę­ście Ty już wiesz, że Twitter + Google = sukces!

  Sprawa jest bar­dzo pro­sta: Reklamodawca płaci Twitterowi za pro­mo­cję jego wia­do­mo­ści w wybra­nych miej­scach na por­talu, np. na górze wyni­ków wyszu­ki­wa­nia. W rezul­ta­cie Twoje komu­ni­katy mają szansę dotrzeć do wielu użyt­kow­ni­ków por­talu. A wła­śnie na tym Ci naj­bar­dziej zależy, jeśli masz naprawdę coś fascy­nu­ją­cego do powiedzenia.

  Co dla Ciebie ozna­czają „pro­mo­wane ćwierk­nię­cia”? Przede wszyst­kim poja­wisz się w naj­więk­szej wyszu­ki­warce oraz Twoje konto na Twitterze połą­czy się z popu­lar­nym sys­te­mem AdWords, który jest klu­czem do suk­cesu w Internecie. Skorzysta także na tym pozy­cjo­no­wa­nie Twojej reklamy w Googlu, ponie­waż pro­mo­wane na Twitterze linki będą wyświe­tlały się na samej górze!

  Połączenie Twitter mar­ke­tingu i ema­ila to świetne rezultaty!

  Jeszcze kilka lat temu spe­cja­li­ści od reklamy nie przy­pusz­czali, jak bar­dzo por­tale spo­łecz­no­ściowe zdo­mi­nują mar­ke­ting. Wielu z nich bało się, że nowe formy komu­ni­ka­cji wyprą te tra­dy­cyjne, takie jak e-mail mar­ke­ting. Okazało się, że te dwa zja­wi­ska nie tylko się nie wyklu­czają, ale świet­nie ze sobą współ­pra­cują, zwięk­sza­jąc efek­tyw­ność reklamy!

  Jak to zro­bić? Wystarczy umie­ścić w wysy­ła­nych new­slet­te­rach linki do Twojego pro­filu na Twitterze. Jedno klik­nię­cie w odno­śnik prze­nie­sie inter­nau­tów na mikro­bloga i pozwoli śle­dzić im naj­ak­tu­al­niej­sze wia­do­mo­ści o Twojej fir­mie. Użytkownicy szcze­gól­nie będą zain­te­re­so­wani, jeżeli na pro­filu będziesz ogła­szał kon­kursy lub pro­mo­cje. Takie akcje dzia­łają na nich, jak magnes; wręcz będą wycze­ki­wać kolej­nych komu­ni­ka­tów od Ciebie!

  Rezultaty Cię zasko­czą. Jeśli Twój new­slet­ter zwróci na sie­bie uwagę nie tylko przy­datną tre­ścią, ale np. będzie tak zabawny, że jego adre­saci posta­no­wią prze­słać go dalej. Stąd już bli­ska droga do mar­ke­tingu wiru­so­wego, który rów­nież może być sku­tecz­nym narzę­dziem pro­mo­cji. Użytkownik Twittera klik­nie w linka, który chwilę póź­niej „zawi­śnie” na jego pro­filu. Informację od Ciebie będą mogli zoba­czyć jego zna­jomi oraz goście, więc pomyśl, do jak wielu osób dotrze Twój komunikat!

  Monitoruj sieć, jak bran­żowi profesjonaliści.

  Wyszukiwanie na Twitterze to potężne narzę­dzie, dzięki któ­remu można obser­wo­wać wszyst­kie twe­ety zawie­ra­jące okre­ślone słowo klu­czowe. Jeśli na przy­kład sprze­da­je­cie czę­ści samo­cho­dowe, może­cie usta­wić wyszu­ki­wa­nie w HootSuite z frazą klu­czową „naj­lep­szy tłu­mik?”, by zoba­czyć, czy ktoś nie posto­wał pyta­nia o tym, ze szuka naj­lep­szego tłu­mika. Jeśli pro­wa­dzi­cie blog kuli­narny, może­cie usta­wić wyszu­ki­wa­nie na „prze­pis na cia­steczka?”, by zoba­czyć, kto pyta o prze­pis na ciasteczka.

  Nie ma skró­tów w budo­wa­niu spo­łecz­no­ści.
  Musisz ciężko pra­co­wać i two­rzyć wła­sny ruch,
  kom­ple­tu­jące jed­nego obser­wu­ją­cego po drugim.

  Możecie wyko­rzy­stać także wyszu­ki­wa­nie zaawan­so­wane w Twitterze, by uzy­skać jesz­cze bar­dziej szcze­gó­łowe infor­ma­cje, jak na przy­kład, kto użył okre­ślo­nego słowa klu­czo­wego w pro­mie­niu 25 km od okre­ślo­nego miej­sca. W obu przy­pad­kach może­cie sko­rzy­stać z odpo­wie­dzi @nazwaużytkownika i udo­stęp­nić link do swo­jej strony inter­ne­to­wej, gdzie dostępne są infor­ma­cje z odpo­wie­dzią na zadane pytanie.

  Warto śle­dzić
  nas na Twitterze
  Kliknij tutaj.

  Oczywiście to tylko jeden ze spo­so­bów patrze­nia na wielki świat twe­eto­wa­nia. A jakie są Twoje doświad­cze­nia z Tweetowaniem? Będzie mi nie­zmier­nie miło usły­szeć Twój głos w komen­ta­rzach i Tweetnięcie tej pracy dalej, kli­ka­jąc ten link.

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Rywalizacja
  Kiedy dzie­limy to samo śro­do­wi­sko, będziemy dążyć do zdo­by­cia rze­czy, któ­rymi nie można się podzielić.
  Jak ludzie mogą kon­ku­ro­wać, by zyskać uwagę, lub zasoby w Twoim sys­te­mie?

  Konkurencja bywa łatwo nad­uży­wana, jed­nak pozo­staje wspa­nia­łym mecha­ni­zmem do zapew­nie­nia bodź­ców do samo­do­sko­na­le­nia. W zależ­no­ści od naszych celów, kon­ku­ren­cja może mieć miej­sce wśród poje­dyn­czych osób lub grup.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Donald Trump
  CEO Trump Organization.
  Prawdziwy Amerykański
  Multimiliarder i showman.
  Otrzymaj ofertę