Marketing z Google+. Kompletny przewodnik.
Najlepsze praktyki i porady od ekspertów.

Lektura obowiązkowa dla właścicieli firm, którzy wiążą przyszłość z internetem.

  • Google+_Plus_Marketing
Co znajdziesz w artykule

  Google+ rośnie w siłę szyb­ciej niż Facebook i Twitter razem wzięci. W prze­ci­wień­stwie do kon­ku­ren­cji, Google ofe­ruje użyt­kow­ni­kom bez­kon­ku­ren­cyjne śro­do­wi­sko zło­żone z wszyst­kich swo­ich usług, i wygra (naszym zda­niem) walkę o inter­ne­tową spo­łecz­ność. W tym prze­wod­niku pomo­żemy wam zro­zu­mieć znacz­nie tego zja­wi­ska dla biz­nesu. Przedstawimy pro­ste instruk­cje, jak zop­ty­ma­li­zo­wać stronę fir­mową i uży­wać przy­dat­nych narzę­dzi. Podpowiemy, o czym pisać, aby zwięk­szyć ilość fanów i przed­sta­wimy przy­kłady stron, które wygrywają.

  Przyszłość mar­ke­tingu inter­ne­to­wego zaczyna się z Google+

  Dlaczego warto zapo­znać się dokład­nie z tym prze­wod­ni­kiem? Google wresz­cie zaczyna łączyć ze sobą wszyst­kie swoje dzia­ła­nia w jedną spójną stra­te­gię. Wyszukiwarka, Gmail, mapy, doku­menty czy tele­wi­zja będą spój­nym sys­te­mem, który naszym zda­niem wygra walkę o inter­ne­tową spo­łecz­ność. Każdego dnia, (w tem­pie wykład­ni­czym) poja­wiają się twarde dane, które potwier­dzają ten trend bar­dzo wyraź­nie.

  Jeszcze w 2011, Bradley Horowitz w wywia­dzie dla New York Times zapo­wia­dał: „Spodziewam się, że marki to zauważą i będą na tym budo­wać plany mar­ke­tin­gowe”. Pół roku póź­niej, gdy piszę ten arty­kuł, nie mam już żad­nych wąt­pli­wo­ści. Tylko dobrze prze­my­ślana i kon­se­kwent­nie reali­zo­wana stra­te­gia obec­no­ści na Google+, pozwoli fir­mom sta­bil­nie utrwa­lać prze­wagę nad konkurencją.

  Czy wiesz, że…
  90 mln. Dokładnie tylu
  użyt­kow­ni­ków,
  zare­je­stro­wało się na Google+ w pierw­szych 6
  mie­sią­cach dzia­łal­no­ści.
  Osiągnięcie takiego wyniku
  zajęło Facebookowi 4 lata!

  Nowe mega­trendy w świe­cie wyni­ków wyszukiwań.

  Najlepszą rze­czą dla biz­nesu w Google+ jest połą­cze­nie z wyszu­ki­warką Google.
  Google będzie w sta­nie ulep­szyć wyniki wyszu­ki­wa­nia dzięki więk­szej ilo­ści pre­cy­zyj­nych infor­ma­cji pocho­dzą­cych z naszych krę­gów spo­łecz­no­ścio­wych. Będzie mieć więk­szy wgląd w to, jacy są nasi ulu­bieni auto­rzy blo­gów. Innymi słowy, każ­dego dnia z coraz więk­szą dokład­no­ścią Google będzie poka­zy­wać to, co nas interesuje.

  Największą korzy­ścią, którą Google+
  wnosi do wyszu­ki­wa­nia, jest to,
  że wyniki dużo trud­niej jest oszukać.

  Natomiast mniej kom­bi­no­wa­nia w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia to dłu­go­fa­lowy cel giganta wyszu­ki­wa­rek. Google może teraz dużo łatwiej kon­tro­lo­wać to, kto ma praw­dziwy pro­fil, a kto jest spa­me­rem i obser­wo­wać, jak ludzie pró­bują wpły­wać na wyniki wyszukiwania.

  Tag „autor” w Google+
  W Google+ można także dodać do wyszu­ki­wa­nia tag „autor”. Ten tag to nasze małe zdję­cie, które jest widoczne obok wyni­ków wyszukiwania.

  Jedną z rze­czy, która odróż­nia Google+ od Facebooka jest to, że marki poja­wiają się na szczy­cie listy wyni­ków wyszu­ki­wa­nia w Google. Możecie rów­nież nie wie­dzieć, że aktu­ali­za­cje sta­tu­sów też mogą poja­wić się w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia. To ozna­cza, że należy myśleć o tym, co chcemy pozy­cjo­no­wać i jakich słów klu­czo­wych chcemy użyć, gdy uak­tu­al­niamy swój status.

  Krótkie wpro­wa­dze­nie do mar­ke­tingu z Google+ dla firm.

  Jeśli cho­dzi o reklamę firmy, Google plus mar­ke­ting przy­po­mina inne sieci spo­łecz­no­ściowe. Największym wyzwa­niem wciąż jest zbu­do­wa­nie war­to­ścio­wej sieci obser­wu­ją­cych. Znalezienie odbior­ców może być utrud­nione, ponie­waż strony nie mogą doda­wać użyt­kow­ni­ków do krę­gów, jeśli użyt­kow­nicy nie zro­bią tego pierwsi. Innymi słowy, indy­wi­du­alni użyt­kow­nicy muszą nas zna­leźć, zanim ich zaangażujemy.

  Społecznościowe pod­stawy pozo­stają nie­zmienne.
  Największym wyzwa­niem wciąż jest zbu­do­wa­nie
  war­to­ścio­wej sieci obserwujących.

  Jeśli to Twój pierw­szy kon­takt z usługą Google+, koniecz­nie zapo­znaj się z pod­sta­wo­wymi poję­ciami.

  Klikając w jeden z inte­re­su­ją­cych Cię tema­tów umiesz­czo­nych poni­żej. Aby sko­rzy­stać jak naj­wię­cej z posia­da­nia strony fir­mo­wej na Google+, warto poznać każde narzę­dzie, a w szcze­gól­no­ści guzik plus 1.

  Odkryj tajem­nicę przy­ci­sku +1, i dowiedz się,
  jak wiele może zdzia­łać dla Twojego biz­nesu.


  Kliknij tu, aby dowie­dzieć się więcej...

  Trzymaj rękę na pul­sie two­jej firmy. Niech
  Twoje tematy biz­ne­sowe iskrzą jak gwiazdy.


  Kliknij tu, aby dowie­dzieć się więcej...

  Wywieraj wpływ razem z podzi­wia­nymi
  cele­bry­tami, wyko­rzy­stu­jąc Google+


  Kliknij tu, aby dowie­dzieć się więcej...

  Wykorzystuj spo­tka­nia, by orga­ni­zo­wać
  kon­fe­ren­cje lub pre­zen­ta­cje na żywo.


  Kliknij tu, aby dowie­dzieć się więcej...

  Myśl glo­bal­nie, dzia­łaj lokal­nie. A potem
  zostań naj­bar­dziej zaufaną firmą w oko­licy.


  Kliknij tu, aby dowie­dzieć się więcej...

  Segmentuj swo­ich klien­tów, dokład­nie tak,
  jak robisz to w praw­dzi­wym życiu firmy.


  Kliknij tu, aby dowie­dzieć się więcej...

  Pozwól entu­zja­stom marki uzu­peł­niać
  naj­cie­kaw­sze wyda­rze­nia w Twojej fir­mie.


  Kliknij tu, aby dowie­dzieć się więcej...

  Jeśli zapo­zna­łeś się już z pod­sta­wo­wymi funk­cjami Google+, warto, abyś dowie­dział się rów­nież jak posta­wić solidne fun­da­menty pod budowę sil­nej marki. Przedstawiliśmy to w trzech kro­kach. Krok 1 zawiera instruk­cje o tym, jak stwo­rzyć fir­mowy pro­fil na Google+. Krok drugi oma­wia reguły i zasady pisa­nia postów na Google, które pozwa­lają zwięk­szać ilość fanów. Krok trzeci opo­wiada o tym, jak rekla­mo­wać się na Google+.

  Google plus mar­ke­ting. Trzy pierw­sze kroki...
  KROK 1 - Stwórz fir­mowy pro­fil, który budzi zaufanie.

  Oczywiście, na początku musisz zało­żyć fir­mową stronę. Starannie dobierz słowa, któ­rymi przed­sta­wisz swoją dzia­łal­ność. W opi­sie powinny zna­leźć się frazy i zwroty, dla któ­rych chcesz osią­gać wyso­kie wyniki w wyszu­ki­warce, ale też takie, które czę­sto wpi­sują Twoi klienci. Najlepiej, jeśli tre­ści nie stracą przy tym mar­ke­tin­go­wej atrak­cyj­no­ści. Powinny być czy­tane z przyjemnością!

  Starannie wpisz hasło-promujące wizy­tówkę pro­filu, które zoba­czy każdy, kto naje­dzie kur­so­rem na nazwę Twego konta. To tzw. hover text. Będzie poja­wiał się np. przy prze­szu­ki­wa­niu forum albo odpo­wia­da­niu na wpis. Warto poświę­cić mu odpo­wied­nią uwagę!

  Pod zakładką „O mnie”, na pasku po pra­wej, na stro­nie Google+ wid­nieje opcja doda­nia pole­ca­nych lin­ków.

  Nie pozwól­cie, by to miej­sce się zmar­no­wało. Dodajcie linki do waż­nych stron doce­lo­wych (lan­ding pages), arty­ku­łów na blo­gach i miej­scach pozy­ski­wa­nia klien­tów, by przy­cią­gnąć do firmy wię­cej ruchu i kon­tak­tów biznesowych.

  Nie zapo­mnij o połą­cze­niu bez­po­śred­nim. Użytkownicy, któ­rzy chcą zna­leźć stronę firmy na Google+ mogą teraz po pro­stu dodać „+” przed nazwą firmy w wyszu­ki­warce Google.com, by zna­leźć się bez­po­śred­nio na stro­nie danej firmy na Google+ i omi­nąć tra­dy­cyjną stronę wyni­ków wyszu­ki­wa­nia. By uak­tyw­nić ten nowy, wspa­niały ope­ra­tor wyszu­ki­wa­nia „+” dla waszej firmy, musi­cie naj­pierw zain­sta­lo­wać kod połą­cze­nia bez­po­śred­niego na stro­nie fir­mo­wej, by zwe­ry­fi­ko­wać, że wasza strona na Google+ jest „ofi­cjalną” stroną waszej firmy. Tak, aby nowa reklama firmy na Google plus, przy­nio­sła odpo­wied­nie korzy­ści...

  Gotowy do two­rze­nia gra­fiki na fir­mową stronę?
  Poznaj sie­dem przy­kła­dów dobrych pro­jek­tów gra­ficz­nych, stron fir­mo­wych w Google+.

  amazon
  angry-birds
  hm
  intel-strona-google-plus
  muppets-strona
  red-bull-strona-google-plus
  virgin

  KROK 2 - Postuj w spo­sób, który zwięk­sza ilość fanów.

  Ludzie śle­dzą was ponie­waż są zain­te­re­so­wani waszą firmą i/lub branżą, ale to nie zna­czy, że wasze dzia­ła­nia powinny mieć cha­rak­ter pro­mo­cyjny.
  Ludziom zależy na jako­ści tek­stów, któ­rym poświę­cają czas. Szukają nowo­ści i mądrych poglą­dów na temat branży. Nieustanne próby sprze­daży pro­duktu wywo­łują tylko nie­chęć do marki.

  Pisz rze­czy, które niosą praw­dziwą war­tość!
  Oryginalne, bran­żowe tek­sty, któ­rymi naprawdę
  warto będzie się podzie­lić. Oto cały sekret...

  Staraj się o ory­gi­nalne, a cza­sami nawet kon­tro­wer­syjne zagad­nie­nia, które pro­wo­kują do pod­ję­cia dys­ku­sji. Staraj się moty­wo­wać czy­tel­ni­ków do opi­sy­wa­nia wła­snego punktu widze­nia w danej spra­wie. Tylko auten­tyczna pasja jest w sta­nie zara­żać tłumy ludzi.

  1. Umieść swój blog w Google+.
   Jeśli pro­wa­dzisz już blog, zamiast jedy­nie wsta­wiać w Google+ linki do kolej­nych wpi­sów, umieść tam wpis w cało­ści, adres ory­gi­nal­nego bloga doda­jąc jedy­nie jako uzu­peł­nie­nie. Taki spo­sób aktu­ali­za­cji przy­ciąga licz­niej­szą publicz­ność i więk­szy ruch na stronie.

  2. Używaj obraz­ków i fil­mów.
   Google+ uwiel­bia mul­ti­me­dia. Ludzie uwiel­biają zaś się nimi dzie­lić. Wpisy zawie­ra­jące obrazki i filmy są zdo­by­wają zazwy­czaj znacz­nie więk­szą popu­lar­ność, niż sam czy­sty tekst.

  3. Bądź ory­gi­nalny.
   Bądź inny. Zaskakujący. Może nawet dziwny. Społeczność Google+ ceni wyjąt­ko­wość, więc jeśli tylko masz pomysł na odważny wpis bądź komen­tarz z innej pla­nety, nie wahaj się! Bez tego, jak kto­kol­wiek miałby zwró­cić na Ciebie uwagę?

  Jeden z naj­bar­dziej popu­lar­nych postów na Google+ poja­wił się, gdy Android ogło­sił, że pobrano już 10 miliar­dów apli­ka­cji. Świę­to­wał to wyda­rze­nie, ofe­ru­jąc naj­bar­dziej popu­larne apli­ka­cje za 10 cen­tów. Ten post zebrał ponad 400 komen­ta­rzy, 2400 udo­stęp­nień, a ponad 3200 osób klik­nęło +1 w Google+.

  Marki ofe­ru­jące zniżki w ramach świę­to­wa­nia osią­gnię­cia jakie­goś kamie­nia milo­wego to nic nowego. Wypróbujcie sami. Zaoferujcie ogra­ni­czoną cza­sowo zniżkę i zobacz­cie, jakiego rodzaju reak­cje wywo­ła­cie. Jednak orga­ni­zu­jąc takie akcje zbyt czę­sto, nie spo­tkamy się z odze­wem (jak w przy­padku innych promocji).

  Google+ ofe­ruje klika faj­nych narzę­dzi ana­li­tycz­nych, które pozwa­lają mar­kom mie­rzyć siłę postu i spraw­dzić, jak wiru­sowe są ich tre­ści. Możecie na przy­kład wypró­bo­wać opcję Ripple, by zoba­czyć, kto udo­stęp­nia wasze tre­ści, jak bar­dzo są wpły­wowe i kto znaj­duje się w tej sieci. Gdy znaj­dzie­cie osoby, które udo­stęp­niają wasze mate­riały, może­cie dodać je do krę­gów i nawią­zać z nimi kontakt.

  KROK 3 - Marketing, mar­ke­ting, marketing.

  By wydo­być z Google+ rze­czy­wi­stą war­tość dla biz­nesu, musi­cie posia­dać spo­łecz­ność ludzi, któ­rzy będą kon­su­mo­wać wasze tre­ści i anga­żo­wać się w inte­rak­cję z nimi. Istnieje wiele spraw­dzo­nych spo­so­bów, aby prze­ko­nać ludzi, by dodali stronę Google+ do swo­ich kręgów.

  Promuj stronę Google+ tak czę­sto, jak to
  moż­liwe, na stro­nie firmy, fir­mo­wym blogu,
  w stopce maila oraz na wizytówce...

  Promuj nową stronę fir­mową przy każ­dej oka­zji. Możliwości są nie­ogra­ni­czone. Możesz to robić w innych sie­ciach spo­łecz­no­ścio­wych, poprzez stronę inter­ne­tową i bloga. I upew­nij­cie się, że obecni obser­wu­jący udo­stęp­niają wasze tre­ści. Dodajcie do krę­gów inne powią­zane strony. Poproście ludzi z firm, z któ­rymi macie obec­nie kon­takt, by dodały wasz pro­fil fir­mowy do kon­tak­tów. Jednak pod­czas prac nad mar­ke­tin­giem zwróć pro­szę uwagę, że w prze­ci­wień­stwie do Facebooka, Google plus nie zezwala fir­mom na orga­ni­za­cje kon­kur­sów na samej plat­for­mie Google+.

  Poznaj spraw­dzone tech­niki, mar­ke­tingu na Google+
  Czyli jak zro­bić wielki szum wokół swo­jej marki...

  1. Zaproś wszyst­kich pra­cow­ni­ków do Google+

   Jako że Twoje wpisy będą widziane nie­mal wyłącz­nie przez osoby, które mają Cię w swych krę­gach zna­jo­mych, zachęć pra­cow­ni­ków, part­ne­rów biz­ne­so­wych i kogo się tylko da, do zało­że­nia google-konta. Nie możesz zde­cy­do­wać, jak będą go uży­wać, ale możesz popro­sić o doda­nie linka do Twojej strony, i o dal­sze dzie­le­nie się fir­mo­wymi wpisami.

  2. Zachęcaj ludzi do udo­stęp­nia­nia postów.

   Udostępnianie na Google+ jest kata­li­za­to­rem wiru­so­wo­ści tre­ści. Gdy publi­ku­je­cie wia­do­mość, zdję­cie lub link na Google+, popro­ście sub­skry­bu­ją­cych o udo­stęp­nie­nie tre­ści ludziom z ich krę­gów. To przy­po­mina pro­sze­nie o retweet danej infor­ma­cji na Twitterze, lub udo­stęp­nia­nie na Facebook.

  3. Zaczepiaj wpły­wo­wych ludzi z branży.

   Otagowanie innych stron na Google+ w naszym poście także może być pomocne. Oto przy­kład: tagu­jąc, dajemy znać innym, że zostali ota­gowni. To może spra­wić, że udo­stęp­nią notkę na nasz temat, która dotrze póź­niej do ich odbior­ców i wyeks­po­nuje na nich naszą markę. Wzajemność to efek­tywna tech­nika, ale musi być prze­my­ślana i oso­bi­sta. Dotarcie do osób wpły­wo­wych może bar­dzo pomóc w pro­mo­wa­niu nazwy firmy. Firma Cadbury Chocolate wysłała Vicowi Gundotrze (Człowiek, który stoi za Google+, posia­da­jący ponad 2 miliony obser­wu­ją­cych) sper­so­na­li­zo­waną cze­ko­la­dową nie­spo­dziankę. W zamian Gundotra opu­bli­ko­wał o tym post i otrzy­mał morze komen­ta­rzy i udostępnień.

  Proste spo­soby nie­ustan­nego
  polep­sza­nia wie­dzy na temat Google+.

  Google plus roz­wija się naprawdę bły­ska­wicz­nie. Jeśli szu­ka­cie łatwych spo­so­bów, by polep­szyć swoją wie­dzę i uspraw­nić obsłu­gi­wa­nie tej nowej, mod­nej sieci spo­łecz­no­ścio­wej, powin­ni­ście czy­taj­cie dalej. Na począ­tek zacząć zacznij śle­dzić mnie i dołącz do ofi­cjal­nej strony Google+ dla biz­nesu.

  Managerowie i mar­ke­te­rzy zaj­mu­jący się mediami
  spo­łecz­no­ścio­wym bez wąt­pie­nia poczują rosnącą
  pre­sję ze strony nowych mediów społecznościowych.

  Jeśli chcesz nadą­rzać za kon­ku­ren­cją w tema­cie Google+ dla firm. Musisz śle­dzić wszyst­kie zasady, porady i wska­zówki od eks­per­tów. Najlepiej zostań żar­łocz­nym czy­tel­ni­kiem mate­ria­łów doty­czą­cych Google plus. By poznać naj­now­sze wia­do­mo­ści, wska­zówki i sztuczki w Google, prze­glą­daj poniż­sze wydaw­nic­twa. Sprawdź G+ Insider’s Guide, Sprawdź posty na temat Google plus, na plat­for­mie Social Media Examiner, Warto rów­nież śle­dzić nowo wyda­wane i nad­cho­dzące pozy­cje wydaw­ni­cze na temat Google+, w księ­garni Amazon.

  Oglądaj filmy na YouTube na temat Google+ w biz­ne­sie. Bądźcie na bie­żąco z Google+ Social Statistics. Możecie zoba­czyć, kim są ludzie z pierw­szej 100 Google+, a nawet śle­dzić wła­sne sta­ty­styki, szu­kać ludzi na Google+ i zoba­czyć listę naj­go­ręt­szych postów w ciągu ostat­nich 24 godzin. Znajdź grupy biz­ne­sowe na Google+ i dodaj swój pro­fil do któ­rejś z nich. Możesz na przy­kład zna­leźć grupę mar­ke­te­rów zaj­mu­ją­cych się mediami społecznościowymi.

  Im szyb­ciej zro­zu­miemy, jak wielki poten­cjał
  biz­ne­sowy tkwi w usłu­dze Google, tym szyb­ciej
  będziemy mogli tą wie­dzę zamie­niać w zyski.

  Ty rów­nież sta­rasz się wcie­lić Google+ do swo­jej mie­szanki sieci spo­łecz­no­ścio­wych?
  Jakie wska­zówki i mate­riały mogli­by­ście dopi­sać do tej listy? Podzielcie się swo­imi pomy­słami w komen­ta­rzach. Jeśli podo­bają Ci się wpisy tre­ści jakie opra­co­wu­jemy, to dołącz Owocnych do Google Plus już teraz.

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Metafora
  koncepcyjna
  Nadajemy sens i rozu­miemy nowe kon­cep­cje przez porów­na­nie ich do innych, które zna­li­śmy już wcześniej.
  Czy wyko­rzy­stu­jesz obra­zo­wa­nie lub suge­stywny język, by wyja­śnić trudne poję­cia?

  Pomóż ludziom zro­zu­mieć Twój prze­kaz poprzez nakre­śle­nie dosłow­nej lub ukry­tej prze­no­śni. Wykorzystaj to sko­ja­rze­nie, by pomóc ludziom zro­zu­mieć poję­cie i wpły­nąć na to, jak jest ono postrzegane.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę