show menu
+ Menu

Dobre strony www. Wzory i przykłady. Ładne strony, które zdobywają serca klientów.

Od poja­wie­nia się HTML5 i CSS3, a także jQu­ery strony inter­ne­towe ule­gły zmia­nom. Mają w tej chwili inte­re­su­jące opcje, które nadają im więk­szą dyna­mikę, szyb­ciej się ładują i łatwiej jest na nich nawi­go­wać. Większość stron z tego arty­kułu wyko­rzy­stuje nowe tech­no­lo­gie. Co łatwo zauwa­żyć, naj­ład­niej­sze strony www wyglą­dają dziś ina­czej niż kie­dyć. Takie wspa­nia­ło­ści ogląda się z przy­jem­no­ścią. Jeśli chcesz dowie­dzieć się jak dokład­nie pro­jek­tuje się nowo­cze­sne strony, zaj­rzyj tu. W tym arty­kule przed­sta­wi­li­śmy naj­ład­niej­sze strony z całego świata, które warto zobaczyć.

7 dobrych pro­jek­tów stron www.
Przykłady, któ­rymi zachwyca się cały świat.

[Gallery not found]

Ładne strony www, przy­cią­gają klien­tów.
Dobre strony www, przy­cią­gają zyski dla firmy!

Każda firma powinna co kilka lat roz­wa­żyć zmianę stra­te­gii inter­ne­to­wej, nie­ważne czy idzie to w parze ze zmianą usług i pro­duk­tów, zmianą stra­te­gii bran­din­go­wej, czy też po to, by po pro­stu uzy­skać lep­szą kon­wer­sję. Poniższe wska­zówki mogą posłu­żyć wam jako wzór, lista zadań i prze­wod­nik w przy­szłych pla­nach nowej odsłony waszych stron inter­ne­to­wych. Poinformujcie wszyst­kich o pla­nach stwo­rze­nia dobrej strony www. Spotkajcie się ze współ­pra­cow­ni­kami (z waszego działu i spoza niego), udzia­łow­cami, klien­tami, człon­kami rady dyrek­to­rów, men­to­rami branży i innymi zainteresowanymi.

dobra-strona-www

Zadajcie im podobne pyta­nia:

a) Czego bra­kuje obec­nej stro­nie WWW?

b) Jakie ele­menty obec­nej strony są warte zacho­wa­nia?

c) Na czym firma traci naj­bar­dziej w obec­nej wer­sji ser­wisu?

d) Czy zmiany powinny być kosme­tyczne (wpły­wa­jące na ogólną este­tykę), czy potrzebny jest remont generalny?

Gdy pra­co­wa­li­śmy nad nową odsłoną strony Owocni.pl połą­czy­li­śmy siły, aby wypra­co­wać wspólną kon­cep­cję. Pomogło nam to zde­fi­nio­wać zakres, kie­ru­nek, w jakim chcie­li­śmy podą­żyć, wyso­kość budżetu, wyma­ga­nia tech­niczne, a co naj­waż­niej­sze, cele – wszystko, co potrzebne, aby usta­lić stra­te­gię zmian na stro­nie inter­ne­to­wej. Efekty? Prawie 3krotnie wyż­sza konwersja.

Używaj jak naj­lep­szych narzę­dzi, jeśli
chcesz uzy­skać jak naj­lep­sze rezultaty!

Przeczytaliśmy chyba wszystko co można zna­leźć na temat mar­ke­tingu w księ­garni.
Tu znaj­dziesz notatki z naj­waż­niej­szych ksią­żek o mar­ke­tingu. Z tej wie­dzy powstały nie­zwy­kłe narzę­dzia, które pomogą Ci zro­zu­mieć jak działa mózg Twojego klienta w sieci. - Kliknij. Jeśli dopiero zaczy­nasz pro­jek­to­wać, warto z nich sko­rzy­stać, już na samym początku. Skromnie rzecz ujmu­jąc. Są doskonałe!

dobre-strony-internetowe
Poznaj źró­dła

Dobre strony www, wyma­gają
okre­śle­nia budżetu i skali przedsięwzięcia.

Wysokość budżetu, jaki chce­cie prze­zna­czyć na odświe­że­nie strony inter­ne­to­wej prze­łoży się na skalę przed­się­wzię­cia. Jeżeli dys­po­nu­je­cie dużymi środ­kami, zada­nie to może­cie zle­cić dużej agen­cji. Jeżeli jed­nak wasz kapi­tał jest nieco mniej­szy (7 500 PLN – 15 000 PLN) to warto zasta­no­wić się nad pomocą z zewnątrz w for­mie kon­sul­ta­cji. Tak czy ina­czej, odświe­że­nie strony WWW to dość droga impreza.

ladne-strony-internetowe

Zastanówcie się też nad zakre­sem pro­jektu i tym, czy ludzie w fir­mie dadzą radę podo­łać pro­jek­towi o takiej skali. W naszej fir­mie na przy­kład, zespół ds. stra­te­gii i mar­ke­tingu poświę­cił pro­jek­towi aż 3 mie­siące.

Dyrektorzy gene­ralni, finan­sowi i mar­ke­tin­gowi oraz praw­nicy rów­nież powinni być zaan­ga­żo­wani od początku. Co wię­cej, inte­re­sa­riu­sze wyż­szego szcze­bla powinni otrzy­my­wać raport o postę­pach co naj­mniej raz na tydzień.

Ładne strony www, mają dobrze okre­ślone standardy.

dobre-strony-www

Upewnijcie się, że obecny design strony, tre­ści, układ, grupa doce­lowa oraz sta­ty­styki strony (inte­rak­cja odwie­dza­ją­cych i kon­wer­sja) są udo­ku­men­to­wane. W ten spo­sób będzie­cie mogli oce­nić suk­ces nowej odsłony strony inter­ne­to­wej. Określcie obecne i przy­szłe klu­czowe wskaź­niki efek­tyw­no­ści i miej­cie je na uwa­dze. Pamiętajcie, że mogą się one zmie­nić wraz ze wzro­stem waszej firmy, myśl­cie więc w sze­ro­kich kate­go­riach i zbie­raj­cie jak naj­wię­cej danych.

Zdefiniujcie lub okre­śl­cie na nowo pro­fil grupy doce­lo­wej.
Konsumenci są coraz bar­dziej zorien­to­wani w branży, a naj­now­sze tech­no­lo­gie pozwa­lają użyt­kow­ni­kom na zablo­ko­wa­nie pew­nych prze­ka­zów. Mając to na uwa­dze, ważne jest stwo­rze­nie strony, która skupi się na kon­wer­sji zaan­ga­żo­wa­nych użyt­kow­ni­ków. Kiedy już usta­li­cie pro­fil grupy doce­lo­wej, łatwiej będzie wam dostroić: cha­rak­ter treści.

Najładniejsze strony www, są dobrze zaplanowane.

Ogólny wygląd ład­nej strony www, to nie wszystko. Typ tre­ści jest naj­le­piej odbie­rany przez naszych klien­tów (obrazy, copy, fil­miki). Elementy typu call to action, czyli te które pro­wo­kują odbiorcę do wyko­na­nia porzą­da­nego dzia­ła­nia. Stworzenie pro­filu grupy doce­lo­wej pomaga zarzą­dzać tre­ściami i pozwala mar­ke­tin­gow­com zacho­wać jed­no­lity cha­rak­ter wszyst­kich elementów.

ladna-strona-internetowaWykorzystajcie w pełni wszel­kie zgro­ma­dzone w Google Analitics dane o gru­pie doce­lo­wej, wyniki ankiet i kate­go­rie potrzeb, aby utwo­rzyć pro­file grupy doce­lo­wej i sce­na­riu­sze uży­cia pro­duktu. W ten spo­sób może­cie opra­co­wać od 3 do 5 pro­fi­lów grupy docelowej.

ladna-strona-www

Nie zapo­mnij­cie o zawar­to­ści, która przy­cią­gnie klientów.

najladniejsza-strona-www

Macie już piękną, nowiutką stronę inter­ne­tową. Świet­nie! Ale pamię­taj­cie, że nie oce­nia się książki po okładce. Jeżeli publi­ko­wane tre­ści nie są na naj­wyż­szym pozio­mie, to strona rów­nież nie jest. I nie cho­dzi tylko o dobrze napi­sany tekst, na któ­rego napi­sa­nie recepty znaj­dziesz tutaj – wszystko musi być zapla­no­wane, nakie­ro­wane na mode­lo­wego odbiorcę. Twórca tek­stu musi rozu­mieć grupę doce­lową i jej zacho­wa­nie w sieci. Opracujcie stra­te­gię publi­ko­wa­nia tre­ści, a zoba­czy­cie, że copy będą odbie­rane tak, jak­by­ście tego chcieli. W Owocnych wiemy, że zarzą­dza­nie i usta­le­nie kalen­da­rza edy­tor­skiego są tak samo ważne jak opra­co­wa­nie ram dla publi­ko­wa­nych tre­ści.

WAŻNE: Pracując nad nową odsłoną dobrej strony inter­ne­to­wej należy pamię­tać o dwóch gru­pach doce­lo­wych: odwie­dza­ją­cych i botach indek­su­ją­cych. Wyszukiwarki inter­ne­towe mają bar­dzo szcze­gó­łowe algo­rytmy, według któ­rych oce­niają strony i powin­ni­ście zro­bić wszystko, aby utrzy­mać lub nawet polep­szyć swoje miej­sce w ran­kin­gach. Poniżej znaj­dzie­cie 3 klu­czowe porady co do opty­ma­li­za­cji dla wyszu­ki­wa­rek inter­ne­to­wych:

Skorzystajcie z narzę­dzi dla webma­ste­rów Google.
W trak­cie pro­cesu roz­wi­ja­nia strony inter­ne­to­wej, firma może zało­żyć konto Google (jeżeli jesz­cze go nie macie) i zapo­znać się z narzę­dziami dla webma­ste­rów Google. To dar­mowe narzę­dzie pomoże ziden­ty­fi­ko­wać pro­blemy z indek­so­wa­niem, a także współ­czyn­ni­kiem kli­kal­no­ści na serwisie/podstronach. Jeżeli tre­ści są reor­ga­ni­zo­wane, mogą zostać zako­pane głę­biej, czy­niąc je trud­niej­szymi do prze­ska­no­wa­nia, co pro­wa­dzi do powsta­nia obsza­rów nie­zin­dek­so­wa­nych.

Hosting, hosting, hosting.
Rozważcie dokład­nie to, gdzie strona będzie hosto­wana. Czy będzie to ser­wer będący wła­sno­ścią firmy, czy też wybie­rze­cie firmę hostin­gową? Czy macie odpo­wied­nią prze­pu­sto­wość ser­wera? Jaka będzie struk­tura i jakich biblio­tek Javascript uży­je­cie: MooTools czy jQu­ery? PHP, .Net czy Rails? WordPress czy Drupal? Te decy­zje trzeba pod­jąć na wcze­snych eta­pach projektu.

Przygotujcie stra­te­gię po uru­cho­mie­niu nowej strony www.

Wasza praca nie koń­czy się na uru­cho­mie­niu ład­nej strony www. Powinniście przy­go­to­wać plan pro­mo­cji w mediach, kam­pa­nię PR i ogło­sze­nia na blo­gach. Zamieszczajcie tre­ści mar­ke­tin­gowe w tych kana­łach przy­naj­mniej do dwóch tygo­dni po uru­cho­mie­niu nowej strony. Skontaktujcie się z naj­bar­dziej wpły­wo­wymi oso­bami w social media, które pomogą popchnąć wia­do­mość dalej. Później opra­cuj­cie plan orga­ni­za­cji, przy­go­to­wa­nia i publi­ka­cji nowych tre­ści, które zwa­bią nowych odwie­dza­ją­cych: mar­ke­ting przy­cho­dzący w naj­lep­szym wydaniu.

strona-www

Co do komu­ni­ka­cji wewnętrz­nej to upew­nij­cie się, że wszy­scy w fir­mie są odpo­wied­nio poin­for­mo­wani. Powiadomcie wszyst­kie działy o nowej odsło­nie naj­ład­niej­szej strony inter­ne­to­wej w całej branży. Wszystkie zmiany powinny być jasne i wszy­scy powinni wie­dzieć, jak wyko­rzy­stać wer­sję „2.0” lub „3.0” strony, tak aby każdy mógł efek­tyw­nie wyko­ny­wać swoją pracę. Każda orga­ni­za­cja ma swoje potrzeby, ważne jest jed­nak, aby obrać jakiś plan. Niech ta lista służy wam za prze­wod­nik, dopa­suj­cie ją do wyzwań, przed któ­rymi stoi wasza firma, a przy­go­tu­je­cie stronę WWW, która odzwier­cie­dla firmę w spo­sób, który jest korzystny zarówno dla was jak i dla waszych klien­tów.

Jeśli dopiero roz­po­czy­na­cie pracę, zapy­taj­cie nas o wspar­cie i nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę, pod nume­rem: 660 970 980. Zapraszamy!

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Kolekcjonowanie
Ludzie lubią zbie­rać inte­re­su­jące rze­czy, które uzu­peł­niają, lub kom­ple­tują jakiś więk­szy zestaw.
Czy na two­jej stro­nie ist­nieje moż­li­wość zbie­ra­nia cze­goś?

Kupony, pla­kietki, punkty, lub inne kawałki więk­szej cało­ści – moż­li­wo­ści są nie­ogra­ni­czone. Najlepiej, by przed­mioty te wią­zały się z repu­ta­cją i polep­szały jakość Twojej usługi.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
x
Będziemy Ci bardzo wdzięczni za
sugestie lub informację o napotkanym
błędzie. Każdego dnia wkładamy wiele
pracy, aby te strony były lepsze.

Pozwól nam Tobie podziękować:
no-spam