Psychologia kolorów na stronach www. Czysta nauka – Bez różowych okularów.

Przestań wróżyć z fusów. Wybierz kolor na podstawie wniosków popartych badaniami.

  • Psychologia-kolorow
Co znajdziesz w artykule

  Większość roz­mów o kolo­rach i per­swa­zji w dzi­siej­szych cza­sach bazuje na prze­czu­ciach, dowo­dach pocho­dzą­cych z aneg­dot i reklam, które mydlą nam oczy „kolo­rami umy­słu”. Starożytni egip­cja­nie wie­rzyli z taką samą siłą, że kolor żółty potrafi leczyć cho­roby, jak śre­dnio­wieczni euro­pej­czycy wie­rzyli w to że świat jest pła­ski. I choć ludzie od wie­ków powta­rzają te zabo­bony, to rze­czy­wi­stość zdaje sie mieć inną barwę. Sprawdziliśmy naj­bar­dziej wia­ry­godne bada­nia na temat teo­rii koloru i per­swa­zji. Oto ich wyniki…

  Błędne zało­że­nia zwią­zane z psy­cho­lo­gią koloru.

  Badania poka­zują, że takie ele­menty jak oso­bi­ste pre­fe­ren­cje, doświad­cze­nie, wycho­wa­nie, róż­nice kul­tu­rowe, kon­tekst itp., czę­sto zaciem­niają wpływ, jaki mają na nas poszcze­gólne kolory. Więc idea tego, że takie kolory jak żółty czy fio­le­towy mogą wywo­łać jakieś super kon­kretne emo­cje jest nie­mal tak dokładna, jak wró­że­nie z kart.

  Sytuację pogar­szają jesz­cze nie­wia­ry­god­nie nudne gra­fiki pod­su­mo­wu­jące psy­cho­lo­gię koloru w biz­ne­sie nie­sa­mo­wi­tymi „fak­tami”, jak na przy­kład ta: Żółty to naj­bar­dziej szczę­śliwy kolor. 75% ołów­ków sprze­da­wa­nych w Stanach Zjednoczonych ma kolor żółty, dla­tego żółty łączy się z kre­atyw­no­ścią. Taaa… jasne. Psychologia koloru wzbu­dza ogromne zain­te­re­so­wa­nie, choć poparta jest zni­komną ilo­ścią fak­tów, i to jest jej naj­więk­szy problem.

  Czy wiesz, że…
  33%ze 100 naj­więk­szych marek świata ma kolor nie­bie­ski. 29% ma kolor Czerwony, 18% czarny a 13% żółty.

  Nadszedł czas, by spoj­rzeć na wnio­ski poparte bada­niami
  na temat tego, jaką rolę w per­swa­zji w sieci odgrywa kolor.

  Po pierw­sze. Nasze doświad­cze­nia deter­mi­nują nasze odczu­cia wobec kolo­rów.
  Nasze oso­bi­ste pre­fe­ren­cje zależą od wszyst­kich przed­mio­tów, które napo­tka­li­śmy w swoim życiu i tego, jak bar­dzo się nam podo­bały. Od dawna podej­rze­wana hipo­teza, została potwier­dzona. Ludzie lubią kolory lubia­nych rze­czy.

  Prawdopodobnie lubię fio­le­towy bar­dziej od was, ponie­waż pokój mojej babci był fio­le­towy, a moje doświad­cze­nia z nim były pozy­tywne.

  W pró­bach zro­zu­mie­nia tego, dla­czego ludzie lubią okre­ślone kolory, naukowcy sku­pili się na ewo­lu­cji. Główna teo­ria jest taka, że lubimy kolory, które są powią­zane ze zdro­wymi rze­czami i pro­mują prze­trwa­nie. Mimo tych ogól­nych ten­den­cji, pomię­dzy poszcze­gól­nymi oso­bami ist­nieją ogromne róż­nice doty­czące lubia­nych kolo­rów.

  Wnioski są takie, że pomię­dzy poszcze­gól­nymi oso­bami ist­nieją ogromne róż­nice doty­czące lubia­nych kolo­rów.

  Schloss i jego współ­pra­cow­nik Stephen Palmer chcieli wie­dzieć dla­czego. W ramach serii eks­pe­ry­men­tów bada­cze poka­zy­wali kolo­rowe przed­mioty gru­pie uczest­ni­ków. Obrazki były ten­den­cyjne: nie­któ­rzy ludzie widzieli ładne czer­wone rze­czy, jak sma­ko­wite tru­skawki, i nie­przy­jemne zie­lone, jak na przy­kład śluz. Inni widzieli nie­przy­jemne rze­czy w kolo­rze czer­wo­nym, jak na przy­kład krew, i ładne zie­lone, jak drzewa. Następnie, jak naukowcy napi­sali w maga­zy­nie Proceedings of the National Academy of Sciences, ludzie woleli kolor koja­rzony z pozy­tyw­nymi obra­zami, które zoba­czyli, czy był to czer­wony czy zielony.

  W innym wstęp­nym bada­niu naukowcy odkryli, że stu­denci z Berkeley, któ­rzy oce­niali „szkol­nego ducha”, wyka­zy­wali naj­sil­niej­sze pre­fe­ren­cje wobec nie­bie­skiego i zło­tego, kolo­rów ich uni­wer­sy­tetu, a naj­więk­szą odrazę wobec czer­wo­nego i bia­łego, kolo­rów ich rywala, Uniwersytetu Stanforda. Studenci Uniwersytetu Stanforda wyka­zy­wali odwrotną ten­den­cję, co suge­ruje, że przy­na­leż­no­ści spo­łeczne mogą wpły­nąć na to, jakie kolory lubimy w róż­nych okre­sach naszego życia.

  To bada­nie to naprawdę sprytny eks­pe­ry­ment udo­wad­nia­jący hipo­tezę, którą mie­li­śmy już dawno – powie­dział Yazhu Ling, nauko­wiec zaj­mu­jąca się widze­niem i postrze­ga­niem z Uniwersytetu East Anglia w Wielkiej Brytanii. Wraz ze współ­pra­cow­ni­kami opra­co­wała teo­rię, zgod­nie z którą nasz sys­tem oceny kolo­rów jest zapro­gra­mo­wany w mózgu, nawet jeśli nasze rze­czy­wi­ste pre­fe­ren­cje kolo­ry­styczne są podatne na wpływy.

  Wiele arty­ku­łów w Sieci opi­suje, jaką jesteś osobą na pod­sta­wie tego, jaki kolor lubisz – dodaje. W rze­czy­wi­sto­ści nie ma nauko­wych dowo­dów, które by je potwier­dzały. Jednak poka­zują one, że ludzie inte­re­sują się sub­tel­nymi róż­ni­cami pomię­dzy sobą nawza­jem i tym, co powo­duje te róż­nice. Kolory zapew­niają narzę­dzie zro­zu­mie­nia, dla­czego jedne rze­czy lubimy bar­dziej niż inne.

  kolo-kolorow
  Chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat,
  dzia­ła­nia kolo­rów w rekla­mie? - Kliknij!

  kolory-w-reklamie

  Mężczyźni wolą jaskrawe kolory.
  Kobiety wolą paste­lowe kolory.

  Dodatkowe bada­nia na temat postrze­ga­nia kolo­rówpre­fe­ren­cji kolo­ry­stycz­nych poka­zują, że jeśli cho­dzi o odcie­nie, tony i barwy, męż­czyźni pre­fe­rują jaskrawe kolory, a kobiety paste­lowe. Mężczyźni czę­ściej wska­zy­wali też kolory z dodat­kiem czerni jako swoje ulu­bione, pod­czas gdy kobiety lepiej odbie­rały barwy z dodat­kiem bieli: Pamiętajcie o tych infor­ma­cjach przy wybo­rze pod­sta­wo­wej palety kolo­rów. Biorąc pod uwagę te zna­czące róż­nice pre­fe­ren­cji, opłaca się stwo­rzyć stronę, która będzie podo­bała się bar­dziej kobie­tom lub męż­czy­znom, jeżeli któ­raś z grup sta­nowi więk­szy odse­tek waszych ide­al­nych kupujących.

  psychologia-koloru-w-biznesie

  Jedno z lep­szych badań na temat pre­fe­ren­cji kolo­ry­stycz­nych, to Przypisywanie kolo­rów Joego Hallocka. Dane zebrane przez Hallocka poka­zują pewne pre­fe­ren­cje kolo­ry­styczne wobec okre­ślo­nych kolo­rów według płci. Ważne, żeby pamię­tać, że oto­cze­nie danej osoby — a w szcze­gól­no­ści postrze­ga­nie kul­tu­rowe — odgrywa dużą role w odpo­wied­nio­ści kolo­rów dla danej płci, co z kolei może wpły­wać na indy­wi­du­alne pre­fe­ren­cje. Oto, co Hallock odkrył na temat ulu­bio­nych i naj­mniej lubia­nych kolo­rów męż­czyzn i kobiet:

  ulubione-kolory

  Najważniejsze wnio­ski pły­nące z tych danych to prze­waga nie­bie­skiego wśród obu płci (dla obu grup był to ulu­biony kolor), a także róż­nice pomię­dzy gru­pami co do koloru fio­le­to­wego. Kobiety podają fio­let jako jeden z ulu­bio­nych kolo­rów, ale żaden męż­czy­zna nie powie­dział, że to jego ulu­biony kolor. (Być może dla­tego nie ma narzę­dzi elek­trycz­nych w tym kolo­rze, bo są koja­rzone głów­nie z mężczyznami?)

  Przejdźmy w końcu do sprze­da­wa­nia w sieci.
  Połączenia kolo­rów stron www i ich wpływ na konwersję.

  Odkrywanie „naj­lep­szego” koloru dla wskaź­ni­ków kon­wer­sji na stro­nach inter­ne­to­wych (Czyli wskaź­nika zamiany odwie­dza­ją­cych w kupu­ją­cych) stało się bar­dzo popu­lar­nym tema­tem. Jest kilka wspa­nia­łych wnio­sków, jed­nak zde­cy­do­wa­nie nie ist­nieje jeden naj­lep­sze kolory stron inter­ne­to­wych dla kon­wer­sji. Fizjologiczna zasada znana jako efekt izo­la­cji mówi, że ele­ment, który bar­dzo się wyróż­nia, zostaje łatwiej zapa­mię­tany. Badania wyraź­nie poka­zują, że uczest­nicy są w sta­nie lepiej roz­po­znać przed­miot (czy jest to tekst, czy obraz), gdy ten rażąco różni się od otoczenia.

  kolorystyka-stron-www

  Żółty kolor, jest dobrze widoczny w morzu białego.

  Badania este­tyczne reak­cje na połą­cze­nia kolo­rówpre­fe­ren­cje klien­tów dla okre­ślo­nych połą­czeń kolo­ry­stycz­nych rów­nież udo­wod­niły, że zna­cząca więk­szość klien­tów pre­fe­ruje połą­cze­nia kolo­rów o podob­nych bar­wach, z wyraź­nie kon­tra­stu­ją­cymi akcen­tami kolorystycznymi.

  kolory-stron-internetowych

  Weźmy na przy­kład ten czę­sto cyto­wany przy­pa­dek poprawy kon­wer­sji w wyniku zmiany koloru przy­ci­sku: Zmiana koloru przy­ci­sku na czer­wony popra­wiła kon­wer­sje o 21 pro­cent, jed­nak to nie ozna­cza, że czer­wony ma jakąś magiczną moc, która skła­nia ludzi do pod­ję­cia działania.

  kolory-konwersja-stron

  Spójrzcie na ten obra­zek z bli­ska: to oczy­wi­ste, że jeżeli reszta strony jest w odcie­niach zie­leni, to zie­lone call to action po pro­stu zlewa się z oto­cze­niem. Z dru­giej strony czer­wony sta­nowi mocny kon­trast kolo­ry­styczny (i jest kolo­rem dopeł­nia­ją­cym dla zielonego).

  Dlaczego kochamy „mokkę”, ale nie cier­pimy „brązowego”?

  Zgodnie z wyni­kami tego bada­nia, gdy ankie­to­wa­nych popro­szono o ocenę pro­duk­tów, któ­rych kolory miały różne nazwy (jak na przy­kład kosme­tyki), oka­zało się, że „wymyślne” nazwy były pre­fe­ro­wane dużo czę­ściej. Na przy­kład kolor „mokka” był dużo bar­dziej lubiany niż „brą­zowy” – mimo, że naukowcy poka­zy­wali bada­nym ten sam kolor!

  Mimo, iż różne kolory mogą być postrze­gane na różne spo­soby, nazwy kolo­rów też mają znaczenie!

  Dodatkowe bada­nia wyka­zały, że ten sam efekt ma miej­sce w przy­padku sze­ro­kiej gamy pro­duk­tów; klienci oce­niali skom­pli­ko­wane nazwy kolo­rów farb jako mil­sze dla oka niż ich odpo­wied­niki z pro­stymi nazwami. Badania wyka­zały także, że bar­dziej nie­zwy­kłe czy uni­ka­towe nazwy kolo­rów mogą zwięk­szyć chęć doko­na­nia zakupu.

  Żelki o takich nazwach, jak „raz­zma­tazz” były wybie­rane dużo chęt­niej niż te o nazwie „cytry­nowy żółty”.

  Taki sam efekt odkryto w przy­padku pro­duk­tów nie-spożywczych, np. w wypadku bluz. Bez względu na to, jak dziwne może się to wyda­wać, wybór kre­atyw­nych, opi­so­wych i zapa­da­ją­cych w pamięć nazw do opi­sa­nia okre­ślo­nych kolo­rów (jak na przy­kład “błę­kit nieba”, a nie “jasno­nie­bie­ski”) może być ważny, jeśli cho­dzi o upew­nie­nie się, że pro­dukt będzie wywo­ły­wał duże wrażenie.

  Jak roz­po­cząć wybie­ra­nie kolo­rów do wła­snej strony?

  Jeżeli dopiero zaczy­nasz pro­jek­to­wać stronę inter­ne­tową, to możemy Ci w tym pomóc. Użyjemy wła­ści­wych kolo­rów wzy­wa­ją­cych do dzia­ła­nia, w kon­tek­ście do tego jaki wize­ru­nek pre­zen­tuje Twoja marka. Zapytaj o nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980. Jeśli podo­bał Ci się ten arty­kuł, polub go na Facebook, lub google plus, posta­ramy się dostar­czyć Ci jesz­cze wię­cej cie­ka­wych fak­tów ze świata nauki...

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Metafora
  koncepcyjna
  Nadajemy sens i rozu­miemy nowe kon­cep­cje przez porów­na­nie ich do innych, które zna­li­śmy już wcześniej.
  Czy wyko­rzy­stu­jesz obra­zo­wa­nie lub suge­stywny język, by wyja­śnić trudne poję­cia?

  Pomóż ludziom zro­zu­mieć Twój prze­kaz poprzez nakre­śle­nie dosłow­nej lub ukry­tej prze­no­śni. Wykorzystaj to sko­ja­rze­nie, by pomóc ludziom zro­zu­mieć poję­cie i wpły­nąć na to, jak jest ono postrzegane.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Jack Welch
  CEO - General Electrics.
  Genialny lider ogłoszony
  managerem stulecia.
  Otrzymaj ofertę