Jak zaprojektować skuteczną stronę w branży Medycznej?

Jak przy­cią­gasz pacjen­tów do swo­jego gabi­netu lub kli­niki lekar­skiej? Wiesz, że w dużej mie­rze ich zaufa­nie budują reko­men­da­cje i renoma. Stawiasz też na trans­pa­rent­ność i dogodną loka­li­za­cję Twojego biz­nesu. W Internecie te same war­to­ści decy­dują o suk­ce­sie. Receptą na zapro­jek­to­wa­nie dobrej strony w branży medycz­nej jest przej­rzy­stość, pro­stota i respon­syw­ność. Dzięki wdro­że­niu tych pojęć Twoja strona zacznie gene­ro­wać realne zyski. Nie jest to łatwe zada­nie – możesz samemu pró­bo­wać się z nim zmie­rzyć lub sko­rzy­stać z naszej pomocy. Zapytaj nas o bez­płatną ofertę pod nume­rem tele­fonu 660 970 980.

Responsywne strony medyczne
– recepta na sze­roki zasięg oddziaływania.

Dziś Twoi pacjenci są w cią­głym biegu. Coraz czę­ściej pla­nują swoje wizyty za pośred­nic­twem smart­fo­nów, table­tów, note­bo­oków, lap­to­pów czy kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych. Tak duży roz­rzut urzą­dzeń z któ­rych korzy­stają użyt­kow­nicy wymaga pro­jek­to­wa­nia stron respon­syw­nych. Co to wła­ści­wie zna­czy? Responsive Web Design to nic innego jak two­rze­nie stron www, które auto­ma­tycz­nie dopa­so­wują się do ekra­nów o róż­nej roz­dziel­czo­ści i róż­nych urzą­dzeń. Tworzenie paru wer­sji stron, ekrany star­towe i prze­łącz­niki na poszcze­gólne wer­sje ode­szły już dawno do lamusa.

Projekt respon­syw­nej strony www - co zyskujesz?

· jeden URL do wer­sji mobil­nej i stan­dar­do­wej. Parę lin­ków, które pro­wa­dzi do jed­nej strony jest nega­tyw­nie odbie­rane przez roboty Google. W kon­se­kwen­cji Twoja strona nie pozy­cjo­nuje się – czyli jesteś „nie­wi­dzialny” dla klien­tów.

· jeden kod HTML, który musi być seman­tyczny. Projektując stronę two­rzymy kod CSS według zasad media Queries - wów­czas wyświe­tla się pra­wi­dłowo na wszyst­kich roz­dziel­czo­ściach ekranu.

· kod strony RWD jest łatwiej­szy w moder­ni­za­cji, aktu­ali­za­cji i codzien­nym utrzy­ma­niu. Wszystkie filmy i obrazki w tej tech­no­lo­gii odpo­wied­nio się ska­lują bez względu na roz­miar strony. W efek­cie Twoja strona będzie się tak samo wyświe­tlać na 18 - calo­wym moni­to­rze, jak i na table­cie.

· strony z jed­nym adre­sem URL, z jedną wer­sją kodu HTML – lepiej się indek­sują. Twoja strona pnie się do góry w pozy­cjo­no­wa­niu orga­nicz­nym i pod­nosi Twoje zyski.

Jak zamie­nić odwie­dza­ją­cego Twoją stronę w kupującego?

Model strony, Twojego gabi­netu lekar­skiego, czy kli­niki jest już ukoń­czony? Masz dużą liczbę wejść na swoją stronę? Teraz musisz zachę­cić odwie­dza­ją­cych do sko­rzy­sta­nia z Twoich usług. Jak to zro­bić? Z pomocą przy­cho­dzi opty­ma­li­za­cja współ­czyn­nika kon­wer­sji. Współczynnik kon­wer­sji jest to liczba zre­ali­zo­wa­nych celów podzie­lona przez liczbę odbior­ców. Celem w przy­padku gabi­netu lekar­skiego jest zapi­sa­nie się na new­slet­ter, wizytę czy wyko­na­nie tele­fonu. Obliczenie współ­czyn­nika kon­wer­sji nie jest wcale trudną rze­czą, którą musisz powie­rzyć spe­cja­li­stom. Aby go uzy­skać wystar­czy podzie­lić ilość trans­ak­cji (sprze­daży) lub innej pożą­da­nej przez nas akcji przez ilość osób, które odwie­dziły naszą stronę. Śred­nio pla­suje się na pozio­mie 2%. Istnieją przy­kłady stron, które znacz­nie prze­wyż­szają tę war­tość. Przedstawiamy parę pro­stych zabie­gów, które pozwolą Ci pod­wyż­szyć współ­czyn­nik kon­wer­sji nawet o 300%!

Podwyższ docho­do­wość swo­jego biz­nesu – zop­ty­ma­li­zuj współ­czyn­nik konwersji!

Zamknij naj­waż­niej­szy prze­kaz Twojego biz­nesu w pierw­szych 300 pik­se­lach.
Innymi słowy napisz kwin­te­sen­cję swo­jego biz­nesu opa­trzoną ład­nymi obra­zami w gór­nej czę­ści strony. Masz parę sekund na zyska­nie uwagi klienta. Według badań połowa użyt­kow­ni­ków nie prze­wija stron inter­ne­to­wych w dół. Jest to prze­słanka, z któ­rej powi­nie­neś wycią­gnąć wnio­ski już przy pro­jek­to­wa­niu. Najważniejszy jest traf­nie sfor­mu­ło­wany komu­ni­kat oraz przy­ci­ski nawią­zu­jące do akcji – „zadzwoń”, „skon­tak­tuj się”, „zapisz się na new­slet­ter”. Sam wiesz co jest naj­waż­niej­sze dla Twoich pacjen­tów – prze­łóż to na język Internetu i obser­wuj jak współ­czyn­nik kon­wer­sji wzra­sta niczym słu­pek ter­mo­me­tru.

Ogranicz moż­li­wość wyboru.
Strony inter­ne­towe, w któ­rych góruje zbyt duża liczba ele­men­tów roz­pra­szają użyt­kow­ni­ków. Odbiorca zawsze szuka pre­tek­stu, aby zre­zy­gno­wać z zakupu. Usługa będzie zbyt droga, bada­nie w poradni spe­cja­li­stycz­nej okaże się nie tak pilne jak się wcze­śniej wyda­wało, Twoje cen­trum medyczne znaj­dzie się nagle na dru­gim końcu mia­sta, co oczy­wi­ście sta­nowi pro­blem. Najlepsze strony ogra­ni­czają ilość nie­po­trzeb­nych ele­men­tów wokół przy­ci­sków nawią­zu­ją­cych do akcji!

Droga do naj­wyż­szego współ­czyn­nika kon­wer­sji nie jest usłana różami. Tak samo jak droga do wyle­cze­nia się pacjenta nie należy do zbyt przy­jem­nych – ale czy na pewno? Testuj różne moż­li­wo­ści. Czerp gar­ściami inspi­ra­cje od swo­jej kon­ku­ren­cji. Nie ma jed­nej metody na suk­ces w kwe­stii kon­wer­sji. Metoda prób i błę­dów sta­nowi fun­da­ment tej dys­cy­pliny, ale....

Napisz naj­lep­szy nagłó­wek, który poru­szy tłumy.
Liczą się per­swa­zyjne i zwię­złe komu­ni­katy. Przetestuj 3 różne napi­sane przez Ciebie nagłówki. Pamiętaj, że oprawa gra­ficzna nagłówka jest rów­nie ważna jak jego treść. Wyróżnij przy­cisk Call to action i umieść go tak, aby od razu rzu­cał się w oczy. Gwarantujemy, że sprze­dasz swoje usługi! Przyciski CTA oznacz kolo­rem będą­cym w kon­tra­ście do kolo­ry­styki strony. Komunikat musi infor­mo­wać o tym, co się wyda­rzy po klik­nię­ciu. Czasem zmiana koloru przy­ci­sku bądź jed­nego słowa w komu­ni­ka­cie zwięk­szają kon­wer­sję o 300%.

Najlepsze pro­jekty stron w branży medycz­nej zawie­rają wia­ry­godne filmy video. Przedstaw pro­fe­sjo­na­lizm, pokaż inno­wa­cyj­ność swo­jego gabi­netu czy kli­niki, pode­przyj się reko­men­da­cją pacjen­tów w fil­mie wideo, który skupi uwagę odwie­dza­ją­cych. Nie ma lep­szego medium niż film – wyko­rzy­staj go do wzbu­dze­nia zain­te­re­so­wa­nia pacjen­tów. Nagraj reko­men­da­cje, na któ­rych opiera się Twój biz­nes.

Dobre strony ładują się nie dłu­żej niż 8 sec.
Twoja strona nie może prze­kro­czyć tego progu. Twoi użyt­kow­nicy korzy­stają z dwur­dze­nio­wych lap­to­pów, table­tów i smart­fo­nów, ale także i sta­rych kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych pod­łą­czo­nych do mode­mów tele­fo­nicz­nych lub mobil­nego inter­netu. Usuń dużo ważące pliki strony i zbyt cięż­kie zdję­cia. Bądź wierny mini­ma­li­zmowi. Osiągniesz suk­ces jeśli Twoja strona będzie wyświe­tlać się jak bły­ska­wica bez względu na szyb­kość łącza i rodzaj urzą­dze­nia.

Pamiętaj o tych zasa­dach przy pro­jek­to­wa­niu strony www, dla swo­jego gabi­netu, czy kli­niki. Proces opty­ma­li­za­cji strony inter­ne­to­wej nie będzie usłany różami i może dopro­wa­dzić Cię do miej­sca, w któ­rym Twoja wie­dza okaże się nie­wy­star­cza­jąca. Z pomocą przy­cho­dzą Owocni, któ­rzy wszyst­kie zasady opty­ma­li­za­cji i pro­jek­to­wa­nia sku­tecz­nych stron mają opa­no­wane do per­fek­cji! Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc!

Jesteśmy

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Efekt
pierwszeństwa
Dużo łatwiej przy­po­mi­namy sobie pierw­sze i ostat­nie ele­menty listy.
Jaką kolej­ność mają pozy­cje na liście?

Jeśli klu­czowe jest zapa­mię­ta­nie przez użyt­kow­ni­ków kon­kret­nych pozy­cji, niech naj­waż­niej­sze będą na początku i na końcu listy. To roz­wią­za­nie można zasto­so­wać w przy­padku listy pozy­cji do zazna­cze­nia, cech pro­duktu, histo­rii firmy – jakich­kol­wiek pod­stron z długą listą elementów.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę