Jak założyć sklep internetowy, który sam świetnie sprzedaje? Przewodnik od A do Z.

Poznaj najlepsze praktyki projektowania sklepów, które przyciągają tłumy klientów.

  • jak-zalozyc-sklep-internetowy-www
Co znajdziesz w artykule

  Przyciągać odwie­dza­ją­cych i zmie­niać ich w klien­tów. Zadanie brzmi pro­sto, jed­nak w prak­tyce jest trud­niej niż mogło by się wyda­wać. Cały sekret polega na tym, aby pro­jek­to­wać prze­strzeń z punktu widze­nia kupu­ją­cego. Jednak naj­więk­szą trud­no­ścią jest to, że kupu­ją­cych są tysiące i każdy z nich jest inny. Na szczę­ście ist­nieje wiele spraw­dzo­nych prak­tyk, które pomogą nam w tym zada­niu. Jeśli zasta­na­wiasz się co spra­wia, że nie­które sklepy inter­ne­towe sprze­dają jak sza­lone, pod­czas gdy inne nie robią tego wcale, ten arty­kuł stwo­rzy­li­śmy wła­śnie dla Ciebie.

  Budowanie inter­ne­to­wej machiny sprzedażowej.

  Wszyscy to prze­szli­śmy. Chcieliście coś kupić w sieci, w Google poja­wiał się fajny pro­dukt w świet­nej cenie. Klikacie, wcho­dzi­cie na stronę… I ucie­ka­cie szyb­ciej niż Hussain Bolt. Innymi razy lądu­je­cie na pięk­nej stro­nie, która jest nie­mal dzie­łem sztuki, ale zmę­czeni prze­cho­dze­niem przez labi­rynt pro­wa­dzący do kasy, rezy­gnu­je­cie...

  Prowadzenie pro­fe­sjo­nal­nego sklepu inter­ne­to­wego (z ang e-commerce) nie jest pro­ste. Mamy na gło­wie sprze­daże, zamó­wie­nia, płat­no­ści i świat hiper kon­ku­ren­cji od któ­rej dzieli nas jedno klik­nię­cie. Dlatego nie­zwy­kle ważne jest, by upew­nić się, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Aby zro­bić to dobrze musimy cały czas patrzeć na sprawy z per­spek­tywy odwie­dza­ją­cego.

  W tym arty­kule zaczniemy więc od samego początku, od momentu, w któ­rym użyt­kow­nik odwie­dza e-sklep. Przyjrzymy się całemu pro­ce­sowi, do samego końca, gdy użyt­kow­nik składa zamó­wie­nie. Pokażemy, jak ten biz­nes osiąga suk­ces na każ­dym z tych eta­pów. Opowiemy też o tym jak zna­leźć się wysoko w wyni­kach wyszu­ki­wań i jak spra­wiać aby klienci wra­cali do nas wciąż na nowo. Spójrzmy więc na krok pierw­szy, kiedy użyt­kow­nik wyra­bia sobie o nas naj­waż­niej­sze pierw­sze wrażenie.

  Czy wiesz, że…
  5,7miliona dola­rówDokładnie tyle stra­cił naj­więk­szy sklep inter­ne­towy Amazon, gdy w zeszłym roku jego strona padła na 49 minut. Amazon jest tak wielki, że w jego głów­nym maga­zy­nie zmie­ściło by się 10.000 olim­pij­skich basenów.

  Pierwsze wra­że­nie. Sekundy, które decy­dują o sukcesie.

  Czy kie­dy­kol­wiek zda­rzyło wam się wejść do sklepu, w któ­rym panuje chaos, nie­przy­jemny zapach i odpy­cha­jąca atmos­fera? A czy weszli­ście kie­dyś do czy­stego, prze­stron­nego sklepu, który od razu popra­wił wam humor, jak na przy­kład sklep Apple czy kawiar­nia Starbucks? W inter­ne­cie oba te śro­do­wi­ska dzieli jedno klik­nię­cie, a klienci w ułamku sekundy podej­mują decy­zję czy warto nam zaufać. Musisz myśleć o swoim skle­pie www, tak samo jak myślał­byś o skle­pie sta­cjo­nar­nym. Projekt ma wiel­kie zna­cze­nie. Dobry pro­jekt strony sygna­li­zuje, że stoi za nią solidna firma i doj­żałe podej­ście do klienta. A wia­ry­god­ność to pod­stawa robie­nia biz­nesu w sieci. Oto 7 szczę­śli­wych pro­jek­tów, stron głów­nych skle­pów które zasłu­gują na uwagę. Jak otwo­rzyć sklep inter­ne­towy, to tylko taki.

  sklepy-internetowe-1
   
  sklepy-internetowe-2
   
  sklepy-internetowe-3
   
  sklepy-internetowe-4
   
  sklepy-internetowe-5
   
  sklepy-internetowe-6
   
  sklepy-internetowe-7
   

  Jeśli nie wal­czy­cie ceną i nie macie naj­tań­szych pro­duk­tów na świe­cie, to nie może­cie oszczę­dzać na desi­gnie. Każdy pik­sel, każdy obra­zek i każde słowo mają zna­cze­nie. Zatrudnijcie dobrego pro­jek­tanta. Design musi być waszym prio­ry­te­tem. Zawsze możesz popro­sić nas o dar­mową ofertę zapro­jek­to­wa­nia Twojego sklepu. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980.

  Proste jest mądre, wybór jest demotywujący.

  Wybór jest para­li­żu­jący dla naszego mózgu. Istnieje legen­darny eks­pe­ry­ment Marka R. Lepper, z uni­wer­sy­tetu Stanforda na temat wyboru. (Zobacz go tutaj) Wnioski mówią same za sie­bie. Zbyt duży wybór, ozna­cza zmniej­sze­nie sprze­daży. Ps: Jeśli inte­re­sują Cię inne zagad­nie­nia umy­słu w mar­ke­tingu, koniecz­nie zaj­rzyj tutaj.

  Wybór jest para­li­żu­jący! Wystawiając dżem w 60 sma­kach, sprze­daż mniej sło­ików, niż w przy­padku gdy­byś zapre­zen­to­wał tylko trzy smaki.

  Nie zakła­daj­cie więc, że posia­da­nie olbrzy­miej oferty to klucz do suk­cesu. Czasami zmniej­sze­nie wyboru może pozwo­lić klien­tom szybko zna­leźć to, czego szu­kają i powstrzy­mać klien­tów przed nie­moż­no­ścią pod­ję­cia decy­zji. Lecz przede wszyst­kim mniej­szy wybór w natu­ralny spo­sób zwięk­sza kon­wer­sję poprzez ogra­ni­cze­nie liczby klik­nięć potrzeb­nych do zre­ali­zo­wa­nia zamó­wie­nia. Mały wybór to naj­waż­niej­sza zasada pro­jek­to­wa­nia skle­pów. Mały wybór wszę­dzie. W licz­bie danych kon­tak­to­wych, licz­bie słów, pół do wypełnienia.

  jak-otworzyc-sklep-internetowy

  Ecomom. Obsługuje niszę, ma dobrze dobrane pro­dukty, roz­sądne ceny to wła­śnie takich gra­czy oba­wiają się naj­bar­dziej ludzie z działu dzie­cię­cego Amazonu.

  Podstrona pro­duktu, która sama wkłada pro­dukty do koszyka.

  Dam wam dzie­sięć sekund na prze­ko­na­nie mnie do kupna pro­duktu. Wiem już coś-niecoś na jego temat. Wiem, do jakiej kate­go­rii należy, wiem kto go pro­du­kuje, znam jego cenę, ale nie wiem nic wię­cej. W ciągu dzie­się­ciu sekund musi­cie mnie prze­ko­nać do jego zakupu. Co byście mi powie­dzieli?

  To wła­śnie powinno zna­leźć się w opi­sie pro­duktu powy­żej linii podziału strony, czyli w pierw­szych 300 pik­se­lach. Pamiętaj, że wiele urzą­dzeń i małych roz­dziel­czo­ści na pierw­szym ekra­nie nie widzi nic poni­żej. Jeżeli potrzebna wam inspi­ra­cja do stwo­rze­nia strony pro­duktu, nie szu­kaj­cie dalej niż Zappos. Jeżeli macie na to czas, stwórz­cie fil­mik dla każ­dego pro­duktu. Najlepsze strony o pro­duk­tach poka­zują ich zalety zarówno na zdję­ciach, jak i na nagra­niach video.

  Wielu mar­ke­te­rów zupeł­nie bez­pod­staw­nie oba­wia się dłu­gich stron. Cała sztuczka polega na tym, aby wywo­łać u klien­tów pierw­szy ruch.

  W Amazonie jest spe­cjalny zespół ponad 300 osób, które każ­dego dnia testują różne ele­menty strony. Podając jed­nym użyt­kow­ni­kom wer­sję A, dru­gim wer­sję B mie­rzą współ­czyn­nik kon­wer­sji, innymi słowy spraw­dzają, które roz­wią­za­nie przy­nosi lep­sze rezul­taty sprze­da­żowe. To wła­śnie dzięki nie­ustan­nemu uspraw­nia­niu każ­dej strony, sta­no­wią dziś elitę naj­sku­tecz­niej­szych stron na świe­cie. Uwierz mi, gdyby dłu­gie strony nie sprze­da­wały, Amazon by takiej nie miał.

  Koszyk i trans­ak­cje

  O widzę, że wasz klient dotarł już daleko. Odwiedził stronę, przej­rzał ofertę, wybrał pro­dukt, który chce kupić i umie­ścił go w koszyku. W jaki spo­sób teraz strona e-commerce mogłaby coś zepsuć? Niestety, jeżeli nie masz pro­duktu jedy­nego w swoim rodzaju, to może to zro­bić na dzie­siątki spo­so­bów. Przyjżyjmy się trzem naj­po­pu­lar­niej­szym z nich.

  1) Niespodziewanie wyso­kie koszty dostawy
  2) Nieakceptowanie okre­ślo­nych spo­so­bów płat­no­ści
  3) Wymaganie od użyt­kow­nika zało­że­nia konta przed doko­na­niem zamó­wie­nia

  Zwłaszcza w ostat­nim przy­padku, ludziom wydaje się, że szyb­ciej zmie­nią sklep, niż stwo­rzą konto, więc robią to. Dlatego jeśli bar­dzo ci na tym zależy, to naj­le­piej pozwo­lić im stwo­rzyć konto już po zło­że­niu zamówienia.

  dlugi-tekst-strony-produktowej

  10 spraw­dzo­nych wska­zó­wek, nie­zbęd­nych pod­czas
  two­rze­nia sku­tecz­nych skle­pów internetowych.

  Większość z was, zdą­żyło się zorien­to­wać w tym, że sur­fu­jemy pod sieci za pomocą róż­nych urzą­dzeń. Tworzenie skle­pów inter­ne­to­wych, który nie są respon­sywne i nie dopa­so­wują się do urzą­dze­nia na któ­rym są wyświe­tlane, to spraw­dzony prze­pis na kło­poty i sporo dodat­ko­wej pracy w przy­szło­ści. Profesjonalny sklep inter­ne­towy musi być oparty o tech­no­lo­gię respon­sywną.

  tworzenie-sklepow-internetowych

  Poniżej przed­sta­wiamy listę dzie­się­ciu wska­zó­wek, które z pew­no­ścią pomogą wam odpo­wie­dzieć na pyta­nie jak stwo­rzyć sklep inter­ne­towy, który roz­grzeje do czer­wo­no­ści wasze kasy fiskalne. Jednak nie prze­sta­waj­cie szu­kać nowych wska­zó­wek, które jesz­cze bar­dziej pomogą ulep­szyć zakupy na waszej stro­nie. Powinniście pamię­tać, że strona sklepu inter­ne­to­wego osią­gnie suk­ces tylko wtedy, gdy stale będzie­cie nad nią pra­co­wać i przez cały czas będzie­cie musieli ją dosto­so­wy­wać, by lepiej sprzy­jała konwersji.

  Czy wiesz, że…
  Prędkość ma zna­cze­nie.
  Amazon podaje ofi­cjal­nie, że każde 100 mili­se­kund dłuż­szego łado­wa­nia się ich strony, ozna­cza dla nich utratę dochodu w wyso­ko­ści 1%.
  1. Poznajcie odbior­ców docelowych.   Powinniście więc wie­dzieć, co tak naprawdę kręci ludzi, któ­rzy są waszymi klien­tami.Kupowanie to w więk­szo­ści przy­pad­ków decy­zja emo­cjo­nalna, dowiedz­cie się więc, jakie emo­cje mogą wywo­łać decy­zję o zaku­pie. Spróbujcie się też domy­ślić, jakie są ich zwy­czaje zaku­powe, i jakie war­to­ści na stro­nie waszego e-sklepu inter­ne­to­wego skła­niają ich do doko­na­nia zakupu. Zrozumienie odbior­ców doce­lo­wych jest nie­zbędne do osią­gnię­cia suk­cesu, ponie­waż doko­nują oni decy­zji zaku­po­wych na pod­sta­wie pre­zen­to­wa­nego przez was wyglądu pro­duk­tów i infor­ma­cji na ich temat. Dlatego musi­cie być w sta­nie zapew­nić im wła­śnie te infor­ma­cje, któ­rych szu­kają. Jeżeli tego nie zro­bi­cie, klienci będą porzu­cać koszyki, nie reali­zu­jąc zamówienia.
  2. Oferujcie wyszu­ki­wa­nie zaawan­so­wane i pod­po­wia­daj­cie, jakie pro­dukty polecacie.   Pomagajcie klien­tom szybko i łatwo zna­leźć pro­dukty, któ­rych szu­kają!Wiele e-sklepów umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom sor­to­wa­nie pro­duk­tów według marki lub według kate­go­rii: Taka moż­li­wość jest pomocna dla użyt­kow­ni­ków, któ­rzy nie są pewni, jakiej marki szu­kają, ale wie­dzą, czego potrze­bują. Jenak klu­czowy wpływ na jakość sklepu jest dobre roz­wią­za­nie kwe­stii zaawan­so­wa­nego wyszu­ki­wa­nia. Nie lek­ce­waż­cie tego ele­mentu. Zwykle domyślne sil­niki wyszu­ki­wa­nia na stro­nach są naprawdę kiep­skie. Zainwestujcie czas i pie­nią­dze w dosko­nałą wyszu­ki­warkę, która zapew­nia:

   a) Przydatne wyniki wyszu­ki­wa­nia, odpo­wia­da­jące rze­czy­wi­stym ocze­ki­wa­niom klien­tów.

   b) Przejrzyste i czy­telne wyniki. Zastanówcie się nad umiesz­cze­niem w nich minia­tur pro­duk­tów.

   c) Optymalną liczbę wyni­ków. Istnieje pewna opty­malna liczba rezul­ta­tów, która pomaga klien­tom w trak­cie wyszu­ki­wa­nia na stro­nie. Waszym zada­niem jest odkry­cie, jaka to liczba.

   d) Błyskawiczne wyświe­tla­nie wyni­ków. Zwykle nie sta­nowi to pro­blemu, ale jeżeli wolno się ładują – ich efek­tyw­ność maleje do zera.

   Jeżeli z cza­sem coraz wię­cej waszych klien­tów będzie korzy­stać z wyszu­ki­warki, powiększ­cie okno wyszu­ki­wa­nia i spraw­cie, by było lepiej widoczne. Przetestowanie jego umiej­sco­wie­nia, roz­miaru, wyko­rzy­sta­nych czcio­nek i kolo­rów może mieć wpływ na wra­że­nia klien­tów robią­cych zakupy na waszej stro­nie.

   Pamiętajcie o czy­tel­nych pod­po­wie­dziach. Wielu kupu­ją­cych nie wie dokład­nie, co chce kupić, gdy odwie­dza sklep inter­ne­towy. Dlatego umiesz­cze­nie pole­ca­nych pro­duk­tów na stro­nie doce­lo­wej to zawsze dobry pomysł. Dzięki temu pomo­że­cie odwie­dza­ją­cym pozbyć się nie­zde­cy­do­wa­nia i sku­pić na pro­duk­tach, które chcie­liby zaku­pić. Kolejny ele­ment popra­wia­jący konwersję!
  3. Zdjęcia pro­duk­tów
   o wyso­kiej rozdzielczości.   Zdjęcia pro­duk­tów to naj­waż­niej­szy ele­ment wizu­alny w waszym skle­pie inter­ne­to­wym. Wysokiej jako­ści foto­gra­fie przed­sta­wia­jące pro­dukty w całej ich oka­za­ło­ści to abso­lut­nie nie­zbędny ele­ment. Kupujący muszą zoba­czyć w dobrym świe­tle to co mają zamó­wić. Więc daj­cie im to. Zdjęcia, które można przy­bli­żać, przed­sta­wia­jące pro­dukt pod róż­nymi kątami, także wspa­niale popra­wiają kon­wer­sję. Możemy pomóc Ci stwo­rzyć fan­ta­styczne zdję­cia rekla­mowe - sprawdź.
  4. Szczegółowe i wcią­ga­jące infor­ma­cje o produkcie.   Wyobraźcie sobie reklamę pro­duktu, którą widzi­cie w gaze­cie lub maga­zy­nie, która zawiera tro­chę wię­cej infor­ma­cji na temat pro­duktu; tak powinna wyglą­dać wasza sek­cja z infor­ma­cjami o pro­duk­cie. To ważny ele­ment wspie­ra­jący kon­wer­sję. Na wspa­nia­łość tek­stu o pro­duk­cie składa się nie tylko to, jakie infor­ma­cje są ofe­ro­wane, ale także to, jak są poda­wane. Treści muszą być kom­pletne, inte­re­su­jące i wcią­ga­jące. Istnieje grupa odbior­ców, któ­rzy chcą wie­dzieć wszystko. Zaspokój ich cie­ka­wość. Jeśli oba­wiasz się o dłu­gość strony, pamię­taj że infor­ma­cje te możesz wsta­wić w zakład­kach prze­wi­ja­nych w bok, lub w roz­wi­ja­nych kolumnach.
  5. Filmiki o produktach.   Kupujący uwiel­biają strony ofe­ru­jące inte­rak­tywne ele­menty, które speł­niają jakiś cel, np. fil­miki o pro­duk­tach. Obejrzenie fil­miku jest nie­mal tak dobre, jak dotknię­cie pro­duktu i wła­śnie dla­tego pomaga opo­wie­dzieć o korzy­ściach pły­ną­cych z korzy­sta­nia z danego pro­duktu. To sub­telny rodzaj mar­ke­tingu, który wzbo­gaca wysiłki mające na celu zwięk­sze­nie kon­wer­sji. Być może pro­du­cent pro­duk­tów, które ofe­ru­jesz udo­stęp­nia filmy na swo­jej stro­nie. Nie zapo­mnij poka­zać ich swoim klien­tom. To działa!
  6. Koszyk zaku­pów widoczny
   przez cały czas.   Choć to pod­stawa, to wiele osób two­rzą­cych nowy sklep www o tym zapo­mina. Upewnijcie się, że kupu­jący przez cały czas widzą koszyk zaku­pów, naj­le­piej w pra­wym gór­nym rogu ekranu. Innym dobrym pomy­słem jest upew­nie­nie się, że dzięki roz­wi­ja­nemu menu odwie­dza­jący otrzy­mują infor­ma­cje na temat pro­duk­tów w koszyku. Kupujący zwy­kle oglą­dają przed­mioty, które mają zamiar kupić, więc chcą mieć stały dostęp do koszyka zaku­po­wego. To także wpływa pozy­tyw­nie na wskaź­nik kon­wer­sji strony e-commerce.
  7. Jeżeli to moż­liwe, nie pobie­raj­cie opłat za dostawę.   Zadajcie sobie pyta­nie – czy woli­cie ofe­ro­wać dar­mową prze­syłkę czy zniżkę na pro­dukty? Wielu ludzi wybiera drugą opcję, myśląc że więk­szość kupu­ją­cych uwiel­bia zniżki, co prze­łoży się na wzrost ich wskaź­ni­ków kon­wer­sji. Jednak czy wie­cie, jaka jest prawda? Opłaty za prze­syłkę zabi­jają kon­wer­sję. Dlaczego by nie ofe­ro­wać dar­mo­wej prze­syłki? Zgadza się, nie ma sensu ofe­ro­wać dar­mo­wej dostawy naj­tań­szych pro­duk­tów, okre­śl­cie więc kwotę, powy­żej któ­rej będzie­cie ją ofe­ro­wać. Wypracujcie też model biz­ne­sowy, który na to pozwoli.

   Jeżeli ofe­ru­je­cie zniżki na jakieś pro­dukty albo macie jakieś spe­cjalne oferty, te infor­ma­cje muszą być wyraź­nie widoczne na waszej stro­nie, naj­le­piej na stro­nie głów­nej. Chcecie prze­cież, żeby zniżki zwięk­szyły wskaź­nik kon­wer­sji, dla­tego upew­nij­cie się, że natych­miast przy­cią­gają uwagę klien­tów docelowych.
  8. Proszę nie prze­szka­dzać, robimy zakupy.   Widuję mnó­stwo e-sklepów, w któ­rych na stro­nach z potwier­dze­niem zamó­wie­nia widoczne są reklamy pro­duk­tów, linki do fir­mo­wego bloga albo jesz­cze cze­goś innego. Nie rozu­miem dla­czego, ktoś two­rzy sklep inter­ne­towy, zapra­sza do niego klien­tów a potem “wyrzuca” ich do maga­zynu. Pamiętajcie, że kupu­jący nie lubią, gdy się ich roz­pra­sza, i mogą porzu­cić zakupy, jeżeli coś będzie im w nich prze­szka­dzać. Więc przy fina­li­zo­wa­niu zamó­wie­nia powinna być widoczna wyłącz­nie infor­ma­cja na temat zamó­wie­nia, nic więcej.
  9. Udostępniajcie dane kontaktowe.   Coś tak pro­stego, jak umiesz­cze­nie danych kon­tak­to­wych może spra­wić, że strona będzie bar­dziej sprzy­jała kon­wer­sji. Jest tak dla­tego, że w zaku­pach on-line cho­dzi o zaufa­nie. Tworzenie sklepu inter­ne­to­wego, który w kon­tak­cie ma tylko adres eMail to stzał w stopę kon­wer­sji. Jeżeli klient zaufa waszej stro­nie, to będzie na niej robić zakupy. Jednym ze spo­so­bów na zdo­by­cie zaufa­nia jest ofe­ro­wa­nie szcze­gó­ło­wych danych kontaktowych.
  10. Upraszczajcie...   Tworzenie skle­pów inter­ne­to­wych, to nie jed­no­ra­zowe dzia­ła­nie, a pro­ces cią­gły. Przede wszyst­kim uprasz­czaj­cie nawi­ga­cję. Potencjalni kupu­jący będą uży­wać tylko takiej nawi­ga­cji, którą łatwo zro­zu­mieją. Takiej która pro­wa­dzi ich z punktu A do punktu B bez zbęd­nych cere­gieli. To bar­dzo ważne, aby mogli prze­glą­dać ofertę szybko i wygod­nie. A następ­nie przyj­ży­cie się resz­cie ele­men­tów. Za każ­dym spoj­rze­niem znaj­dzie­cie coś co da się powie­dzieć, zro­bić pro­ściej. Proste jest mądre i sku­teczne! Powodzenia.


  Odkryj ukryte zyski po doko­na­niu transakcji.

  profesjonalny-sklep-internetowy

  Gdy klient waszego sklepu zre­ali­zuje zamó­wie­nie, powi­nien szybko uzy­skać potwier­dze­nie zakupu na podany przez sie­bie adres e-mail. Większość takich potwier­dzeń zawiera numer zamó­wie­nia, zaku­pione przed­mioty, e-mail firmy, numer tele­fonu i kon­takt za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych.
  Większość firm nie umiesz­cza w nich nato­miast lin­ków do swo­jej strony. Jeżeli wasz e-sklep ma jakieś tre­ści, może­cie zasta­no­wić się nad doda­niem do potwier­dzeń zakupu bane­rów z nowo­ściami (fil­mami edu­ka­cyj­nymi, postami na blogu, a nawet kupo­nami zniż­ko­wymi).

  Wiele stron zarzą­dza zamó­wie­niami w sieci. Klienci widzą swoje zamó­wie­nia, ich sta­tus i numer, pod któ­rym mogą śle­dzić prze­syłkę w fir­mie dostaw­czej.

  Większość firm wysyła także e-mail w momen­cie wysła­nia zamó­wie­nia. E-mail ten zawiera prze­wi­dy­waną datę dostar­cze­nia prze­syłki, jej zawar­tość, numer prze­syłki nadany przez firmę dostaw­czą i podzię­ko­wa­nia firmy z jej danymi kontaktowymi.

  1 – 2 tygo­dnie po zamó­wie­niu

  Po około dwóch tygo­dniach po zło­że­niu zamó­wie­nia, kie­row­nik ds. obsługi klienta powi­nien oso­bi­ście prze­słać e-mail do klienta z zapy­ta­niem doty­czą­cym reali­za­cji zamó­wie­nia. Zwykle mile widziane jest coś takiego:

  „Szanowna Pani/Szanowny Panie, chcę oso­bi­ście podzię­ko­wać za zamó­wie­nie zło­żone [data]. Będę wdzięczny Pani/Pana za opi­nię na temat zamó­wie­nia, dzięki któ­rej będziemy wie­dzieć, czy jakiś ele­ment jego reali­za­cji wymaga poprawy. Może Pan/Pani prze­słać opi­nie na mój adres e-mail, zadzwo­nić do mnie, a nawet skon­tak­to­wać się za pośred­nic­twem Twittera. Jeszcze raz dzię­kuję za zło­że­nie zamó­wie­nia.

  Dobrym pomy­słem jest sper­so­na­li­zo­wa­nie takiego e-maila. Możecie wspo­mnieć o pro­ble­mach, o któ­rych już wie­cie, i być może dodać też coś na temat naj­waż­niej­szych celów, jakie firma chce reali­zo­wać, jeśli cho­dzi klien­tów. Jeżeli sprze­da­je­cie jedze­nie dla dzieci, może­cie napi­sać „Mamy nadzieję, że waszemu malu­chowi posma­kuje [nazwa pro­duktu] i mamy nadzieję, że spodo­bała się wam wygoda zwią­zana z zaku­pami w sieci!”. Nawet, jeżeli nie otrzy­ma­cie zbyt wielu odpo­wie­dzi, to i tak otwie­ra­cie furtkę na opi­nie klien­tów, co nigdy nie jest złe.

  2-3 mie­siące po zamó­wie­niu

  Jeżeli w ciągu kliku mie­sięcy klient nie zło­żył kolej­nego zamó­wie­nia, może­cie zapy­tać o powód w e-mailu i prze­słać kod raba­towy. Tego typu wzór e-maila powi­nien wystar­czyć:

  „Szanowna Pani/Szanowny Panie, Zauważyliśmy, że w ciągu ostat­nich kilku mie­sięcy nie skła­dała Pani/nie skła­dał Pan u nas żad­nych zamó­wień. Czy widziała Pani/widział Pan naszą naj­now­szą ofertę [wstaw link] i naj­now­sze tre­ści [wstaw link]? Chcielibyśmy zachę­cić Panią/Pana do ponow­nych zaku­pów ofe­ru­jąc kupon raba­towy na 10% zniżki. Przy następ­nym zamó­wie­niu wystar­czy wpi­sać [wstaw kod kuponu], a od cał­ko­wi­tej kwoty zakupu auto­ma­tycz­nie zosta­nie odjęte 10%. Proszę się jed­nak spie­szyć, kod traci waż­ność po trzech tygo­dniach. Jeżeli nie skła­dała Pani/nie skła­dał Pan zamó­wie­nia z powodu jakie­goś pro­blemu, który możemy roz­wią­zać, pro­szę mnie o tym powia­do­mić. Wystarczy zadzwo­nić, wysłać e-mail lub wia­do­mość na Twitterze.

  W zależ­no­ści od waszej branży, war­tość kuponu raba­to­wego może być mniej­sza lub więk­sza, a jego ter­min waż­no­ści dłuż­szy lub krót­szy. Prowadzenie e-sklepu nie jest łatwe. Wymaga cią­głych powtó­rzeń, bycia na bie­żąco z naj­now­szymi i naj­lep­szymi pro­duk­tami, a także kon­ku­ro­wa­nia z Amazonem, co jest nie­ma­łym wyzwa­niem. Mam nadzieję, że te porady pomogą wam zdo­być nie­wielką przewagę.

  Przyszłość stron e-commerce: Najważniejsze wska­zówki
  doty­czące „SEO”, czyli wyso­kich pozy­cji w Google.

  jak-zrobic-sklep-internetowy

  Google ogła­sza nie­uchronne zmiany w uak­tu­al­nie­niach doty­czą­cych stron e-commerce. Słuchając Matta Cuttsa, głów­nego czło­wieka od wyszu­ki­wa­rek w Google’u, zdo­by­wamy infor­ma­cje, które są cenne dla przy­szło­ści mar­ke­tingu wyszu­ki­wa­nia. Tak więc zmiany nad­cho­dzą… znowu! W tym roku wpro­wa­dzone zosta­nie uak­tu­al­nie­nie doty­czące „jako­ści han­dlow­ców ponie­waż nie chcemy, aby niskiej jako­ści sklepy poja­wiały się wysoko w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia”. Co to ozna­cza?

  Nie tylko sprze­daż – wasza strona e-commerce powinna też być źró­dłem infor­ma­cji! Macie złote moż­li­wo­ści doty­czące con­tent mar­ke­tingu, by udzie­lać ludziom rad. Udostępnienia na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych – ludzie roz­ma­wia­jący o waszych pro­duk­tach na stro­nach spo­łecz­no­ścio­wych, przy­pi­na­jący je na por­talu Pintrest, tagu­jący je itp. z pew­no­ścią przy­czy­nią się do wyż­szej pozy­cji w ran­kingu. Jeżeli wielu ludzi poleci was w róż­nych miej­scach w związku z jakimś kon­kret­nym pro­duk­tem, boty to wychwycą i wezmą pod uwagę w algo­ryt­mie wyszu­ki­wa­nia! To naprawdę zaawan­so­wana technologia!

  Moim skrom­nym zda­niem okre­śle­nie „SEO” zaczyna umie­rać. Ta branża tak bar­dzo się zmie­niła (na lep­sze) w ciągu ostat­nich kilku lat, że by zna­leźć się wysoko w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia Google, musi­cie pro­wa­dzić aktywną dzia­łal­ność, a to ozna­cza obec­ność na jak naj­więk­szej licz­bie plat­form inter­ne­to­wych, a nawet nie tylko obec­ność, ale także aktyw­ność i pre­zen­to­wa­nie war­to­ści dla użyt­kow­ni­ków Internetu i klientów.

  Pierwsze kroki. Czyli od czego roz­po­cząć działalność?

  To prawda, że wiele rze­czy naj­le­piej zro­bisz samemu, jed­nak ist­nieje wiele kwe­stii w któ­rych pomoc spe­cja­li­stów będzie nie­zbędna. Jesteśmy tu by Ci pomóc. Jeśli zamie­rzasz otwo­rzyć nowy sklep inter­ne­towy, zapy­taj nas o bez­płatną i nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę. Napisz, lub zadzwoń. 660 970 980. Zapraszamy!

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Wydarzenia
  cykliczne
  Powtarzające się wyda­rze­nia kreują poczu­cie przy­na­leż­no­ści, trwałe zain­te­re­so­wa­nie i wyczekiwanie.
  Na co cze­kają i co wspo­mi­nają Twoi użyt­kow­nicy? (Poza zapla­no­wa­nymi prze­rwami tech­nicz­nymi)

  Czy ist­nieją jakieś regu­larne, powta­rza­jące się wyda­rze­nia, które wszy­scy lubią? Wiele gier dla dzieci wyko­rzy­stuje struk­turę nar­ra­cji do two­rze­nia wyda­rzeń – dla­czego by nie wypró­bo­wać tego samego w apli­ka­cjach biz­ne­so­wych i ogól­no­do­stęp­nych stro­nach? Przemyśl, w jaki spo­sób wszy­scy użyt­kow­nicy lub grupy mogliby polu­bić powta­rza­jące się doświadczenia.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Donald Trump
  CEO Trump Organization.
  Prawdziwy Amerykański
  Multimiliarder i showman.
  Otrzymaj ofertę