Poznaj ekspertów od pozycjonowania, których powinieneś słuchać w 2013 roku.

Przeczytaj najcenniejszą poradę, jaką można otrzymać rozpoczynając działania SEO.

  • Poznaj-ekspertow-od-pozycjonowania
Co znajdziesz w artykule

  Jeśli wła­śnie ukoń­czy­łeś pracę nad nową stroną i zaczy­nasz odkry­wać mecha­nikę pozy­cjo­no­wa­nia, w wyszu­ki­war­kach nie mogłeś tra­fić lepiej!

  Zaprosiliśmy praw­dziwe gwiazdy pol­skiej sceny SEO do podzie­le­nia się naj­cen­niej­szą poradą, którą powi­nien otrzy­mać począt­ku­jący przed­się­biorca inter­ne­towy. Najpierw zdo­bądź dar­mową wie­dzę, za którą wiel­kie firmy płacą im wiel­kie pie­nią­dze, a potem zacznij śle­dzić każ­dego z nich!

  6 Wspaniałych. Zwykli ludzie i nie­zwy­kłe umiejętności.

  Wielu ludzi z branży okre­śla rok 2013 rokiem dywer­sy­fi­ka­cji. Względne bez­pie­czeń­stwo i odpor­ność na kary ozna­czają dywer­sy­fi­ka­cję dosłow­nie wszyst­kiego – źró­deł lin­ków, rodzaju lin­ków, ancho­rów itp., itd.

  Poprosiliśmy więc popro­si­li­śmy przy­ja­ciół
  i cenio­nych przez nas ludzi z branży o to, aby w pro­stych myślach spró­bo­wali zapro­wa­dzić począt­ku­ją­cym choć tro­chę ładu w tym całym cha­osie.
  Nie narzu­ca­li­śmy tematu, a jed­nak wypo­wie­dzi uzu­peł­niły się same.

  Czy wiesz, że…
  W nie­pew­nej przy­szło­ści doty­czą­cej pozy­cjo­no­wa­nia możesz być pewny jed­nego. Cała ta zabawa z roku na rok będzie coraz bar­dziej skomplikowana.

  Choć przy­ję­li­śmy alfa­be­tyczną hie­rar­chię, to każda z tych myśli jest naprawdę ważna. To zaawan­so­wany arty­kuł, dla począt­ku­ją­cych odbior­ców. Nie popeł­nij więc błędu i nie prze­czy­taj go jed­nym tchem! Warto zatrzy­mać się na chwilke przy każ­dej z tych myśli, gdyż pomimo pro­steg brzmie­nia są one wyni­kiem doświad­cze­nia zbie­ra­nego przez dłu­gie lata. Gdybym to ja miał dziś roz­po­cząć przy­godę z pozy­cjo­no­wa­niem, zaczął­bym wła­śnie od słu­cha­nia tych ludzi. Powodzenia!

  Łukasz Borchmann – Rainfox

  Łukasz Borchmann
  Rainfox

  Bądź kry­tycz­nym pio­nie­remBez względu na to, jakie auto­ry­tety stoją za danym poglą­dem
  – zwe­ry­fi­kuj go oso­bi­ście.

  Wokół pozy­cjo­no­wa­nia naro­sło wiele mitów, któ­rych ist­nie­niu sprzyja nie­do­sko­nała meto­do­lo­gia testów oraz trzy­ma­nie ich szcze­gó­łów w tajem­nicy, unie­moż­li­wia­jące powtó­rze­nie i zwe­ry­fi­ko­wa­nie bada­nia.

  Poglądy oparte wyłącz­nie na prze­czu­ciu i logice pozo­staw bran­żom, w któ­rych war­to­ścio­wej wie­dzy nie uzy­skuje się metodą inży­nie­rii wstecz­nej. Techniki bazu­jące na spraw­dzo­nym przez sie­bie kon­cep­cie wyko­rzy­staj do wypra­co­wa­nia nowych, własnych.

  I pamię­taj nigdy, prze­nigdy...
  Nie zapo­mi­naj o sta­ty­stycz­nie praw­do­po­dob­nej ilo­ści cha­osu, ponie­waż
  w warun­kach rze­czy­wi­stych nie zda­rzają się sytu­acje idealne.

  Piotr Cichosz – Shpyo

  Optymalizacja strony to nie
  jed­no­ra­zowa
  akcja

  Wiele osób myśli, że jak zmieni tytuł strony, doda opis strony w meta tagach do obraz­ków <img /> wrzuci odpo­wiedni tekst do alt i title, wrzuci kilka Hx, to będzie cała opty­ma­li­za­cja strony, która zagwa­ran­tuje pierw­szą pozy­cję. Tak nie­stety nie jest.

  Optymalizacja strony to nie jest jed­no­ra­zowy strzał. Przypomina raczej pod­ry­wa­nie faj­niej dzioł­chy, o któ­rej względy musisz się sta­rać. Trzeba kom­bi­no­wać, co się sta­nie jak zro­bię tak,
  a co, jak w inny spo­sób. Cały czas trzeba się starać.

  Piotr Cichosz
  Seo Ninja Blog

  I pamię­taj nigdy, prze­nigdy...
  Nie opty­ma­li­zuj strony dla sztuki. Optymalizację robi się pod kon­kretne słowa
  klu­czowa. Chcesz pode­rwać tą dziew­czynę, czy tylko do niej wzdychać?

  Karol Dziedzic

  Dobry link to ten, który oprócz zwięk­sze­nia ruchu na Twojej stro­nie przy­czyni się do wzro­stu kon­wer­sji!

  Na linki musisz zasłu­żyć, poka­zu­jąc, że jesteś eks­per­tem w swo­jej branży oraz two­rząc świetny con­tent.

  I pamię­taj nigdy, prze­nigdy...
  Nie ufaj fir­mie, która nie chce poka­zać Ci, jakie linki dla Ciebie pozy­skuje, ani co dokład­nie dla Ciebie robi w sieci!

  Paweł Gontarek – Zgred

  Pozycjonowanie jest niczym wino ... im star­sze, tym lep­sze!

  Pozycjonowanie to wyzwa­nie dla cier­pli­wo­ści. Mówi się „tem­pus fugit, aeter­ni­tas manet” - czas ucieka, wiecz­ność pozo­staje - i ta wła­śnie wiecz­ność jest celem dla pozy­cjo­nera. Właściwie dobrana, opra­co­wana i wdro­żona stra­te­gia pozy­cjo­no­wa­nia strony połą­czona z cier­pli­wym budo­wa­niem pozy­cji powo­duje, że ser­wis klienta będzie dosko­nale widoczny w wyszu­ki­war­kach. Będzie tam „na wiecz­ność”.

  I pamię­taj nigdy, prze­nigdy...
  Nigdy nie popa­daj w rutynę ...
  (bo rutyna dopad­nie Ciebie)

  Paweł Gontarek
  Blog Zgreda

  Paweł Rabinek – xRadar

  Paweł Rabinek
  Rabinek.pl

  Dobre
  pozy­cjo­no­wa­nie
  musi przy­no­sić korzyść, a nie tylko wyso­kie pozy­cje


  Dobór odpo­wied­nich fraz do pozy­cjo­no­wa­nia - to jest począ­tek całego pro­cesu i wiele firm popeł­nia tutaj błąd. Będąc nawet na naj­wyż­szych pozy­cjach, ale na nie­wła­ściwe frazy, pozy­cjo­no­wa­nie nie przy­nie­sie fir­mie real­nych korzy­ści poza wąt­pliwą satys­fak­cją.

  Wybierając frazy do pozy­cjo­no­wa­nia, czy to samo­dziel­nie czy z pomocą agen­cji SEO, należy zasta­no­wić się dokład­nie nad dwoma aspek­tami: w jakim celu pozy­cjo­nuję stronę oraz czy użyt­kow­nik znaj­dzie u mnie to, czego szukał.

  Cel – określ jasno, co chcesz osią­gnąć. Czy potrze­bu­jesz więk­szej sprze­daży (sklep inter­ne­towy), nowych zamó­wień (strona fir­mowa), a może potrzebny jest więk­szy ruch (blog, por­tal)? Użytkownik – czy po wpi­sa­niu frazy i wej­ściu na Twoją stronę, fak­tycz­nie znaj­dzie to czego szu­kał? Od tych dwóch rze­czy: cel i użyt­kow­nik, zacznij dobór fraz lub roz­mowę z agen­cją SEO.

  I pamię­taj nigdy, prze­nigdy...
  nie zaprze­sta­waj pozy­cjo­no­wa­nia – kon­ku­ren­cja nie śpi!

  Łukasz Rajzer

  Nie wybie­raj SEO przez
  pry­zmat ceny, lecz zain­te­re­so­wa­nia Twoim biz­ne­sem.

  Podstawą dla każ­dego przed­się­biorcy szu­ka­ją­cego pro­fi­tów w inter­ne­cie powinno być zro­zu­mie­nie mecha­ni­zmów rzą­dzą­cych zacho­wa­niami inter­nau­tów i wyszu­ki­wa­rek. Niby to dużo, ale i tak naj­więk­szy kło­pot spra­wia wybór tych, któ­rzy zamie­niają wyszu­ki­warki w nie­za­wod­nych han­dlow­ców pra­cu­ją­cych bez prze­rwy w każ­dej sekun­dzie całego roku. Decydując się na mar­ke­ting
  wyszu­ki­war­kowy dla swo­jego
  biz­nesu, na pewno chcemy
  osią­gnąć kon­kretne cele.

  Łukasz Rajzer
  Serpstat.pl

  Tu radził­bym nie wybie­rać SEO przez pry­zmat ceny, lecz zain­te­re­so­wa­nia Twoim biz­ne­sem. Uważam, że dobry SEO powi­nien Cię wyspo­wia­dać i poznać moż­li­wie wszyst­kie tajem­nice Twojej dzia­łal­no­ści, powi­nien znać plany roz­woju i wie­dzieć co chcesz robić jutro, za mie­siąc czy w 2015 roku. To pozwoli roz­po­cząć budo­wa­nie wła­ści­wej stra­te­gii obec­no­ści w sieci – zauwa­żal­nej, sku­tecz­nej i trwałej.

  I pamię­taj nigdy, prze­nigdy...
  nie prze­sta­waj udo­sko­na­lać swo­jej stra­te­gii obec­no­ści w inter­ne­cie,
  bo ten ewo­lu­uje w każ­dej sekundzie.

  Pierwsza zasada SEO: nie pole­gaj wyłącz­nie na SEO!

  W dzi­siej­szych cza­sach każda firma, która nie ma kulo­od­por­nego planu awa­ryj­nego
  na wypa­dek wypad­nię­cia z indek­sów, powinna czuć się zagro­żona.
  Gdybym to ja miał dać Ci ama­tor­ską poradę jako wła­ści­ciel biz­nesu, zapro­po­no­wał­bym Ci, abyś sku­pił się na tym co umiesz robić naj­le­piej, powie­rza­jąc kwe­stie SEO wła­ści­wym oso­bom. Oczywiście możesz robić to sam, ale musisz pamię­tać, jaka jest natura tej dziedziny.

  Pozycjonowania nie można
  się nauczyć raz a dobrze.
  Można tylko się go uczyć.

  Dlatego przed­się­biorcą inter­ne­to­wym pozo­stają dwa wyj­ścia. Albo wstę­pują do klubu, godząc się na wiecz­nie dez­akak­tu­ali­zu­jącą się naukę, albo znaj­dują wła­ści­wych part­ne­rów do dzia­ła­nia. Bez względu na to, którą drogę wybie­rzesz, na Twoim miej­scu podą­żał­bym za każ­dym z Tych ludzi.

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Rywalizacja
  Kiedy dzie­limy to samo śro­do­wi­sko, będziemy dążyć do zdo­by­cia rze­czy, któ­rymi nie można się podzielić.
  Jak ludzie mogą kon­ku­ro­wać, by zyskać uwagę, lub zasoby w Twoim sys­te­mie?

  Konkurencja bywa łatwo nad­uży­wana, jed­nak pozo­staje wspa­nia­łym mecha­ni­zmem do zapew­nie­nia bodź­ców do samo­do­sko­na­le­nia. W zależ­no­ści od naszych celów, kon­ku­ren­cja może mieć miej­sce wśród poje­dyn­czych osób lub grup.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę