Poznaj ekspertów od pozycjonowania, których powinieneś słuchać w 2013 roku.

Przeczytaj najcenniejszą poradę, jaką można otrzymać rozpoczynając działania SEO.

Co znajdziesz w artykule

  Jeśli wła­śnie ukoń­czy­łeś pra­cę nad nową stro­ną i zaczy­nasz odkry­wać mecha­ni­kę pozy­cjo­no­wa­nia, w wyszu­ki­war­kach nie mogłeś tra­fić lepiej!

  Zaprosiliśmy praw­dzi­we gwiaz­dy pol­skiej sce­ny SEO do podzie­le­nia się naj­cen­niej­szą pora­dą, któ­rą powi­nien otrzy­mać począt­ku­ją­cy przed­się­bior­ca inter­ne­to­wy. Najpierw zdo­bądź dar­mo­wą wie­dzę, za któ­rą wiel­kie fir­my pła­cą im wiel­kie pie­nią­dze, a potem zacznij śle­dzić każ­de­go z nich!

  6 Wspaniałych. Zwykli ludzie i niezwykłe umiejętności.

  Wielu ludzi z bran­ży okre­śla rok 2013 rokiem dywer­sy­fi­ka­cji. Względne bez­pie­czeń­stwo i odpor­ność na kary ozna­cza­ją dywer­sy­fi­ka­cję dosłow­nie wszyst­kie­go – źró­deł lin­ków, rodza­ju lin­ków, ancho­rów itp., itd.

  Poprosiliśmy więc popro­si­li­śmy przy­ja­ciół
  i cenio­nych przez nas ludzi z bran­ży o to, aby w pro­stych myślach spró­bo­wa­li zapro­wa­dzić począt­ku­ją­cym choć tro­chę ładu w tym całym cha­osie.
  Nie narzu­ca­li­śmy tema­tu, a jed­nak wypo­wie­dzi uzu­peł­ni­ły się same.

  Czy wiesz, że…
  W nie­pew­nej przy­szło­ści doty­czą­cej pozy­cjo­no­wa­nia możesz być pew­ny jed­ne­go. Cała ta zaba­wa z roku na rok będzie coraz bar­dziej skom­pli­ko­wa­na.

  Choć przy­ję­li­śmy alfa­be­tycz­ną hie­rar­chię, to każ­da z tych myśli jest napraw­dę waż­na. To zaawan­so­wa­ny arty­kuł, dla począt­ku­ją­cych odbior­ców. Nie popeł­nij więc błę­du i nie prze­czy­taj go jed­nym tchem! Warto zatrzy­mać się na chwil­ke przy każ­dej z tych myśli, gdyż pomi­mo pro­steg brzmie­nia są one wyni­kiem doświad­cze­nia zbie­ra­ne­go przez dłu­gie lata. Gdybym to ja miał dziś roz­po­cząć przy­go­dę z pozy­cjo­no­wa­niem, zaczął­bym wła­śnie od słu­cha­nia tych ludzi. Powodzenia!

  Łukasz Borchmann – Rainfox

  Łukasz Borchmann
  Rainfox

  Bądź kry­tycz­nym pio­nie­remBez wzglę­du na to, jakie auto­ry­te­ty sto­ją za danym poglą­dem
  – zwe­ry­fi­kuj go oso­bi­ście.

  Wokół pozy­cjo­no­wa­nia naro­sło wie­le mitów, któ­rych ist­nie­niu sprzy­ja nie­do­sko­na­ła meto­do­lo­gia testów oraz trzy­ma­nie ich szcze­gó­łów w tajem­ni­cy, unie­moż­li­wia­ją­ce powtó­rze­nie i zwe­ry­fi­ko­wa­nie bada­nia.

  Poglądy opar­te wyłącz­nie na prze­czu­ciu i logi­ce pozo­staw bran­żom, w któ­rych war­to­ścio­wej wie­dzy nie uzy­sku­je się meto­dą inży­nie­rii wstecz­nej. Techniki bazu­ją­ce na spraw­dzo­nym przez sie­bie kon­cep­cie wyko­rzy­staj do wypra­co­wa­nia nowych, wła­snych.

  I pamię­taj nigdy, prze­nig­dy...
  Nie zapo­mi­naj o sta­ty­stycz­nie praw­do­po­dob­nej ilo­ści cha­osu, ponie­waż
  w warun­kach rze­czy­wi­stych nie zda­rza­ją się sytu­acje ide­al­ne.

  Piotr Cichosz – Shpyo

  Optymalizacja stro­ny to nie
  jed­no­ra­zo­wa
  akcja

  Wiele osób myśli, że jak zmie­ni tytuł stro­ny, doda opis stro­ny w meta tagach do obraz­ków <img /> wrzu­ci odpo­wied­ni tekst do alt i title, wrzu­ci kil­ka Hx, to będzie cała opty­ma­li­za­cja stro­ny, któ­ra zagwa­ran­tu­je pierw­szą pozy­cję. Tak nie­ste­ty nie jest.

  Optymalizacja stro­ny to nie jest jed­no­ra­zo­wy strzał. Przypomina raczej pod­ry­wa­nie faj­niej dzioł­chy, o któ­rej wzglę­dy musisz się sta­rać. Trzeba kom­bi­no­wać, co się sta­nie jak zro­bię tak,
  a co, jak w inny spo­sób. Cały czas trze­ba się sta­rać.

  Piotr Cichosz
  Seo Ninja Blog

  I pamię­taj nigdy, prze­nig­dy...
  Nie opty­ma­li­zuj stro­ny dla sztu­ki. Optymalizację robi się pod kon­kret­ne sło­wa
  klu­czo­wa. Chcesz pode­rwać tą dziew­czy­nę, czy tyl­ko do niej wzdy­chać?

  Karol Dziedzic

  Dobry link to ten, któ­ry oprócz zwięk­sze­nia ruchu na Twojej stro­nie przy­czy­ni się do wzro­stu kon­wer­sji!

  Na lin­ki musisz zasłu­żyć, poka­zu­jąc, że jesteś eks­per­tem w swo­jej bran­ży oraz two­rząc świet­ny con­tent.

  I pamię­taj nigdy, prze­nig­dy...
  Nie ufaj fir­mie, któ­ra nie chce poka­zać Ci, jakie lin­ki dla Ciebie pozy­sku­je, ani co dokład­nie dla Ciebie robi w sie­ci!

  Paweł Gontarek – Zgred

  Pozycjonowanie jest niczym wino ... im star­sze, tym lep­sze!

  Pozycjonowanie to wyzwa­nie dla cier­pli­wo­ści. Mówi się „tem­pus fugit, aeter­ni­tas manet” - czas ucie­ka, wiecz­ność pozo­sta­je - i ta wła­śnie wiecz­ność jest celem dla pozy­cjo­ne­ra. Właściwie dobra­na, opra­co­wa­na i wdro­żo­na stra­te­gia pozy­cjo­no­wa­nia stro­ny połą­czo­na z cier­pli­wym budo­wa­niem pozy­cji powo­du­je, że ser­wis klien­ta będzie dosko­na­le widocz­ny w wyszu­ki­war­kach. Będzie tam „na wiecz­ność”.

  I pamię­taj nigdy, prze­nig­dy...
  Nigdy nie popa­daj w ruty­nę ...
  (bo ruty­na dopad­nie Ciebie)

  Paweł Gontarek
  Blog Zgreda

  Paweł Rabinek – xRadar

  Paweł Rabinek
  Rabinek.pl

  Dobre
  pozy­cjo­no­wa­nie
  musi przy­no­sić korzyść, a nie tyl­ko wyso­kie pozy­cje


  Dobór odpo­wied­nich fraz do pozy­cjo­no­wa­nia - to jest począ­tek całe­go pro­ce­su i wie­le firm popeł­nia tutaj błąd. Będąc nawet na naj­wyż­szych pozy­cjach, ale na nie­wła­ści­we fra­zy, pozy­cjo­no­wa­nie nie przy­nie­sie fir­mie real­nych korzy­ści poza wąt­pli­wą satys­fak­cją.

  Wybierając fra­zy do pozy­cjo­no­wa­nia, czy to samo­dziel­nie czy z pomo­cą agen­cji SEO, nale­ży zasta­no­wić się dokład­nie nad dwo­ma aspek­ta­mi: w jakim celu pozy­cjo­nu­ję stro­nę oraz czy użyt­kow­nik znaj­dzie u mnie to, cze­go szu­kał.

  Cel – określ jasno, co chcesz osią­gnąć. Czy potrze­bu­jesz więk­szej sprze­da­ży (sklep inter­ne­to­wy), nowych zamó­wień (stro­na fir­mo­wa), a może potrzeb­ny jest więk­szy ruch (blog, por­tal)? Użytkownik – czy po wpi­sa­niu fra­zy i wej­ściu na Twoją stro­nę, fak­tycz­nie znaj­dzie to cze­go szu­kał? Od tych dwóch rze­czy: cel i użyt­kow­nik, zacznij dobór fraz lub roz­mo­wę z agen­cją SEO.

  I pamię­taj nigdy, prze­nig­dy...
  nie zaprze­sta­waj pozy­cjo­no­wa­nia – kon­ku­ren­cja nie śpi!

  Łukasz Rajzer

  Nie wybie­raj SEO przez
  pry­zmat ceny, lecz zain­te­re­so­wa­nia Twoim biz­ne­sem.

  Podstawą dla każ­de­go przed­się­bior­cy szu­ka­ją­ce­go pro­fi­tów w inter­ne­cie powin­no być zro­zu­mie­nie mecha­ni­zmów rzą­dzą­cych zacho­wa­nia­mi inter­nau­tów i wyszu­ki­wa­rek. Niby to dużo, ale i tak naj­więk­szy kło­pot spra­wia wybór tych, któ­rzy zamie­nia­ją wyszu­ki­war­ki w nie­za­wod­nych han­dlow­ców pra­cu­ją­cych bez prze­rwy w każ­dej sekun­dzie całe­go roku. Decydując się na mar­ke­ting
  wyszu­ki­war­ko­wy dla swo­je­go
  biz­ne­su, na pew­no chce­my
  osią­gnąć kon­kret­ne cele.

  Łukasz Rajzer
  Serpstat.pl

  Tu radził­bym nie wybie­rać SEO przez pry­zmat ceny, lecz zain­te­re­so­wa­nia Twoim biz­ne­sem. Uważam, że dobry SEO powi­nien Cię wyspo­wia­dać i poznać moż­li­wie wszyst­kie tajem­ni­ce Twojej dzia­łal­no­ści, powi­nien znać pla­ny roz­wo­ju i wie­dzieć co chcesz robić jutro, za mie­siąc czy w 2015 roku. To pozwo­li roz­po­cząć budo­wa­nie wła­ści­wej stra­te­gii obec­no­ści w sie­ci – zauwa­żal­nej, sku­tecz­nej i trwa­łej.

  I pamię­taj nigdy, prze­nig­dy...
  nie prze­sta­waj udo­sko­na­lać swo­jej stra­te­gii obec­no­ści w inter­ne­cie,
  bo ten ewo­lu­uje w każ­dej sekun­dzie.

  Pierwsza zasada SEO: nie polegaj wyłącznie na SEO!

  W dzi­siej­szych cza­sach każ­da fir­ma, któ­ra nie ma kulo­od­por­ne­go pla­nu awa­ryj­ne­go
  na wypa­dek wypad­nię­cia z indek­sów, powin­na czuć się zagro­żo­na.
  Gdybym to ja miał dać Ci ama­tor­ską pora­dę jako wła­ści­ciel biz­ne­su, zapro­po­no­wał­bym Ci, abyś sku­pił się na tym co umiesz robić naj­le­piej, powie­rza­jąc kwe­stie SEO wła­ści­wym oso­bom. Oczywiście możesz robić to sam, ale musisz pamię­tać, jaka jest natu­ra tej dzie­dzi­ny.

  Pozycjonowania nie moż­na
  się nauczyć raz a dobrze.
  Można tyl­ko się go uczyć.

  Dlatego przed­się­bior­cą inter­ne­to­wym pozo­sta­ją dwa wyj­ścia. Albo wstę­pu­ją do klu­bu, godząc się na wiecz­nie dez­akak­tu­ali­zu­ją­cą się naukę, albo znaj­du­ją wła­ści­wych part­ne­rów do dzia­ła­nia. Bez wzglę­du na to, któ­rą dro­gę wybie­rzesz, na Twoim miej­scu podą­żał­bym za każ­dym z Tych ludzi.

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Autorytet
  Chcemy podą­żać za lide­ra­mi i korzy­stać
  z rad uzna­nych auto­ry­te­tów
  Do pew­ne­go stop­nia wszy­scy szu­ka­my porad i wska­zó­wek. Jak two­ja stro­na kie­ru­je ludź­mi?

  Czy to doświad­cze­nie doda­je im pew­no­ści sie­bie? Czy w apli­ka­cji ist­nie­ją opcje, któ­re mogą być zro­bio­ne na pozio­mie pro­jek­tu w imie­niu użyt­kow­ni­ków? Czy w nie­pew­nej lub nowej prze­strze­ni znaj­du­je się for­mal­ny auto­ry­tet (lub mar­ka), któ­ra ma doda­wać ludziom pew­no­ści sie­bie?

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Prawdziwy geniusz w dziedzinie
  marketingu. Właściciel
  Ogilvy&Mather.
  Otrzymaj ofertę