Projektowanie skutecznej strony dla branży Sportowej.

Po pierw­sze speł­nić ocze­ki­wa­nia
Jak zwy­cię­żyć w Internecie? Pokaż to, co chcą widzieć fani, spon­so­rzy i media. Daj im to łatwo zna­leźć. Strona Internetowa klubu pił­kar­skiego, dru­żyny, czy zawod­nika ma funk­cję nie tylko infor­ma­cyjną, ale także repre­zen­ta­cyjną i spo­łeczną. Mało tego, w nie­któ­rych przy­pad­kach speł­nia też rolę sklepu z gadże­tami i tablicy ogło­szeń. Jak pogo­dzić to wszystko i nie dopro­wa­dzić do cha­osu? Zobacz czym się kie­ru­jemy, by stwo­rzyć dla Ciebie naj­lep­szy pro­jekt strony internetowej.

Projekty stron - naj­pierw audyt

Po pierw­sze obser­wu­jemy jak wygląda sytu­acja w bie­żą­cej chwili. Jaki jest aktu­alny lay­out strony? Czy strona inter­ne­towa w ogóle już ist­nieje? Co się w niej ludziom podoba? Co drażni i znie­chęca? Dzięki sta­ran­nemu audy­towi, zba­da­niu potrzeb i okre­śle­niu ocze­ki­wań, możemy przejść do wypra­co­wy­wa­nia naj­bar­dziej pożą­da­nego roz­wią­za­nia. Projekt strony inter­ne­to­wej musi uwzględ­niać wiele czyn­ni­ków i przy tym wszyst­kim być efektowny.

Przykłady stron - rywa­li­za­cja na boisku, wtór­ność w Internecie

Inspirację zaczerp­nij z tego, co naj­waż­niej­sze w Twojej dys­cy­pli­nie sportu. Najlepsze strony www to takie, które poka­zują ducha rywa­li­za­cji i piękno dys­cy­pliny, o jakiej trak­tują. Pokaż też czym wyjąt­ko­wym wyróż­niasz się od kon­ku­ren­cyj­nych klu­bów, zawod­ni­ków, dru­żyn. Twoi fani doce­nią te, drobne cza­sami, nie­po­wta­rzalne cechy, z któ­rymi chcesz, by Cię koja­rzono. A za fanami pójdą media. Za nimi zaś - spon­so­rzy. Nie ma nic złego w inspi­ro­wa­niu się dobrymi roz­wią­za­niami. Lecz róż­nica na pozio­mie zmiany koloru i gra­fiki w tle to już nie­mal faul!

Tworzenie stron fair play - ory­gi­nal­ność sie opłaca

Graj czy­sto. Także, jeśli cho­dzi o pro­jekt strony inter­ne­to­wej. Kto się wyróż­nia, ten zwy­cięża w inter­ne­to­wej otchłani. Przyciągaj „nie­stoc­kową” oprawą gra­ficzną, odpo­wied­nio wyeks­po­no­wa­nym godłem, logo, czy umiesz­czoną w intry­gu­ją­cym kon­tek­ście wła­sną podo­bi­zną. Znaczenie mają nawet czcionki. Bez względu na wynik ostat­niego meczu, czy zawo­dów - dobry pro­jekt strony www zawsze pokaże Twoją zwy­cię­ską twarz.

Oswoić tech­no­lo­gię
- odpo­wie­dzialne two­rze­nie stron

Współczesna, strona www zwią­zana ze spor­tem musi speł­niać bar­dzo wiele wymo­gów. Nie cho­dzi tylko o kom­pa­ty­bil­ność z kil­koma prze­glą­dar­kami, ale o dzie­siątki roz­dziel­czo­ści, które musi obsłu­gi­wać. Responsive Web Design, któ­rym się kie­ru­jemy, pozwala na opty­malne wyświe­tla­nie się strony inter­ne­to­wej nie tylko na moni­to­rze kom­pu­tera, ale także na smart fonach i table­tach. Każdy pro­jekt strony inter­ne­to­wej two­rzymy z uwzględ­nie­niem współ­cze­snych i prze­wi­dy­wa­nych moż­li­wo­ści tech­no­lo­gicz­nych. Naszym klien­tom powta­rzamy z peł­nym prze­ko­na­niem: mobile first. To zna­czy, że zawsze zale­camy opra­co­wy­wa­nie wszel­kich zmian od roz­wią­zań dla urzą­dzeń mobil­nych. Od kilku lat popu­lar­ność smart fonów i table­tów wzra­sta lawi­nowo i nic nie wska­zuje na to, by trend miał się odwrócić.

Miejsce dla Twoich fanów

Niedocenienie ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych może się skoń­czyć wize­run­kową kata­strofą. Dobry pro­jekt spor­to­wej strony inter­ne­to­wej musi uwzględ­nić odpo­wied­nie miej­sce na tzw. social plu­gins. Kontakt z inter­nau­tami za pośred­nic­twem Facebooka, Twittera, czy Pintresta powi­nien być mak­sy­mal­nie uła­twiony. A może masz lub potrze­bu­jesz forum? W zależ­no­ści od Twoich potrzeb, odpo­wiedź na głos spo­łecz­no­ści wpa­su­jemy ide­al­nie do cha­rak­teru dzia­łal­no­ści. Warto uczy­nić to tak, by har­mo­ni­zo­wało z kolo­ry­styką, budową i spe­cy­fiką ser­wisu www.

Jeden naj­lep­szy projekt

Projektowanie strony musi zatem uwzględ­niać dzie­siątki tech­no­lo­gii, prze­glą­da­rek, urzą­dzeń i stan­dar­dów. A także to, że użyt­kow­nik będzie się po niej poru­szał nie tylko przy pomocy myszy, ale rów­nież scrol­lu­jąc pal­cem. Znaczenie ma każdy szcze­gół: wiel­kość but­to­nów nawi­ga­cyj­nych, roz­miesz­cze­nie ele­men­tów, kolory czcio­nek i czy­tel­ność poszcze­gól­nych ele­men­tów. Architektura infor­ma­cji musi uwzględ­niać zarówno este­tykę strony www, jak i jej zada­nia - także sku­tecz­ność konwertowania.

Skuteczność inte­li­gent­nego two­rze­nia
- naj­lep­sze pro­jekty stron

Nieustannie dowia­du­jemy się nowych, coraz uży­tecz­niej­szych rze­czy o przy­zwy­cza­je­niach użyt­kow­ni­ków. Dzięki temu wycho­dzimy naprze­ciw ich ocze­ki­wa­niom, two­rząc przy­ja­zne pro­jekty stron. Co to zna­czy przy­ja­zne? To zna­czy takie, gdzie wszystko jest na swoim miej­scu. Wzrok wędruje w pierw­szej kolej­no­ści w miej­sce, które jest naj­waż­niej­sze z punktu widze­nia klienta. A nawi­ga­cja jest tak przy­jemna, że użyt­kow­nik zostaje na takiej stro­nie www dłużej.

Cel - zwięk­szyć konwersję

Najlepsze strony spor­towe umoż­li­wiają połą­cze­nie nie­zbęd­nych funk­cji z przej­rzy­stym lay­outem i bogac­twem łatwo dostęp­nych tre­ści. Jest wiele spo­so­bów na two­rze­nie stron, lecz kie­ro­wa­nie się nie­oczy­wi­stymi zasa­dami, pozwo­liło nam na osią­ga­nie dla naszych klien­tów wyraź­nych, spo­rych wzro­stów kon­wer­sji. Znamy wagę dba­nia o pozor­nie błahe ele­menty. Kontrast, kom­po­zy­cja, kolory, kie­runki roz­cho­dze­nia się infor­ma­cji, widocz­ność naj­waż­niej­szych ele­men­tów - to tylko nie­które z fila­rów suk­cesu pro­jektu strony inter­ne­to­wej, które bez­po­śred­nio wpły­wają na kon­wer­sję. Przetestowaliśmy to wszystko, zba­da­li­śmy, wycią­gnę­li­śmy wnio­ski i prze­li­czy­li­śmy. Znamy się na dorę­cza­niu efektów.

Najlepiej, gdy pro­jekty stron wyko­nują pasjonaci.

Nie ama­to­rzy i nie „stu­denci ostat­nich lat”. Najlepsze pro­jekty stron biorą się ze zna­jo­mo­ści spraw­dzo­nych roz­wią­zań, w połą­cze­niu z odwagą wdra­ża­nia inno­wa­cji. Na początku jest jed­nak Twoja odwaga i potrzeba zmiany. Naszym zada­niem jest sku­tecz­nie zre­ali­zo­wać Twoje cele w Internecie. I to spra­wia nam ogromną frajdę. Zapytaj nas o bez­płatną ofertę przy­go­to­wa­nia strony dla Ciebie. Jesteśmy tu by Ci pomóc. Zadzwoń 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ograniczony dostęp
W natu­ralny spo­sób pożą­damy rze­czy, które są postrze­gane jako eks­klu­zywne lub nale­żące do wybranych.
W grach, by kre­ować wyłącz­ność i nagra­dzać bie­głość wyko­rzy­stuje się poziomy.

Niektóre strony, czy obszary na stro­nie mogą być dostępne tylko dla jej człon­ków (lub tych któ­rzy „zapra­co­wali” na dostęp). „Dostęp” może się rów­nież odno­sić do uzy­ska­nia moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z opcji lub narzę­dzi, które nie są dostępne domyślnie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę