Projektowanie skutecznej strony dla branży Sportowej.

Po pierw­sze speł­nić ocze­ki­wa­nia
Jak zwy­cię­żyć w Internecie? Pokaż to, co chcą widzieć fani, spon­so­rzy i media. Daj im to łatwo zna­leźć. Strona Internetowa klu­bu pił­kar­skie­go, dru­ży­ny, czy zawod­ni­ka ma funk­cję nie tyl­ko infor­ma­cyj­ną, ale tak­że repre­zen­ta­cyj­ną i spo­łecz­ną. Mało tego, w nie­któ­rych przy­pad­kach speł­nia też rolę skle­pu z gadże­ta­mi i tabli­cy ogło­szeń. Jak pogo­dzić to wszyst­ko i nie dopro­wa­dzić do cha­osu? Zobacz czym się kie­ru­je­my, by stwo­rzyć dla Ciebie naj­lep­szy pro­jekt stro­ny inter­ne­to­wej.

Projekty stron - najpierw audyt

Po pierw­sze obser­wu­je­my jak wyglą­da sytu­acja w bie­żą­cej chwi­li. Jaki jest aktu­al­ny lay­out stro­ny? Czy stro­na inter­ne­to­wa w ogó­le już ist­nie­je? Co się w niej ludziom podo­ba? Co draż­ni i znie­chę­ca? Dzięki sta­ran­ne­mu audy­to­wi, zba­da­niu potrzeb i okre­śle­niu ocze­ki­wań, może­my przejść do wypra­co­wy­wa­nia naj­bar­dziej pożą­da­ne­go roz­wią­za­nia. Projekt stro­ny inter­ne­to­wej musi uwzględ­niać wie­le czyn­ni­ków i przy tym wszyst­kim być efek­tow­ny.

Przykłady stron - rywalizacja na boisku, wtórność w Internecie

Inspirację zaczerp­nij z tego, co naj­waż­niej­sze w Twojej dys­cy­pli­nie spor­tu. Najlepsze stro­ny www to takie, któ­re poka­zu­ją ducha rywa­li­za­cji i pięk­no dys­cy­pli­ny, o jakiej trak­tu­ją. Pokaż też czym wyjąt­ko­wym wyróż­niasz się od kon­ku­ren­cyj­nych klu­bów, zawod­ni­ków, dru­żyn. Twoi fani doce­nią te, drob­ne cza­sa­mi, nie­po­wta­rzal­ne cechy, z któ­ry­mi chcesz, by Cię koja­rzo­no. A za fana­mi pój­dą media. Za nimi zaś - spon­so­rzy. Nie ma nic złe­go w inspi­ro­wa­niu się dobry­mi roz­wią­za­nia­mi. Lecz róż­ni­ca na pozio­mie zmia­ny kolo­ru i gra­fi­ki w tle to już nie­mal faul!

Tworzenie stron fair play - oryginalność sie opłaca

Graj czy­sto. Także, jeśli cho­dzi o pro­jekt stro­ny inter­ne­to­wej. Kto się wyróż­nia, ten zwy­cię­ża w inter­ne­to­wej otchła­ni. Przyciągaj „nie­stoc­ko­wą” opra­wą gra­ficz­ną, odpo­wied­nio wyeks­po­no­wa­nym godłem, logo, czy umiesz­czo­ną w intry­gu­ją­cym kon­tek­ście wła­sną podo­bi­zną. Znaczenie mają nawet czcion­ki. Bez wzglę­du na wynik ostat­nie­go meczu, czy zawo­dów - dobry pro­jekt stro­ny www zawsze poka­że Twoją zwy­cię­ską twarz.

Oswoić technologię
- odpowiedzialne tworzenie stron

Współczesna, stro­na www zwią­za­na ze spor­tem musi speł­niać bar­dzo wie­le wymo­gów. Nie cho­dzi tyl­ko o kom­pa­ty­bil­ność z kil­ko­ma prze­glą­dar­ka­mi, ale o dzie­siąt­ki roz­dziel­czo­ści, któ­re musi obsłu­gi­wać. Responsive Web Design, któ­rym się kie­ru­je­my, pozwa­la na opty­mal­ne wyświe­tla­nie się stro­ny inter­ne­to­wej nie tyl­ko na moni­to­rze kom­pu­te­ra, ale tak­że na smart fonach i table­tach. Każdy pro­jekt stro­ny inter­ne­to­wej two­rzy­my z uwzględ­nie­niem współ­cze­snych i prze­wi­dy­wa­nych moż­li­wo­ści tech­no­lo­gicz­nych. Naszym klien­tom powta­rza­my z peł­nym prze­ko­na­niem: mobi­le first. To zna­czy, że zawsze zale­ca­my opra­co­wy­wa­nie wszel­kich zmian od roz­wią­zań dla urzą­dzeń mobil­nych. Od kil­ku lat popu­lar­ność smart fonów i table­tów wzra­sta lawi­no­wo i nic nie wska­zu­je na to, by trend miał się odwró­cić.

Miejsce dla Twoich fanów

Niedocenienie ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych może się skoń­czyć wize­run­ko­wą kata­stro­fą. Dobry pro­jekt spor­to­wej stro­ny inter­ne­to­wej musi uwzględ­nić odpo­wied­nie miej­sce na tzw. social plu­gins. Kontakt z inter­nau­ta­mi za pośred­nic­twem Facebooka, Twittera, czy Pintresta powi­nien być mak­sy­mal­nie uła­twio­ny. A może masz lub potrze­bu­jesz forum? W zależ­no­ści od Twoich potrzeb, odpo­wiedź na głos spo­łecz­no­ści wpa­su­je­my ide­al­nie do cha­rak­te­ru dzia­łal­no­ści. Warto uczy­nić to tak, by har­mo­ni­zo­wa­ło z kolo­ry­sty­ką, budo­wą i spe­cy­fi­ką ser­wi­su www.

Jeden najlepszy projekt

Projektowanie stro­ny musi zatem uwzględ­niać dzie­siąt­ki tech­no­lo­gii, prze­glą­da­rek, urzą­dzeń i stan­dar­dów. A tak­że to, że użyt­kow­nik będzie się po niej poru­szał nie tyl­ko przy pomo­cy myszy, ale rów­nież scrol­lu­jąc pal­cem. Znaczenie ma każ­dy szcze­gół: wiel­kość but­to­nów nawi­ga­cyj­nych, roz­miesz­cze­nie ele­men­tów, kolo­ry czcio­nek i czy­tel­ność poszcze­gól­nych ele­men­tów. Architektura infor­ma­cji musi uwzględ­niać zarów­no este­ty­kę stro­ny www, jak i jej zada­nia - tak­że sku­tecz­ność kon­wer­to­wa­nia.

Skuteczność inteligentnego tworzenia
- najlepsze projekty stron

Nieustannie dowia­du­je­my się nowych, coraz uży­tecz­niej­szych rze­czy o przy­zwy­cza­je­niach użyt­kow­ni­ków. Dzięki temu wycho­dzi­my naprze­ciw ich ocze­ki­wa­niom, two­rząc przy­ja­zne pro­jek­ty stron. Co to zna­czy przy­ja­zne? To zna­czy takie, gdzie wszyst­ko jest na swo­im miej­scu. Wzrok wędru­je w pierw­szej kolej­no­ści w miej­sce, któ­re jest naj­waż­niej­sze z punk­tu widze­nia klien­ta. A nawi­ga­cja jest tak przy­jem­na, że użyt­kow­nik zosta­je na takiej stro­nie www dłu­żej.

Cel - zwiększyć konwersję

Najlepsze stro­ny spor­to­we umoż­li­wia­ją połą­cze­nie nie­zbęd­nych funk­cji z przej­rzy­stym lay­outem i bogac­twem łatwo dostęp­nych tre­ści. Jest wie­le spo­so­bów na two­rze­nie stron, lecz kie­ro­wa­nie się nie­oczy­wi­sty­mi zasa­da­mi, pozwo­li­ło nam na osią­ga­nie dla naszych klien­tów wyraź­nych, spo­rych wzro­stów kon­wer­sji. Znamy wagę dba­nia o pozor­nie bła­he ele­men­ty. Kontrast, kom­po­zy­cja, kolo­ry, kie­run­ki roz­cho­dze­nia się infor­ma­cji, widocz­ność naj­waż­niej­szych ele­men­tów - to tyl­ko nie­któ­re z fila­rów suk­ce­su pro­jek­tu stro­ny inter­ne­to­wej, któ­re bez­po­śred­nio wpły­wa­ją na kon­wer­sję. Przetestowaliśmy to wszyst­ko, zba­da­li­śmy, wycią­gnę­li­śmy wnio­ski i prze­li­czy­li­śmy. Znamy się na dorę­cza­niu efek­tów.

Najlepiej, gdy projekty stron wykonują pasjonaci.

Nie ama­to­rzy i nie „stu­den­ci ostat­nich lat”. Najlepsze pro­jek­ty stron bio­rą się ze zna­jo­mo­ści spraw­dzo­nych roz­wią­zań, w połą­cze­niu z odwa­gą wdra­ża­nia inno­wa­cji. Na począt­ku jest jed­nak Twoja odwa­ga i potrze­ba zmia­ny. Naszym zada­niem jest sku­tecz­nie zre­ali­zo­wać Twoje cele w Internecie. I to spra­wia nam ogrom­ną fraj­dę. Zapytaj nas o bez­płat­ną ofer­tę przy­go­to­wa­nia stro­ny dla Ciebie. Jesteśmy tu by Ci pomóc. Zadzwoń 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Niespodzianka
W trak­cie codzien­nych czyn­no­ści nasz mózg pobu­dza­ny jest przez nowe i nie­ocze­ki­wa­ne odkry­cia.
Czy w zapla­no­wa­nych przez Ciebie doświad­cze­niach są jakieś małe nie­spo­dzian­ki?

„Niespodzianką” może być nowy doda­tek lub odmia­na od codzien­no­ści, jak na przy­kład inne sfor­mu­ło­wa­nie w komu­ni­ka­cie z proś­bą o potwier­dze­nie danych lub zmia­na obraz­ka na zna­jo­mej stro­nie. Rozważ też, jak przy­cią­gnąć uwa­gę ludzi odcho­dząc od ocze­ki­wa­nych wzor­ców usta­lo­nych przez inne stro­ny lub poprzez doświad­cze­nia nie­za­leż­ne od Twojej stro­ny.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę