10 wielkich trendów w projektowaniu blogów i 10 przykładów najbardziej kreatywnych.

Prezentujemy przykłady, które wykraczają poza standardy. Ocenę zostawiamy Tobie.

  • Kreatywne-blogi
Co znajdziesz w artykule

  Zastanawiasz się, dla­czego nie­które blogi mają setki lojal­nych fanów i dzie­siątki pozy­tyw­nych komen­ta­rzy pod każ­dym postem, pod­czas gdy inne świecą pust­kami, i to pomimo widocz­nych wysił­ków ich auto­rów? W tym arty­kule poznasz nowo­cze­sne trendy w pro­jek­to­wa­niu blo­gów, dowiesz się, na co zwra­cać uwagę pod­czas blo­go­wa­nia i poznasz blogi, które podzi­wia cały świat.

  Kreatywne, cie­kawe blogi.
  Powiedz mi co piszesz, a powiem Ci kim jesteś...

  Jeszcze do nie­dawna lide­rami inter­ne­to­wej popu­lar­no­ści były tematy zwią­zane z ero­tyką i plot­kami. Świat zdaje się doj­rze­wać w szyb­kim tem­pie dziś cie­kawe blogi zna­czą co innego. Zdetronizowany Perez Hilton szybko spada z pie­de­stału ustę­pu­jąc miej­sca takim „mądra­lom” jak: The Huffington Post, Boing Boing czy Techcrunch.

  Prowadzisz blog i chcesz poznać wspólne cechy tych blo­gów, które stały się lide­rami? Koniecznie zapo­znaj się z owoc­nymi wskazówkami.

  Czy wiesz, że…
  PEREZ HILTON - był naj­po­pu­lar­niej­szym blo­giem świata. Całkiem nie­źle jak na kate­go­rię Pudelka. Świat zaczął jed­nak mądrzeć...

  A-B-C blo­go­wa­nia, które przy­ciąga tysiące wier­nych fanów.

  Tytuł Tytuł może stwo­rzyć lub znisz­czyć post na blogu. Wpływa na to, jak (i czy) znaj­duje się on w wyszu­ki­war­kach inter­ne­to­wych i na stro­nach spo­łecz­no­ścio­wych. Bez dobrego tytułu nikt nie zapo­zna się nawet z naj­lep­szą tre­ścią. Dowiedz się, jak stwo­rzyć dobry tytuł tutaj.

  Obraz Mówi się, że jeden obraz wart jest tysiąc słów. To prawda. Obrazki mają taką siłę prze­kazu, któ­rej nie mają słowa – wyko­rzy­staj je. W Owocnych nie wyko­rzy­stu­jemy obraz­ków w każ­dym poście na blogu, jed­nak zauwa­ży­li­śmy, że gdy to robimy, rośnie ilość klik­nięć w posty w czyt­niku kana­łów rss.

  FormatLudzie nie czy­tają zawar­to­ści dostęp­nych online w ten sam spo­sób, co zawar­to­ści dostęp­nych w innych mediach. Internetowi czy­tel­nicy mają skłon­ność do ska­no­wa­nia tre­ści. Jeśli umie­ścimy w postach wizu­alne sygnały, które przy­cią­gną wzrok, zauwa­żymy, że ludzie będą dłu­żej spę­dzać czas przy naszych postach.

  OryginalnośćNajlepsza lek­cja, jaką kie­dy­kol­wiek otrzy­ma­łam jako blo­gerka? Była taka, że ludzi przy­cią­gają ci, któ­rzy mówią to, co myślą; ci, któ­rzy mają coś wyjąt­ko­wego do powie­dze­nia i mówią to w kre­atywny i świeży spo­sób. Jeśli powiemy to, co mówią inni, w ten sam spo­sób, co inni, to nie­mal mamy gwa­ran­cję, że zosta­niemy w dużym stop­niu zignorowani.

  Zasady pro­jek­to­wa­nia blo­gów. 
  Poznaj 5 mega­tren­dów naj­cie­kaw­szych blo­gów na świecie.

  Trend 1: Minimalizm

  Gdzie mniej zna­czy dużo więcej.

  Oszczędne gra­ficz­nie roz­wią­za­nia, wbrew pozo­rom, potra­fią być naj­trud­niej­sze do zapro­jek­to­wa­nia. Gdy ele­men­tów przy­cią­ga­ją­cych uwagę jest nie­wiele, każdy działa z podwójną siłą. Kluczowe jest zacho­wa­nie wol­nej prze­strzeni, liter­nic­two i sta­ranny dobór - nie­wielu - zdjęć.

  minimalistyczny-blog-1
  minimalistyczny-blog-2
  minimalistyczny-blog-3

  Trend 2: Kolaże

  Indywidualnie dopa­so­wane wycinki.

  Taki styl może przy­jąć dowolną formę zależ­nie od tema­tyki bloga. Najczęściej jest to swo­bodne połą­cze­nie zdjęć, liter i gra­fiki, two­rzące odpo­wiedni kli­mat i dające wra­że­nie np. tablicy ogło­szeń bądź twór­czego bała­ganu na stole.

  blogi-kolaze-1
  blogi-kolaze-2
  blogi-kolaze-3

  Trend 3: Ręczne ilustracje

  Obrazy, które mogą mówić więcej...

  Odręczne rysunki lub ilu­stra­cje to spraw­dzony spo­sób na przy­cią­gnię­cie uwagi. Zależnie od cha­rak­teru bloga, mogą to być żar­to­bliwe komiksy albo praw­dziwe dzieła sztuki.
  W ich tre­ści można prze­ka­zać dodat­kowe prze­sła­nie, ale już samym wyglą­dem wiele mówią o oso­bo­wo­ści autora.

  blogi-ilustracje-1
  blogi-ilustracje-2
  blogi-ilustracje-3

  Trend 4: Siatka (Grid)

  Proste roz­wią­za­nie na upo­rząd­ko­wy­wa­nie chaosu

  Blogi oparte na siatce nie­wi­docz­nych, pomoc­ni­czych linii orga­ni­zu­ją­cych całą treść to dosko­nałe roz­wią­za­nie, gdy blog zawiera dużo infor­ma­cji. Odpowiednio prze­my­ślana makieta pozwala na osią­gnię­cie spój­no­ści i przej­rzy­sto­ści infor­ma­cji. Nie jest też ogra­ni­cze­niem dla dobrze rozu­mia­nej kreatywności.

  blogi-siatka-1
  blogi-siatka-2
  blogi-siatka-3

  Trend 5: Oparty o typografię

  Znacznie wię­cej, niż ładne fonty.

  Również dla­tego, że tak mało blo­ge­rów zdaje sobie z tego sprawę, wyko­rzy­sta­nie dopra­co­wa­nego liter­nic­twa pozwala na zdy­stan­so­wa­nie inter­ne­to­wej kon­ku­ren­cji. To nie tylko kwe­stia este­tyki — taki blog rów­nież o wiele łatwiej się czyta.

  blogi-typografia-1
  blogi-typografia-2
  blogi-typografia-3

  10 przy­kła­dów dobrze zapro­jek­to­wa­nych blo­gów,
  które podzi­wia cały świat. Czyli cie­kawe blogi w praktyce.

  Francuski blog o magicz­nych sztucz­kach. Wnętrze napawa tajem­ni­czo­ścią – w końcu to sklep z magią. Bardzo cie­kawa oprawa gra­ficzna. Ciekawie ude­ko­ro­wane boczne menu i karty. Wszystko ład­nie pięk­nie, ale naj­waż­niej­sza jest treść, która w tym przy­padku spo­rzą­dzana jest po mistrzow­sku – i o to chyba chodziło.

  Blog Joe’a Lifrieriego – arty­sty pla­styka i pro­gra­mi­sty z New Jersey. Jak przy­stało na arty­stę, jego blog jest małym dzie­łem sztuki. W tym przy­padku zawar­tość tre­ściowa bloga nie liczy się tak bar­dzo, jak jego wygląd, który naprawdę budzi sza­cu­nek dla autora. Blog jest nie­zwy­kle przej­rzy­sty i przy­jemny dla oka (bar­dzo cie­ka­wie połą­czona kolorystyka).

  Dokąd leci współ­cze­sna muzyka? Moc tego bloga tkwi w jego zawar­to­ści. Tycho, czyli kre­atyw­ność Scotta Hansena (autora bloga, arty­stę, kom­po­zy­tora nowych brzmień) oraz czte­rech innych osób, które poma­gają mu współ­two­rzyć ISO50, two­rząc eks­pe­ry­men­talną muzykę i gra­fikę. Ciekawe eks­pe­ry­menty i dosko­nałe efekty.

  Kim i Jo, dwie dziew­czyny, które nigdy się nie spo­tkały. Jedna z Australii, druga z Kanady. Obie zafa­scy­no­wane pro­jek­to­wa­niem wnętrz, razem pro­wa­dzą jeden, bar­dzo inspi­ru­jący blog, który ma już nie­mal 700 stron. Do każ­dego wpisu mają sporo komen­ta­rzy. Często foto­gra­fie wystro­jów, zna­le­zione przez nich w sieci, są inspi­ra­cją dla setek osób. Brawo, dro­gie panie!

  Dwa nie­za­leżne blogi nowo­żeń­ców na jed­nej stro­nie! Na zakoń­cze­nie bar­dzo przy­jemny blog, pro­wa­dzony przez pewną parę. Jest on może nieco infan­tylny (kolo­ry­styka – nie­bie­ska część dla niego, różowa dla niej) i nie zawiera zbyt cie­ka­wych czy prak­tycz­nych infor­ma­cji, ale aku­rat w tym przy­padku chcie­li­by­śmy wyróż­nić go za pomysł i wykonanie.

  Na górę
  Tworzymy świetne
  strony internetowe uwielbiane przez ludzi i Google
  Wyceń za darmo
  Kontrast
  Skanując nowe infor­ma­cje wizu­alne, nie­świa­do­mie przy­cią­gani jeste­śmy do rze­czy, które odróżniają się od otoczenia.
  Na czym mają się sku­piać ludzie? Wykorzystaj kolory, roz­miary, kształty i inne ele­menty pro­jektu, by stwo­rzyć wizu­alny kon­trast.

  Subtelny ruch na sta­tycz­nej stro­nie może przy­cią­gnąć uwagę ludzi. Kontrast można też stwo­rzyć za pomocą czasu (porów­naj nie­re­gu­larne powia­do­mie­nia e-mailem z codzien­nymi powia­do­mie­niami) lub za pomocą nie­zwy­kłej lub nie­spo­dzie­wa­nej treści.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Richard Branson
  Właściciel ponad 400 różnych
  przedsiębiorstw o wspólnej
  marce. Virgin.
  Otrzymaj ofertę