Fajne strony www. Wzory i przykłady. Ciekawe strony internetowe, które warto znać.

Co roku poja­wiają się nowe trendy w pro­jek­to­wa­niu stron www spo­wo­do­wane postę­pem tech­no­lo­gicz­nym. Fajne strony www, nie są dziś tym samym czym były wczo­raj. Poprzez wpro­wa­dze­nie CSS3 i HTML5 pro­jek­to­wa­nie bar­dzo się zmie­niło, a dzięki jQu­ery i róż­nym narzę­dziom do mini­ma­li­za­cji, strony stały się nie­wia­ry­god­nie szyb­kie, wziąw­szy pod uwagę obsłu­gi­waną przez nie ilość kodu.

W arty­ku­łach na temat faj­nych stron inter­ne­to­wych czę­sto nad­uży­wane jest słowo nowo­cze­sność, jed­nak nowo­cze­sność sprzed kliku mie­sięcy nie jest już taka nowo­cze­sna. W tym roku jej przed­sta­wi­cie­lami są ładne pro­ejkty respon­sywne, które dopa­so­wują się płyn­nie do urzą­dze­nia na któ­rym są wyświe­tlane. Duże tła stwo­rzone z foto­gra­fii, prze­zro­czy­stość CSS, pła­skie pro­jekty stron (flat design) albo mini­ma­li­styczne prze­wi­ja­nie w nie­skoń­czo­ność, pro­jek­to­wa­nie na pełen ekran (ful­l­screen typo­gra­phy), ani­ma­cje CSS3 i kilka innych.

5 faj­nych stron www,
które zwy­cię­żają w kon­kur­sach kreatywności.

fajne-strony-country-of-harvest
 
fajne-strony-edpr
 
fajne-strony-escape-flight
 
fajne-strony-rdio
 
fajne-strony-sony
 

Istnieje tylko jeden spo­sób na zapro­jek­to­wa­nie faj­nej strony.

Nie ma jed­nej odpo­wie­dzi, na pyta­nie jak zapro­jek­to­wać fajną stronę inter­ne­tową. Najskuteczniejsze ser­wisy powstają dzięki infor­ma­cją zwrot­nym z tego jak użyt­kow­nicy reagują na nasze hipo­tezy. Tylko przy­glą­da­nie się dzia­ła­niu użyt­kow­ni­ków w prak­tyce pozwala, nie­ustan­nie ulep­szać pro­jekt i sta­wać się lide­rem w branży.


“Każda decy­zja odno­śnie pro­jektu strony
to tylko hipo­teza. Jedynie testy na doce­lo­wych
użyt­kow­ni­kach dają wła­ściwe odpo­wie­dzi”Układ każ­dej faj­nej strony WWW, kolory na stro­nie, czcionka i gra­fiki (lub ich brak) sta­no­wią o róż­nicy mię­dzy suk­ce­sem (niski wskaź­nik odrzu­ceń i wyjść, wysoka kon­wer­sja) a porażką (wysoki wskaź­nik odrzu­ceń, niska war­tość sprze­daży). Oto 10 pro­stych wska­zó­wek jak popra­wić design waszej strony internetowej.

Buduj wra­że­nie marki, któ­rej warto zaufać.

fajne-strony-www

Opracujcie pro­fe­sjo­nalne logo i umieść­cie je na stro­nie. Logo jest bar­dzo ważną czę­ścią marki, upew­nij­cie się więc, że jest widoczne na stro­nie. Użyjcie gra­fiki o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści, która powinna zna­leźć się w lewym gór­nym rogu każ­dej pod­strony.

Dobrze jest też w logo umie­ścić link do strony głów­nej. Pomaga to odwie­dza­ją­cym w nawi­ga­cji na każ­dej faj­nej stro­nie internetowej.

Nawigacja powinna być intuicyjna.

"Standardowo, główne opcje nawi­ga­cji umiesz­czone są w pozio­mym pasku [menu] na górze strony". Drugorzędne opcje powinny zna­leźć się pod głów­nym paskiem nawi­ga­cji lub po lewej stro­nie w for­mie tzw. paska bocz­nego. Dlaczego intu­icyjna nawi­ga­cja jest tak ważna? "Jeżeli użyt­kow­nik nie będzie mógł cze­goś zna­leźć to pra­wie pewne, że raczej wyj­dzie ze strony, niż postara się zna­leźć, co gdzie jest." Więc zamiast umiesz­czać na górze strony linki do mniej waż­nych stron i infor­ma­cji, które odwo­dzą od akcji, lub głów­nych tre­ści, powinny się one zna­leźć "na dole strony w stopce".

Pozbądź się zbęd­nych elementów.

fajne-strony-internetowe

"Bardzo łatwo w dzi­siej­szych cza­sach zostać zbom­bar­do­wa­nym obra­zami, do tego stop­nia, że prze­sta­jemy prze­twa­rzać infor­ma­cje, gdy mamy do dys­po­zy­cji zbyt dużo opcji."

Aby zatrzy­mać odwie­dza­ją­cych na cie­ka­wej stro­nie inter­ne­to­wej „upew­nij­cie się, że na stro­nie nie ma rywa­li­zu­ją­cych ze sobą ele­men­tów “call to action” i wizu­al­nego nie­ładu, który odwraca uwagę odwie­dza­ją­cych od naj­waż­niej­szej czę­ści strony.” Aby jesz­cze bar­dziej obni­żyć poziom zaśmie­ce­nia „roz­waż­cie obni­że­nie liczby opcji i lin­ków w nagłówku i stopce strony. Dzięki temu przy­cią­gnie­cie uwagę do tych tre­ści, na któ­rych zależy wam najbardziej.

Akapity muszą być krótkie.

Na więk­szo­ści stron aka­pit to nie wię­cej niż 4 do 6 lini­jek tek­stu. Dłuższe, rzadko są czy­tane. Dajcie odwie­dza­ją­cym tro­chę prze­strzeni. „Pomiędzy aka­pi­tami powinno być wystar­cza­jąco dużo wol­nego miej­sca. Dzięki temu oglą­da­jący stronę lepiej przy­swoi wszyst­kie tre­ści, jakie ofe­ruje firma.

fajne-strony-zlaty-bazant

Odpowiedni układ strony i puste miej­sce spra­wią, że odwie­dza­jący sku­pią uwagę na tre­ściach i zapew­nią wła­ściwy prze­pływ użyt­kow­ni­ków. W sieci i na urzą­dze­niach mobil­nych ist­nieje dużo bodź­ców wizu­al­nych, co spra­wia, że mniej to tak naprawdę więcej.

Kolorystyka może ura­to­wać,
lub znisz­czyć pro­jekt każ­dej strony.

fajne-strony

Rozważnie korzy­staj­cie z kolo­rów. Użycie „sto­no­wa­nej palety kolo­ry­stycz­nej pomoże stwo­rzyć ele­gancki, czy­sty i nowo­cze­sny design strony.” Jest rów­nież zwo­len­ni­kiem mądrego uży­cia kolo­rów. Odrobina koloru na stro­nie – dla pod­kre­śle­nia nagłów­ków lub klu­czo­wych gra­fik – pomaga odwie­dza­ją­cym odna­leźć naj­waż­niej­sze tre­ści. Ważne jest też, by użyć palety, która dopeł­nia wasze logo i pasuje do innych mate­ria­łów mar­ke­tin­go­wych.
Dowiedz się wię­cej na temat zna­cze­nia kolo­rów w reklamie.

Fotografie muszą być wiarygodne.

Nauczyliśmy się wyczu­wać fałsz na odle­głość. Modele zamiast praw­dzi­wych pra­cow­ni­ków, nikogo dziś nie zmylą. Zainwestujcie w dobre, pro­fe­sjo­nalne zdję­cia. Odwiedzający są w sta­nie roz­po­znać ama­torsz­czy­znę w kilka sekund. Odniosą wtedy to samo wra­że­nie co do waszej strony. Twoja firma to nie ama­torsz­czy­zna. Pokaż to odwie­dza­ją­cym stronę inwe­stu­jąc w pro­fe­sjo­nalne foto­gra­fie, jeśli kie­ru­jesz swoją ofertę do dzieci, pole­camy usługi stu­dia foto­gra­fii dzie­cię­cej Akuku. To są rekla­mowe zdję­cia dzieci, które naprawdę robią wra­że­nie! Dobre zdję­cia „przy­cią­gają wzrok i dodają tek­stowi emo­cji.

Fotografie złej jako­ści lub takie, które nie mają nic wspól­nego z waszym prze­ka­zem są z dru­giej strony gor­sze niż brak jakich­kol­wiek obrazów.Bonusowa wska­zówka:
„jeżeli chce­cie przy­cią­gnąć uwagę do kon­kret­nego przy­ci­sku lub tre­ści, załącz zdję­cie patrzą­cej na nie osoby. Ludzkie twa­rze w natu­ralny spo­sób przy­cią­gają naszą uwagę – a kiedy widzimy, że twarz na coś spo­gląda, nasze oczy też tam podążają.”

Każda strona jest stroną lądo­wa­nia. (Landing Page)

fajna-strona

Zaprojektujcie każdą stronę jako stronę doce­lową. Większość cie­ka­wych stron WWW jest zapro­jek­to­wana w spo­sób, który zakłada, że użyt­kow­nik wcho­dzi przez stronę główną i dalej prze­gląda stronę.

W rze­czy­wi­sto­ści jed­nak, więk­szość wizyt zaczyna się na cie­ka­wej stro­nie, która nie jest stroną główną. Musicie więc zapro­jek­to­wać stronę tak, żeby odwie­dza­jący zna­lazł klu­czowe infor­ma­cje, nie­ważne przez jaką pod­stronę wejdzie.

RWD = Responsive Web design = Strona respon­sywna.
To klienci decy­dują jakim urzą­dze­niem patrzą na Twój biznes.

ciekawa-strona

Użyjcie respon­syw­nego desi­gnu, który auto­ma­tycz­nie dosto­so­wuje się do spo­sobu prze­glą­da­nia faj­nej strony www. „Responsywny design spra­wia, że strona dosto­suje się do roz­mia­rów prze­glą­darki. Jest to lep­sze roz­wią­za­nie niż osobna strona na każde urzą­dze­nie.” Co prze­kłada się na lep­sze wra­że­nia odwie­dza­ją­cych, jak twier­dzi Jayme Pretzloff, dyrek­tor mar­ke­tingu sie­cio­wego w Wixon Jewelers. A lep­sze wra­że­nia odwie­dza­ją­cych prze­kła­dają się na dłuż­szy czas spę­dzony na stro­nie i wyż­sze współ­czyn­niki kon­wer­sji.

Nie inwe­stuj w tech­no­lo­gię, które umarły. Zapomnij o Flashu. „Po czę­ści dzięki dys­pu­cie mię­dzy Adobe i Apple, dni Flasha jako stan­dardu stron inter­ne­to­wych dobie­gają końca, po co więc go wybie­rać, skoro w alter­na­ty­wie są roz­wią­za­nia bar­dziej przy­ja­zne użyt­kow­ni­kom i sieci? Użyjcie HTML5. „HTML5 zyskuje w sieci coraz więk­sze popar­cie, wypo­sa­żony jest w tekst dużo lep­szy dla prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych i funk­cjo­nuje na wielu popu­lar­nych sys­te­mach ope­ra­cyj­nych urzą­dzeń mobil­nych bez koniecz­no­ści pobie­ra­nia wtyczki. Czego nie można powie­dzieć o flashu.”

Rozważ zatrud­nie­nie profesjonalistów.

Czy wiesz, że więk­szość ludzi nie prze­wija w dół nawet faj­nych stron www? Dlatego sza­nuj gra­nice strony. Elementy typu call to action powinny zna­leźć się na górze strony, razem z nume­rem tele­fonu adre­sem e-mail (jeżeli chcesz, żeby klienci dzwo­nili, pisali maile). Takich ele­men­tów jest znacz­nie, znacz­nie wię­cej, dla­tego warto roz­wa­żyć współ­pracę z pro­fe­sjo­nalną firmą.

Jesteśmy tu by Ci pomóc. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę opra­co­wa­nia faj­nej strony dla Twoego biz­nesu. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980. Zapraszamy.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Rozpoznanie ponad
przypominanie
Łatwiej jest roz­po­znać rze­czy, któ­rych doświad­czy­li­śmy wcze­śniej niż przy­wo­ły­wać je z pamięci.
Opcje wie­lo­krot­nego wyboru lub te wyma­ga­jące jed­nego klik­nię­cia to dla ludzi łatwy spo­sób inte­rak­cji ze stroną.

Jeśli chcesz popro­sić ludzi o wymie­nie­nie rze­czy z pamięci, spró­buj uzu­peł­nić (lub zastą­pić) puste pola okre­ślo­nymi, loso­wymi wybo­rami, które będą mogły ich naprowadzić.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę