Nawyk samodyscypliny

Zaprogramuj wewnętrznego stróża.
The Now Habit
Autor: Neil Fiore

Dobra książ­ka z prze­my­śle­nia­mi i rada­mi na temat tego, jak poko­nać pro­kra­sty­na­cję.

Przez kil­ka dni mia­ła obser­wo­wać, kie­dy i dla­cze­go odkła­da rze­czy na póź­niej, by uświa­do­mić sobie, że jej sta­re poglą­dy praw­do­po­dob­nie dopro­wa­dzą ją do nega­tyw­nych sche­ma­tów. Gdy zauwa­ża­ła, że odda­je się pro­kra­sty­na­cji mia­ła uświa­da­miać sobie, że w ten spo­sób ucie­ka od wewnętrz­ne­go kon­flik­tu i lęków.

Dlaczego odkła­da­my rze­czy na potem: w ten spo­sób nagra­dza­my się tym­cza­so­wą ulgą od stre­su.

To obro­na przed stra­chem przed zwy­cię­stwem, któ­ra powstrzy­mu­je nas przed dawa­niem z sie­bie wszyst­kie­go.

Ci, któ­rzy czer­pią poczu­cie toż­sa­mo­ści z wie­lu dzie­dzin, są bar­dziej odpor­ni na poraż­kę w jed­nym z nich. Przykładowo, zawo­do­wy teni­si­sta będzie praw­do­po­dob­nie bar­dziej nie­za­do­wo­lo­ny z prze­gra­ne­go meczu niż ama­tor, dla któ­re­go tenis jest tyl­ko jed­nym z wie­lu zajęć wyko­ny­wa­nych w tygo­dniu.

Im bar­dziej zło­żo­na i zróż­ni­co­wa­na jest two­ja toż­sa­mość, tym mniej­sza szan­sa, że stres w jed­nym z jej obsza­rów wpę­dzi cię w depre­sję.

Sukces ozna­cza postęp w stro­nę rosną­cych wyma­gań.

Ukończenie okre­ślo­ne­go pro­jek­tu może pro­wa­dzić zarów­no do zysków, jak i strat.

Sprawdź, kie­dy i w jaki spo­sób odda­jesz się pro­kra­sty­na­cji.

Zapisuj czas, któ­ry poświę­casz na każ­de zaję­cie w cią­gu dnia.

Ponad godzi­nę zaj­mu­je ci „zebra­nie się” przed fak­tycz­nym roz­po­czę­ciem pra­cy. Jak zmie­nił­by się poziom two­jej wydaj­no­ści, gdy­byś z same­go rana zaczął od pil­ne­go pro­jek­tu, a nie od czy­ta­nia maili?

Wykorzystywanie dzien­ni­ka nawet tyl­ko w ogra­ni­czo­nym stop­niu dostar­czy ci waż­nych infor­ma­cji na temat sche­ma­tów pro­kra­sty­na­cji i wewnętrz­ne­go dia­lo­gu. Powinieneś zawrzeć w nim pod­sta­wo­we infor­ma­cje na temat tego, kie­dy odkła­da­łeś coś na póź­niej, co to było i jak bar­dzo było pil­ne, a tak­że swo­je prze­my­śle­nia i odczu­cia na temat zada­nia, powód pro­kra­sty­na­cji, jej rodzaj, pró­by zmniej­sze­nia nie­po­ko­ju i wyni­kłe z nich myśli i emo­cje.

Musisz być wyczu­lo­ny na rodza­je sytu­acji, w któ­rych pro­kra­sty­na­cja jest naj­bar­dziej praw­do­po­dob­na:

 • zada­nia wyma­ga­ją­ce sku­pie­nia się na szcze­gó­łach (przy­kład nr 1): wypeł­nia­nie PIT-u, pla­no­wa­nie budże­tu, porząd­ko­wa­nie doku­men­tów, sor­to­wa­nie danych sprze­da­żo­wych;
 • pra­ce domo­we (przy­kład nr 2): napra­wa drzwi, sprzą­ta­nie piw­ni­cy, porząd­ko­wa­nie biur­ka, malo­wa­nie sypial­ni;
 • wystą­pie­nia (przy­kład nr 3): wygło­sze­nie prze­mo­wy, pre­zen­ta­cja pro­duk­tu, poważ­na roz­mo­wa z pra­cow­ni­kiem;
 • duże lub zło­żo­ne pro­jek­ty (przy­kład nr 4): przy­go­to­wa­nie pozwu sądo­we­go, kam­pa­nii rekla­mo­wej lub pod­ręcz­ni­ka szko­le­nio­we­go.

Uczucia i nasta­wie­nie, któ­re wywo­łu­ją, powstrzy­mu­ją cię od efek­tyw­ne­go ukoń­cze­nia trud­nych zadań.

Przykłady:

 • ktoś zmu­sza cię do zro­bie­nia cze­goś wbrew two­jej woli, np. wypeł­nie­nia PIT-u w przy­kła­dzie nr 1 lub napra­wie­nia drzwi w przy­kła­dzie nr 2;
 • wła­sna pre­sja, by wystą­pie­nie było ide­al­ne, jak wygło­sze­nie prze­mo­wy w przy­kła­dzie nr 3;
 • strach przed popeł­nie­niem błę­du i kry­ty­ką, jak poja­wie­nie się w sądzie nie­przy­go­to­wa­nym w przy­kła­dzie nr 4.

Rozpoznaj oba­wy i pre­sję, któ­re zwy­kle koja­rzysz z okre­ślo­ny­mi pro­jek­ta­mi.

Często to ty sam pod­no­sisz poprzecz­kę zmie­nia­jąc pro­ste zada­nie w test wła­snej war­to­ści.

Często to ty sam mylisz wyko­na­nie zada­nia ze spraw­dzia­nem swo­ich umie­jęt­no­ści.

Sytuacja A: przejdź po solid­nie wyglą­da­ją­cej desce.

Sytuacja B: deska znaj­du­je się teraz 30 metrów nad zie­mią.

Sytuacja C: w budyn­ku pod­trzy­mu­ją­cym deskę z two­jej stro­ny wybuchł pożar! Po dru­giej stro­nie znaj­du­je się małe dziec­ko woła­ją­ce o pomoc.

Gdy poja­wia się pre­sja, spró­buj dzia­łać w sta­ry, spraw­dzo­ny spo­sób.

Zwróć uwa­gę, jak czę­sto ludzie suk­ce­su prze­ży­wa­ją kata­stro­fy i ban­kru­tu­ją. Człowiek, któ­ry osią­gnął suk­ces, czę­sto pono­si też poraż­kę i pod­no­si się z niej; czło­wie­ko­wi-poraż­ce nie uda­je się tyl­ko raz: gdy pozwa­la, by poraż­ka okre­śla­ła jego war­tość.

„Powinienem to zro­bić” takie zda­nia wyraź­nie mówią umy­sło­wi „nie chcę tego zro­bić, ale muszę się zmu­sić, by zro­bić to dla kogoś”.

„Powinienem” nie prze­ka­zu­je umy­sło­wi i cia­łu jasne­go obra­zu:

 • tego, co chcesz zro­bić,
 • kie­dy chcesz to zro­bić,
 • gdzie chcesz zacząć,
 • jak chcesz to zro­bić.

Skup się na wyni­kach, a nie na winie.

Dlatego, że sam pod­ją­łeś decy­zję o zro­bie­niu cze­goś, czyn­ność sta­je się łatwiej­sza, mniej bole­sna i szyb­ciej uda­je się ją ukoń­czyć. Ilekroć zła­piesz się na tym, że tra­cisz moty­wa­cję do wyko­na­nia pro­jek­tu, spójrz na cza­ją­ce się w two­im myśle­niu „muszę” i podej­mij decy­zję, że w tym momen­cie podej­miesz wyzwa­nie takie, jakim jest, a nie takie, jakie wyda­je ci się, że powin­no być – albo odpu­ścisz. To twój wybór.

Określenie „muszę” (ozna­cza­ją­ce „muszę, ale nie chcę”) spo­wo­du­je u cie­bie nie­zde­cy­do­wa­nie i poczu­cie repre­sjo­no­wa­nia („muszę, ale gdym miał wła­dzę, nie robił­bym tego”).

„To bar­dzo waż­ne. Ten pro­jekt musi zro­bić wra­że­nie na wszyst­kich. To duża szan­sa w moim życiu.” Im więk­sze i bar­dziej obez­wład­nia­ją­ce wyda­je się zada­nie, tym więk­sza jest chęć, by odło­żyć je na póź­niej.

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Efekt
pierwszeństwa
Dużo łatwiej przy­po­mi­na­my sobie pierw­sze i ostat­nie ele­men­ty listy.
Jaką kolej­ność mają pozy­cje na liście?

Jeśli klu­czo­we jest zapa­mię­ta­nie przez użyt­kow­ni­ków kon­kret­nych pozy­cji, niech naj­waż­niej­sze będą na począt­ku i na koń­cu listy. To roz­wią­za­nie moż­na zasto­so­wać w przy­pad­ku listy pozy­cji do zazna­cze­nia, cech pro­duk­tu, histo­rii fir­my – jakich­kol­wiek pod­stron z dłu­gą listą ele­men­tów.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę