tested-advertising-methods

Tested Advertising Methods


Autor: John Caples

John Caples – Ojciec rekla­mo­wej rewo­lu­cji, i jeden z pierw­szych ewan­ge­li­stów mie­rze­nia jej sku­tecz­no­ści, napi­sał książkę, która w swo­ich cza­sach była fun­da­men­tem wie­dzy o sku­tecz­nej rekla­mie. To aktu­alny rów­nież dziś, obo­wiąz­kowy kla­syk wśród pod­ręcz­ni­ków. Uczyli cię na lek­cjach pol­skiego, by pisać piękny wstęp przed każ­dym wypra­co­wa­niem? Zapomnij o tym! W rekla­mie to nie działa. A Co działa świet­nie? Sprawdź tu!

Reklama ma infor­mo­wać o pro­duk­cie i sprze­da­wać, a nie skła­niać do reflek­sji nad postę­pem cywi­li­za­cji. Jeżeli masz kogoś, kto nad­zo­ruje twoją pracę to dobrze. Taka osoba czę­sto ulep­szy twój tekst, usu­wa­jąc pate­tyczne wstawki, któ­rymi nie­stety czę­sto się roz­grze­wamy. Wtedy oka­zuje się, że war­to­ściowa treść poja­wia się w poło­wie. Gdy nie masz nikogo, kto może ci pomóc, odłóż tekst i zagląd­nij do niego na następny dzień, odświe­żysz myśli i dostrze­żesz nie­po­trzebne wątki.

Jak utrzy­mać zain­te­re­so­wa­nie? 6 pro­stych zasad.

 

1. Zasada przerywania


Na początku tek­stu rekla­mo­wego świet­nie spraw­dzają się “prze­ryw­niki”, czyli zaska­ku­jące, nowa­tor­skie zda­nia, prze­ła­mu­jące schematy.

Na przy­kład tekst dobrego arty­kułu w Reader`s Digest o dez­odo­ran­tach zaczy­nał się tak: Atrakcją dorocz­nych tar­gów che­micz­nych, które odbyły się mie­siąc temu w Nowym Jorku, była para skunk­sów w pla­sti­ko­wej klatce, inny przy­kład prze­ryw­nika: Choć ludzie myślą, że pin­gwiny wyglą­dają i zacho­wują się jak ludzie, ist­nieją poważne dowody na to, że to one postrze­gają nas po pro­stu jako wiel­kie pingwiny.

2. Szok


Czyli wywo­ła­nie szoku w pierw­szym zda­niu. Na przy­kład: Przed popeł­nie­niem nie­któ­rych zbrodni nawet gang­ste­rzy kon­sul­tują się ze swoim adwo­ka­tem, czy Dawniej myśla­łem, że kobiety, które nie robią nic poza wycho­wy­wa­niem dzieci, to głu­pie stworzenia.

3. Nowinka


To kolejny spo­sób w jaki można zacząć tekst. Na przy­kład: W kam­pu­sach uni­wer­sy­tec­kich Ameryki dzieje się dziś coś cie­ka­wego i eks­cy­tu­ją­cego lub W ciągu ostat­nich dwóch lat nastała dla bada­czy eks­cy­tu­jąca era

4. Przegląd


Czyli pierw­sze zda­nie, które daje nam wstępny wgląd w resztę tre­ści. Na przy­kład:
Inteligentna ana­liza naszych snów, daje zna­czący wgląd w nasze pro­blemy i związki z innymi.

5. Cytat

Na przy­kład: Jak powie­dział Daniel Webster “Gdyby ode­brano mi wszystko, co posia­dam i co potra­fię, z jed­nym tylko wyjąt­kiem, chciał­bym zatrzy­mać potęgę słów, gdyż z jej pomocą odzy­skał­bym resztę” Dobre, prawda?

6. Historyjka


Historyjka jest dobra, nawet jak piszesz arty­kuł o fak­tach. Połowa tek­stów Reader`s Digest, czyli cza­so­pi­sma z gigan­tycz­nym nakła­dem zaczyna się od histo­ryjki. Na przy­kład:
W pewne sło­neczne popo­łu­dnie w por­t­land, stan Oregon, wio­złem moją córkę na jej coty­go­dniową lek­cję pływania.


Jak rekla­mo­wać nie­cie­kawe pro­dukty? Dostałeś zle­ce­nie na reklamę kostki bru­ko­wej, bądź nitki den­ty­stycz­nej? Jak sku­tecz­nie zare­kla­mo­wać taki  pro­dukt? Za poradą Caplesa,  dodaj im dramatyzmu.

Przykłady uda­nych reklam, nie­cie­ka­wych produktów:


Reklama Grobowców firmy Clark brzmiała:

PARA MA NIESAMOWITA SIŁĘ...
ALE OPIERA SIĘ JEJ STAL!

[ilu­stra­cja: paro­wóz pędzący w stronę czytelnika]

Szyny śpie­wają, gdy pociąg o masie tysięcy ton prze­ta­cza się po nich na drugi koniec kon­ty­nentu. Para pró­buje się uwol­nić z brzu­cha potwora, lecz opiera jej się stal.
Wszędzie, gdzie wodo­od­por­ność w każ­dej postaci jest koniecz­no­ścią - metal nigdy nie zawo­dzi. rzecz jasna, komory gro­bowe Clark są wyko­nane z metalu - stali mie­dzio­wej roz­mai 12.

Rejs wyciecz­kowy rekla­mo­wany  w ten spo­sób ścią­gnął nowych klientów:

POPATRZ NA SWOJEGO MĘŻA...
CZY JEST LWEM SALONOWYM?

Konwersacja to sztuka, o któ­rej zapo­mniało wielu biz­nes­me­nów - roz­ma­wiają tylko o inte­re­sach. Rejs zimowy to ide­alny śro­dek zarad­czy. mor­ska podróż pozwala zapra­co­wa­nemu umy­słowi ode­rwać się od pro­ble­mów firmy...

Według Caplesa świet­nie spraw­dzają się “dra­maty domowe”, czyli małe scenki o dzie­ciach, mężach, żonach, mat­kach, ojcach. Pamiętaj, że wiele pro­duk­tów jest nud­nych, dopóki nie zostaną oży­wione przez dobrą reklamę.

Jak dotrzeć do maso­wego odbiorcy?
Co zro­bić, by pro­dukt zamiast tra­fić do garstki ludzi miał zasięg masowy?

Trzy metody zwięk­sza­nia siły oddzia­ły­wa­nia tekstu:

 

1. Krótkie aka­pity
Duży blok tek­stu znie­chęca. Dziel każdy długi aka­pit na dwa mniej­sze, są bar­dziej czy­telne dla odbiorcy.

2. Krótkie zda­nia
Tak samo postę­puj ze zda­niami. Zdania zło­żone są męczące, bo zmu­szają czy­tel­nika, by pamię­tał on o tym, co było na jego początku. powo­dują przy tym  więk­szy wysi­łek inte­lek­tu­alny.

3. Krótkie wyrazy
Ich moc ilu­struje histo­ria pod­ręcz­nika do histo­rii, który cie­szył się nie­zwy­kłym powo­dze­niem u dzie­się­cio­lat­ków, nie­które czy­tały go nawet w wol­nej chwili. Autor książki zdra­dził sekret, iż dał książkę dzie­się­cio­lat­kowi i popro­sił o skre­śle­nie wszyst­kich słów, któ­rych nie rozu­mie. Następnie zastą­pił je łatwiejszymi.

19 spo­so­bów zwięk­sza­nia siły reklamy:


1. Używaj czasu teraź­niej­szego, zwra­caj się wprost do czy­tel­nika
Dzięki temu, będzie on wie­dział, że mówisz do niego, a nie do wszyst­kich wokoło

2. Używaj śród­ty­tu­łów
Streszczają one histo­rię czy­tel­ni­kom, któ­rzy nie mają czasu na prze­czy­ta­nie całej reklamy, a także zmu­szają do prze­czy­ta­nia reszty reklamy, gdy czy­tel­nik znaj­dzie czas

3. Umieszczaj pod­pisy pod ilu­stra­cjami
Zwiększają one zain­te­re­so­wa­nie czy­tel­ni­ków i uła­twiają zro­zu­mieć zna­cze­nie ilu­stra­cji. Sęk w tym, że ludzie wynie­śli zwy­czaj czy­ta­nia pod­pi­sów ilu­stra­cji jesz­cze ze szkoły. Twórcy reklam powinni to wyko­rzy­stać.

4. Stosuj pro­sty styl pisa­nia
Chodzi o to, by sku­pić uwagę odbiorcy na towa­rze, a nie na tech­nice jego rekla­mo­wa­nia.

5. Wybieraj pro­ste słowa
Wykształceni czy­tel­nicy zro­zu­mieją krót­kie wyrazy rów­nie łatwo jak dłu­gie, zaś na korzyść wszyst­kim wyj­dzie uży­wa­nie krót­kich.

6. Podawaj bez­płatne infor­ma­cje
Bezpłatne infro­ma­cje zwięk­szają zain­te­re­so­wa­nie. Oprócz tre­ści rekla­mu­ją­cej, umieść tekst infor­ma­cyjny. Niech znaj­duje się na początku, wtedy odbiorca na pewno do nich dotrze.

7. Stosuj tekst bez­po­średni a nie sty­li­zo­wany
Tekst sty­li­zo­wany cha­rak­te­ry­zuje się kwie­ci­sty języ­kiem, na przy­kład: “ Wypróbuj to mydło przez sie­dem dni, a prze­ko­nasz się o jego dosko­na­ło­ści. Odnajdziesz przy­jem­ność w jego gład­ko­ści i pia­nie o głę­bo­kim zapa­chu”. Przykład tek­stu bez­po­śred­niego “Nasze mydło pro­du­ku­jemy z oleju z oli­wek i pal­mo­wego - bez żad­nych innych tłusz­czów”. Styl kwie­ci­sty ma ten­den­cje do posia­da­nia nie­uza­sad­nio­nych obiet­nic. Ci, któ­rzy testują swoje reklamy wybie­rają styl bez­po­średni.

8. Rozbudzaj cie­ka­wość
Zainteresowanie odbiorcy może być wiel­kim narzę­dziem do nakło­nie­nia go do zakupu. Pamiętaj, że gdy roz­bu­dzisz cie­ka­wość, uwa­żaj, by nadto jej nie zaspo­koić. Jeżeli powiesz zbyt wiele, klient może zre­zy­gno­wać z zakupu. Na przy­kład rekla­mu­jąc książkę, nie pozwól, by odbiorca reklamy mógł domy­ślić się zakoń­cze­nia. Bardzo praw­do­po­dobne, że jej nie kupi.

9. Pisz pre­cy­zyjny tekst
Testy sku­tecz­no­ści udo­wad­niają, że zda­nie “123 566 osoby kupiły nasz sprzęt” jest bar­dziej wia­ry­godne i sku­tecz­niej­sze, niż “ już prawie100 000 kupiły nasz sprzęt”

10. Wybieraj odpo­wied­nią dłu­gość  tek­stu w zależ­no­ści od potrzeby
W rekla­mie bez­po­śred­niej bar­dziej sku­teczny jest dłuż­szy tekst rekla­mu­jący, nato­miast w rekla­mie pośred­niej naj­czę­ściej sto­so­wane są krót­sze tek­sty. Czasami zda­rza się, że ilsu­tra­cja i jedno słowo mówią wię­cej, niż kilu zda­niowa treść.

11. Pisz więk­szy tekst, niż jest to potrzebne do wypeł­nie­nia powierzchni
Szef dużej agen­cji zorien­to­wał się, że tek­sty skra­cane, mają lep­szą jakość, niż tek­sty, które pisane są pod wiel­kość powierzchni.

12. Unikaj wspie­ra­nia kon­ku­ren­cji
Nie rekla­muj po pro­stu kawy, rekla­muj kon­kretny gatu­nek kawy. Zwróć uwagę poten­cjal­nego klienta na spe­cy­ficzne cechy two­jego pro­duktu. Inaczej zachę­cony twoją reklamą pój­dzie do sklepu i kupi kawę obo­jęt­nie jaką, bo nie będzie pamię­tał, która była twoja.

14. Unikaj nie­wia­ry­god­nych slo­ga­nów rekla­mo­wych.
Unikaj tych slo­ga­nów, które są w oczy­wi­sty spo­sób nie­praw­dziwe. Wystrzegaj się słów takich jak “wszy­scy” , “każdy”, “naj­lep­szy”.

15. Zwracaj się o pomoc do innych
Poproś osobę szczera i godną zaufa­nia o opi­nię o twoim tek­ście, slo­ga­nie. Jedną z metod jest poka­zy­wa­nie dwóch opcji i zapy­ta­nie, która jest lep­sza. Wtedy będzie im łatwiej wyra­zić opi­nię.

16. Nie infor­muj o wizy­cie akwi­zy­tora
Jeżeli pro­po­nu­jesz dar­mową bro­szurę po to, by poznać adres klienta i wysłać tam akwi­zy­tora, nie mów o tym. Większość osób rezy­gnuje w takim przy­padku z wysy­ła­nia kuponu.

17. Analizuj tek­sty rekla­mowe zamiesz­czane w kata­lo­gach firm wysył­ko­wych
Duże firmy wysył­kowe są mistrzami w two­rze­niu dru­ko­wa­nych reklam, w związku z tym prze­glą­daj je i ana­li­zuj przed każdą reklamą, którą zamie­rzasz stwo­rzyć. Niech będą dla cie­bie przy­kła­dem.

18. Przemawiaj jak dobry sprze­dawca
Niech twoja reklama będzie napi­sana tak, jakby była pierw­szą i ostat­nią na ten temat. Nie licz na to, że odbiorca będzie pamię­tał o infor­ma­cjach z poprzed­nich reklam, bo naj­czę­ściej nie pamięta.

19. Zmuszaj czy­tel­nika do dzia­ła­nia
Nakłaniaj do dzia­ła­nia i jeżeli możesz, pode­przyj to jakimś powo­dem, na przy­kład “kup teraz, ceny idą w górę”

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Logika afektu
Nasze aktu­alne emo­cje mają wpływ na naszą ocenę sytu­acji i podej­mo­wane przez nas decyzje.
Nawet w naj­bar­dziej racjo­nal­nych momen­tach emo­cje wciąż rzą­dzą naszym zacho­wa­niem. Jak więc sty­mu­lo­wać okre­ślone emo­cje?

Naprawdę wspa­niałe pierw­sze wra­że­nie może zre­kom­pen­so­wać póź­niej­sze błędy. A gdy jeste­śmy bar­dziej zre­lak­so­wani łatwiej jest zna­leźć roz­wią­za­nia i obej­ścia pro­ble­mów. Wykorzystaj este­tykę i język, by wywo­łać efekt humo­ry­styczny, wzbu­dzić strach lub przyjemność.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę